Toplam Kalite Yönetiminin Tarımsal Kooperatiflerde Uygulanabilirliği: Trakya Birlik Örneği

Yazar: İlknur Kumkale, İ.Hakkı İnan
Yıl: 2002
Yayım Yeri: 5. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Erzurum
Konu: Tarımsal Örgütlenme
Özet: Hızla gelişen ve değişen teknoloji, iletişim, ekonomi ve pazar şartları, doğal olarak işletmelerin de dinamik ve esnek bir yapı içinde olmalarını gerektirmektedir. Artan yoğun rekabet koşulları, tüketici bilincinin hızla artması firmaları kaliteli mal üretmeye ve verimli çalışmaya zorunlu hale getirmiştir Böyle bir ortamda mücadele veren işletmelerin ayakta kalabilmeleri, yeni yönetim tekniklerini kullanarak müşteri memnuniyetini sağlayabilme yeteneklerine bağlıdır. Bu da bizi kalite kavramına, oradan da Toplam Kalite Yönetimi(TKY)ne götürmektedir. İşletmeler küreselleşme olgusunun da olumlu olumsuz tüm yönlerini düşünerek, bunun getireceği olanakları değerlendirmenin yanında, güçlükleri için de yaran kanıtlanmış teknikleri ve yönetim biçimlerini kullanarak var olan potansiyel güçlerini harekete geçirmelidirler. Bu nedenle kooperatifler de kendilerini rekabet yönetimine uyarlamalı ve önemli bir rekabet faktörü olan özel teşebbüşçülük ve yönetim konularında kendileri ile ilgili gerekli değişiklikleri yapmalı, sürekli değişen rekabet şartlan içerisinde kendilerini başarılı kılacak, başka işletmeler karşısında pazarlarda başarılı olmalarım sağlayacak, kendilerine uygun bir faaliyet stratejisini temel kural olarak tespit etmelidirler. Bu bağlamda, 1980’li yıllardan itibaren bütün dünya ülkelerinde benimsenmiş ve uygulanmaya başlanmış olan TKY kooperatif yönetimleri için önerilecek en iyi model olacaktır. Çünkü TKY’nin; tanımı, ilkeleri ve felsefesi ele alındığında kooperatifçilik anlayışıyla örtüşmesi bu düşünceyi güçlendirmektedir. Bu nedenle çalışmada tarımsal kooperatiflerde TKY’nin uygulanabilirliği araştırılmış, materyal olarak ise, örnek seçilen Trakya Birliğin genel müdürü ve üst düzey yöneticileri ile yapılan yüz yüze görüşmeler ile Trakya Birliğe bağlı olan 48 kooperatifin yöneticisine posta yoluyla gönderilen anket formlarından elde edilen birincil veriler kullanılmıştır. Sonuç olarak TKY’nin kooperatiflerde kullanılabilecek hatta onları geleceğe taşıyacak bir yönetim anlayışı olduğu ortaya konmuştur

Anahtar Kelimeler: Kalite, toplam kalite yönetimi, kooperatif, tarımsal kooperatif, rekabet

Araştırmayı İndir

Ekonomik Yönden Farklı Gelişmişlik Düzeylerine Sahip Olan Bölgelerdeki Tarım Arazilerinde Karşılaşılan Değer Biçme Sorunları;Tekirdağ Örneği

