Adoption Characteristics of Livestock Farmers and Their Attitudes to Silage Making From Grass in Interior Coastal Areas of Rize Province, Turkey

Yazar: Çağatay Yıldırım, Hatice Türkten, İsmet Boz
Yıl: 2017
Yayım Yeri: Diğer
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Abstract
The research examined the technical and economic feasibility of silage making from pasture grass, adoption characteristics of farmers and their attitudes to silage making in Rize province, Turkey. The bulk of the data were collected from randomly selected 76 farmers by using well- structured questionnaire. Technical feasibility of silage making from pasture grass were explored via Flieg scores calculated by using results of physical and sensorial analysis at laboratory. Partial budget analysis was used for exploring economic feasibility of silage making from pasture grass. Research results showed that the main problem of farms were insufficient workforce for continuing the dairy activities and lacking of basic technical information on dairy. It was clear based on the results of the feasibility analysis that silage making from pasture grass technically and economically feasible and good opportunity to farmers to increase their economic sustainability. It also showed that farmers have positive attitudes towards silage making from grass, which was providing labor and fodder cost savings to the farmers, but adoption and diffusion level of silage was unsatisfactory level. The study suggested training the technical staff on silage making from grass, farmer education programs and extension activities to increase adoption level of silage making.

Keywords: Adoption and diffusion, Grass silage, Sustainability.

Araştırmayı İndir

Economic Structure and Services Efficiency of Turkish Beekeepers’ AssociationProvince, Turkey

Yazar: Vedat Ceyhan, Selime Canan, Çağatay Yıldırım, Hatice Türkten
Yıl: 2017
Yayım Yeri: European Journal of Sustainable Development
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Abstract
The study aimed to explore the current economic situation and services efficiency level of problems of beekeepers’ union and honey producers’ union in Turkey. Research data were collected from 73 beekeepers’ union and 58 honey producers’ union by using well-structured questionnaire. In the research, classical economic analysis approach was used to reveal socio-economic structure of unions. When measuring the efficiency, we followed two stage procedure. In first stage, data envelopment analysis was used, while Tobit model was used to explore the inefficiency determinants in second stage. Research results showed that typical Turkish beekeeper’s union obtained the ₺1,59 from each expenditure by ₺1. Economic condition of beekeeping unions was healthier than that of honey producers’ union. 11% of the Turkish beekeepers and honey producers’ unions were efficient, while the rest were inefficient. The most critical variables affected the efficiency level of unions were manager’s profile and the number of union member. Service efficiency level would increase, if the number of union member increased and profile of managers were improved. The research suggested that the typical Turkish beekeepers’ union would have 927 members to be efficient if they had no income sources without member fee. Keeping the basic record in the beekeepers’ association and developing information management system would accelerate the efficiency improving in Turkey.

Keywords: beekeeping, beekeepers’ union, honey producers’ union, economic analysis, service
efficiency

Araştırmayı İndir

The Effects of Applying Biological Control Measures in Greenhouse Cultivation on the Production Efficiency in Kaş District of Antalya Province, Turkey

Yazar: Hatice Türkten, Çağatay Yıldırım, Vedat Ceyhan, Havva Soytoprak
Yıl: 2017
Yayım Yeri: European Journal of Sustainable Development
Konu: Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi
Abstract
Nowadays, in vegetable production, biological pest control practices are recommended to prevent human health and environmental damage even though there has been lacking of economic information. Therefore, the study examined the economic dimension of biological and chemical control measure and aimed to reveal the link between production efficiency and biological pest control practice. Research data were collected from randomly selected 51 farms implemented chemical pest control practice, and 52 farms implemented biological pest control practice by using questionnaire. Cluster analysis was performed to select similar farms from two different groups. Data envelopment analysis (DEA) was used to calculate the efficiency measures such as technical efficiency, allocative efficiency and economic efficiency. Research results showed that farms implemented in biological pest control in pepper production had better technical efficiency and economic efficiency scores comparing to tomato ones, while the reverse was the case for allocative scores. Farms focused only pepper production, implemented biological pest control had better technical efficiency scores compared to chemical ones. Research results also showed that biological pest control in tomato was excessive net profit, biological control costs and pesticide use in greenhouse, while the reverse was the case for pepper. Farmers would increase their technical efficiency if they improve their skills via participating the extension and training programs.

