Doğrudan Gelir Desteğinin Fındık Sektörüne Olası Etkilerinin Ekonometrik Analizi

Yazar: Avni Birinci, Tecer Atsan, Kenan Peker, Fahri Yavuz
Yıl: 2002
Yayım Yeri: 5. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Erzurum
Konu: Tarım ve Gıda Politikası
Özet: Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip fındık sektöründe, dikim alanları Doğu Karadeniz Bölgesindeki eğimli fındık alanlarından alternatif ürünlerin ekonomik olarak üretilebileceği Batı Karadeniz Bölgesindeki taban arazilerine kaymakta ve bu da fındık arzı fazlalığına neden olmaktadır Emdik sektöründeki bu problemin asıl kaynağının yıllardan beri uygulanan, küçük ve orta büyüklükteki fındık üreticisine peşin Ödeme yapılmadığından fazla yansımayan yüksek destekleme fiyatları olduğu belirtilmektedir Bu çalışmada sektörün problemlerine çözüm getirecek uygun alternatif politikalar sunmak için sektörün ekonometrik modeli oluşturulmuştur Model ve modeldeki eşitlikler iyi açıklanırken, tüm parametrelerin işaretleri ekonomik teoriye uygun olarak tespit edilmiştir. Model, sektördeki problemin kaynağının yıllardan beri uygulanan yüksek destekleme fiyatları olduğunu doğrulamaktadır Ülke içindeki tüketim, gelir seviyesi ve reklama karşı tepkili, fakat fiyatlara tepkili değildir Kısa dönemde iç tüketimi artırmanın en iyi yolunun reklam olduğu görülmektedir Model sonuçlarına göre, destekleme fiyatları, fındık üreticisine piyasa garantisi sağlamak için üretim maliyetleri ve piyasa fiyatına yakın belirlenerek üreticiye sadece piyasa garantisi sağlanmalıdır Sadece, fındık dikini alanlarını belirleyen yönetmeliklerin izin verdiği alanlarda üretim yapanlara doğrudan gelir ödemesi yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Türkiye fındık sektörü, ekonometrik model, politika analizleri

Araştırmayı İndir

Türkiye’de Kayısı Üretimine Yönelik Alternatif Politikalar

Yazar: Akın Olgun, Kenan Peker, Hakan Adanacıoğlu
Yıl: 2002
Yayım Yeri: 5. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Erzurum
Konu: Tarım ve Gıda Politikası
Özet: Bu çalışmada, üretimin deki artışın yanında, pazarlamasında önemli sorunlarla karşılaşılan kayısıya alternatif ürünlerin belirlenmesinin gerekliliği üzerinde durulmuş ve konu Tarım ve Köy işleri Bakanlığının Alternatif Ürün Projesi yönüyle değerlendirilmiştir. Bu amaçla araştırma alanı olarak seçilen Malatya ilinde yetiştirilebilen alternatif ürünlerin neler olduğu karlılıkları ve karşılaştırmalı üstünlükleri ortaya konulmuştur. Malatya ilinde kayısıya alternatif olabilecek ürünler Ceviz, üzüm, dut, çilek, elma, şeftali, kiraz, erik, vişne ve ayçiçeği olarak belirlenmiştir. Fakat karşılaştırmalı Üstünlük Prensibi dikkate alındığında Malatya’da kayısı alternatifi çok az olan üründen biridir. Bu nedenle kayısının alternatif ürün projesinde başarı sağlamak için, Malatya dışında kayısı yetiştirilen diğer illerdeki uygulamalara ağırlık verilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Kayısı, kuru kayısı, alternatif ürün projesi kayısıya alternatif ürünler

Araştırmayı İndir

Kayısı Üretim ve Pazarlanmasında Karşılaşılan Sorunların Çözümlenmesinde Kayısı Tarım Satış (Pazarlama) Kooperatiflerinin Rolü

Yazar: İhsan Özçelebi, Kenan Peker
Yıl: 1994
Yayım Yeri: 1. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Örgütlenme

Araştırmayı İndir

Tarımsal Sistem Yönetimi Ve Tarımsal İşletmeciliğin Bileşenleri; Kavram Ve Kuramlar