Yazar: Harun Hurma, İ.Hakkı İnan, Ahmet Kubaş, Recep Erbay
Yıl: 2002
Yayım Yeri: 5. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Erzurum
Konu: Tarımsal Kıymet Takdiri ve Bilirkişilik
Özet: Tarımsal arazilerin değerlerinin biçilmesinde çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. Arazilerin pazar değerinden yüksek veya düşük değer biçilmesi tarafların zarar görmesine neden olmaktadır. Türkiye’de tarım arazilerinin değerlerinin biçilmesinde kullanılacak bilgilerin ve istatistiksel verilerin yeterli düzeyde olmayışı bu işlemi daha da güçleştirmektedir. Özellikle birbirinden farklı arazi yapılarına ve bölgesel gelişmişlik düzeylerine sahip olan yerlerde arazilerin değerlerinin biçilmesi daha fazla dikkat ve bilgi istemektedir. Tarımsal arazi kıymetleri, gelecekteki bazı beklentilerden kaynaklanan tarım dışı arazi talebinin etkisiyle artabilmektedir. İncelenen bölgenin özellikle son yıllarda bir sanayi bölgesi niteliği kazanması arazi değerleri üzerinde etkili olmaktadır (Özçelik, 1983). Özellikle, Trakya bölgesi gibi kentleşme, turizm, sanayileşme ile gelecekte potansiyel yerleşim yeri olma özelliği gösteren bölgelerdeki tarım arazilerinde mevki rantı nedeniyle olağanüstü değer artışları görülmektedir. Mevki rantına sahip tarım arazilerinin değerlemesinde, yasal olarak kullanılan gelir yöntemine göre; hesaplanan arazi değerleri ile pazarda oluşan arazi fiyatları arasında büyük farklar bulunabilmektedir. Kullanılan gelir yöntemi, mevki rantından dolayı değer artışı gösteren arazilerin değerini açıklamada büyük ölçüde yetersiz kalabilmektedir. Bu çalışmada kamulaştırma kanunu ile tarım arazilerinin değerinin biçilmesinde kullanılması zorunlu olan ‘gelir yöneliminin tarım arazisi olarak kullanılmakta iken sanayi ve yerleşim yeri olarak açılan alanlarda yapılan değer biçme çalışmalarında kullanılmasında karşılaşılabilecek çeşitli sorunlar ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Arazi değeri, Kamulaştırma, Gelir yöntemi, Kapitalizasyon faiz oranı, Pazar değeri

Araştırmayı İndir

Küreselleşmenin Diğer Yüzü: Kadın Yoksulluğu Ve Kadın Yoksulluğunu Önlemede Girişimciliğin Önemi

Yazar: Nilüfer Serinikli, İ.Hakkı İnan
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Kırsal Kalkınma ve Yoksulluk
Özet
2000’li yıllarda adından sıkça söz edilen küreselleşme, hem fırsatları hem de tehditleri beraberinde getirmektedir. Ulaşım ve iletişim maliyetlerinin düşmesi, etkin kaynak kullanımı ve verimliliğin artması, yaşam standartlarının yükselmesi gibi fırsatlar yaratırken, dış ticarette artan rekabet, mali piyasaların bütünleşmesi ile ortaya çıkan ekonomik krizler, gelir dağılımındaki eşitsizlik, yoksulluk gibi sorunları da beraberinde getirmektedir. Küreselleşmenin yarattığı en önemli tehditler; gelir dağılımında ki eşitsizlik ve yoksulluktur.
Yoksulluk tüm insanlık için temel bir sorun olmakla birlikte, ağırlıklı olarak kadınlar tarafından yaşanan bir olgudur. Ülkemizde ki sivil toplum kuruluşları, belediyeler ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu yoksul kadınları örgütleyerek, kadın kooperatifleri kurmaları konusunda destek vermektedirler. Araştırmanın amacı, yoksul kadınların kurulan bu kooperatif girişimler sayesinde yoksulluktan ne derece kurtulabildiklerini göstermektir. Bu amaçla kooperatif yöneticileri ile görüşmeler yapılmış ve karşılaştıkları sorunlar tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, yoksulluk, kadın.
Araştırmayı İndir