Keywords: greenhouse cultivation, biological pest control, production efficiency, Antalya, DEA

Araştırmayı İndir

Adoption Characteristics of Livestock Farmers to Making Grass Silage in Ordu Province of Turkey

Yazar: Çağatay Yıldırım, Hatice Türkten, İsmet Boz
Yıl: 2017
Yayım Yeri: Diğer
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Abstract
The research examined adoption characteristics of livestock farmers to making grass silage in Ordu province, Turkey. The bulk of the data were collected from randomly selected 79 farmers by using well-structured questionnaire. Descriptive statistics were used for data analyses. Research findings showed that smallholder cattle owners are mostly older people and operate in conventional ways. They face severe problems with drying their grass and lack information about grass silage. It also showed that farmers have positive attitudes towards silage making from the grass. To adopt grass silage, farmers must be aware of its benefits, and extension work is needed for this purpose.

Keywords: Grass silage, Diffusion of innovations, Adoption of innovations.

Araştırmayı İndir

Samsun İlinde Sığır Besiciliği Faaliyetlerinden Ortaya Çıkan Atık ve Yan Ürünlerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi

Yazar: Hatice Türkten, Çağatay Yıldırım, Vedat Ceyhan, Orhan Günbüz
Yıl: 2016
Yayım Yeri: Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet

Sığır besiciliğinin bütün aşamalarında meydana gelen atıkların yönetilmesi ve değerlendirilmesi hem işletmeler hem de çevre ve insan sağlığını koruma görevi olan hükümet açısından önem taşımaktadır. Bu sebeple bu araştırmada sığır besiciliğinde gerek yetiştirme dönemi gerekse de kesim sonrası dönemde ortaya çıkan hayvansal atıkların ve yan ürünlerinin miktarının belirlenmesi, atıkların yönetiminde mevcut durumun ortaya konulması, atıkların değerlendirme şekillerinin belirlenmesi ve sığır besiciliği yapan kişilerin atık yönetimi konusundaki bilgi düzeylerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırma verileri Samsun ilinde sığır besiciliği yapan 38 adet işletmeden anket yoluyla ve Samsun ilinde faaliyet gösteren Kırmızı Et Üreticileri Birliği ile 21 adet mezbahadan bireysel mülakatlar ve nitelikli gözlemler yoluyla elde edilmiştir. Hayvansal atıkların miktarının ve değer lendirme biçimlerinin belirlenmesinde “süreç değerlendirmesi (process evaluation)” yaklaşımı kullanılmıştır. Sığır besiciliği yapan kişilerin atık yönetimi konusundaki bilinç düzeylerinin ortaya konulmasında, amaca uygun olarak geliştirilmiş ölçek kullanılmıştır. Araştırma sonuçları Samsun ilinde büyükbaş hayvanların kesim sonrası yılda ortalama 240 bin ton hayvansal atık ve yan ürün ortaya çıktığını ve bu atıkların yönetiminde ve değerlendirilmesinde kurumsal bir sistemin olmadığını göstermiştir. Araştırmada ayrıca Samsun ili sığır besicilerinin atıkların değerlendirmesinin kendilerine sağlayacakları katkılardan haberdar olmadıklarını ve atık yönetimi konusunda bilinç düzeylerinin istenen düzeyde olmadığı tespit edilmiştir. İncelenen Üretici Birlikleri karkas kısmı alındıktan sonra geriye kalan atıkların değerlendirmesi için yatırım yapmaya oldukça isteklidirler. Hayvansal atıkların yönetilmesi ve değerlendirilmesi konularında üreticilere eğitim verilmesi, üretici örgütlerine atık değerlendirme tesisi kurmak ve işletmek için ihtiyaç duydukları finansman ve teknik desteğinin sağlanması ve hayvansal atık yönetiminin etkinleştirilmesi için gerekli alt yapı ve mevzuat düzenlemelerinin yapılması işletme düzeyinde ve ulusal düzeyde elde edilecek ekonomik katkıları artırabilecek ve çevresel sürdürülebilirliğe olumlu katkılar sağlayabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Atık yönetimi, Hayvansal atıklar, Samsun, Sığır besiciliği

