Aydın İlinde Çiftçilerin Çilek Üretim Kararına Etkili Faktörler Üzerine Bir Analiz

Yazar: N. Tok, M. Cankurt, A. Seçer, M. Kantar Davran
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
Aydın ili, Mersin ve Antalya’dan sonra Türkiye çilek yetiştiriciliği bakımından üçüncü sırada yer almakta olup, Türkiye çilek alanlarının %10,2’sini oluşturmaktadır. Bu çalışma, Aydın ilinde çilek yetiştiriciliği yapan işletmeleri kapsamaktadır. Çalışmanın temel amacı, çilek yetiştiriciliği yapan çiftçilerin karar verme sürecinde, çilek üretimini etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve etki düzeylerinin saptanmasıdır. Analiz sonucunda çiftçilerin çilek üretim kararını etkileyen faktörler kişisel/sosyal, çevresel, teknik, pazarlama ve ekonomik olarak gruplandırılmıştır. Bu grupları oluşturan yargıların ortalamaları alındığında katılımı en yüksek olan faktörlerin kişisel/sosyal, çevresel ve pazarlama faktörleri olduğu ortaya konulmuştur. Sonuç olarak, yöre üreticisi için ekonomik ve teknik olarak zorlansa da, kişisel/sosyal, çevresel ve pazarlama ile ilgili faktörler çilek üretimini teşvik etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çilek üretimi, üretici kararları, faktör analizi, Aydın.

Araştırmayı İndir

Akademisyenlerin Fonksiyonel Gıdalara Yönelik Algılarının ve Tutumlarının Belirlenmesi: Doğu Akdeniz Bölgesi Üniversiteleri Örneği

Yazar: A. Seçer, M. Kantar Davran, N. Tok, F. Emeksiz, C. Akbay, N. Tapkı
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Yayım Ve Haberleşme
Özet:

Fonksiyonel gıdaların tüketimi, sağlıklı yaşama bilincinin yükselmesiyle son yıllarda içerisinde hızlı şekilde artmış ve birçok firma pazara bu gıdaları sunmaya başlamıştır. Bu çalışmanın amacı, Doğu Akdeniz Bölgesinde yer alan üniversitelerin Ziraat Fakültelerinde görev yapan akademisyenlerin fonksiyonel gıdalara yönelik algı ve tutumlarının belirlenmesidir. Görüşülen akademisyenlerin büyük bölümü bu gıdalardan haberdar olmasına rağmen düzenli olarak tüketenlerin sayısı oldukça azdır. Bu ürünleri kullanan akademisyenlerin tutumlarını ortaya koyan temel faktörler: fayda, gereklilik, sağlık riski, güven, kişisel beklenti, nitelikli bilgi ihtiyacıdır.
Anahtar Kelimeler: Fonksiyonel ürünler, tüketici algısı, tüketicilerin tutumları.

Araştırmayı İndir

Türkiye’de Mevsimlik Tarım İşçisi Çocuklar

Yazar: M. Kantar Davran, M. R. Sevinç, A. Seçer
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Diğer
Özet:

Bu çalışmada, Türkiye’de mevsimlik tarım işçiliği yapan çocukların mevcut durumu ile yapılan yasal düzenlemeler ikincil verilere bağlı olarak incelenmiş: konu aileler, mevsimlik tarım işçisi kiralayan işletmeler ve çocuklar açısından tartışılarak öneriler yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Mevsimlik tarım işçiliği, tarım işçisi çocuklar, çocuk emeği.

Araştırmayı İndir

Türkiye’deki Kırsal Kesim Kadınlarının Sosyo-Ekonomik Konumları ve Kırsal Kalkınmaya Katılımları

Yazar: Müge Kantar, Onur Erkan
Yıl:1996
Yayım Yeri:2.Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Kırsal Kalkınma ve Yoksulluk

Araştırmayı İndir

Köyden Kente Göç Olgusu Ve Göçün Toplumsal Yapıda Meydana Getirdiği Değişmeler: Adana ili Köyleri Ve Anadolu Mahallesi

Yazar: Mustafa Soysal, Müge Kantar,
Yıl: 1998
Yayım Yeri: 3. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Ankara
Konu: Diğer

21. Yüzyıl Eşiğinde Tarımsal Üretimde Kalkınmada Kadının Yeri Ve Önemi : Konya Örneği

Yazar: Cennet Oğuz, A. Ülkü Mülayim, Müge Kantar
Yıl: 1998
Yayım Yeri: 3. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Ankara
Konu: Kırsal Kalkınma