Van İli Tarım İşletmelerinde Ekstansif Çalışma Nedenleri

Yazar: İbrahim Yıldırım, Ahmet Şahin, Cengiz Çakır
Yıl:2006
Yayım Yeri: 7. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Antalya
Konu:Tarımsal İşletmecilik
Özet
Çalışmanın başlıca amacı Van ili tarım işletmelerinin ekstanstif tarım yapmalarının nedenlerini incelemektir Çalışmanın ana materyalini 101 Y 095 /VAP-05 nolu TÜBİTAK projesi kapsamında Van ilinin tüm ilçelerindeki (12 ilçe) 68 köyde toplam 788 işletmeden anket yöntemi ile toplanan orijinal veriler oluşturmaktadır Veriler, 2001-2002 üretim dönemine ait bulunmaktadır. İşletme başına düşen ortalama aile işgücü potansiyeli 1523.9 erkek işgünü olmasına karşılık, bu potansiyelin %27.58’i kullanılabilmektedir. Nadas alanlarının toplam arazi (124 dekar) içindeki payı %34.92’dir. Başlıca yetiştirilen bitkisel ürünler buğday, arpa ve yoncadır Ortalama parsel sayısı 6.1 adet ve ortalama parsel büyüklüğü 20.2 dekardır. Ortakçılık ve kiracılık yaygın değildir. Mülk arazinin toplam arazi içindeki payı % 91.77’dir. İşletme sermayesi toplam sermayenin % 11.73’ünü oluşturmaktadır. Dekara düşen işletme sermayesi 57.07 YTL olup, bu miktar işletme büyüklüğüne paralel olarak azalmaktadır. Aynı şekilde inek ve koyun başına düşen işletme sermayesi de işletme büyüklüğüne orantılı olarak azalmaktadır. Toplam buğday miktarının % 59.25’si öz tüketime ayrılmaktadır. Ekstansif tarım yapılmasının nedenleri arasında aile işgücü potansiyelinin yeterince kullanılamaması, ürün çeşitliğinin az, nadas alanlarının yüksek olması: arazi parçalılığı ve tasarruf şekilleri: yetiştirilen başlıca bitkisel ve hayvansal ürünlerin verimlerinin düşük olması: işletme sermayesinin yetersiz olması ve özellikle küçük işletmelerde öz tüketime yönelik bir üretim şeklinin egemen olması sayılabilir.
Anahtar Kelimeler: Ekstansif Tarım, Tarım İşletmeleri, Van İli

Araştırmayı İndir

Küçük ve Orta Ölçekli Un ve Yem Sanayi İşletmelerinin Pazarlama Yapısı (Van, Bitlis, Muş ve Hakkâri İlleri Örneği)

Yazar: Kenan Çiftçi, İbrahim Yıldırım
Yıl:2006
Yayım Yeri: 7. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Antalya
Konu: Tarımsal ve Tarıma Dayalı Sanayi
Özet
Bu çalışmanın başlıca amacı un ve yem sanayi işletmelerinin pazarlama yapısını küçük ve ona ölçekli işletmeler bakımından karşılaştırmalı olarak incelemektir Çalışmanın verileri. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) işbirliği ile 2003 yılı Mayıs ayında Van, Bitlis, Muş vc Hakkâri illerinde aktif olarak faaliyette bulunan 15 un ve yem sanayi işletmelerinden anket yöntemi ile toplanmıştır. İşletme başına düşen ortalama işçi sayısı küçük ölçekli işletmelerde 5.25 ve orta ölçekli işletmelerde 17 kişidir Ürün tanıtım aracı olarak, küçük ölçekli işletmeler kişisel satış yöntemini ağırlıklı olarak benimserken: orta ölçekli işletmeler kişisel satış ile birlikle reklâm ve fuar-sergi araçlarını yoğun olarak kullanmaktadır. Orta ölçekli işletmelerin hiçbiri pazarlama kanalı olarak tek başına doğrudan satış kanalını kullanmazken, küçük ölçekli işletmelerin 2 tanesi ürünlerini tüketicilere doğrudan satış yoluyla ulaştırmaktadır. Ürün fiyatlarının belirlenmesinde büyük ölçüde girdi maliyetleri ve rakip firmaların ürün fiyatları belirleyici olmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Pazarlama Yapısı, Un ve Yem Sanayi İşletmeleri.

