Adoption Characteristics of Livestock Farmers and Their Attitudes to Silage Making From Grass in Interior Coastal Areas of Rize Province, Turkey

Yazar: Çağatay Yıldırım, Hatice Türkten, İsmet Boz
Yıl: 2017
Yayım Yeri: Diğer
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Abstract
The research examined the technical and economic feasibility of silage making from pasture grass, adoption characteristics of farmers and their attitudes to silage making in Rize province, Turkey. The bulk of the data were collected from randomly selected 76 farmers by using well- structured questionnaire. Technical feasibility of silage making from pasture grass were explored via Flieg scores calculated by using results of physical and sensorial analysis at laboratory. Partial budget analysis was used for exploring economic feasibility of silage making from pasture grass. Research results showed that the main problem of farms were insufficient workforce for continuing the dairy activities and lacking of basic technical information on dairy. It was clear based on the results of the feasibility analysis that silage making from pasture grass technically and economically feasible and good opportunity to farmers to increase their economic sustainability. It also showed that farmers have positive attitudes towards silage making from grass, which was providing labor and fodder cost savings to the farmers, but adoption and diffusion level of silage was unsatisfactory level. The study suggested training the technical staff on silage making from grass, farmer education programs and extension activities to increase adoption level of silage making.

Keywords: Adoption and diffusion, Grass silage, Sustainability.

Araştırmayı İndir

Adoption Characteristics of Livestock Farmers to Making Grass Silage in Ordu Province of Turkey

Yazar: Çağatay Yıldırım, Hatice Türkten, İsmet Boz
Yıl: 2017
Yayım Yeri: Diğer
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Abstract
The research examined adoption characteristics of livestock farmers to making grass silage in Ordu province, Turkey. The bulk of the data were collected from randomly selected 79 farmers by using well-structured questionnaire. Descriptive statistics were used for data analyses. Research findings showed that smallholder cattle owners are mostly older people and operate in conventional ways. They face severe problems with drying their grass and lack information about grass silage. It also showed that farmers have positive attitudes towards silage making from the grass. To adopt grass silage, farmers must be aware of its benefits, and extension work is needed for this purpose.

Keywords: Grass silage, Diffusion of innovations, Adoption of innovations.

Araştırmayı İndir

Exploring the determinants of technical inefficiency in mango enterprise: a case of Muzafargarh, Pakistan

Yazar: Shamsheer ul Haq, Pomi Shahbaz, İsmet Boz, Çağatay Yıldırım, M. Rameez Murtaza
Yıl: 2017
Yayım Yeri: Diğer
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Abstract
The study purpose is parametric estimation of technical efficiency level of mango growers and exploring those socio management factors responsible for inefficiency in mango production. A Cobb Douglas production function was applied by stochastic frontier analysis. Maximum likelihood was used to check the source of variation in mango yield. Empirical inefficiency model has been developed. Total 110 randomly selected mango growers were personally interviewed by well-designed questionnaire. Results of maximum likelihood shows, 99 percent variation from potential yield level was attributed by technical inefficiency. In result of Cobb Douglas function, the average efficiency level of mango growers was 0.60. It implies that still mango growers have opportunity of reducing the inputs usage by 40 percent without compromising the mango yield. The age of respondents, age of orchard, orchard size and intercropping were contributing in inefficiency of mango growers. On other hand Schooling years, family size, orchard experience, owned power source and access to extension were significantly reducing the inefficiency level. The efficient farmers’ social profile was much better than moderate and inefficient farmers. The technical efficiency can be increased by providing the better understanding of mango growing technology through extension services in the study area.