Araştırmayı İndir

Bafra İlçesinde Çevre Amaçlı Tarım Arazilerin Korunması Programının Değerlendirilmesi ve İyi Tarım Uygulamalarının Etkilerinin Sürdürülebilirliği

Yazar: H. Türkten, G. Aydın Eryılmaz, V. Ceyhan, O. Kılıç
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi
Özet
Araştırmada, Çevre Amaçlı Tarım Arazilerinin Korunması (ÇATAK) Programı çerçevesinde Samsun ili Bafra ilçesinde gerçekleştirilen uygulamaların değerlendirilmesi ve iyi tarım uygulamalarının (İTU) oluşturduğu etkilerinin sürdürülebilirliğinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırmanın ana materyalini ÇATAK programından yararlanan çiftçiler arasından tabakalı tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilmiş 48 çiftçiden anket yoluyla toplanan veriler oluşturmaktadır. İTU ve ÇATAK kapsamında alınan eğitimler sonrası çiftçilerde meydana gelen değişikliklerin sürdürülebilirliği, toprak, dane ve yaprak analizleri sonucu uygun tarımsal faaliyetlerin uygulanması, gelecek kuşaklara yeterli toprak ve su kaynakları bırakmak için yapılan uygulamaların faydaları gibi konularda 5’li Likert ölçeği ile sorulan sorulara çiftçilerin verdikleri yanıtlara göre hesaplanan skorlar yardımıyla belirlenmiştir. Araştırma sonuçları iyi tarım uygulamalarının sürdürülebilirliği ile tarım işletmelerinde işgücü varlığı, toplam destek miktarı ve çiftçilerin ÇATAK ile İTU kapsamında verilen eğitimlerden memnun olma durumu arasında istatistiksel olarak önemli farklılık olduğunu göstermektedir. İşgücü varlığı düşük, destek miktarı fazla olan ve bu eğitimlerden daha çok memnun olan çiftçiler, ÇATAK desteği sona erdiğinde de İTU faaliyetlerine devam edeceklerdir. Dolayısıyla, İTU’nun çiftçilere daha çok benimsetilmesi için destek süresinin uzatılması, verilen eğitimlerinde n memnun olmayan çiftçilerle ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişimlerinin artırması ve çiftçilerin söz konusu eğitimlerle ilgili beklentilerini dikkate alan çalışmalara yönelmeleri, İTU’nun oluşturduğu etkilerin sürdürülebilirliğini olumlu yönde etkileyecektir.
Anahtar Kelimeler: ÇATAK, iyi tarım, etkilerin sürdürülebilirliği, Bafra

Araştırmayı İndir

Bütüncül Bir Yaklaşım İle Girişimcilik Eğitimi

Yazar: Kürşat Demiryürek, Murat Emir, Nur İlkay Abacı, Hiroko Kawamorıta, Çağatay Yıldırım, Hatice Türkten,Selime Canan, Cevahir Kaynakçı
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Yayım ve Haberleşme
Özet
Bu çalışma, 1601 – TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü bünyesinde yürütülen Bütüncül Bir Yaklaşım ile Girişimcilik Eğitimi sertifika programını konu almaktadır. Çalışmada, girişimcilik eğitimleri başlamadan önce, 9 farklı bölümde bulunanve sertifika programı kapsamına alınacak öğrencilerin girişimcilik eğitimleri öncesifikir ve görüşleri ortaya koyulmaktadır. Bu amaçla araştırmada öğrenciler ile anket çalışması yapılmış ve öğrencilerin kendilerini girişimcihissetme durumlarını etkileyen faktörler lojistik regresyon analizi ile belirlenmiştir. Yapılan analiz sonucunda, öğrencilerin girişimcilik ile ilgili yayınları takip etmeleri, örnek aldıkları bir girişimcinin olması, işlerini yönetebileceklerini düşünme durumları ve kendilerini girişimci olabilmek için yeterli görebilmeleri girişimci olarak hissetmelerini etkilemektedir. Öğrencilerin girişimcilik konusunda farkındalıklarını artırabilmek, girişimcilik kültürlerinin yerleşmesi ve yaygınlaştırılması ile başarılı iş fikirlerinin uygulamaya aktarmalarına yardımcı olabilmelerini sağlayabilmek için üniversitelerde girişimcilik sertifika programı kapsamında eğitimler sunulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Girişimcilik eğitimi, İş fikri, OMÜ

