Türkoğlu İlçesinde Tarımsal Danışmanlık Hizmetlerinin Değerlendirilmesi

Yazar: A. Sever, İ. Boz
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Yayım Ve Haberleşme
Özet:

Tarımsal danışmanlık Türkiye’de resmi olarak 2006 yılında çıkarılan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikle başlatılmıştır. Bu Yönetmelikle tarımsal işletme sahiplerinin bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanması ile ilgili usul ve esasların belirlenmesi amaçlanmıştır. Yönetmelikle ziraat mühendisleri ve veteriner hekimler kendi adına ve hesabına veya herhangi bir üretici örgütünde çalışarak tarımsal danışmanlık hizmeti vermeye başlamıştır. Türkoğlu İlçesi İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde istihdam edilen tarım yayımcısı ve uzman tarım yayımcılarının yanı sıra ziraat odası, danışmalık şirketleri ve kendi nam ve hesabına çalışan önemli sayıda tarım danışmanlarının istihdam edildiği bir ilçemizdir. Bu çalışmanın amacı Türkoğlu ilçesinde çalışmakta olan tarım yayımcısı, uzman tarım yayımcısı ve tarım danışmanlarının bölgede yürütmekte oldukları hizmetleri değerlendirmektir. Bu bağlam da 10 tarım yayımcısı tar-gel personeli, 6 ziraat odası, 2 kendi nam ve hesabına çalışan, 2 şirket bünyesinde çalışan tarım danışmanlarının bölgede yapmış oldukları tarımsal yayım ve danışmanlık çalışmalarını içeren kayıtlar incelenmiştir. Ayrıca bu elemanlarla ve bölgedeki çiftçilerle yapılan görüşmelerden sağlanan bilgiler de kalitatif olarak değerlendirilmiştir. Araştırma bulgularına göre bölgeye önemli düzeyde tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Ziraat Odası verilerine göre tarla bitkileri üretimi yapan 768 işletme ve bahçe bitkileri üretimi yapan 463 işletme ile tarımsal danışmanlık sözleşmesi imzalanabileceği tespit edilmiştir. Bu da ilçenin 20 tarım danışmanı istihdam
edebilecek kapasitede olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Tarımsal danışmanlık, Tarımsal yayım, Ziraat Odası, Türkoğlu.

Araştırmayı İndir

Kahramanmaraş İli Türkoğlu İlçesinde Çiftçilerin Zirai İlaç Kullanımı, Mevcut Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Yazar: E. Alben, İ. Boz
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Diğer
Özet:

Bu çalışmada, Kahramanmaraş İlinin Türkoğlu İlçesinde çiftçilerin zirai ilaçları kullanma durumları incelenmiştir. Araştırmanın amaçları: çiftçilerin sosyoekonomik özelliklerini belirlemek, tarımsal ilaç kullanımıyla ilgili uygulamaları ve bu konudaki tutum ve davranışları belirlemek, haberleşme davranışları ve yakın-uzak çevre ile olan ilişkileri belirlemek ve bu ilişkilerden tarımsal ilaç kullanımı konusunda bilgi edinme düzeylerini ortaya çıkarmaktır. Çalışmada kullanılan veriler, yörede yaşayan çiftçilerden arazi büyüklüğüne göre tabakalı örnekleme yöntemi ile seçilen 120 çiftçi ile yüz yüze anket yapılarak elde edilmiştir. Ayrıca Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İlçe Müdürlüğünden elde edilen veriler de çalışmada kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre yörede bulunan çiftçilerin büyük çoğunluğu zirai ilaç kullanımının çevreye zarar verdiğini bildiğini ancak birey olarak üstlerine düşen görevleri gerektiği gibi yerine getirmediğini belirtmiştir. Çiftçilerin danışmanlık hizmet i alma oranı %75,5 iken danışmalarıyla genel olarak 15 günde bir görüştükleri belirlenmiştir. Çiftçilerin danışmanın tavsiyesine göre ilaç kullanması %40 oranında kalmıştır. Buna karşılık kendi deneyimlerine göre ilaç kullanan çiftçiler %33,3 olarak belirlenmiştir. Araştırmada bilinçli ilaç kullanımının sağlanabilmesi için devlet organlarına ve danışmanlara önemli görevler düştüğü belirtilmiştir. Araştırma bulgularının zirai ilaçlar konusunda yapılacak eğitim, program ve projelerin hazırlanmasında katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Tarımsal mücadele, zirai ilaçlar, tarımsal yayım, Türkoğlu.