Keywords: Technical Inefficiency, Mango Growers, Determinants

Araştırmayı İndir

Üniversiteye Hazırlanan Gençlerde Ziraat Fakültesi Algısı ve Bu Algıya Etki Eden Faktörler

Yazar: Fikret Harun Açıl, İsmet Boz
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Diğer
Özet
Ziraat fakültelerine giriş puanları diğer birçok fakülteye göre daha düşüktür. Bu durum ziraat fakültelerine olan talebin düşük olduğunu göstermektedir. Akademik performansı düşük olan öğrencilerin ziraat fakültelerini tercih etmesi bu fakültelerde yapılacak olan bilimsel ve akademik çalışmaları doğrudan etkilemektedir. Bu çalışma Kahramanmaraş İli’nde faaliyet gösteren düz liseler, meslek liseleri, Anadolu liseleri ve fen liseleri son sınıfta okumakta olan öğrencilerin Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) ziraat fakültelerini tercih etme durumları ve bu tercihte etkili olan özellikleri ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Araştırma verileri Cochran Örnekleme yöntemiyle seçilen 384 öğrenci ile yüz yüze yapılan anketlerden elde edilmiştir. Araştırma bulgularına göre ziraat fakültelerinin tercih edilmemesinde en önemli faktörler özel sektörde iş olanaklarının ve prestijinin düşük bir meslek olarak görülmesidir. Ziraat fakültelerinin tercih edilmesinde etkili olan en önemli faktörler ise: öğrencilerin kendilerini tarımsal konularda yeterli görmesi ve ziraat fakültelerinden mezun olmanın daha kolay görülmesidir. Ziraat fakültesi tercihi ile mezun olunan okul türü arasında önemli bir bağıntı bulunmuşken, fakülte tercihi ile dershaneye gidilen yıl sayısı ve not ortalaması değişkenleri arasında ise negatif ilişkiler bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ziraat Fakültesi, Meslek Seçimi, Lise Son Sınıf Öğrencileri, Üniversite Sınavına Hazırlık, Algı
Araştırmayı İndir

Tarım Yayımcısı ve Danışmanların İş Memnuniyeti Ve Kaliteli Hizmet Vermesini Etkileyen Faktörler: Kahramanmaraş Örneği

Yazar: Ahmet Sever, İsmet Boz
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Yayım ve Haberleşme
Özet
Tarımsal yayım ve danışmanlık gelişmiş ülkelerde üzerinde önemle durulan ve tarımsal kalkınmada rol oynayan konulardan biridir. Ülkemizde bu konuya son yıllarda verilen önem artmış ve 2006 yılında ‘‘Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik” çıkarılmıştır. Bu yönetmelik gereği kamuda istihdam edilen ve çiftçilere eğitim ve yayım hizmeti götüren personele ‘‘Tarım Yayımcısı”: kendi adına çalışan, özel sektörde istihdam edilen ya da üretici birlikleri ve ziraat odalarında çalışanlara da ‘‘Tarım Danışmanı’’ adı verilmiştir. Çiftçiye eğitim ve yayım hizmeti götüren personelde yapılan bu tanımlamadan sonra çeşitli il ve ilçelerde çalışan bu personelin çalışma koşulları ve iş memnuniyetlerini ortaya koymak amacıyla yapılan çalışmalar yetersizdir. Bu çalışmada Kahramanmaraş İlinde çalışmakta olan 72 tarım yayımcısı ve 17 tarım danışmanı ile yapılan anketlerle bu elemanların iş memnuniyetleri karşılaştırılmış ve bölgeye daha kaliteli hizmet verebilmeleri için gerekli koşullar incelenmiştir. İş memnuniyetlerinin 7 başlık altında karşılaştırıldığı araştırmada genel olarak tarım danışmanlarında bir memnuniyetsizliğin göze çarptığı belirlenmiştir. Araştırma bulgularına göre bölgede tarım personelinin bölgeye daha kaliteli hizmet verebilmesi için çalışma koşullarının ve memur- amir ilişkilerinin düzenlenmesi gerektiği önerisi yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tarımsal yayım, tarımsal danışmanlık, tarım yayımcısı, iş memnuniyeti, Kahramanmaraş
Araştırmayı İndir

Mısır Üretiminin Kahramanmaraş’ta Benimsenmesi ve Yayılmasını Etkileyen Faktörler

