Türkiye’de Büyükbaş Hayvansal Atıklardan Biyogaz Üretim Potansiyeli

Yazar: A. Zan Sancak, K. Sancak, M. Demirtaş, D. Dönmez, , Ş. Kalanlar S. Arslan
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi
Özet
Dünya nüfusu hızlı bir şekilde artma eğilimindedir. Dünya Bankası verilerine göre 2012 yılında 7 milyar olan dünya nüfusunun 2020 yılında 7,6 milyara yükseleceği tahmin edilmektedir. Dünya nüfusundaki sürekli artış, mevcut kaynakların azalmasına neden olmaktır. Çoğu sınırlı olan kaynakların azalması, artan nüfusun ihtiyaçlarının karşılanamaması ile beraber açlık, işsizlik, yoksulluk gibi küresel sorunları beraberinde getirecektir. Bu sorunları önleyebilmek ve mevcut kaynakların daha uzun süre insanlara hizmette tutulabilmesi için bu kaynakların uygun şekilde kullanılması ve yenilenmesi gerekmektedir. Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de endüstrileşme ve nüfus artışı yüzünden hızla büyüyen bir enerji ihtiyacı gözlenmektedir. Yurtiçi enerji kaynakları miktar ve kalite olarak yetersiz olduğundan önemli miktarda ithalata gereksinim vardır. Fosil yakıtları esas alan enerji üretimi ve kullanımı; yakıt konusunda dışa bağımlılık, yüksek ithalat giderleri ve çevre sorunları gibi önemli olumsuzluklar doğurmaktadır. Fosil yakıtlardan elde edilen enerjide sınıra yaklaşılmış olması, ekonomik olarak kullanıma uygun teknolojilerle yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılması gerekliliğini doğurmuştur. Günümüzde enerji ihtiyacına önemli ölçüde katkıda bulunulacağı düşünülen biyogaz üretimi, alternatif bir enerji potansiyeli olarak karşımıza çıkmaktadır. Biyolojik arıtma sisteminin bir alternatifi olan biyogaz üretimi, aslında küçük ölçekli bir anaerobik arıtma sistemidir. Biyogazın üretiminde hammadde olarak genellikle organik atıklardan yararlanılmaktadır. Bu atıklar içerisinde de hayvan gübreleri önemli bir yer tutmaktadır. Hayvan gübresinden biyogaz üretilirken, hem gaz elde edilmekte hem de gübre, fermantasyon süresi içerinde olgunlaşarak, tarlaya erken atılması sağlanmaktadır. 2012 yılı TÜİK kayıtlarına göre Türkiye’de büyükbaş hayvan sayısı toplamı 14 milyon adet civarıdır. Bu çalışmada Türkiye ve illerinde hayvan sayısı ve biyogaz üretimi araştırılmıştır. Sonuçlar Türkiye’deki büyükbaş hayvan gübresinden biyogaz tesisleri kullanılarak yaklaşık olarak 2.533.487.544 m3/yıl biyogaz üretilebileceğini ve bu üretim ile de 11,9 milyar kWh elektrik enerjisi üretilebileceğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Hayvansal Atıklar, Biyogaz, Hayvansal Üretim, Atıklardan Biyogaz Üretimi

Araştırmayı İndir

Türkiye Elma Endüstrisinin Rekabet Gücünü Artırma Olanaklarının Araştırılması

Yazar: F. Pınar Öztürk, A. Yücer, M. Demirtaş, N. Kaplan, D. Karamürsel, M. Emre, G. Öztürk, E. Kaçal, İ. Eren
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Pazarlama
Özet:

Türkiye, dünyanın 4. büyük elma üreticisidir. Buna karşın küresel pazarda, ürettiği elmaların sadece %3’ünü ihraç eden küçük bir oyuncudur. Bu veriler, Türkiye’nin elma endüstrisinde rekabet ile ilgili sorunlar yaşadığının göstergelerindendir. Çalışmada, Türkiye elma endüstrisinin (taze ve işlenmiş) rekabet gücünün artırılma olanaklarının belirlenmesi ve bir yol haritası çıkarılması amaçlanmıştır. Bu amaçla global elma endüstrisinde rekabeti oluşturan kriterler çerçevesinde, bu endüstride ileri ülkeler: yerli-yabancı literatür, istatistiki veriler kullanılarak değerlendirilmiş, mevcut durum makro ve mikro düzeyde analiz edilmiştir. Konu ile ilgili toplantı çıktıları da dikkate alınarak GZFT analizi yapılmış, belirtilen amaca hizmet edecek yedi adet stratejik hedef, stratejik hedeflere ulaşılmasını sağlayacak eylemler ve bu eylemlerle uyumlu faaliyetler belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Elma, Rekabet, Mevcut Durum, GZFT, Stratejik Hedef.

Araştırmayı İndir

Konya İli Taşkent İlçesinde Kiraz Üreticilerinin Kiraz Üretimine Ve Pazarlamasına Bakışı

Yazar: Murat Küçükçongar, Mustafa Kan, Fatih Özdemir, M. Naim Demirtaş, Mehmet Hüsrev Öz, Gül Ülke
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Pazarlama
Özet
Araştırma, Konya ili Taşkent İlçesi Kiraz üretimi yapan tarım işletmeleri ile yapılmıştır. Örnek sayısının belirlenmesinde “Basit Tesadüfi Örnekleme Yöntemi” kullanılmış olup, Ağustos 2015’de toplam 50 adet kiraz üreticisi ile görüşülerek veriler toplanmıştır. Araştırmada, hane halkı genişliği 3,70 olarak belirlenmiştir. Nüfusun %51,22’si erkek, %48,78’i kadın nüfustan oluşmaktadır. Aktif nüfus olan 15-49 yaş grubu toplam nüfusun %49,35’idir. İşletme başına 4,28 dekarı kuru tarım arazisi ve 10,40’ı sulu tarım arazisi olmak üzere toplam 14,68 dekar tarım arazisi düşmektedir. Kiraz sulu tarım arazisinin %48,08’inde üretilmektedir. Ayrıca sulu tarım arazisinin %36,54’ünde karışık meyve üretilmektedir. Araştırmanın sonucunda ortaya çıkan en önemli öneriler; kiraz yetiştiriciliği konusunda çiftçilere eğitim verilmeli, modern kapama kiraz bahçe tesisi kurulmalı, Soğuk Hava Deposu ve Paketleme ünitesi kurulmalı, Üretici Birliği aktif hale gelmeli, üreticilerin kiraz alıcılarına karşı birlikte hareket etmesi sağlanmalı, Türkiye’de kirazın piyasa son çıkış yeri olan Taşkent Kirazının tanıtımı iyi yapılarak büyük firmaların alım için bölgeye gelmesi sağlanmalı, üreticilerin kiraz toplarken kalibrelerine göre ayrımı yapılması sağlanarak yüksek fiyata satılması sağlanmalıdır. Ayrıca, üreticilere 3 Aralık 2014 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan bitki koruma ürünlerinin önerilmesi, uygulanması ve kayıt işlemleri hakkında yönetmelikte belirlenen hususlarla ilgili eğitim verilmelidir. Bu durum, ihracat edilecek kalitede olan Taşkent Kirazı için pazarlamada büyük bir avantaj sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Taşkent, kiraz, üretim, pazarlama

Araştırmayı İndir