Genç Nüfusta Gıda Tüketim Bilinci Ve Geliştirilmesine Yönelik Sosyal Pazarlama Stratejilerinin Belirlenmesi

Yazar: M. Göksel Akpınar, Burhan Özkan, Eda İlbasmış
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Pazarlama
Özet
Toplum sağlığının sürdürülebilirliği, kamu ve özel sektör sorumluluğunda önemsenen bir alandır. Bu alanın geliştirilmesinin maliyeti gıda tüketimi kapsamında tüm toplumların ortak bir alanı olarak görülmektedir. Gıda tüketim bilinci ve modeli ülkeler arasında kültür ve gelişmişlik düzeyine bağlı olarak farklılık göstermektedir. Bir taraftan obezite ve açlık, diğer taraftan güvenilir gıda ve yeterli gıdaya erişim konusu kamuoyu gündeminde sorun olarak değerlendirilen ve üzerinde çalışılan ortak bir duyarlılık alanı olarak önem arz etmektedir. Bu durum özellikle genç nüfus açısından daha fazla oranda öncelikli hale gelmektedir. Belirtilen gerekçelerle bu çalışmada, Antalya ili kentsel alanında genç nüfusun gıda tüketimine yönelik bilinç düzeyi, tutum ve davranışlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Genç Nüfus, Gıda, Bilinçli Tüketim, Antalya

Araştırmayı İndir

Gelişmekte Olan Ülkelerde Pamuk Üretimi, Sanayileşmesi ve Pazarlaması: Benin ve Türkiye

Yazar: R.Figen Ceylan, Mouinatou Alidou, M.Göksel Akpınar, Burhan Özkan
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Pazarlama
Özet
Pamuk bitkisi, yaygın ve zorunlu kullanım alanıyla insanlık açısından, yarattığı katma değer ve istihdam olanaklarıyla da üretici ülkeler açısından büyük ekonomik öneme sahip olduğundan dolayı özellikle gelişmekte olan ülkelerde daha çok üretilmektedir. Bu çalışmada, temel amacımız birbirinden farklı ekonomik ve coğrafi özelliklere sahip olan Benin ve Türkiye üzerinden pamuğun üretimi, sanayileşmesi ve başta yurtdışına olmak üzere pazarlanması sürecindeki yıllara bağlı değişikliklerin ve bu değişikliklerin nedenlerinin incelenmesidir. Bu amaçla 1960-2013 yılları arasında ikincil veri kaynaklarından elde edilen veriler analiz edilecek, kritik değişmelerin açıklanmasında politika ve uygulama kaynaklarına başvurulmuştur. Bu şekilde iki ülke için ayrı ayrı ihraç ürünü niteliğine sahip olan pamuk sektöründeki gelişme potansiyelinin değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Pamuk, gelişmekte olan ülke, pamuk ticareti, Benin, Türkiye

Araştırmayı İndir

Baklagil Ürünleri Fiayatlarındeki Gelişmelerin Ekonomik Perspektifte Değerlendirilmesi

Yazar: M. Göksel Akpınar, Mısra Çakaloğlu, R.Figen Ceylan
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Pazarlama
Özet
Dünyada ve Türkiye’de üretimi ve tüketimi yaygın olan baklagiller, düşük yağ oranı ve yüksek karbonhidrat özelliğiyle beslenmede bitkisel proteinin ana kaynağını oluşturmaktadır. Gıda tüketim modeline göre gelişmiş toplumlarda protein ağırlıklı tüketim yapısı gözlenirken gelişmekte olan ülkelerde karbonhidrat tüketimi öne çıkmaktadır. Gelir tüketim esnekliğine bağlı olarak düşük mal olarak adlandırılan baklagiller özellikle iç pazarda son dönemlerde görülen fiyat artışları nedeniyle lüks ürün konumuna geçiş göstermiştir. Genel olarak düşük fiyat düzeyinde konumlanan bu ürünlerdeki yüksek fiyat artışları beraberinde talep daralmasını da ortaya çıkarmaktadır. Bu durum bir taraftan tüketici mağduriyeti doğururken diğer taraftan üretimin sürdürülebilirliği üzerinde negatif etkiler oluşturmaktadır. Belirtilen gerekçelerle bu çalışma kapsamında Türkiye’de baklagil ürünleri piyasasındaki gelişmelerin fiyat ve etkili unsurlar ekseninde değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma ile özellikle iç pazarda tüketim duyarlılığının yüksek olduğu kuru fasulye, nohut ve mercimek gibi ürünlerde dönemsel olarak meydana gelen yukarı yönlü şiddetli fiyat hareketliliği nedenlerinin ekonomik perspektifle incelenmesi hedeflenmiştir. Çalışma materyali olarak ikincil veri ve literatür kaynaklar kullanılmıştır. Bütün bulgular, çoğunlukla ihracatçı konumda bulunulan baklagil piyasasında, fiyat değişimlerinin ağırlıklı olarak iç piyasayı etkilediğini göstermektedir. Teknolojinin gelişimi ve özel destekleme politikaları eşliğinde baklagillerin katma değer üretme özelliğinin artacağını öngörmek yanlış olmayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Yemeklik baklagiller, üretim, tüketim, piyasa, fiyat

