Tüketicilerin Yaş Meyve ve Sebze Satın Alma Yerleri Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Tokat İli Örneği

Yazar: Cumhur Büyük, Murat Sayılı, Kemal Esengün, Darren M. Hudson
Yıl: 2002
Yayım Yeri: 5. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Erzurum
Konu: Tarımsal Pazarlama
Özet: Bu çalışma tüketicilerin yaş meyve ve sebze satın alma yerleri tercihlerini etkileyen sosyo-ekonomik ve demografik faktörleri ortaya çıkarmayı amaçlamıştır Ampirik model belirlenerek Multinomial logir yöntemi tahmin edilmiştir Tahminde kullanılan veriler Tokat ilinde yapılan anket çalışması ile elde edilmiştir. Sonuçta, cinsiyet, hane halkı büyüklüğü, gelir, ikamet yeri, kalite, ucuzluk ve seçebilme unsurlarının satın alma yeri tercihlerini etkileyen faktörler olduğu belirlenmiştir

Anahtar Kelimeler: Multinomial Logit, tüketici tercihi, perakende pazarlama

Araştırmayı İndir

Tarımsal Ürünlerin Dış Ticaretinde Karşılaştırmalı Üstünlükler: Türkiye – AB Kuru Meyve Dış Ticareti Örneği

Yazar: Orhan Gündüz, Gülistan Erdal, Kemal Esengün
Yıl: 2004
Yayım Yeri: 6. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Uluslararası Tarım ve Ticaret
Özet: Geleneksel dış ticaret teorileri Smith’in “Mutlak Üstünlük Teorisi” ve Ricardo’ nun “Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi” temelleri üzerine oturtulmuştur. Bu teoriler ülkeler arası dış ticarette rekabet gücü yüksek malların üretimine öncülük etmiştir. Bu çalışmada, Türkiye dış ticareti içinde önemli bir yer tutan tarım sektörünün rekabet gücünün, geleneksel ve tarımsal ürün ihracatının en önemli unsurlarından olan Kuru Meyveler (Kuru Üzüm, Kuru İncir, Kuru Kayısı) vasıtasıyla belirlenmesi amaçlanmıştır. Avrupa Birliği üyesi ülkelerden Almanya, Fransa, İngiltere, Mollanda ve İtalya, Türkiye ile karşılaştırılma)a alınmıştır. Araştırmada yöntem olarak, kuru meyve üretim ve dış ticaret verileri için yüzde ve indeks hesapları kullanılmıştır. Ayrıca karşılaştırmalı üstünlükleri onaya koymak amacıyla sadece karşılaştırmalı üstünlükler katsayısı (RCA) hesaplanmıştır R C A > 1 ise ülkenin o malda diğer ülkeye göre karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu ifade edilmektedir. Elde edilen sonuçlar, kuru meyve dış ticaretinde Türkiye in, sözü edilen ülkelere kıyasla her üç üründe de
karşılaştırmalı olarak üstün olduğu belirlenmiştir RCA, her üç üründe de 1 den büyük çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Dış Ticaret. Karşılaştırmalı Üstünlük Katsayısı. Kuru Meyve

Araştırmayı İndir

Kayısı Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerde Ekonomik Etkinlik: Darende İlçesi Örneği

Yazar: Orhan Gündüz, Vedat Ceyhan, Kemal Esengün, Miraç Dağdeviren
Yıl: 2010
Yayım Yeri: 9. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
Dünyanın en büyük kayısı üreticisi ve ihracatçısı olan Türkiye’de kayısı üreten işletmelerde halen teknik ve ekonomik etkinlik istenen düzeyde değildir. Bu nedenle bu araştırmanın amacı Malatya ili Darende ilçesinde kayısı yetiştiriciliği yapan işletmelerin etkinlik ölçümlerinin tahmin edilmesidir. İşletme düzeyinde etkinlik ölçümlerinin tahmin edilmesinde Veri Zarflama Yöntemi (VZY) kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan veriler basit tesadüfî örnekleme metoduyla 102 işletmeden anket yoluyla toplanmıştır. Araştırma sonuçları inceleme alanında yer alan işletmelerin girdi kullanım miktarlarını, kayısı üretim miktarını azaltmaksızın %10 oranında azaltabileceklerini göstermiştir. Etkinlik analizi sonuçları, ekonomik yetersizliğin temel kaynağının üretim faktörlerinin, fiyatları ile orantılı olarak dağıtılmadığını ortaya koymuştur. İşletmelerde, özellikle yakıt gibi girdilerin optimum kullanımının sağlanması ve teknoloji seviyesinin düzeltilmesi, işletmelerin etkinlik düzeyini iyileştirebilecektir.
Anahtar Kelimeler: Etkinlik, kayısı, veri zarflama analizi, Darende

Araştırmayı İndir

Tokat İli Kazova Yöresinde Üreticilerin Tarım Kooparatiflerinden Yararlanma Durumları Ve Eğilimlerin Üzerine Bir Araştırma

Yazar: Ünal Kaya, Kemal Esengün
Yıl: 1996
Yayım Yeri: 2.Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Örgütlenme

