Yeşil Pazarlama ve Meyve-Sebze Sanayi İşletmelerinde Yeşil Pazarlama Stratejileri: Tokat İli Örneği

Yazar: Rüveyda Kızıloğlu, Meral Uzunöz, Ayşegül Utku, Yağmur Erol
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Pazarlama
Özet
Yeşil pazarlama, ürün ambalajından, son kullanımından sonra atık hale geldiği aşamaya kadar yeşil kaliteyi içermesini öngören ve bu amaçla tüketicileri bilgilendirici işaret ve açıklamalara, ürün veya hizmeti sunum aşamasında öncelik vermektedir. Bu çalışmada, çevrenin korunmasına yönelik olarak Tokat ili meyve-sebze işleme sanayilerinde yeşil pazarlama uygulamasının mevcut durumunu ve uygulanan stratejilerini belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada, Tokat ilinde meyve-sebze işleme sanayi alanında faaliyet gösteren 17 adet işletme ile tam sayım yöntemi kullanılarak anket yolu ile toplanan veriler kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, işletmelerin %58.82’sinin yeşil pazarlama uygulamadığı fakat aslında bilinçsiz olarak yeşil pazarlama yaptıkları ve %41.18’nin bilinçli ve sertifikalı olarak yeşil pazarlama yaptığı belirlenmiştir. İlave olarak, meyve-sebze işleme sanayi işletmelerini yeşil pazarlama stratejilerine yönelten nedenlerin başında insanı, doğayı ve çevreyi koruma isteği gelirken, ürün kalitesini arttırma isteği ikinci olarak takip etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yeşil Pazarlama, Çevre Koruma, Meyve-Sebze İşleme Sanayi
Araştırmayı İndir

Türkiye’de Mikrokredi Uygulamalarının Kadın Yoksulluğu Açısından Önemi

Yazar: Rüveyda Kızıloğlu, Meral Uzunöz, Orhan Gündüz
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarım ve Gıda Politikası
Özet
Yoksulluk tüm dünya için önemli bir sorun olmakla birlikte kadınlar bu sorunu daha derinden yaşamaktadırlar. Toplumun kadına olan bakış açısı, kadınların düşük ücretle çalışmaya razı olmaları gibi faktörlerin bunda etkili rol oynadığı gözlenmektedir. Yoksullukla mücadelede kullanılabilecek birkaç yöntemden bir tanesi de mikro kredi yaklaşımıdır. Mikro kredi yoksullara ve özellikle kadınlara ekonomik bağımsızlığını ve kendine güvenini de kazandırmaktadır.
Bu çalışmayla; kadın yoksulluğu ile mücadelede mikro kredi uygulamasının yeri ve önemini belirlemek ve bu uygulamanın Türkiye’deki durumunu incelemek hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Mikro kredi, Yoksulluk, Kadın, Türkiye
Araştırmayı İndir

Türkiye’de Önemli Tarla Ürünlerinde Risk Analizleri ve Belirsizliğe Karşı Alınacak Önlemler

Yazar: Murat Sayılı, Meral Uzunöz
Yıl: 1998
Yayım Yeri: 3. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Ankara
Konu: Tarımsal İşletmecilik

Araştırmayı İndir

Ekonomik Krizin Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerine Etkileri (Tokat İli Örneği)

Yazar: Meral Uzunöz, Bilge Gözener, Yaşar Akçay
Yıl: 2010
Yayım Yeri: 9. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tüketim Ekonomisi
Özet
Bu çalışmada, Tokat ili kentsel alanda yasayan 296 tüketiciden anket yolu ile elde edilen veriler kullanılarak, ekonomik kriz öncesinde ve sonrasında bazı ürün gruplarındaki (gıda, temizlik, kişisel bakım, giyim, elektronik, sigara ve alkol) satın alma davranışlarının krizden etkilenip etkilenmedikleri incelenmiş ve bu ürünlere ait bazı özelliklerin (fiyat, marka, kalite, hijyen, servis) kriz sonrasında değişip değişmediği karşılaştırılmaya çalışılmıştır. Tüketicilerin ekonomik kriz sonrasında eğitim, ulaşım- yakıt, kişisel bakım ürünlerine ait tüketim harcamalarında artış olduğu, buna karsın gıda, giyim, temizlik ve eğlence harcamalarının ise azaldığı görülmüştür. Kriz sonrasında tüketim harcamalarında değişiklik olmadığı belirtilen ürün gruplarının basında ise; alkol, sağlık ve sigara harcamaları yer almaktadır. Tüketicilerin kriz öncesinde bazı tüketim ürünlerinde (gıda, elektronik) kalite ve markaya dikkat ederken, kriz sonrasında öncelikli olarak fiyata dikkat ettikleri belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ekonomik kriz, tüketici, satın alma davranışları, Tokat