Türkiye’de Kırsal Yoksulluğun Nedenleri ve Önlenmesi

Yazar: İ.Hakkı İnan
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Kırsal Kalkınma ve Yoksulluk
Özet
Tarım sektörünün karşılaştığı risk ve belirsizlikler iklim değişiklikleri ve küresel ekonomik krizlerden dolayı giderek artmakta, kırsal kesimde gelir dağılımı bozulmakta, yaşam koşulları zorlaşmakta ve yoksulluk artmaktadır. Uzun vadede tarım ürünleri fiyatlarındaki artışlar girdi fiyatlarındaki artışların gerisinde kalmakta ve dolayısıyla tarımın yeterince desteklenmediği ve üreticilerin örgütlenmediği ülkelerde tarım kesiminden kentlere doğru plansız göçler görülmektedir. Kentlerdeki sanayi ve hizmetler sektörleri kırsal alanlardan göç eden işgücünü istihdam edecek kapasitede olmadığından köylerdeki gizli işsizlik kentlere açık işsizlik şeklinde transfer edilmektedir. Kentlerdeki hızlı nüfus artışı alt yapı sorunlarını artırmakta, varoşların oluşmasına neden olmaktadır.
Bu bildiride 1980 sonrası tarımsal desteklerin azaltılmasının kırsal yoksulluğa etkileri makro ekonomik verilerden yararlanılarak değerlendirilmiştir. Özellikle 2000’li yıllardan sonra tarım sektöründe görülen büyüme yavaşlaması, işsizliğin artması, tarımsal ithalattaki artışın tarımsal ihracattaki artıştan çok fazla olması ve dolayısıyla tarımsal dış ticaret açığının 2011’de 3,5 milyar doları aşması kırsal kesimde yoksullaşmanın başlıca göstergeleridir.
Kırsal yoksulluğun önlenmesi ve kırsal kalkınma için üç temel kalkınma aracından yararlanmak gerekir: Bunlar, kırsal alanlarda toprak reformu, arazi toplulaştırılması vb kurumsal reformların uygulanması, teknolojik yeniliklerin çiftçilere benimsetilmesi, üreticilerin tarım kooperatiflerinde yatay ve dikey örgütlenmesidir. Devletin bu kalkınma araçlarından yararlanabilmesi için tarım politikalarını yeniden gözden geçirmesi ve tarım işletmelerinin rekabet gücünü artırıcı ve tarım sektöründen kentlere olan plansız göçü önleyici tarımsal destekleri artırması gerekir.

Anahtar Kelimeler: Kırsal yoksulluk, kalkınma araçları
Araştırmayı İndir

Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinde İnsan Kaynakları Yönetimi: Trakyabirlik Örneği

Yazar: Gülen Özdemir, İ.Hakkı İnan
Yıl: 2004
Yayım Yeri: 6. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Örgütlenme
Özet: Günümüzde toplam 14. Bölge Birliği 332 adet birim kooperatifi ve 736.000 ortağı bulunan Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin yeniden yapılanması söz konusudur. Özellikle sahip oldukları sanayi tesislerinde, insan kaynakları yönetiminin ele alınması bugün var olan sorunlarının giderilmesinde yararlı olacaktır. Bu araştırmada Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinde insan kaynakları yönelimi Trakya birlik örnek alınarak incelenmiştir. Araştırmada çalışanlar; üst düzey yönetici, yönetici ve diğer çalışanlar şeklinde sınıflandırılarak, görüş ve düşünceleri alınmış ve insan kaynakları açısından bazı gelişmelerin olduğu ancak yetersizliği dikkati çekmiştir.

Anahtar Kelimeler: İnsan Kaynakları Yönetimi, Kooperatifçilik, Tarımsal Kooperatifçilik, Tarım Satış Kooperatitleri,Trakyabirlik

Araştırmayı İndir

Türkiye’de Tarım Kooperatifleri ile Diğer Üretici Örgütlerinin Avrupa Birliği’ne Giriş Sürecinde Değerlendirilmesi

