Enerji İçecekleri Tüketim Davranışları: Antalya İli Örneği

Yazar: B. Özkan, G. Akpınar, S. Karaman, M. Ceylan
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tüketim Ekonomisi
Özet:

Gelişen teknoloji ve değişen tüketici talepleri gıda sektöründeki üretim anlayışını da değiştirmiş, bazı tüketici grupları için farklı gıdalar üretmeye yöneltmiştir. Fonksiyonel gıda sektörü de tüketicilerin bazı taleplerini karşılamak amacıyla ortaya çıkmıştır. İlk olarak 1930’larda ortaya çıkan fonksiyonel gıda sektörü enerji içeceklerini de içine alarak dünya genelinde 80 milyar dolarlık bir pazar genişliğine ulaşmıştır. Enerji içecekleri fonksiyonel gıdalar sektörü içinde 1,5 milyar dolar Pazar payına sahip olan ve gittikçe de pazar payı büyüyen bir ürün grubudur. Türkiye’de 2002 yılında yayınlanan enerji içecekleri tebliğinde 350 mg/l olan kafein miktarı tüketici sağlığı açısından sakıncalı bulununca satışı yasaklanmış, sonra yönetmelik Gıda Kodeksi’nin istediği ile 150 mg/l olarak değiştirilince gıda güvenliği yönünden uygun bulunarak 2006 yılında satışı serbest bırakılmıştır.
Türkiye’de henüz yeni sayılabilecek bir sektör olan ve hızla büyüyen enerji içecekleri sektöründe özellikle gıda güveliği yönünden yeterince tüketici araştırması yapılmadığı düşüncesiyle yola çıkılan bu araştırmada: sosyo-ekonomik değişkenlerin ve ürün özelliklerinin satın alma davranışlarına etkisi incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre yaş, enerji içecekleri tüketiminde etkili bir faktördür. Satın almada en çok televizyon reklamlarından etkilenen tüketiciler, enerji içeceklerini genellikle eğlence yerlerinde tüketmektedirler. Tüketicilerin enerji içeceklerini satın almasında fiyat en önemli faktör olarak belirlenirken, son kullanma tarihi, besinsel içerik ve sağlık açısından güvenilirlik faktörleri ise tüketiciler tarafından fazla önem verilmeyen faktörler olarak tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Fonksiyonel Gıdalar, Enerji İçecekleri, Tüketici, Antalya.

Araştırmayı İndir

Tüketicilerin Sosyo-Ekonomik Statülerinin Gıda Ürünlerini Satınalma Tutum Ve Davranışlarına Etkisi Beşir Koç

Yazar: Beşir Koç, Melike Ceylan
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tüketim Ekonomisi
Özet
Bu çalışmada, Van ili kentsel alanında tüketiciler, kendilerini ait gördükleri sosyo-ekonomik statülerine göre gruplandırılmış ve gıda ürünlerini satın alma, tutum ve davranışları söz konusu kümelere göre incelenmiştir. En üsttekiler de ve Orta sınıfta lise mezunlarının oranı, en alttakiler de de üniversite mezunlarının oranı yüksek çıkmıştır. Tüketicilerin önemli bir kısmı serbest meslek ve devlet memurudur. Ancak sosyoekonomik statü yükseldikçe serbest meslekte çalışanların oranında artış gözlenmiştir. En alttakiler kümesinde yer alan tüketiciler diğer gruplara göre gelirlerinden en büyük payı gıdaya ayırmaktadır. Gelir yükseldikçe tüketicilerin gıda ürünlerine ayırdıkları pay oransal olarak azalırken, tasarruf etme yetenekleri yükselmiştir. En üsttekiler grubunda yer alan tüketicilerin ürün etiketlerini %66,67 gibi yüksek bir oranla her zaman okudukları belirlenmiştir. Genel ortalamaya göre tüketicilerin yarısından fazlası bütün ürün bilgilerini etiket üzerinde bulamadıkları ve etikette yazılanları tam ve inandırıcı bulmadıkları belirlenmiştir. Tüketicilerin yaklaşık %77,00’sinin yeni gıda ürünlerini denemeye açık oldukları belirlenmiştir. Gıda ürünleri satın alırken gıda katkı maddesi içerip içermediğine en çok dikkat edenler en üsttekiler grubunu oluşturan tüketiciler olmuşlardır.

Anahtar Kelimeler: Tüketim, Tüketim Davranışları, Sosyo Ekonomik Statü, Satmalına Davranışları, Tüketici tutumu