Yazar: İsmet Boz, Cuma Akbay, Enver Orhan
Yıl: 2002
Yayım Yeri: 5. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Erzurum
Konu: Tarımsal Yayım ve Haberleşme
Özet: Bu çalışına mısır üretiminin Kahramanmaraş’taki tarım işletmelerinde benimsenmesi ve yayılması üzerine etki eden sosyoekonomik faktörler ve iletişim davranışlarını incelemektedir Araştırmanın denekleri ilde belirlenen 10 köyden tabakalı örnekleme yöntemiyle seçilen 264 çiftçiden oluşmuştur Araştırmanın bağımlı değişkeni benimsemeyenler, erken benimseyenler ve geç benimseyenler olarak kodlanmıştır. Açıklayıcı değişkenler Rogers’ın konuyla ilgili genellemelerinden ve önceki çalışmalardan derlenmiştir Belirlenen uç benimseme kategorisini, seçilen sosyoekonomik özellikler ve iletişim davranışları yönünden karşılaştırmak için khi-kare bağımsızlık testi kullanılmıştır Bağımlı değişken ve açıklayıcı değişkenler arasında her hangi bir modelin var olup olmadığım açıklamak için sıralı probıt modeli kullanılmıştır Araştırma bulguları, mısır üretimim erken benimseyen çiftçilerin daha yüksek eğitim düzeyine, daha büyük işletmelere, daha yüksek gelire, daha çok sulanabilir araziye ve daha çok traktöre sahip olan çiftçiler olduğunu göstermiştir. Erken benimseyen çiftçiler daha çok kireci kullanmakta ve daha çok tarımsal yatırım yapmaktadır İletişim davranışlarından en yakın şehre seyahat etme sıklığı, fıkır önderliği ve yayım elemanlarıyla görüşme sıklığı, mısır üretiminin erken benimsenmesi üzerine etkili olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Mısır üretimi, Kahramanmaraş

Araştırmayı İndir

Kahramanmaraş’ta Fiğ Üretiminin Sürdürülebilir Tarım Potansiyeline Katkıları

Yazar: Jordan GNM, Alderson M., HAll NM., İsmet Boz
Yıl: 2002
Yayım Yeri: 5. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Erzurum
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet: Bu çalışma fiğ üretiminin Kahramanmaraş’la sürdürülebilir tarım potansiyeline olan katkılarını incelemekledir Bu maçla İngiliz Harper Adams Üniversitesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi iş birliğiyle kurulan denemelerden, fiğ üretiminin bölgede tarıma Önemli sınırlamalar getiren erozyonla mücadelede etkili bir yöntem olacağı anlaşılmıştır Bölgede tarım sistemlerini belirlemek ve fiğ tarımının sürdürülebilir tarıma olası katkılarını belirlemek üzere kapsamlı bir durum analizi yapılmıştır Araştırma bulguları, fiğ tarımının biyolojik ve ekonomik anlamda mevcut tarım sistemine uygun olduğunu göstermiştir Fiğ tarımının bölgede erozyonu azaltan, verimi artıran, hayvan yemi kıtlığını azaltan ve sürdürülebilir bir yaşam ortamı sağlayan bir uygulama olduğu anlaşılmıştır Buna karşın sosyal ve kültürel değerler, bölgede fiğin çiftçiler tarafından benimsenmesine engel teşkil etmiştir Politikalarda ve kültürde doğal kaynakların korunmasına yönelik olumlu bir etiğin oluşturulması, bölgede görülen çevre bozulumunu azaltacak fiğ tarımı ve diğer teknolojilerden HAll NMyararlanma olanağı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Fiğ üretimi, sürdürülebilir tarım

Araştırmayı İndir

Çiftçilerin Tarımsal Faaliyetlerde Kullandıkları Bilgi Kaynaklarının Belirlenmesi ve Tarımsal Yayım Açısından Değerlendirilmesi