Yazar: İ. Hakkı İnan, Burçin Başaran
Yıl: 2004
Yayım Yeri: 6. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Örgütlenme
Özet: Ülkemizdeki üretici örgütlerinin belirgin özelliği, bağımsız ve özerk yönetim yapısına sahip olmayışlarıdır. Siyasi erkin kontrolü ve bir ölçüde desteği ile yaşamlarını sürdürmek zorunda kalan bu örgütler ortakları olan üreticilere etkin hizmetler sunamamaktadırlar. Avrupa Birliğine giriş sürecinde tarım kooperatifleri vb. üretici örgütlerinin çoğunun kooperatifçilik ilke ve değerlerini uygulayamamaları büyük bir sorundur Öte yandan. Birliğe üye ülkelerde kooperatifler bu ilke ve değerleri uyguladıkları gibi, daha ileriye giderek Avrupa Kooperatif Statüsü ne uygun örgütlenme biçimlerini gerçekleştirmeye. Uluslararası Çalışma Örgütünün ( ILO ) Kooperatiflerin Teşvikine İlişkin Tavsiye Kararına uymaya ve küreselleşmeye karşı uluslararası düzeyde bir güç kazanmaya çalışmaktadırlar. Küreselleşme olgusu bazılarının iddia ettiği gibi, ideolojik bir kutuplaşma veya kapitalizmin bir zorlaması değildir. Ancak, toplumsal örgütleri olduğu kadar kooperatifleri de ikilediğinden, bu konuda kooperatiflerin yapmaları gereken bazı çalışmalar bulunmaktadır. Küreselleşme kooperatiflere bazı avantajlar sağladığı gibi, bazı sorunlar da getirmektedir Önemli olan bu avantajlardan yararlanarak küreselleşmenin getireceği sorunları çözmektir. Bu bildiride. Türkiye’deki tarım kooperatifleri başla olmak üzere üretici örgütleri Avrupa Birliğine giriş sürecinde uluslararası kooperatifçilik ilkeleri ve küreselleşme olgusu açısından değerlendirilmiş, sorunlar saptanmış ve çözüm önerileri getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, küreselleşme, tarım kooperatifleri

Araştırmayı İndir

Devekuşu Üretimi Ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi

Yazar: İlknur Kumkale, İ.Hakki İnan
Yıl: 2004
Yayım Yeri: 6. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet: Günümüzde yetersiz ve dengesiz beslenme Dünyada en önemli sorunlardan biri olarak önemini korurken, tüketici bilinç düzeyinin artması da yeni ve alternatif ürünler üretme konusunu gündeme getirmiştir. Bu nedenlerle hayvan yetiştiricileri yeni arayışlara girmişlerdir. Bu bağlamda tarihi 60 milyon yıl öncesine dayanan, neredeyse tüm organlarından yararlanılabilen, ekonomik ve çok farklı iklim koşullarına ayak uydurabilen devekuşu 1800’lü yıllardan itibaren ticari anlamda üretilmeye başlanmıştır. Son yıllarda Dünya da üretimi yaygınlaşan ve ülkemizde de 1990’lı yıllarda üretimine başlanan devekuşu hakkında çok fazla bilimsel çalışma bulunmamaktadır. Dünya’daki diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de yetersiz bilgi ve tecrübe nedeniyle üretimde başarısızlık öyküleri çok fazladır. Bu çalışmada devekuşu üretiminde yaşanan sorunların nedenleri, Türkiye açısından pazarlama olanakları ve geleceği, üreticilerle yüz yüze ve telefon ile yapılan görüşmeler ve anket çalışmasıyla elde edilen bilgiler değerlendirilmiştir.

Araştırmayı İndir

Istıranca Markasıyla Süt Ürünleri Üreten Ve Pazarlayan Köy-Koop Kırklarel Birliği’nin Kooperatifcilik Ve İşletmecilik Açısından Değerlendirilmesi