Araştırmayı İndir

Fasulye Üretim ve Pazarlamasında Etkili Olan Faktörler: Gevaş İlçesi Örneği

Yazar: Kenan Çiftçi, Mustafa Terin, Ahmet Şahin, İbrahim Yıldırım
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Pazarlama
Özet
Gevaş ilçesi, Van Gölü’nün kıyısında kurulu, yemyeşil görünümü ve zengin bitki örtüsü ile Van ilinin şirin ilçelerinden biridir. İklimi ve özel konumu nedeniyle ilçede önemli düzeyde fasulye yetiştiriciliği yapılmaktadır. Fasulye üretimi ilçedeki çiftçilerin gelirlerinde önemli bir paya sahiptir. Araştırmanın amacı: Van İli Gevaş İlçesinde üretimi yapılan fasulyenin, üretimi ve pazarlanmasında etkili olan faktörleri belirlemek, bunun yanı sıra üretim ve pazarlama aşamasında karşılaşılan problemlerin çözümü konusunda öneriler ortaya koymaktır. Araştırmanın başlıca materyalini Van ili Gevaş ilçesinde fasulye yetiştiriciliği yapılan köylerde, 42 işletmeden anketler aracılığıyla toplanan veriler oluşturmaktadır. Fasulye üretimini ve pazarlamasını etkileyen faktörler 5’li likert ölçeği ile belirlenmiştir. Çiftçilerin fasulye üretimini tercih etmesinde en önemli faktör, ellerine nakit para geçmesi ve doğal koşulların üretime uygun olmasıdır. Pazarlamayı etkileyen en önemli faktör ise fasulyenin fiyatı ve üreticilerin pazarlık güçlerinin olmayışıdır. Fasulye üretiminin geliştirilmesi ve arttırılması için kooperatifler aracılığı ile örgütlenmenin sağlanması çiftçilerin en önemli beklentileridir.

Anahtar Kelimeler: Gevaş, Fasulye üretimi, Pazarlama, Likert ölçeği.
Araştırmayı İndir

Koyunculuk Yapan İşletmelerde Hayvansal Üretimin Değerlendirilme Biçimleri Üzerine Bir Araştırma: Van İli Örneği

Yazar: Ahmet Şahin, İbrahim Yıldırım
Yıl: 2002
Yayım Yeri: 5. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Erzurum
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet: Hayvansal üretim, bitkisel üretimde kullanılamayan bir kısım işgücünün değerlendirilmesi, düzenli bir nakit akışının sağlanması ve kârlı bir işletme organizasyonunun kurulması açısından önemli bir faaliyettir. Koyunculuk, işgücü potansiyelinin göreli olarak yüksek olduğu, meraya dayalı ve kuru tarım koşullarında faaliyet gösteren işletmelerde alternatif bir faaliyet durumundadır Van yöresi, sayılan bu özellikler açısından uygun bir ortama sahiptir İlde toplam hayvansal üretim değerinin %61,9’unu koyunculuk üretim değeri oluşturmaktadır Çalışmanın başlıca amacı. Van ili Merkez ilçede koyunculuk yapan işletmelerin elde ettikleri hayvansal ürünlerin değerlendirme biçimlerini araştırmaktır Bu amaçla, tabakalı tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen 63 adet işletmeden toplanan veriler değerlendirilmiştir İncelenen işletmelerde, koyunculuk üretim dalında brüt üretim değerinin % 67 8’i kuzu üretim değerinden oluşmaktadır Bunu sırasıyla % 15 4 ile yaşlı koyun satış değeri ve % 14.4 ile süt üretim değeri izlemektedir. Toplam sütün işletmeler ortalamasında %61 9’u koyun sütünden ve % 38.1 ‘i inek sütünden oluşmaktadır Toplam sütün % 74.1 ’i peynir (otlu peynir) ve tereyağına işlenmektedir Sütün % 19.6*ı evde tüketilmekte ve sadece % 6.3’ü satılmaktadır Bu yapının oluşmasında, taze sütün Fiyatının göreli olarak ucuz olması, pazarlamadaki sorunlar, süt ürünlerinin (otlu peynir ve tereyağı) fiyatının göreli olarak yüksekliği ve üreticilerin öz tüketim zorunlulukları gibi nedenler sayılabilir. Süt ve et ürünlerinin daha iyi değerlendirilmesinde, üreticilerin örgütlenmesi, pazarlamaya ilişkin önlemlerin alınması ve yörede et ve süt ile ilgili sanayilerin geliştirilmesi yararlı olacaktır
Anahtar Kelimeler: Koyunculuk İşletmeleri, Süt ve Et Ürünleri Değerlendirme Biçimleri