Araştırmayı İndir

Isparta İli Eğirdir İlçesi Kovada Kanal Bölgesi’nde Çevre Amaçlı Tarım Arazilerinin Korunması (ÇATAK) Programının Benimsenmesi ve Yayılması

Yazar: G. Öz, İ. Boz
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Diğer
Özet:

Çalışmanın amacı Çevre Amaçlı Tarım Arazilerinin Korunması (ÇATAK) Programı kapsamında ele alınan koruyucu önlemleri benimseyen ve benimsemeyen çiftçileri sosyoekonomik özellikler bakımından karşılaştırmak: programın çiftçiler tarafından benimsenmesine etki eden faktörleri ortaya çıkarmak ve programın bölgedeki tarım arazilerinin korunması ve sürdürülebilir kullanımına yapmış olduğu katkıları belirlemektir. Ayrıca programın başarısını etkileyen faktörleri belirlemek, aksaklıklar varsa bunların giderilmesi ve sonraki programlarda yinelenmemesi için alınması gereken önlemleri sıralamaktır. Araştırmada kullanılan veriler Isparta İli Eğirdir İlçesi Kovada Kanal Bölgesinde tabakalı örnekleme ile çekilen 214 çiftçi ile yapılan anketlerden sağlanmıştır. ÇATAK Programını benimseyen ve benimsemeyen çiftçilerin sosyoekonomik özellikler bakımından karşılaştırılmasında ki-kare bağımsızlık testi, programın benimsenmesine etki eden faktörlerin ortaya çıkarılmasın için de logit modeli kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre ÇATAK Programının bölgede çevre koruma ve sürdürülebilirlik için önemli olduğu: benimsenmesinde ise çiftçilerin köy yönetimine katılımı, tarımsal yatırımlar için kredi kullanımı, gelir düzeyi ve ziraat mühendislerini ziyaret etme sıklığı önemli parametreler olarak bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir tarım, ÇATAK, Eğirdir Gölü, yeniliklerin benimsenmesi.

Araştırmayı İndir

Tarımsal Sanayi İşletmelerinin Ziraat Fakülteleriyle İlişki ve İşbirliğinin Belirlenmesi ve Geliştirilme Olanakları: Kahramanmaraş Örneği

Yazar: İsmet Boz
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Diğer
Özet:

Bu çalışmada Kahramanmaraş ilinde faaliyet gösteren tarımsal sanayi işletmelerinin Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile ilişki ve işbirliği düzeyi ile KSÜ Ziraat Fakültesinden beklentileri ortaya konulmuştur. Araştırmanın temel veri tabanını Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren tarımsal sanayi işletmelerinden 45 adet işletme ile yapılan anketler sonucu elde edilen veriler oluşturmaktadır. Bu çalışmada tarımsal sanayi işletmelerinin KSÜ Ziraat Fakültesi ile işbirliğinin oldukça düşük olduğu sonucuna varılmıştır. Kahramanmaraş’taki tarımsal sanayi işletmeleri ile KSÜ Ziraat Fakültesi arasındaki ilişki ve işbirliğinin düşük olması, beraber proje yürütme durumuna da etki etmiştir. Fakat bu çalışmadan Kahramanmaraş’ta KSÜ Ziraat Fakültesi-Tarımsal Sanayi İşletmeleri işbirliğinin geliştirilebileceği önemli bir potansiyelin bulunduğu anlaşılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Üniversite-sanayi işbirliği, tarımsal sanayi işletmeleri, Kahramanmaraş, KSÜ.