Yazar: Burçin Başaran, İ. Hakkı İnan
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Bursa
Konu: Tarımsal Örgütlenme
Özet: Köy kalkınma kooperatifleri kırsal halkın ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayan, kalkınmasını sağlayan en önemli üretici örgütlerinden biridir. Köy Koop Kırklareli Birliği 1976 yılında 7 kooperatifin bir araya gelmesiyle kurulmuştur. 1980-1990 yılları arasında durgun bir dönem geçiren birlik, 1991 yılında ortak kooperatiflerin sütlerini topluca pazarlayarak yeniden ekonomik faaliyetine başlamıştır. Birlik kendi imkânlarıyla 2002 yılında “Istranca” süt ürünleri fabrikasının günde 10 ton süt işleyecek olan 1. bölümünü açarak beyaz peynir, kaşar, dil peyniri ve lor üretimine başlamıştır. Fabrikada yıllar itibariyle kapasite artırımı ve iyileştirmeler sağlanmıştır. Bugün 25 ton/gün kapasiteyle, hiçbir katkı maddesi kullanılmadan peynir üretiminin yanında yoğurt ve ayran üretimi de gerçekleştirilmektedir. 2007 yılında 3.036.207 litre süt birliğin tesisinde işlenerek süt ürünlerine dönüştürülmüştür. Birlik; süt pazarlama ve süt ürünleri üretimi yanında ortaklarına zorunlu tüketim malları, akaryakıt ve madeni yağ, tohumluk buğday, tarımsal girdiler sağlamakta, veterinerlik hizmeti sunmaktadır. Ancak yaşanan finansal darboğaz birliği mali yönden aşılması zor koşullarla karşı karşıya bırakmıştır. XXV. Genel Kurul Toplantısında bu durum görüşülmüş ve tesisin satışı konusunda birlik yönetim kuruluna yetki verilmiştir. Bu araştırmada Birliğin sahip olduğu fabrikada “Istranca” markasıyla süt ürünleri üretmesinin Birliğe ve dolayısıyla ortaklarına olan katkısı ortaya konulmuştur. Bu amaçla Birlik yöneticileri, üretici ortakları ve sıit tüketicilerinden bilgi toplanmış. Birliğin faaliyet raporları ve muhasebe kayıtlarından yararlanılarak SWOT analizi yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Istranca, marka, Köy Koop, kooperatif, süt ürünleri

Araştırmayı İndir

Dünya’da Tarım Ekonomisi Eğitiminin Gelişimi Işığında Türkiye’de Tarım Ekonomisi Eğitiminin Geleceği

Yazar: İ. Hakkı İnan
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Diğer
Özet
Bu bildiride Dünya’da Tarım Ekonomisi Eğitiminin gelişimi ABD ve bazı Avrupa ülkeleri üniversiteleri incelenerek ortaya konulmuştur. Bu ülkelerde ve Türkiye’de lisans düzeyinde Tarım ve Tarım Ekonomisi Eğitimindeki gelişmeler dikkate alınarak gelecekte Tarım Ekonomisi eğitiminde yapılması düşünülen değişimler tartışılmıştır. Gelişmiş ülkelerdeki üniversitelerin Tarım Fakültelerinde lisans düzeyindeki geleneksel Tarım Ekonomisi Öğretim Programı neredeyse ortadan kalkmış, yerini Tarımsal İş Yönetimi, Çiftlik Yönetimi, Doğal Kaynaklar Ekonomisi, Arazi Ekonomisi, Gayrimenkul Yönetimi, Kırsal Kalkınma gibi değişik ve güncel öğretim programları almıştır. Tarım Ekonomisi bölümü ile doğrudan ilgili olmasa da, Tarımsal İletişim, Tarımsal Eğitim, Tarımsal Liderlik, Tarımsal Gazetecilik gibi öğretim programları özellikle ABD’de çok yaygındır. Bu programlar genelde Tarımsal İletişim ya da Tarımsal Eğitim Bölümlerince yürütülmektedir. İncelenen ABD ve Avrupa üniversitelerindeki ziraat fakültelerinin adları Tarım ve Yaşam Bilimleri, Tarım ve Doğa (Çevre) Bilimleri gibi daha kapsamlı adlara çevrilmiştir. Tarım ekonomisi bölümlerinin isimleri de benzer şekilde Tarım ve Kaynak Ekonomisi, Tarım ve Kırsal Kalkınma, Gıda İşletme ve Pazarlama, Uygulamalı Ekonomi gibi çok değişmiştir. Bölüm adları ile program adları aynı değildir. Bir bölüm birden fazla ana dalda lisans eğitimi verebilmektedir. Ülkemizde bütün ziraat fakültelerindeki Tarım Ekonomisi Bölümleri ile öğretim programlarının adı aynıdır. İncelenen ABD ve Avrupa örnekleri ülkemizdeki Tarım Ekonomisi Lisans eğitiminde değişen piyasa taleplerini ve bölgesel koşulları dikkate alan kapsamlı bir değişiklik yapılamadığını ve yeni öğretim programlarının açılamadığını göstermektedir. Dekanlar Konseyi, Üniversitelerarası Kurul ve YÖK Yürütme Kurulunun aldığı kararlara göre merkeziyetçi ve katı bir eğitim programının tüm bölümlerde aynı adla uygulandığını göstermektedir. Bu uygulamanın yarattığı en ciddi sorun ise Bölümün ve Lisans Programının isminin içeriği yansıtmamasıdır. Öğrencilere verilen tarımsal işletmecilik, gıda işletme ve pazarlama, doğal kaynaklar ekonomisi, tarımsal yayım ve iletişim, kantitatif yöntemler gibi dersler ve bu konularda yapılan araştırmalar Bölüm ismine sığmamaktadır. Lisans programının dar kapsamlı adı mezunların iş bulmada sorunlarla karşılaşmalarına da neden olmaktadır. Sonuç olarak, bölüm isimleri ve öğretim programları isimleri içerikle birlikte değiştirilmeli ve Tarımsal İş Yönetimi, Doğal Kaynaklar Ekonomisi,
Kırsal Kalkınma, Tarımsal İletişim, Arazi ve Gayrimenkul Yönetimi vb. yeni güncel öğretim programları açılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Tarım Ekonomisi, Eğitim, Öğretim Programı.

