Gezici Mevsimlik Tarım İşçisi Ailelerin İlköğretim Seviyesindeki Çocuklarının Eğitim Sorunları

Yazar: Gönül Sevinç, Mehmet R. Sevinç
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Kırsal Kalkınma ve Yoksulluk
Özet
Ülkemizin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik yapı, farklı coğrafi koşullar ile doğal kaynak zenginliklerinin dağılımındaki homojen olmayan yapı dolayısıyla: aileler yılın belirli dönemlerinde yaşadıkları yerleri terk ederek, çalışmak amacıyla farklı mekânlara göç etmek zorunda kalmışlardır. Bu göç süreci yıl içerisinde bazen birden fazla dönemlerde olmaktadır. Yıl içerisinde birden fazla dönemlerde gerçekleşen bu göçler nedeniyle: ailelerin ilköğretim seviyesindeki çocukları eğitimlerine ara vermekte ya da belli bir yaştan sonra eğitimlerine devam edememektedir. Konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı 20 Nisan 2011 tarihinde 5410 sayılı Genelge yayımlanmıştır. Bu genelge ile gezici mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan ailelerin çocuklarının eğitime erişimleri ve devamları hususunda: ilgili milli eğitim müdürlüklerine ve ilköğretim okulları idarecilerine bir takım sorumluluklar getirilmiştir. Konuyla ilgili olarak diğer kurum ve kuruluşların Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli olarak çalışmaları da istenmiştir. Çocukların eğitimlerine devam edememe nedeni olarak eğitim koşullarının bu ailelerin yaşam ve ekonomik koşullarına uygun olmaması görülse de bu çocukların aileleri ile beraber çalışmak suretiyle gelir elde etmeleri dolayısıyla ortaya çıkan çocuk işçiliği de göz ardı edilmemelidir.
Bu çalışmada gezici mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan ailelerin çocuklarının eğitim süreçlerinin aksamalarının temel nedenleri, eğitim sürecinin devamlılığının sağlanabilmesi için var olan koşulların yeterliliği, çocukların gelecekleri ile ilgili olarak beklentileri ve bu beklentilerini gerçekleştirmede alacakları eğitimin etkisi ve ailelerin çocuklarının eğitim süreçlerine bakışları araştırılacaktır. Araştırma sürecinde: yoğun olarak mevsimlik tarım işçisi göçü alan Adana iline gelen gezici tarım işçileri ve bu işçilerin çocukları ile görüşülecektir. Adana ilindeki okul idarecileri, eğitimcileri ve bu okullarda daimi olarak eğitim gören çocuklar ve bu çocukların ailelerinin de görüşlerine yer verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Göç, Mevsimlik tarım işçiliği, Çocuk işçiliği, Eğitim, Kırsalda Eğitim.
Araştırmayı İndir

Türkiye Avrupa Birliği İlişkilerinde Kırsal Kalkınma Programları Çerçevesinde Uygulanan Mali Yardımlar

Yazar: K. Kaya, V. Asoğlu, G. Sevinç, M. Reşit Sevinç
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Kırsal Kalkınma
Özet
Bu çalışmanın amacı, Avrupa Birliği’ne (AB) katılım öncesi aday ülkelere uygulanan kırsal kalkınma programları kapsamındaki mali yardımların doğuşu, gelişimi, Türkiye-AB mali işbirliğinin ortaya çıkışı ve gelişimi ile Türkiye’nin günümüze kadar almış olduğu mali yardımları, dönemler itibariyle ve diğer ülkelerle karşılaştırmalı olarak incelemektir. Çalışmanın materyali Türkiye ve AB kurumlarından elde edilen ikincil veriler oluşturmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde Avrupa Birliği’nde aday ülkelere uygulanan mali destek programları, mali işbirliği geliştirme nedenleri incelenmiştir. Kuruluşundan günümüze mali yardım mekanizmaları ve sosyo-ekonomik açıdan diğer ülkelere göre geri kalmış durumda bulunan ülkelere neden mali yardım verildiği bu bölümün konusunu oluşturmaktadır. Çalışmanın ikinci bölümünde ise Türkiye- Avrupa Birliği mali işbirliği ve ilişkilerin başlangıcından günümüze Türkiye’ye yapılan mali yardımlara değinilmiş, Türkiye’ye yapılan mali yardımların diğer aday ülkelere yapılan mali yardımlarla karşılaştırılması yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, M ali Yardım, Türkiye – AB İlişkileri, Türkiye – AB M ali İşbirliği.

Araştırmayı İndir

Ekonomik Kriz ve Çocuk İşçiler: Şanlıurfa İli Örneği

Yazar: Mehmet R.Sevinç, Müge K.Davran
Yıl: 2010
Yayım Yeri: 9. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Diğer
Özet
Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Türkiye ortalamasının çok altında kişi basına milli gelire sahip olmakla beraber; Türkiye ortalamasının çok üstünde hane basına ortalama çocuk sayısına ve yüksek doğurganlık hızına sahiptir. Ekonomik kriz ve yoksulluk, ailede varlığı bazen unutulan çocuklar üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. Çocuklar küçük yasta hane gelirine katkı sağlamak üzere çalışmaya başlamakta, hem eğitimlerinden uzaklaşmakta hem de yaptıkları islere bağlı olarak fiziksel ve mental gelişmeleri olumsuz yönde etkilenmektedir. Bölgede yer alan kurumlar (özel, kamu ve sivil toplum kuruluşları..) ve özellikle aileler, eğitim olanaklarından uzaklaşarak çalışan bu çocukları görmezlikten gelmekte; aksine çalışmanın kimseye zarar veremeyeceğinden hareketle bu durumu desteklemektedirler. Bu çalışmada, Şanlıurfa ili merkezine yakın kırsal alanlarda yasayan, gerek ekonomik kriz nedeniyle gerekse aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla, semt pazarlarında el arabasıyla taşıyıcılık yaparak gelir elde etmeye çalışan çocuklar (104 kişi) incelenmiş; bireysel görüşme yöntemiyle bilgi toplanarak çocukların sosyo-ekonomik statüleri ortaya konmuştur. Çocukları çalışmaya iten şartların nedenleri, çocukların mevcut yaşantıları hakkındaki düşünceleri, eğitimleri ve gelecekleri ile ilgili beklentileri araştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çocuk işçiler, ekonomik kriz, yoksulluk, kırsal nüfus, Şanlıurfa

Araştırmayı İndir