Kırsal Alandan Kentlere Göçü Etkileyen Faktörler: Adana Örneği

Yazar: Mecbure Aslan, İsmet Boz
Yıl: 2004
Yayım Yeri: 6. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Kırsal Kalkınma
Özet: Bu çalışmanın temel amaçlan kırsal alandan Adana iline göçün sosyoekonomik ve sosyokültürel nedenlerini ortaya çıkarmak, kırsal alandan bu ile göç edilen bölgeleri belirlemek ve göç eden ailelerin yeniden kırsal alana dönme arzusunda olup olmadıklarını belirlemektir. Araştırmada, 1980 sonrası Adana’ya göç eden kırsal ailelerden 171 kişilik bir örnekle anket yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre kırsal göçü etkileyen en önemli sosyoekonomik neden “Ailede herhangi bir sosyal güvenliğin olmaması”, en önemli sosyokültürel neden de “Köyde çocuklara daha iyi bir eğitim sağlama olanağının bulunmaması” olmuştur. Adana İline en çok göç veren yerler sırasıyla Adana ili kırsal alanı ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi olmuştur. Şehre göç edenlerin büyük çoğunluğu geri dönmek istememektedir.

Anahtar Kelimeler: Kırsal Göç, Göç Nedenleri

Araştırmayı İndir