Avrupa Birliği ve Türkiye’de Organik Tarım Uygulamaları

Yazar: Vedat Dağdemir, Hediye Kumbasaroğlu, Aslı Saklıca
Yıl: 2006
Yayım Yeri: 7. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Antalya
Konu: Diğer
Özet
Tüm dünya ülkelerinde tarımsal üretimi ve verimi artırmak için, tarımsal üretimde kimyasal gübreler ve katkı maddeleri kullanılmıştır. Fakat kimyasal maddelerin doğal dengeyi ve insan sağlığını hızla bozduğu görülmüştür. Bu durumda daha doğal ve insan sağlığına zarar vermeyen organik tarım gündeme gelmiştir. Avrupa Birliği ülkelerinde organik tarım 1990lı yılların başından itibaren hızlı bir şekilde gelişmiştir. Ortak Tarım Politikası kapsamında ve sürdürülebilen kırsal kalkınma politikaları organik tarımı doğrudan ve dolaylı olarak etkilemiştir. 1991 yılında üretimi ve pazarlamayı yönlendirmek için 2092/91 sayılı Avrupa Birliği yönetmeliği yayınlanmıştır. 2004 yılında Avrupa Birliği’nde ortalama organik işletme genişliği yaklaşık 42.05 ha olup Türkiye ortalaması olan 17.41 ha’dan yaklaşık 2.5 kat daha büyüktür. Türkiye’de ihracata dayalı organik üretimin benimsenmesi üretim miktarının ve ürün çeşidinin dış talebe göre şekillenmesine neden olmaktadır. Bu durum iç pazarın gelişmesini olumsuz yönde etkilemektedir. Türkiye’de organik ürün ihraç eden firmalar bazı istisnalar dışında hem üretici hem de ihracatçı konumunda olup organik ürünler işleme sanayi gelişmemiştir. Bu çalışmada, Avrupa Birliği ve Türkiye’de organik tarım alanları, organik tarım yapan işletme sayılan karşılaştırılmış, ihracatta ve ithalattaki organik tarım ürünleri belirlenmiş ve pazarlamadaki yeri tespit edilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Türkiye’de Organik Tarım, Organik Ürünler, Organik Ürünler Pazarlaması

Araştırmayı İndir

Erzurum İli Süt Sığırcılık İşletmelerinde Yeniliklerin Benimsenmesine Etkili Olan Sosyo-Ekonomik Faktörler

Yazar: Tuğba Erem Kaya, Ayşe Sezgin, Hediye Kumbasaroğlu
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Yayım ve Haberleşme
Özet
Bu çalışma Erzurum ili süt sığırcılık işletmelerinin: suni tohumlama uygulaması, hayvan sigortası, otomotik suluk, sağım maki- nası, silaj kullanımı gibi yenilikleri benimseme düzeyleri üzerine: işletme ölçeği, yem tedarik şekli, işletme verimliliği, işletmecinin yaşı, eğitim durumu, aile tipi, sosyal katılım düzeyi, kitle iletişim araçlarından yararlanması, mesleki deneyimi, mesleği gibi faktörlerin etkisinin saptanması amaçlanmıştır. Çalışmada materyal olarak, Erzurum İline ait 4 ilçedeki 20 köyde faaliyette bulunan çiftçilerle yapılan toplam 82 adet anket verileri kullanılmıştır. Çalışmada Lojistik regresyon sonuçlarına göre genç, gelir ve eğitim seviyesi yüksek, hayvan sayısı fazla olan, daha fazla sıklıkla ilçe merkezine giden ve kooperatife üye olan işletmecilerin suni tohumlamayı ve süt sağım makinesini benimseme konularında daha fazla istekli oldukları tespit edilmiştir. Sonuç olarak, işletmecilerin sorunlarının çözümlenebilmesi için kamu ve özel kurumlar aracılığıyla geniş kapsamlı kalkınma projeleri yapılmalı, kırsal alanda gelişme sağlanabilmesi için öncelikle eğitim faaliyetlerine önem verilmelidir. Ayrıca çiftçilerin bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik kurslar düzenlenerek, aynı faaliyetlerde bulunan çiftçilerin örgütlenmeleri sağlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler:Tarımsal Yenilikler, yenilikleri benimseme, Sosyo-ekonomik faktörler, LİMDEP
Araştırmayı İndir