Araştırmayı İndir

Antalya İli Kent Merkezinde Tüketicilerin Organik Tarım Ürünleri İle İlgili Duyarlılıklarının Belirlenmesi

Yazar: Burhan Özkan, Orhan Özçatalbaş, Serpil Yılmaz, İbrahim Yılmaz, Göksel Akpınar
Yıl: 2000
Yayım Yeri:4. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tüketim Ekonomisi
Özet
Bu çalışmada, Antalya ilinde tüketicilerin organik ürün hakkındaki düşünce ve tutumları incelenmiştir. Bu amaçla ilin kentsel alanında yaşayan 484 tüketici ile anket yapılmıştır. Görüşme yapılan tüketicilerin % 37.2’si yaş meyve ve sebze alırken ilk sırada besin değerine önem vermektedirler. Bunu satın alınan sebze ve meyvelerin kalıntı maddeleri taşımaması (%35.5) izlemiştir. Anket yapılan tüketicilerin % 19.4’ü organik ürün kavramından haberdardır. Organik ürün kavramını duyma ile eğitim düzeyi arasında istatistiki olarak ilişki saptanmıştır. Ayrıca gelir düzeyi artıkça tüketicilerin organik ürüne daha fazla fiyat (primi) ödeye bilecekleri belirlenmiştir. Bu durum, yüksek gelir gruplarında daha belirgin olmak üzere tüketicilerin organik ürünlere daha yüksek fiyat ödemeye razı olduklarını göstermektedir. Araştırmada, ayrıca tüketicilere ait bazı karakteristiklerle organik ürünlere daha fazla fiyat primi ödeme yapma isteği arasındaki ilişkiler de ortaya konulmuştur.

Araştırmayı İndir

Isparta İli Kentsel Alanda Ailelerin Meyve Suyu Tüketim Profili

Yazar: Mevlüt Gül, M.Göksel Akpınar, Tufan Bal, Hilal Yılmaz
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tüketim ekonomisi
Özet
Türkiye’de çağdaş anlamda meyve suyu yatırımları 1969 haşladığı ve 1983’dcn sonra büyümeye ivmesi kazandığı görülmektedir. Günümüzde Türkiye’de 30 civarında firma bulunmakta ve 38 fabrikada üretim yapılmaktadır. Piyasada 27 adet tescilli meyve suyu markası bulunmaktadır. Türkiye’de 1970’li yılların başında 0.4 litre olan kişi başına meyve suyu tüketimi, 1970 yılına göre 10 katlık bir artışla, I996’da 3.9 litreye, 1998’de de 4.0 litreye, son yıllarda ise 5.3 litreye ulaşmıştır. Ancak bu değer gelişmiş ülkelerden oldukça düşüktür. Bu rakam Almanya’da 46, ABD’de 36, Kanada’da 25, Fransa’da 17, İtalya’da 8 litre düzeyindedir. Türkiye’de dana çok meyve nektarı tüketilmektedir. Bununla birlikte Avrupa ülkelerinde daha çok portakal ve elma suyu tüketilirken, ülkemizde şeftali ve vişne nektarı tercih edilmektedir. Türkiye’de yaş meyve tüketiminin göreceli olarak fazla olması, meyve suyu tüketimini olumsuz yönde etkilediği bir gerçektir. Bununla birlikte yıllar itibariyle meyve suyu yurtiçi talebinin arttığı gözlenmektedir. Bu çalışmada, meyve suyu tüketimine ilişkin tüketici eğilimi araştırılmaktadır. Çalışmanın tüketici düzeyindeki alan çalışması İsparta ili kentsel alanında yürütülmektedir. Bu kapsamda toplam 400 hane halkı ile yüz yüze görüşme esasına dayalı olarak gerçekleştirilen anket uygulamasından elde edilen orijinal veriler değerlendirilecektir. Araştırmada, ailelerin meyve suyu tüketim profilinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu araştırma kapsamında, ailelerin meyve suyu tüketimi, harcama yapısı, meyve suyu çeşidi tercihi ve marka tercihi, çeşitli satın alma davranışları ile satın alma davranışları üzerinde etkili olan sosyo-ekonomik değişkenlerin belirlenmesi hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Meyve Suyu, Tüketim, Harcama Yapısı.