Araştırmayı İndir

Tüketicilerin Organik Ürün Algısı: Kayseri İli Örneği

Yazar: H. Burak Ağır, N. Poyraz, H. İbrahim Yılmaz, İ. Boz
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tüketim Ekonomisi
Özet:

Günümüzde tüketici tercihleri, çevre ve insan sağlığına önem verilerek üretilen ürünlere doğru değişim göstermektedir. Bu durum tüketicilerin geleneksel ürünlere alternatif olarak gösterilen organik ürünleri tercih etmelerine neden olmaktadır. Çalışmanın amacı, tüketicilerin organik ürün algısını belirlemek ve tüketicilerinin profillerini ortaya koymaktır. Araştırmanın ana materyalini 2013 yılında Kayseri ilinde 341 tüketici ile yüz yüze yapılan anket çalışmasından elde edilen veriler oluşturmaktadır. Veriler tanımlayıcı istatistikler ve ki-kare bağımsızlık testi kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırma bulgularına göre, tüketicilerin % 84,8’i organik ürün fiyatlarını diğer ürünlerden pahalı bulmaktadır. Tüketicilerin %43,7’sinin organik ürünleri erken benimseyebilecekleri tespit edilmiştir. Bununla birlikte tüketici yaşı ve eğitim düzeyi arttıkça organik ürünleri erken benimseme oranının arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Organik ürünlerin tüketiciler tarafından benimsenmesini arttırmak için yazılı ve görsel basının yardımıyla organik ürünlerin tanıtımı arttırılmalıdır. Tüketicilerin organik ürün satın alma tercihlerini etkileyen en önemli faktör ürün fiyatıdır. Organik ürün fiyatlarının diğer ürün fiyatları dikkate alınarak düzenlenmesi önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Organik ürün, tüketici tercihleri, Kayseri.

Araştırmayı İndir

Üretici Bakışıyla Tarım Kredi Kooperatifleri: Afyonkarahisar İli Dinar İlçesi Örneği

Yazar: F. Özdemir, H. Burak Ağır, H. İbrahim Yılmaz, İ. Boz
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Örgütlenme
Özet:

Tarım Kredi Kooperatifleri ülke tarımında önemli bir yere sahip olan, üreticilerin ve ortaklarının ayni ve nakdi kredi ihtiyaçlarını sağlayan etkin bir kurumdur. Bu çalışmanın amacı, Tarım Kredi Kooperatiflerinin işleyişini, üreticilerin demografik özelliklerini, üretici memnuniyeti, kredilendirme sürecinde karşılaşılan sorunları ve çözüm önerilerini ortaya koymaktır. Araştırma 2013 yılında Afyonkarahisar İli Dinar İlçesinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın ana materyalini 99 üretici ile yapılan anketler oluşturmaktadır. Elde edilen verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler ve lojistik regresyon modeli kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, kooperatif ve ortak ilişkilerinde yaşanan en önemli sorunlar 5’lilikert ölçek değerlendirmesine göre, yüksek fiyat beklentisi (4.70), sermaye kesintisinin ürün bedeline bağlanması (4.66) ve ödemelerin peşin yapılmaması (4.28) olarak belirlenmiştir. Kooperatiflerin etkinliklerinin arttırılabilmesi için, öncelikle gelişmiş ülkelerde uygulanan politikalar irdelenmeli ve ülke şartlarına uygulanabilecek şekilde düzenlenmelidir. Üreticilerin Tarım Kredi Kooperatiflerinden yararlanma düzeylerinin arttırılması için tarımsal yayım çalışmalarına önem verilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Tarım kredi kooperatifi, üretici, Afyonkarahisar.