Araştırmayı İndir

Kırsal Kadınların Gıda Güvenliği Konusunda Bilinç Düzeyleri (Tokat İli Örneği)

Yazar: Meral Uzunöz, Esen Oruç Büyükbay, H. Sibel Bal
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Diğer
Özet
Bu araştırmada, Tokat ili Merkez ilçe kırsal alanda yaşayan 89 kadın ile Yüz yüze yapılan görüşmelerden elde edilen orijinal veriler kullanılmıştır. Çalışmada kırsal alanda yaşayan kadınların bitkisel üretim, hayvansal üretim, evde hazırlanan gıda ürünleri, hazır gıda satın alma, yemek pişirme, ev temizliği kapsamında gıda güvenliği konusundaki bilinç düzeyleri ve davranış biçimleri incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, kadınların yandan fazla bir bölümü (%61.80) gıda güvenliği kavramını daha önce duymamıştır. Kadınların gelir ve eğitim düzeyleri ile gıda güvenliği bilinç düzeyleri arasında yüksek derecede bir ilişki belirlenmiştir. Eğitim ve gelir düzeyleri arttıkça kadınların satın aldıkları gıda ürünlerinin güvenliği bilinç düzeylerinin arttığı gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Gıda Güvenliği, Kırsal Kadın, Kadınların Bilinç Düzeyi ve Eğitimi

Araştırmayı İndir

Türiye’de Önemli Bazı Tarla Ürünlerinde İç Ticaret Hadleri Ve Belirsizlik Analizleri

Yazar:Yaşar Akçay, Kemal Esengün, Halil Kızılaslan, Meral Uzunöz
Yıl: 2000
Yayım Yeri:4. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Diğer

Araştırmayı İndir

Tokat İlinde Sözleşmeli Domates Yetiştiriciliğinin Karşılaştırmalı Ekonomik Analizi

Yazar: Yaşar Akçay, Adnan Çiçek, Meral Uzunöz, Murat Sayılı
Yıl: 2000
Yayım Yeri: 4. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik

Araştırmayı İndir

Türkiyede Önemli Tarla Ürünlerinde Risk Analizleri ve Belirsizliğe Karşı Alınacak Önlemler

Yazar: Murat Sayılı, Meral Uzunöz
Yıl: 1998
Yayım Yeri: 3. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Ankara
Konu: Tarımsal İşletmecilik

Tüketicilerin Gıda Ürünleri Satın Alma Davranışlarında Ambalajın Rolü (Tokat İli Örneği)

Yazar: Meral Uzunöz, Yaşar Akçay, Adnan Çiçek
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tüketim Ekonomisi
Özet
Tokat ili kentsel alanda 270 tüketiciden anket yöntemi ile elde edilen veriler kullanılmıştır. Çalışmada ambalajın tüketicilerin gıda ürünleri salın alma davranışındaki önemi araştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, tüketiciler ambalajlı gıda ürünlerini sağlıklı olması; saklama imkanı sağlaması, güven vermesi, kaliteli olması ve taşıma kolaylığı sağlaması gibi nedenlerle tercih etmektedir. Tercih edilen ambalaj türleri ürün çeşidine göre değişikli göstermektedir. Ayrıca tüketiciler ürünün üzerinde bulunan tanıtıcı bilgileri (özellikle üretim ve son kullanım tarihi) önemsemektedir ve ambalajın kolay açılabilir ve saklanabilir olmasına dikkat etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ambalaj, Satın Alma Davranışı. Tüketici Tercihi

Araştırmayı İndir

Sözleşmeli Domates Yetiştiriciliğinde Üretici-Sanayii İlişkisi (Tokat İli Örneği)

Yazar: Yaşar Akçay, Murat Sayılı, Meral Uzunöz, Kemal Esengün
Yıl: 2000
Yayım Yeri: 4. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal ve Tarıma Dayalı Sanayi
Araştırmayı İndir