Araştırmayı İndir

Van Yöresindeki Kırsal Alanlarda Nüfus ve Eğitime İlişkin Sorunlar ve Bazı Çözüm Önerileri

Yazar: Ahmet Şahin Cengiz Çakır İbrahim Yıldırım
Yıl: 2004
Yayım Yeri: 6. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Kırsal Kalkınma
Özet: Bu çalışmanın başlıca amacı. Van ili kırsal alanında tarımsal faaliyet yapan işletmelerin nüfus ve öğrenim durumunu genel hatlarıyla incelemektir. Bu kapsamda, başlıca sorunlara kimi çözüm önerileri geliştirilmeye çalışılacaktır. Çalışmanın verileri ilin 12 ilçesindeki 68 köyde 789 işletmeden anket yöntemi ile toplanmıştır. İşletme yöneticilerin ortalama okur-ya/arlık oranı °o 75 I ve öğrenim süresi 3.38 yıldır İşletme başına düşen nüfus miktarı 8.8 kişi olup, bu nüfusun °o 45.8’si 15-49 yaş grubundan oluşmakladır. Öğrenim süresini tamamlamış kadın nüfusun % 63’ü okuma yazma bilmemektedir. İşletme başına düşen 1.53 öğrencinin 1.0l’i erkek ve 0.52’si kız öğrencidir. Bu veriler gerek öğrenimini tamamlamış ve gerekse halen öğrenime devam eden kadın nüfusun öğrenimi konusunda Önemli sorunlar bulunduğu ve sorunun öncelikli olarak çözülmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kırsal Alan, Eğitim

Araştırmayı İndir

Ulaşım Kolaylıklarının Van Yöresi Tarımına Etkileri

Yazar: Cengiz Çakır,İbrahim Yıldırım,Ahmet Şahin
Yıl: 2004
Yayım Yeri: 6. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Diğer
Özet: Van yöresinde yapılan araştırmalarda arazi ve işgücünün verimli kullanılmadığı görülmüştür. Yöredeki işletmelerde yer verilen üretim dalı sayısı sınırlı olup, verim ve gelir düşüktür. Ulaşım kolaylıkları nedeniyle özellikle hayvansal ürünler yönünden gelişmiş bölgelerden kaynaklanan yoğun bir rekabet söz konusudur. Hayvancılık bölgesi olarak bilinen yörede ekstansif nitelikte bir üretim söz konusu olup verimlilik düşük ve pazarlanan ürünler miktar ve kalite bakımından yetersizdir. Tarıma dayalı sanayi kuruluşlarında hammadde yetersizliğinden kaynaklanan atıl kapasite mevcuttur. Yerel kaynaklardan hammadde sağlayan kuruluşları desteklemek için özel önlemler alınabilir. Ürünlerin çeşitlendirilmesi, verim ve kalitenin artırılması için eğitim ve yayım çalışmaları yapılmalıdır. Sözleşmeli tarım ve organik ürünler özendirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Ulaşım kolaylıkları,Rekabet,Kaynak Kullanımı