Araştırmayı İndir

Effect Of Different Crop Management System On Technical Efficiency In Sugarcane Production In Faisalabad, Punjab Region Of Pakistan

Yazar: Shamsheer Ul Haq, Vedat Ceyhan, İsmet Boz
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
Sugarcane plays an important role in the economic sustainability of the sugarcane growers. The high return of it attracts the farm scale to devote a part of land to sugarcane relatively to their land holdings and economic returns differs associated with crop management type such as ratoon, fresh and mixed. Therefore, the study examined the technical efficiency level of small, medium and large farmers under different crop management system as fresh, ratoon and mixed crop system. The bulk of the data were collected from randomly selected 100 sugarcane growers by using face to face interview. Cluster analysis was performed to select similar growers in terms of manager’s profile, profitability and land ownership for small, medium and large farmers. Data envelopment analysis (DEA) was used to calculate the efficiency scores such as technical efficiency, allocative efficiency and economic efficiency. Research results showed that the education level of the large farmers was satisfactory level comparing to others. Most small farmers were illiterate. The difference among the farm size in terms of the variables of age of respondents, sugarcane experience and family members were statistically significant at the 5% probability level. The high acreages of land holdings enabled the farmers to devote the huge area to sugarcane crops. The acreages at large farms were significantly high and also keep their more acres of land under sugarcane crop by 6.49 acres out of 13.66 acres. Based on the results of efficiency analysis, the main sources of economic inefficiency was allocative efficiency in the research area, indicating that monitoring input prices in market was critical for the sample farmers. Comparative analysis showed that mixed cropping system was the worst management system in terms of efficiency scores. Farmers would increase their economic efficiency if they improved their skills through participating the extension and training programs and by monitoring the input market conditions when allocated their factors harmonious with factor prices.
Keywords: Efficiency scores, sugarcane, farm scale, faisalabad, management system

Araştırmayı İndir

Siirt İli Şirvan İlçesinde Organik Zivzik Narının Benimsenmesi Ve Yayılması

Yazar: Lale Taş, İsmet Boz, Cuma Akbay
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Yayım ve Haberleşme
Özet
Bu çalışmanın temel amacı Siirt İli Şirvan İlçesi’nde organik üretim potansiyeli bulunan Zivzik Narının yayılması ve benimsenmesi olanaklarını araştırmaktır. Araştırma verileri bölgede tam sayım örnekleme metodu kullanılarak belirlenen 52 Zivzik Narı üreticisine uygulanan anketlerle elde edilmiştir. Araştırma bulgularına göre Zivzik Narını sertifikalı organik ürün olarak yetiştirmeyi düşünen ve düşünmeyen çiftçiler arasında sosyoekonomik özellikler bakımından herhangi bir fark bulunmamıştır. Bölgede Zivzik Narının organik olarak yetiştirilmesi için önemli bir potansiyel bulunmaktadır. Zivzik Narı Üreticiler Birliğinin narın yetiştirilmesi ve özellikle pazarlanması konusunda üyelerine önemli hizmetleri vardır. Zivzik Narının bölgede organik olarak yetiştirilmesi ve kırsal alana yayılması için çiftçiler ve üretici birliklerinin yanısıra Gıda Tarım ve Hayvancılık İl müdürlüğü ve Ziraat Fakültesine de önemli görevler düşmektedir.
Anahtar Kelimeler: Zivzik Narı, organik ürün, yayım, benimseme, Siirt