Araştırmayı İndir

Tüketicilerin Yaş Meyve Sebze Tedarik Kanalı Seçiminde Etkili Faktörler

Yazar: M. Göksel Akpınar, Burhan Özkan, Hatice Kızılay, Figen Ceylan
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tüketim Ekonomisi
Özet
Bu çalışmada, hane halklarının yaş meyve sebze tedarik kanalı seçiminde etkili faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca çalışmada, yaş meyve sebze perakende satış noktalarına ilişkin çeşitli özelliklerin tüketici tercihindeki önemlilik derecesi sorgulanmıştır. Çalışma kapsamını, Antalya ili kent merkezinde ikame eden hane halkları oluşturmuştur. Çalışmanın temel materyali ise, hane halkı düzeyinde gerçekleştirilen tüketici anketlerinden derlenen orijinal verilere dayanmaktadır. Araştırma kapsamında gerçekleştirilen anket uygulaması Şubat-Mart 2007’de toplam 300 hane halkı üzerinde yürütülmüştür. Tüketici anketlerinden elde edilen veriler SPSS 9.0 programında değerlendirilmiştir. Çalışmada veri analiz tekniği olarak çok değişkenli analiz yöntemlerinden Faktör analiz tekniği uygulanmıştır. Tüketici tercihlerinin önem seviyesine göre değerlendirilmesinde ise Likert Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmanın sonuç bulgularında, yaş meyve sebze tedarik kanalı seçiminde tüketiciler açısından gözönüne alınan en önemli özellik; “ikamet yerine yakınlık- ” şeklinde saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yaş Meyve Sebze, Tedarik Kanalı, Tüketici Tercihi, Faktör Analizi

Araştırmayı İndir

Yaş Meyve Sebze Tüketim Ve Harcama Yapısı: Adana İli Örneği

Yazar: Mevlüt Gül, Hilal Yılmaz, M. Göksel Akpınar
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tüketim Ekonomisi
Özet
Bu araştırmada. Adana ili kentsel alanında hanelerin yaş meyve sebze tüketim ve harcama profili ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda tüketicilerin yaş meyve sebze satın alma kararı, satın alma sıklığı, tedarik kanalı tercihi ve nedenleri, tüketim düzeyi ve harcama tutarı, kimyasal ilaç kalıntılarına ilişkin değerlendirmeleri irdelenmiştir. Çalışma sonuçlarına göre; yaş meyve sebze satın alma kararında ürün tazeliği, tedarik kanalı seçiminde ise yakınlık en önemli kriterler olarak belirlenmiştir. Ayrıca tüketicilerin yaş meyve sebze tedarikinde çoğunlukla semt pazarlarından haftalık olarak gerçekleştirdikleri saptanmıştır. Hanelerin yaş meyve sebze harcamasının gıda harcamaları içerisindeki payı %29 olarak hesaplanmış olup kimyasal ilaç kalıntılarına ilişkin tüketici endişesi oldukça yüksek bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Yaş Meyve Sebze. Tüketici, Satın Alma Davranışı, Adana

Araştırmayı İndir