Samsun İlinde Kadın Çiftçilerin Kooperatifleşmeye Karşı Tutumları

Yazar: Esin Hazneci, Bakiye Kılıç, Kerem Hazneci, Vedat Ceyhan
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Örgütlenme
Özet
Samsun ili Bafra ve Çarşamba ilçesinde kadın çiftçilerin kooperatifleşmeye karşı tutumlarının belirlenmesi, kooperatiflere kadının katılımını artırmak açısından büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple çalışmanın temel amacı kadınların kooperatifleşmeye karşı tutumlarının ortaya çıkarılması ve kooperatiflere katılmada hangi faktörlerin etkili olduğunun belirlenmesidir. Araştırmanın ana materyalini Samsun ili Bafra ve Çarşamba ilçelerinde yaşayan çiftçiler arasından Basit Tesadüfi Örnekleme yöntemiyle seçilen 50 kadın çiftçiden anket yoluyla elde edilen veriler oluşturmaktadır. Araştırmada tanımlayıcı istatistikler, T testi ve ki-kare analizleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, kadın çiftçilerin %6’sının kooperatife ortak olduğunu göstermiştir. İncelenen kadınların yaklaşık %39’u kooperatifi saman, gübre ve naylon satan yer, %30’u para çekilen yer olarak tanımlamaktadır. Ankete katılan kadınların %66’sı, daha çok erkeklerin baskısından kurtulmak ve kadınların tarımsal çalışmadaki etkinliğini artırmak amacıyla kooperatif kurma fikrine katılırken: %26’sı bu işi erkeklerin bildiğini ve erkeklerin kendilerine kızacağını düşündükleri için bu fikre katılmamaktadır. Kadınların %8’i ise kararsız olduklarını belirtmiştir. İnceleme alanında yürütülen kooperatif ile ilgili yayım ve eğitim çalışmalarının etkinleştirilmesi, kadın çiftçilerin kooperatife karşı olumlu tutum oluşturmasında yararlı olabilecektir. Kadın çiftçilerin kooperatifleşmesinde önemli bir engel olmaktan çıkarılması için, erkeklerin hedef kitle olduğu özel eğitim çalışmaları yürütülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Kooperatifçilik, kırsal kadın, Samsun
Araştırmayı İndir

Organik Tarım ve Kalkınma

Yazar: Kürşat Demiryürek, Alper Güzel, Kerem Hazneci
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Kırsal Kalkınma ve Yoksulluk
Özet
Organik tarımına geçişin ekolojik olarak uygun olabileceği, bunun yanında organik tarımın sosyal ve ekonomik açılardan da sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayabileceği yerlerde başlatılması ve desteklenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de organik tarım alanlarının gelişimi, tarımsal girdi (kimyasal gübre ve ilaç) kullanımı ile kalkınma arasındaki ilişkileri ortaya koymak ve böylece; organik tarıma geçiş için uygun illeri belirlemektir. Çalışmada tarımsal girdi kullanımı açısından organik tarıma geçiş için uygunluğun belirlenmesinde birim tarım alanına düşen tarımsal ilaç ve kimyasal gübrelerin eşdeğer miktarları dikkate alınmıştır. Sosyo-ekonomik açıdan organik tarıma geçişe uygun illerin belirlenmesinde ise Devlet Planlama Teşkilatı’nın yayınladığı illerin kalkınmışlık indeksleri kullanılmıştır. Böylece organik tarım alanı, tarımsal girdi kullanımı ve kalkınmışlık indeksi olmak üzere üç kritere göre organik tarıma geçiş için uygun iller sıralanmıştır. Yapılan analiz sonucu illerin kalkınmışlık düzeyi düştükçe tarımsal girdi kullanımının da azaldığı belirlenmiştir. Buna göre, birim tarım alanına düşen kimyasal girdi miktarının düşük olduğu ve kalkınmışlık düzeyleri de düşük olan Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerindeki illerin organik tarıma geçiş için daha uygun olabileceği belirlenmiştir. Ancak kalkınmışlık düzeyi ve tarımsal girdi kullanımı yüksek olan Türkiye’nin batısındaki organik tarım alanları, doğu bölgelerine oranla daha fazladır. Maalesef kalkınmaya daha fazla ihtiyaç duyan ve organik tarıma geçişin görece daha kolay olabileceği doğu bölgelerinde ise organik tarımın gelişmediği belirlenmiştir. Türkiye’de organik tarımın geliştirilmesi için tarımda kimyasal girdi kullanımının düşük, organik tarıma geçiş sürecinin daha kolay olabileceği ve organik tarımın kırsal kalkınmaya katkı sağlayabileceği uygun yerlerde başlatılması ve yaygınlaştırılması için desteklenme ve yayım çalışmalarının yapılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: organik tarım, sürdürülebilir kalkınma, tarımsal girdi, kalkınmışlık indeksi
Araştırmayı İndir

Buğday Tohumluğu Üretiminde Fiyat Değişkenliğinin İşletme Organizasyonuna Etkisi

Yazar: Kerem Hazneci,Vedat Ceyhan
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
Bu araştırmanın temel amacı, Türkiye’de TR83 bölgesinde buğday tohumluğu yetiştiriciliğinde tohumluk fiyatında meydana gelecek değişikliklerin işletme organizasyonu üzerine etkisini ortaya koymaktır. Araştırma verileri buğday tohumluğu yetiştiren işletmelerin tamamı olan 72 tarım işletmesinden anket yoluyla toplanmıştır. İncelenen işletmelerin ekonomik analizinde klasik ekonomik analiz yaklaşımları ve tohumluk fiyatlarındaki değişimin optimum plana etkilerini belirlemede değişken fiyatlı programlama metodu kullanılmıştır. Araştırma sonuçları buğday tohumluğu yetiştiriciliğinde büyük tarım işletmelerinin ekonomik performansının, diğerlerinden daha iyi olduğunu göstermiştir. Her iki işletme büyüklük grubunda da buğday tohumluğu arzının inelastik olduğu tespit edilmiştir. Arz elastikiyeti inceleme alanında buğday tohumluğu yetiştiren küçük işletmelerde 0,78 ve büyük tarım işletmelerinde 0,02’dir. Karar alıcıların tohumluk fiyatı konusunda araştırma sonuçlarının ürettiği arz elastikiyetlerini dikkate alarak davranmaları buğday arz güvencesinin sağlanmasına olumlu katkı sağlayabilecektir.

Anahtar Kelimeler: TR83 Bölgesi, buğday tohumluğu, fiyat değişkenliği, normatif arz fonksiyonu

Araştırmayı İndir