Araştırmayı İndir

Türkiye’de Tarımsal Eğitim Ve Yayım İlişkisi

Yazar: Orhan Özçatalbaş, Dilek Bostan Budak, İsmet Boz, Kürşat Demiryürek, Murat Boyacı, Buket Karaturhan
Yıl: 2010
Yayım Yeri: 9. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Yayım ve Haberleşme
Özet
Ülkemizde tarımsal öğretimin ve tarımsal yayım çalışmalarının geçmişi oldukça eskidir. Bakanlık, kamu yayımı ile uzun yıllar ülkemiz tarımına önemli katkılarda bulunmuştur. Ancak süreç içinde, özellikle entansif ve ticari tarımın yaygın olduğu, ve tarım ürünlerinin dıs ticarete konu olduğu alanlarda etkinliğini yitirmeye başlamıştır. Özel yayım ise, bu alanlarda kamu yayımının yerini almaya ve etkili olmaya başlamıştır. Yine, üreticilerin bilgi ihtiyacının artması ve çeşitlenmesi de tarımsal yayımda yeni hizmet sunucularının, devreye girmesini gerektirmiştir. Bu nedenlerle, ülkenin tümünde uygulanan genel ve ortak bir uygulama yerine: bölgesel farklıkları dikkate alan, esnek tarımsal eğitim ve yayım sistem (ve yaklaşımlarını) tartışmak gerekmektedir. Ülkenin koşullarına ve gereksinmelerine uygun etkin bir yayım için: uygun bir yayım eğitimi sisteminin kurulması önemli bir gerekliliktir. Bu bildiride genel olarak: Türkiye’de tarımsal eğitim ve yayım eğitimi ile yayım arasındaki ilişkiler üzerinde durularak, yayım eğitimi ile yayım hizmetlerinin etkinliği arasındaki bağ tartışılmış ve sistemin geliştirilmesine yönelik önlemler ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: tarımsal eğitim, yayım eğitimi, tarımsal yayım, Türkiye

Araştırmayı İndir

Türkiye Ve GAP Bölgesinde Tarım Danışmanlığı Sisteminin Sorunları Ve Geleceği

Yazar: Orhan Özçatalbaş, İsmet Boz, Dilek Bostan Budak, Buket Karaturhan, Kürşat Demiryürek
Yıl: 2010
Yayım Yeri: 9. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Yayım ve Haberleşme
Özet
Tüm dünyada yayım faaliyetleri farklı birimler tarafından yürütülmektedir. Çoğunlukla ülkelerde tek tip bir yayım sistemi hakim değildir. Ancak, tarımsal yayım çalışmaları; yüksek oranda Tarım Bakanlıkları tarafından yürütülmektedir. Bunun yanında özel danışmanlık birimleri, üretici örgütleri, üniversiteler veya devlete bağlı olmayan diğer kuruluşlar tarafından da yayım hizmeti sunulmaktadır. Avrupa Birliği üyesi ülkelerde tarımsal yayım çalışmalarında ziraat odaları, üretici birlikleri ve özel tarımsal danışmanlık birimleri çok önemli rol ve işlevlere sahiptir. Türkiye’de ise; yayım faaliyetleri, özellikle 1940’lardan beri Tarım Bakanlığı sorumluluğunda uygulanmaktadır. Bugün de Türkiye’de tarımsal yayım hizmetleri Bakanlığın sorumluluğundadır. Ve tarım sektörüne yönelik yayım çalışmalarındaki önemli rolü devam etmektedir. Özellikle 2006 yılında, “Tarımsal yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik” çıkarılmıştır. Bundan sonra, özel sektörün rolü artmaya, yani danışmanlık sistemi tartışılmaya başlanmıştır. Ancak özel yayım ve bu kapsamda üretici kuruluşlarına dayalı yayım henüz ülke düzeyinde bakanlığa dayalı olan mevcut yayım sistemine alternatif değildir. Ancak kamu dışı yayım kuruluşlarının yakın gelecekte, özellikle Akdeniz, Ege, Güneydoğu ve Marmara gibi önemli tarım bölgelerinde gelişmesi beklenmektedir. Bu bildiride genel olarak Türkiye’de özel olarak GAP bölgesinde tarım danışmalığının geleceği üzerinde durulmuş ve danışmanlık sisteminin geliştirilmesine dönük önlemler, bölge ve ülke koşulları, destekler ve yönetmelikler çerçevesinde tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: tarımsal yayım, tarım danışmanlığı, GAP bölgesi, Türkiye

Araştırmayı İndir