Araştırmayı İndir

Avrupa Birliğindeki Gelişmeler Bağlamında Organik Ürünlerin Üretimi ve Pazarlamasında Fırsatlar ve Sınırlılıklar

Yazar: İbrahim Yıldırım
Yıl: 2004
Yayım Yeri: 6. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi
Özet: Son zamanlarda tüketicilerin çevreye duyarlı ve sağlık açısından güvenli gıda taleplerindeki artış, organik tarım piyasasının gelişimine olumlu katkılar yapmıştır. Organik gıda ve içecekler piyasa hacmi 2002 yılı sonu itibariyle. 23 milyar dolara ulaşmış olup, toplam satışların tamamına yakını ( % 97). Kuzey Amerika ve Avrupa’da gerçekleşmiştir. Organik ürünler için gelişmiş ülkelerde uygulanan fiyat primi, bu üretim yönteminin gelişmekte olan ülkelerdeki teknolojilere uyumluluğu, ve büyük ölçüde yerel girdilere dayanması, gelişmekte olan ülke üreticilerine önemli fırsatlar sağlamaktadır. Dununla birlikte, gelişmiş ülkelerin standart ve kalite konusundaki isteklerinin karşılanması, yüksek sertifıkasyon maliyetleri, iç piyasaların yeterli düzeyde gelişmiş olmaması, bazı ürünlerde kâr oranlarının göreli olarak
düşüklüğü organik ürün üreticilerinin karşılaştıkları başlıca sınırlılıklardır.
Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Organik ürün, piyasa, fırsatlar, sınırlılıklar

Araştırmayı İndir

Devlet Destekli Tarım Sigortası Uygulama Sonuçları Üzerine Bir Çalışma: Van İli Örneği

Yazar: Mustafa Terin , İbrahim Yıldırım , Adem Aksoy
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarım ve Gıda Politikası
Özet
Çalışmanın temel amacı, 2005 yılında çıkarılan 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu kapsamında Van ili ve ilçelerinde 2007-2015 Ağustos döneminde gerçekleştirilen tarım sigortası uygulama sonuçlarını ortaya koyarak çıkarımlarda bulunmaktır. Çalışmada kullanılan veriler, Tarım Sigortaları Havuzundan temin edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre: Van ili ve ilçelerinde tarım sigortası yaptıran üretici sayısı 2007 yılında 96 kişi iken, 2014 yılı sonu itibariyle bu rakam770 kişiye yükselmiştir. Üreticilerin %35.11’i bitkisel ürün, %33.28’i küçükbaş hayvan hayat, %24.14’ü büyükbaş hayvan hayat ve %7.48’i arıcılık sigortası yaptırmıştır. Van ilinde tarım sigortası yaptıran üretici sayısının en yüksek olduğu ilçe Merkez (442 kişi) iken, en düşük olduğu ilçe Başkale (43 kişi) dir. Üretici sayısı açısından, arıcılık sigortasında Bahçesaray ve Çatak, küçükbaş hayvan hayat sigortasında ise Çaldıran ilçesi öne çıkmaktadır. 2007-2015 dönemi itibariyle Van ili ve ilçelerinde toplam 64298 dekar alan, 7142 baş büyükbaş hayvan ve 63385 baş küçükbaş hayvan sigorta kapsamına alınmıştır. Devlet destekli tarım sigortası uygulamalarının Van ili ve ilçelerinde yavaş ta olsa giderek yaygınlaşmaya başladığı ve özellikle küçükbaş hayvan hayat sigortası ve arıcılık sigortası açısından ilin önemli bir potansiyele sahip olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimler: Tarımsal üretim, tarım sigortası uygulamaları, Van