Türkiye’nin Irak ve Suriye ile Olan Su Sorunu

Yazar: Murat Külekçi, Hediye Kumbaşaroğlu, Adem Aksoy
Yıl: 2002
Yayım Yeri: 5. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Erzurum
Konu: Diğer
Anahtar Kelimeler: Su problemi,, Fırat ve Dicle nehirleri, Su Kanunu

Araştırmayı İndir

Türk Tarımında Girdi Kullanım Düzeyindeki Değişimin Değerlendirilmesi ve Avrupa Birliği Ülkeleri İle Karşılaştırılması

Yazar: Cahit Karagölge, Murat Külekçi, Hediye Kumbasaroğlu
Yıl: 2004
Yayım Yeri: 6. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet: Türkiye ile AB tarımı, bazı ölçütler yardımı ile karşılaştırıldığında: Türkiye’nin Avrupa Birliği ne kıyasla önemli sayılabilecek genişlikle arazi varlığına sahip olduğu görülmekledir. Ancak, bu arazi varlığı yeterince verimli değerlendirilememektedir. Türkiye’de girdi kullanım seviyesi, AB ülkeleri ortalamasının oldukça gerisindedir. Girdi kullanım düzeyinin düşük olmasının başlıca sebepleri, Türkiye’de tarımsal yapının bozuk olması, çiftçilerin teknik bilgi seviyelerinin düşük ve girdi kullanımı konusunda bilgisiz oluşları, gelmekledir.
Anahtar Kelimeler: Girdi kullanımı, AB ve Türkiye tarımı

Araştırmayı İndir

Çoruh Havzasındaki Tarım İşletmelerinin Yıllık Gelirlerini Etkileyen Çiftçi ve Tarım İşletmesi Özelliklerinin Ekonometrik Bir Analizi

Yazar: Vedat Dağdemir, Hediye Kumbasaroğlu, Fahri Yavuz
Yıl: 2004
Yayım Yeri: 6. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet: Bu çalışmada, Çoruh havzasındaki çiftçi ve tarım işletmesi özelliklerinin çiftçilerin yıllık gelirlerini nasıl etkilediğini belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmanın materyalini Çoruh havzasında bulunan 6 ilçeye ait 30 köyde toplam 600 hanehalkı ile yapılan anket sonuçlan oluşturmuştur. Anket verileri kullanılarak doğrusal regresyon modeli en küçük kareler yöntemiyle tahmin edilmiştir. Tarım işletmelerinin genelde çok parçalı olduğu, işletme dışında çalışanların oranının düşük ve sosyal güvencesi olanların oranının oldukça yüksek olduğu belirlenmiştir. Regresyon analizi sonuçlarına göre tarımsal faaliyetin ana uğraş alanı olması, aile reisinin eğitimi, hanede fiilen kalan nüfus, sahip olunan arazi miktarı, toplam sığır sayısı ve şehirde mülkünün olması istatistiki olarak önemli, ailenin dışarıdaki fert sayısı, toplam küçükbaş sayısı ve hep köyde yaşamanın önemsiz olduğu tespit edilmiştir. Tüm değişkenlerin işaretleri beklenen yönde çıkmıştır Tarımın öncelikli uğraşı alanı olması çiftçinin toplam gelirini olumsuz etkilerken, çiftçinin eğitim seviyesi, hanede fiilen kalan nüfus, sahip olunan arazi miktarı, işletmenin toplam sığır sayısı ve şehirde çiftçiye ait mülkünün olması olumlu yönde etkilemektedir. Bu sonuçlar, araştırma bölgesinde gelir getirici ilave iş alanlarının oluşturulması, çiftçilerin genel eğitim seviyelerinin yükseltilmesi, işletme büyüklüklerinin artırılmasını göçün önlenmesi açısından önemli olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Çoruh havzası, yıllık gelir, çiftçi ve çiftlik özellikleri