Araştırmayı İndir

Türkiye’de 1986 Yılından Sonra Tütün’de Uygulanan Alım Sistemlerinin Karadeniz Bölgesi Tütüncülüğüne Yaptığı Etkilerin İncelenmesi

Yazar: Kemal Esengün,Murat Sayılı
Yıl: 1996
Yayım Yeri: 2.Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Diğer

Araştırmayı İndir

Tokat İlinde Gıda Sanayi İşletmelerinin Çevreye Yönelik Davranışlarının Belirlenmesi Üzerine Araştırma

Yazar: Hilmi Erdal, Gülistan Erdal, Kemal Esengün, Adnan Çiçek
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi
Özet
Bu çalışmada Tokat ili merkez ilçede gıda sanayinde faaliyet gösteren işletmelerin, çevreye yönelik davranışları incelenmiştir. Bunun için İşletmelerin, üretim faaliyetlerinde ortaya çıkabilecek, hava kirliliği, su kirliliği, çevreye olumsuz etki yapan katı ve sıvı atıklar vb. olumsuzluklara karşı tutumları test edilmiştir. Çalışmada kullanılan veriler, Tokat merkez ilçede faaliyet gösteren işletmelerden anket yoluyla yüz yüze görüşme tekniği ile sağlanmıştır. Veriler basit yüzde hesaplarıyla yorumlanmıştır. Bazı sonuçlarla ilgili Ki kare testi yapılmış fakat sonuçlar anlamsız çıkmıştır. Anket sonuçlarına göre araştırma bölgesinde gıda sanayi işletmelerinin, çevre konusunda yeterli bilinç düzeyinde olmadıkları tespit edilmiştir. İşletmelerin %89,23’ü ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesine sahip değillerdir. İşletmelerin 95,38’inin atık su arıtma tesisi bulunmamaktadır. İşletmelerin %75,51’i baca gazı analizi yaptırmamaktadır. İşletmelerin %87,69’ıında yöneticilerinin çevre konusunda bir eğitim almadıkları belirlenmiştir. Bu ve diğer araştırma bulgularına göre, araştırma bölgesindeki işletmelerin çevre konusunda henüz istenilen düzeyde bilince sahip olmadıkları ifade edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Gıda sanayi işletmeleri, Çevre bilinci, Çevre kirliliği, Tokat.

Araştırmayı İndir

Türiye’de Önemli Bazı Tarla Ürünlerinde İç Ticaret Hadleri Ve Belirsizlik Analizleri

Yazar:Yaşar Akçay, Kemal Esengün, Halil Kızılaslan, Meral Uzunöz
Yıl: 2000
Yayım Yeri:4. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Diğer

Araştırmayı İndir

Türkiye Tarım Sektöründe Kaynakların Verimli Kullanılmamasının Yarattığı Çevre Sorunları

Yazar: Metin Akay, Kemal Esengün
Yıl: 2000
Yayım Yeri: 4. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi
Özet
Dünyada artan nüfusun en önemli gereksinimlerini karşılayan tarımsal kaynakların sadece korunması değil zenginleştirilmesi gereklidir. Bu gerçeğin aksine sınırına ulaşmış tarım topraklarına bitkisel üretimin ve hayvancılığın olumsuz yönde etkileri olduğu bilinmektedir. Söz konusu etkiler özellikle 80’li yılların ikinci yarısından itibaren dünyada elde edilen tarımsal üretimin azalan oranda artması süreciyle açıklanabilir. Esasında bu süreç insanoğlunun genel anlamda çevresel faktörlerin etkilerinin bilincine varmasını sağlamıştır. Tarımsal üretimi arttırmak amacıyla yeni tohum çeşitleri kullanılmış, ikinci ürün uygulamalarına gidilmiş ve hastalıklarla mücadele etmek amacıyla daha çok kimyasal gübre kullanılmış, daha çok tarımsal savaş ilaçları ve benzer kimyasal maddeler uygulanmış ve daha çok arazi sulamaya açılmıştır. Bu uygulamalar toprak kapasitesini düşürmüş ve verimi azaltmıştır. Bu çalışmada Türkiye’de tarımsal kaynakların korunması gerekliliği, bitkisel ve hayvansal üretimin tarım toprağına yaptığı baskının azaltılması yönünde mümkün olabilecek politikalar tartışılmıştır. Tarımsal üretimden kaynaklanan çevre sorunları olarak toprak erozyonu, yeraltı suları, akarsular ve denizlerin kirlenmesi, genetik çeşitliliğin azalması, demografik dağılım ve yerleşim sorunu, hayvansal atıkların yol açtığı koku ve diğer kirlilikler dikkate alınarak olası çözüm önerileri araştırılmıştır. Çalışmanın amacı tarımda kaynakların verimli kullanılmaması sonucunda oluşan olumsuzlukları detaylı bir şekilde ortaya koymak ve çözüm önerileri geliştirmektir.

Araştırmayı İndir

Tarım Ekonomisi Araştırmalarında “Shazam Ekonometri Programı”nın Tanıtımı ve Kullanımı

Yazar: Kemal Esengün, Yaşar Akçay, Osman Karkacier
Yıl: 1994
Yayım Yeri: 1. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik

Araştırmayı İndir