Tarımsal Ürünlerde Tutundurma Stratejisinin Değerlendirilmesi

Yazar: Mısra Çakaloğlu, M.Göksel Akpınar
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Pazarlama
Özet
Tarımsal ürünler açısından pazarlama karması unsurlarının yönlendirilmesi tarım dışı ürünlere göre belirli farklılıklar göstermektedir. Temel olarak bu farklılıklar taze satılan bitkisel ve hayvansal ürünlerin pazarlama uygulamalarına yansımaktadır. Anonim (markasız) ürünler olarak tanımlanan tarım ürünlerinde pazarlama sorunlarının aktörler üzerindeki etkisinin artış göstermekte olduğu iç pazarda ve özellikle de dış pazarların geliştirilmesi sürecinde, tutundurma stratejisi daha fazla önem kazanmaktadır.
Tarımsal ürünlerin yüzde sekseninin endüstriyel pazarlarda satılması kişisel satış ve satış arttırıcı çabaları öne çıkarırken, tüketici pazarında ise reklam uygulamalarının önemli hale geldiği görülmektedir. Bununla birlikte, gelişmiş ve gelişmekte olan pazarlarda yönetsel ve fonksiyonel pazarlama yaklaşımları doğrultusunda uygulanan tutundurma stratejisi ve kullanılan araçlar farklılık göstermektedir. Buna bağlı olarak, bu çalışma kapsamında tarımsal pazarlama sorunlarının önemsendiği bir gelişimde özellikle gelişmiş pazarlarda uygulanan tutundurma stratejilerinin Türkiye uygulamaları ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma kapsamında yerli ve yabancı literatürden istifade edilerek bir değerlendirme yapılması istenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Tarım ürünü, pazarlama, tutundurma, piyasa

Araştırmayı İndir

Baklagil Ürünleri Fiayatlarındeki Gelişmelerin Ekonomik Perspektifte Değerlendirilmesi

Yazar: M. Göksel Akpınar, Mısra Çakaloğlu, R.Figen Ceylan
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Pazarlama
Özet
Dünyada ve Türkiye’de üretimi ve tüketimi yaygın olan baklagiller, düşük yağ oranı ve yüksek karbonhidrat özelliğiyle beslenmede bitkisel proteinin ana kaynağını oluşturmaktadır. Gıda tüketim modeline göre gelişmiş toplumlarda protein ağırlıklı tüketim yapısı gözlenirken gelişmekte olan ülkelerde karbonhidrat tüketimi öne çıkmaktadır. Gelir tüketim esnekliğine bağlı olarak düşük mal olarak adlandırılan baklagiller özellikle iç pazarda son dönemlerde görülen fiyat artışları nedeniyle lüks ürün konumuna geçiş göstermiştir. Genel olarak düşük fiyat düzeyinde konumlanan bu ürünlerdeki yüksek fiyat artışları beraberinde talep daralmasını da ortaya çıkarmaktadır. Bu durum bir taraftan tüketici mağduriyeti doğururken diğer taraftan üretimin sürdürülebilirliği üzerinde negatif etkiler oluşturmaktadır. Belirtilen gerekçelerle bu çalışma kapsamında Türkiye’de baklagil ürünleri piyasasındaki gelişmelerin fiyat ve etkili unsurlar ekseninde değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma ile özellikle iç pazarda tüketim duyarlılığının yüksek olduğu kuru fasulye, nohut ve mercimek gibi ürünlerde dönemsel olarak meydana gelen yukarı yönlü şiddetli fiyat hareketliliği nedenlerinin ekonomik perspektifle incelenmesi hedeflenmiştir. Çalışma materyali olarak ikincil veri ve literatür kaynaklar kullanılmıştır. Bütün bulgular, çoğunlukla ihracatçı konumda bulunulan baklagil piyasasında, fiyat değişimlerinin ağırlıklı olarak iç piyasayı etkilediğini göstermektedir. Teknolojinin gelişimi ve özel destekleme politikaları eşliğinde baklagillerin katma değer üretme özelliğinin artacağını öngörmek yanlış olmayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Yemeklik baklagiller, üretim, tüketim, piyasa, fiyat

Araştırmayı İndir