Araştırmayı İndir

Hakkâri İli Merkez İlçe Kentsel Ve Kırsal Alanda Süt Ve Ürünleri Tüketim Yapısı

Yazar: Kenan Çiftçi, Ahmet Şahin, Ahmet Deniz, İbrahim Yıldırım
Yıl: 2010
Yayım Yeri: 9. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
Bu çalışma, Hakkâri ilinde süt ve süt ürünleri tüketim yapısını ve tüketici davranışlarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Veriler kentsel alanda 95 ve kırsal alanda 95 hane halkından toplanmıştır. Analizler üç gelir grubu için yapılmıştır. Kentsel alanda kişi basına düsen ortalama yıllık açık süt, uzun ömürlü süt, yoğurt ve peynir tüketim miktarları sırasıyla 4.15 litre, 5.87 litre, 19.99 kg ve 11.52 kg’dır. Kırsal alanda ise kişi basına düsen ortalama yıllık açık süt, yoğurt ve peynir tüketim miktarları sırasıyla 3.81 litre, 32.11 kg ve 24.65’ kg’dır. Süt ve süt ürünleri satın alımında kentsel alan düşük gelir grubu hane halkları fiyat ve tazelik kriterlerini: yüksek gelir grupları ise tazelik ve temizlik kriterlerini öncelikli olarak dikkate almaktadır. Kırsal alanda hane halkları süt ürünlerini satın almamakta, sütü kendi sağmal hayvanlarından elde etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Tüketim yapısı, süt, peynir, yoğurt

Araştırmayı İndir

Hayvansal Üretimin Gelişmesinde Kooperatiflerin Rolü: Kırklareli Merkez Erikler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Örneği

Yazar: Mustafa Terin, Fahri Yavuz, İbrahim Yıldırım, İrfan Okan Güler
Yıl: 2010
Yayım Yeri: 9. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Örgütlenme
Özet
Bu çalışmanın amacı, süt sığırcılığı yapan işletmelerin kalkınmasında kooperatiflerin rolünü ve katkısını örnek olay olarak inceleyerek ortaya koymaktır. Çalışmanın materyalini Kırklareli İli Merkez İlçe Erikler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifine üye 43 adet süt sığırcılığı yapan işletmelerden toplanan veriler oluşturmaktadır. İşletmeler kooperatife teslim ettikleri süt miktarına göre gruplandırılmış ve sonuçlar belirlenen gruplar için karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Bunun yanı sıra Kooperatifin işletmelerin hayvansal üretimindeki gelişimine olan katkıları regresyon modeli kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, işletme basına ortalama yıllık süt üretimi 18975 lt, ortalama süt sığırcılığı üretim dalı Gayri safi üretim değeri 17748 TL’dir. Üreticilerin % 90.7’si ilkokul mezunu, ve % 58.2’ si iki ve daha fazla tarımsal örgüte üyedir. Ayrıca üreticilerin % 60.5’i süt sığırcılığının gelişmesinde kooperatifin önemli bir katkısının olduğunu vurgulamıştır. Regresyon analizi sonuçlarına göre; işletmecinin yası, geliri, kooperatife teslim edilen süt miktarı, kooperatifçilik ile ilgili yayın okuma ve kooperatifi başarılı bulma üyelerin kooperatiften beklentilerinin gerçekleşmesine olumlu yönde etilerken; üyelerin hayvansal üretimdeki deneyimleri ve kooperatife üye olmadan önce kooperatif ana sözleşmesini okuma üyelerin kooperatiften beklentilerinin gerçekleşmesini olumsuz yönde etkilemektedir.
Anahtar Kelimeler: Süt sığırcılığı, regresyon, kooperatifçilik, Türkiye, Kırklareli Erikler köyü

Araştırmayı İndir