Tarımsal Dış Ticaret Politikalarının Klasik Refah Analizi: Türkiye Şeker Sektörü Örneği

Yazar: Fahri Yavuz, Mehmet Tarakçıoğlu, Ramazan Çakmakçı
Yıl: 2002
Yayım Yeri: 5. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Erzurum
Konu: Uluslararası Tarım ve Ticaret
Anahtar Kelimeler: Tülkiyede şeker sektörü dış ticaret politikaları klasik refah analizleri

Araştırmayı İndir

Gıda Arz Zinciri:Kavramsal Ve Analitik Çerçeve

Yazar: Fatma Handan Giray, Mehmet Tarakcıoğlu
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Pazarlama
Özet
Hızlı şehirleşmeyle birlikte tüketicilerin, izlenebilirliğin ötesinde gıdaların nasıl yapıldığıyla yakından ilişkili olan menşesine yönelik ilgisi artmış ve ürün fiyatlarında ek prim oluşmaya başlamıştır. Konvansiyonel gıda arzının yanı sıra, yerel, yöresel/bölgesel, doğrudan satış, kısa gıda arz zincirli, coğrafi işaretli gıdalara dair özellikle etiketleme ve kalite kontrol düzenlemeleri de gıda politikalarının parçası haline gelmiştir. Söz konusu uygulamalar, aynı zamanda, kırsal alanlardaki sanayisizleşme ve insansızlaşma eğilimlerine karşı hükümetlerin ilgi göstermeye başladıkları önemli birer bölgesel gelişme araçları olarak görülmekte: öte yandan, firma düzeyindeki stratejileri (globalization, localization, glocalization) de bu değişiklikleri etkilemekte veya değişikliklerden etkilenmektedir. Bu durum, tarım ve gıda araştırmalarında geliştirilen çözümleme yaklaşımlarını da etkilemiş: bazen aynı zincir adlandırmaları kapsamında farklı sorunların değişik çözümleme yöntemleriyle ele alınmasına da yol açmıştır. Bu çalışmada, sürecin kavramsal ve analitik çerçevesi tartışılmakta, temel belirleyenleri ele alınarak bir değerlendirme zemini oluşturulmaktadır. Sonuçta, gıda arz zincirinin piyasalar ile etkileşimi kapsamında sürdürülebilirliğine dair dinamikler tartışılmakta ve politika önermeleri ortaya konulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Gıda politikaları, coğrafi işaret, güvenilir gıda, gıda tedarik zinciri, kalite tercihi, kırsal kalkınma

Araştırmayı İndir

Coğrafi İşaretli Gıdalarda Etiket Korumasının Refah Etkisi

Yazar: Mehmet Tarakcıoğlu
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Pazarlama
Özet
Mülkiyet hakkı korumalı coğrafi işaretli ürünler, farklı ulusal hukuki çerçevelerde de olsa, üretim yeri ile ürünün kalitesi, karakteristikleri veya ünü arasındaki özel bir ilişkinin varlığı şeklinde ortak özelliğe sahiptirler. Sözkonusu ürünlerdeki koruma, genellikle, piyasalardaki kalite belirsizliklerine karşı bir araç olarak, menşe etiketlemesi ve yanısıra uygulanan kalite kontrol ile uygulanmaya başlanır. Bununla birlikte, mevcut yazın, tüketici talebindeki coğrafi işaret etkiketlemesinin iktisadi önemini vurgulamakta, yapılan etki analizleri ise çoğunlukla görgül analizlere dayanmakta olup, hala, coğrafi işaretlerin gıda arz zincirindeki refah etkisine dair etki analizlerinin yapılabileceği analitik bir çerçeve bulunmamaktadır. Bu çalışmada, politika gelişmeleri ve ilgili görgül ve teorik iktisadi yazın gözden geçirilecek ve coğrafi işaret korumasının gıda arz zincirinde yer alanlar açısından refah etkilerinin belirleyenleri tartışılacaktır. Çalışmanın sonuç bölümünde ise sözkonusu coğrafi işaret koruması programlarının sürdürülebilirliğine ve arz zincirindeki tarafların iktisadi refahına dair politika önerileri ortaya konacaktır.

Anahtar Kelimeler: Coğrafi işaretler, etiketleme, refah analizi, kalite tercihi

Araştırmayı İndir