Araştırmayı İndir

Balık Eti Tüketim Yapısı Ve Tüketicilerin Satın Alma Eğilimlerinin Belirlenmesi

Yazar: Melike Ceylan, İbrahim Yıldırım, Kenan Çiftçi
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tüketim Ekonomisi
Özet
Balık etinin dengeli ve sağlıklı beslenmeye önemli düzeyde katkıda bulunduğu bilinmektedir. Ortalama hane büyüklüğü, balık eti fiyatları, gelir düzeyi, beslenme alışkanlıkları ve eğilim düzeyi kişi başına düşen balık eti tüketim miktarını etkileyen başlıca faktörler arasında bulunmaktadır. Tüketicilerin satın alma davranışlarının belirlenmesi, firmaların tüketicilerin isteklerine cevap verecek ürünleri doğru zaman ve şekilde sunma olanağı tanımaktadır. Bu bildirinin başlıca amacı, tüketicilerin balıketi tüketim yapısı ve satın alma eğilimlerinin belirlenmesidir. Çalışmanın verileri, Van İli kentsel alanda 96 ve kırsal alanda ise 95 adet haneyle yüz. yüze görüşme ile elde edilmiştir. Ortalama yıllık gelirleri dikkate alınarak hane halkı dört gruba ayrılmış ve veriler karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Kentsel alandaki hane halkının yarısından fazlası (%56) ve kırsal alandaki hane halkının %44.59’u balık etini kış mevsiminde tüketmektedir. Hane halkı başına düşen mevsimlik balıketi tüketim miktarı kentsel alanda 28.33 kg ile ilkbahar mevsiminde ve kırsal alanda 17 kg ile yaz mevsiminde en yüksektir. Hane halklarının tamamına yakım (%99.3) balık etini taze olarak tüketmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tüketim davranışları, balık eti, kentsel ve kırsal alan hane halkları

Araştırmayı İndir

Tüketicilerin Seçilmiş Bir Grup Gıda Ürününün İçerdiği Katkı Maddelerinin Olumsuz Etkileri Konusunda Görüşleri Ve Bu Ürünlerden Satın Alma Sıklıkları

Yazar: Beşir Koç, Melike Ceylan
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tüketim Ekonomisi
Özet
Bu çalışmada Van ili kentsel alanında tüketicilerin eğitim durumlarına göre seçilmiş gıda grubundaki ürünlerde katkı maddelerinin sağlık üzerindeki olumsuz etkileri ve söz konusu ürünlerden tüketicilerin satın alma sıklıkları incelenmiştir. Çalışmada kullanılan ana materyal tüketicilerle yapılan yüz yüze anket çalışması oluşturmaktadır. Buna göre, tüketiciler katı yağları, et ürünlerini, dondurulmuş gıdaları, şeker ve şekerli ürünleri, hazır meyve suları-toz içecekleri, gazlı içecekleri ve enerji içeceklerinin insan sağlığını değişik derecelerde olumsuz etkilediğini düşündükleri belirlenmiştir. Konserveler ve süt ürünlerini ise sağlığa az zararlı bulmuşlardır. Tüketicilerin çoğunluğunun, süt ürünlerini sürekli satın alırken, konserveleri, katı yağları, hazır meyve suları-toz içecekleri ve gazlı içecekleri çoğunlukla bazen satın almakta, dondurulmuş gıdalarla enerji içeceklerini asla satın almadıkları belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tüketim, Katkı Maddeleri, Salın Alma Sıklığı, Van

Araştırmayı İndir

Elazığ İli Kentsel Alanda Tüketicilerin Süt Ve Süt Ürünleri Satın Alma Davranışları

Yazar: F. Aslı Tahtalı, İbrahim Yıldırım, Kenan Çiftçi, Melike Ceylan
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tüketim Ekonomisi
Özet
Tüketicilerin süt ve süt ürünleri satın alma davranışlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar tüketici isteklerine cevap verecek ürünlerin geliştirilmesi ve bu ürünlerin uygun zaman ve şekillerde pazara sunulması olanağı sunmaktadır. Ayrıca, firmalara rekabetçi piyasalarda daha etkin bir şekilde yarışma şansı vermektedir. Çalışmanın verileri 2006 yılına ait olup, Elazığ İli Merkez İlçesi kentse alanda tesadüfi yöntemle belirlenen 96 haneden toplanmıştır Yıllık ortalama gelir düzeyine göre, hane halkları beş gruba ayrılmıştır. Kimi değişkenler için gruplar arasındaki farklılıkları belirlemek üzere Khi-Kare testi yapılmıştır. Anket yapılan hane halklarının % 42.7’si sadece günlük açık süt tüketmektedir. I. gelir grubunda açık süt tüketen hane halklarının oranı % 85.7’ye ulaşırken, bu oran V gelir grubunda % 17.6 düzeyinde kalmaktadır Kişi başına düşen açık süt ve peynir miktarları sırasıyla 53.3 litre ve 16 6 kg’dır Hane halklarının açık sütü tercih etmesinin başlıca nedeni I gelir grubunda ucuzluk (% 54.6); V. gelir grubunda tazelik (% 22.2) faktörüdür. Açık sütün tercih nedenleri bakımından gelir grupları arasında istatistiksel olarak önemli bir farklılık bulunmaktadır (P<0.05). Elazığ iline has Şavak peynirinin köyde üretilmesi nedeniyle hane halkının yarısına yakını {% 48.9) peyniri köylerden satın almaktadır. Hane halklarının yaklaşık olarak 1/3’ü peyniri satın alırken taze olmasına dikkat etmektedir. Bunu % 28.3 ile kalite ve tazelik faktörü izlemektedir. IV. ve V gelir gruplarında bulunan hane halklarının sırasıyla % 41.2 ve % 47.1’i kalite ve tazelik özelliklerini birlikte dikkate almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Süt satın alma davranışları, sül, peynir, yoğurt

Araştırmayı İndir