Yazar: İsmet Boz Cuma Akbay Enver Orhan Serhan Candemir
Yıl: 2004
Yayım Yeri: 6. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Yayım ve Haberleşme
Özet: Bu çalışma Kahramanmaraş’ta çiftçilerin tarımsal faaliyetlerde kullandıkları bilgi kaynaklarını, yöredeki tarımsal kuruluşların yayım faali>etlerini ve birbiriyle olan bilgi alışverişlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Tahakalı örnekleme yöntemimle seçilen 99 çiftçiyle anket yapılan çalışmada, çiftçilerin çeşitli tarımsal uygulamalar için modem bilgi kasnaklarım kullanma oranı oldukça düşük çıkmıştır Mülakatlarla sağlanan veriler ışığında araştırma bölgesinde faaliyet gösteren Tarım İl Müdürlüğü Çiftçi Eğilim ve Yayım Şubesi. Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Ziraat Fakültesi gibi kuruluşların birbiriyle olan işbirliği ve bilgi alışverişi sınırlı düzeyde kalmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Tarımsal Faaliyet. Bilgi Kaynakları. Tarımsal Yayım

Araştırmayı İndir

Kesikli-Sürekli Modellerde Marjinal Etkilerin ve Talep Esnekliklerinin Tahmin Edilmesi: Hanehalkı Gıda Harcamaları Üzerine Bir Uygulaması

Yazar: Enver Orhan, Cuma Akbay, İsmet Boz, Serhan Candemir
Yıl: 2004
Yayım Yeri: 6. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet: Bu çalışmada, hanehalkı gıda tüketim verileri Heckman (1976) ve Heien ve Wessells (1990) iki aşamalı talep modeli kullanılarak doğru marjinal etki ve talep esnekliklerinin tahmin edilmesi amaçlanmıştır. Hanehalkı verilerinde karşılaşılan sıfır tüketimi dikkate alan her iki model hem tek denklem ve hem de sistem talep denklemler: kullanılarak tahmin edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre sıfır tüketimlerin dikkate alındığı iki aşamalı talep modeli ile alınmadığı tek aşamalı talep modelleri arasında tahmin edilen parametre ve esneklikler açısından önemli farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıklar sıfır tüketim oranının yüksek olduğu et ve et ürünleri gruplarında en yüksek iken, sıfır tüketimlerin çok az olduğu tahıllar, taze sebze ve taze meyve gruplarında çok daha azdır. Her iki modelden tahmin edilen sonuçlara göre, ekmek en düşük gelir esnekliğine sahip iken et grubu ürünler en yüksek gelir esnekliğine sahiptirler.

Anahtar Kelimeler: Gıda Talebi, esneklik, tüketim. Turkey

Araştırmayı İndir

Kırsal Alandan Kentlere Göçü Etkileyen Faktörler: Adana Örneği

Yazar: Mecbure Aslan, İsmet Boz
Yıl: 2004
Yayım Yeri: 6. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Kırsal Kalkınma
Özet: Bu çalışmanın temel amaçlan kırsal alandan Adana iline göçün sosyoekonomik ve sosyokültürel nedenlerini ortaya çıkarmak, kırsal alandan bu ile göç edilen bölgeleri belirlemek ve göç eden ailelerin yeniden kırsal alana dönme arzusunda olup olmadıklarını belirlemektir. Araştırmada, 1980 sonrası Adana’ya göç eden kırsal ailelerden 171 kişilik bir örnekle anket yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre kırsal göçü etkileyen en önemli sosyoekonomik neden “Ailede herhangi bir sosyal güvenliğin olmaması”, en önemli sosyokültürel neden de “Köyde çocuklara daha iyi bir eğitim sağlama olanağının bulunmaması” olmuştur. Adana İline en çok göç veren yerler sırasıyla Adana ili kırsal alanı ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi olmuştur. Şehre göç edenlerin büyük çoğunluğu geri dönmek istememektedir.

Anahtar Kelimeler: Kırsal Göç, Göç Nedenleri

Araştırmayı İndir