Yazar: Kenan Peker, Bahattin Çetin
Yıl: 2010
Yayım Yeri: 9. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
Tarımsal üretim işletmeciliği ile ilgili olarak Tarımsal İşletmecilik (Agricultural Management) ve Çiftlik Yönetimi (Farm Management) kavramları yanında özellikle son yıllarda Agribusiness (Tarımsal İşler) kavramı kullanılmaktadır. Değişim ve gelişim süreci zamanla “İşletme Sistemi” veya İşletmenin Entegre Yönetimi kavramını ortaya çıkmaktadır. Tarımsal Sistem Yönetimi yaklaşımıyla düşünüldüğünde işletmelerin kaynak tedariki ile başlayan fonksiyonları bir birini tamamlayan zincir (üretim, pazarlama, Ar-Ge, Yayım vb.) faaliyetleri oluşturmakta ve dışa bağımlı olmayan tarımsal döngüye dönüşmektedir. Bu durum tarımsal islerde Tarımsal Sistem İşletmeciliği veya Entegre Tarım İşi İşletmeciliği (Agribusiness Management) anlayışını ortaya çıkarmaktadır. Böyle bir yaklaşımla tarımı yöneten ABD’nin Tarım Ekonomisi Bölümlerinin çoğunda “Agribusiness” ifadesi bölüm adlarında da yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı “Tarımsal Döngünün Oluşturulması ve Tarımsal Sistemin Geliştirilmesi bakımından Agribusiness yaklaşımını tartışmaktır. Bu nedenle literatür çalışmalarıyla Agribusiness ve Tarımsal Sistem Yönetimi için kavram ve kuramlar açıklanmış ve işletmeciliğin sadece tedarik fonksiyonundan bir örnek ile detaylandırılmıştır. Böylece Agribusiness ve Tarımsal Sistem Yönetimi için farkındalık oluşturulması, konuyla ilgili araştırmaların yaygınlaştırılması, sistemin geliştirilmesi ve bölgesel kalkınmada uygulanması gibi konularda çıktılar ve/veya çarpan etkiler beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Tarımsal işletmecilik, tarımsal iş, tarımsal sistem yönetimi

Araştırmayı İndir

Üretim Fazlasının Ortadan Kaldırılmasına Yönelik Alternatiflerin Türkiye Tütüncülüğünde Uygulanabilirliği

Yazar: Orhan Yavuz, Kenan Peker, Avni Birinci
Yıl: 1996
Yayım Yeri: 2.Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarım ve Gıda Politikası

Araştırmayı İndir

Erzurum İlinde Kırsal Kesimden Göç Ve Tarımsal İşletmeler Üzerine Etkileri

Yazar: Cahit Karagöle, Kenan Peker
Yıl: 2000
Yayım Yeri:4. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Kırsal Kalkınma ve Yoksulluk
Özet
Kırsal kesimden göçün değişik açılardan incelendiği araştırmalarda göçün önlenmesinde tarım sektörünün önemli olduğu ve konunun bu çerçevede ele alınması önerilmektedir. Belirtilen doğrultuda bu araştırmada göçün sonuçları tarımsal işletmecilik açısından ele alınmış ve konuyla ilgili gerekli düzenlemeler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Neticede, araştırma yöresinde kırsal kesimden göçün tarım işletmelerinde henüz ciddi derecede olumsuz yapısal değişimlere yol açabilecek boyutta olmadığı ve göçün işletmelerin arazi kazanımına, tarımda emek verimini artırmaya ve tarıma dayalı sanayiinin gelişmesine olumlu etki yaptığı görülmüştür.
Araştırmayı İndir

Tarım Sektöründe Verimliliğin Arttırılması Amacıyla Yöresel İhtisaslaşmaya Gidilmesinin Önemi, Muhtemel Etkileri ve Bu Süreçte Tarım Ekonomistlerinin İşlevi

Yazar: Kenan Peker, Avni Birinci, Tecer Atsan
Yıl: 1998
Yayım Yeri: 3. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Ankara
Konu: Diğer