Araştırmayı İndir

Tarımsal Yeniliklerin Benimsenmesinde Etkili Olan Faktörlerin Analizi: Erzurum İli Örneği

Yazar: Ayşe Sezgin, Tuğba Erem Kaya, Murat Külekçi, Hediye Kumbasaroğlu
Yıl: 2010
Yayım Yeri: 9. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Yayım ve Haberleşme
Özet
Tarımsal yeniliklerin benimsenmesinde etkili olan faktörlerin belirlenmesi amacı ile Erzurum ilini sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan temsil edebilecek 7 ilçede 169 çiftçi ile yapılmıştır. Anket verilerin LİMDEP programında Lojistik regresyon analizi kullanılarak analiz edilmiş ve sonuçlar tablo halinde sunulmuştur. Yenilik olarak suni tohumlama yaptırma durumu, Kooperatife üye olma durumu, ahırda otomatik suluk bulundurma durumu ve tarımsal desteklerden faydalanma durumu incelenmiştir. Analiz sonuçları tarımsal yeniliklerin benimsenmesinde çiftçilerin yası, eğitim seviyesi, gelir seviyesi, işletmenin faaliyet amacı, yayım faaliyetlerine katılma, kitle iletişim araçlarından yararlanma ve tarımsal desteklerden faydalanma durumlarının önemli ölçüde etkili olduğunu göstermiştir. Sonuç olarak yeniliklerin benimsenmesi çalışmalarında etkinliği önemli ölçüde arttırılması için yayım faaliyetlerinin sürekli ve yoğun bir şekilde yapılması, kitle iletişim araçlarının diğer yöntemlerin yanında etkili bir şekilde kullanılması, yeniliğin belirli bir süre destekleme kapsamına alınması ve işletmelerin ticari amaçla üretim yapmalarının teşvik edilmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yeniliklerin benimsenmesi, LİMDEP, Lojistik regresyon analizi, Erzurum

Araştırmayı İndir

Erzurum İl’inde (Aziziye, Palandöken Ve Yakutiye İlçeleri) Kırmızı Et Tüketim Alışkanlığı Ve Buna Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi

Yazar: Tuğba Erem Kaya, Murat Külekçi, Ayşe Sezgin, Hediye Kumbasaroğlu
Yıl: 2010
Yayım Yeri: 9. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tüketim Ekonomisi
Özet
Bu çalışmada Erzurum İl’inde kırmızı et tüketim alışkanlığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bunu belirleyebilmek için Ana kitle Oranlarına Dayalı Kümelendirilmemiş Tek Aşamalı Basit Tesadüfi Olasılık Örneklemesi yöntemi kullanılarak 150 anket yapılmıştır. Elde edilen veriler, Ordered Probit modeli kullanılarak tüketicilerin kırmızı et tüketim alışkanlığı üzerinde etkili olan faktörlerin analizi yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre anket çalışmasına katılanların % 89.3’nün kırmızı eti tercih ettiği, %10.7’sinin ise beyaz eti tercih ettiği anlaşılmıştır. En çok tercih edilen kırmızı et türünün sırasıyla sığır (%86), koyun (%6) ve keçi (%0.7) olduğu görülmüştür. Tüketim sekli olarak %12 oranında sebzeli, %8.7 oranında ızgara, %4 oranında fırında tercih edilmekte, %69.3 oranında ise “fark etmez” denilerek bir tercih ortaya konmamıştır. Kırmızı et tüketen ailelerin %41.3’ünün ayda 3 kg’dan az kırmızı et tükettikleri bulunmuştur. Anket çalışmasının sonucuna göre, tüketilen kırmızı eti lezzetli bulanların oranı %86, lezzetli bulmayanların oranı ise %14 olmuştur. Ordered probit modeli analizinde kırmızı et tüketim miktarı bağımlı değişken olarak alınmıştır. Analizin sonucuna göre, kırmızı et tüketimi ile medeni hal, tüketicilerin aylık toplam geliri, sevilen et türü, hijyen durumu ve dengeli beslenme durumu arasında önemli ve pozitif ilişki olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: kırmızı et, tüketim alışkanlığı, Sıralı Probit Model, Erzurum

Araştırmayı İndir