Araştırmayı İndir

Kırsal Alanda Sanayileşme; S.S. Mursallı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Örneği

Yazar: B. Başaran, İ.Hakkı İnan
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Örgütlenme
Özet
Kırsal alanlarda üreticilerin ve işletmelerin ekonomik ve sosyal yaşama katkılarını artıran önemli unsurlardan biri kooperatiftir. Kooperatifler kırsal alanda üreticilerin dağınık olan kaynaklarını ekonomiye aktarırlar, kurdukları tesislerde ürünleri işlerler, yeni ürünler meydana getirerek ürünün katma değerini, dolayısıyla üreticilerin gelirlerini artırırlar. Tekirdağ ili Şarköy ilçesine bağlı Mursallı köyü tarımsal kalkınma kooperatifi kırsal alanda kooperatiflerin bu katkılarını ortaya koyabilecek bir örnektir. Mursallı köyü üreticileri, bölgelerinde yetişen üzümleri değerlendirmek için 2006 yılında S.S.Mursallı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifini kurmuşlardır. Kooperatif devlet desteği ile şarap üretim tesisi kurmuştur. Tesiste 100 ton başlayan üretim her yıl artarak 350 tona çıkarılmıştır. Ancak, özel tüketim vergisi ve alkollü içeceklerle ilgili yapılan düzenlemelerin sonrasında sektör zor duruma girmiştir. Bu gelişmelerin sonrasında kooperatif, şarap üretimi yanında üzümü değerlendirebileceği farklı çözümler aramıştır. Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü ile Şarköy -Mursallı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında “Üzüm Suyu Üretim Tesisi Kurulumu” ve “Üzüm Suyu Üretimi” ile ilgili imzalanan teknik destek sözleşmesi imzalanmıştır. Kooperatif bünyesinde kurulan Üzüm Ürünleri İşleme Tesisinde ilk üzüm suyu üretimi gerçekleştirilmiştir. Kapasitenin her yıl artırılması ve dolayısıyla daha fazla üzümün pazarlanması amaçlanmaktadır. Çalışmadaki amaç, tarımda küçük çaplı üretimlerin sanayiye entegrasy onuna güzel bir örnek sunmaktır. Kooperatif girişimlerin desteklenmesi, özendirilmesi hem onuncu beş yıllık kalkınma planında, hem yıllık programlarda belirtilmektedir. İncelenen bu kooperatif örneği ile kooperatiflere, özellikle kırsal alandaki küçük çaplı kooperatif işletmelere öneriler sunulacaktır. Bu amaçla kooperatifin işleyişini, ortak ilişkilerini ortaya koymak için tüm kooperatif ortaklarına anket uygulanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kooperatif, üzüm, üzüm suyu.

Araştırmayı İndir