Araştırmayı İndir

Samsun İlinde Sığır Besiciliği Faaliyetlerinden Ortaya Çıkan Atık Ve Yan Ürünlerin Değerlendirilmesi Ve Yönetimi

Yazar: Hatice Türkten, Çağatay Yıldırım, Vedat Ceyhan, Orhan Gündüz
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
Sığır besiciliğinin bütün aşamalarında meydana gelen atıkların yönetilmesi ve değerlendirilmesi hem işletmeler hem de çevre ve insan sağlığını koruma görevi olan hükümet açısından önem taşımaktadır. Bu sebeple bu araştırmada sığır besiciliğinde gerek yetiştirme dönemi gerekse de kesim sonrası dönemde ortaya çıkan hayvansal atıkların ve yan ürünlerinin miktarının belirlenmesi, atıkların yönetiminde mevcut durumun ortaya konulması, atıkların değerlendirme şekillerinin belirlenmesi ve sığır besiciliği yapan kişilerin atık yönetimi konusundaki bilgi düzeylerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırma verileri Samsun ilinde sığır besiciliği yapan 38 adet işletmeden anket yoluyla ve Samsun ilinde faaliyet gösteren Kırmızı Et Üreticileri Birliği ile 21 adet mezbahadan bireysel mülakatlar ve nitelikli gözlemler yoluyla elde edilmiştir. Hayvansal atıkların miktarının ve değerlendirme biçimlerinin belirlenmesinde “süreç değerlendirmesi (process evaluation)” yaklaşımı kullanılmıştır. Sığır besiciliği yapan kişilerin atık yönetimi konusundaki bilinç düzeylerinin ortaya konulmasında, amaca uygun olarak geliştirilmiş ölçek kullanılmıştır. Araştırma sonuçları Samsun ilinde büyükbaş hayvanların kesim sonrası yılda ortalama 240 bin ton hayvansal atık ve yan ürün ortaya çıktığını ve bu atıkların yönetiminde ve değerlendirilmesinde kurumsal bir sistemin olmadığını göstermiştir. Araştırmada ayrıca Samsun ili sığır besicilerinin atıkların değerlendirmesinin kendilerine sağlayacakları katkılardan haberdar olmadıklarını ve atık yönetimi konusunda bilinç düzeylerinin istenen düzeyde olmadığı tespit edilmiştir. İncelenen Üretici Birlikleri karkas kısmı alındıktan sonra geriye kalan atıkların değerlendirmesi için yatırım yapmaya oldukça isteklidirler. Hayvansal atıkların yönetilmesi ve değerlendirilmesi konularında üreticilere eğitim verilmesi, üretici örgütlerine atık değerlendirme tesisi kurmak ve işletmek için ihtiyaç duydukları finansman ve teknik desteğinin sağlanması ve hayvansal atık yönetiminin etkinleştirilmesi için gerekli alt yapı ve mevzuat düzenlemelerinin yapılması işletme düzeyinde ve ulusal düzeyde elde edilecek ekonomik katkıları artırabilecek ve çevresel sürdürülebilirliğe olumlu katkılar sağlayabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Sığır besiciliği, hayvansal atıklar, atık yönetimi, Samsun

Araştırmayı İndir

Antalya İli Kaş ilçesinde Örtüaltı Yetiştiriciliğinde Biyolojik Mücadele Yapan ve Yapmayan İşletmelerin Karşılaştırmalı Analizi

Yazar: Çağatay Yıldırım, Uğur Başer, Hatice Türkten
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
Bitkisel üretimde zararlılarla mücadelede gerçekleştirilen uygulamaların çevre ve insan sağlığına tehdit oluşturmaması için tavsiye edilen biyolojik mücadele çeşitli yönleriyle gündemde olan konular arasındadır. Bu sebeple, bu araştırmada örtü altı yetiştiriciliğinde biyolojik mücadele yapan ve yapmayan işletmelerin genel özelliklerinin ve etkinliklerinin karşılaştırmalı olarak ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırma verileri Antalya ili Kaş ilçesinde örtü altı yetiştiriciliğinde biyolojik mücadele yapan 52, biyolojik mücadele yapmayan 50 adet işletmeden anket yoluyla toplanmıştır. Karşılaştırmalı analizlerde öncelikle kümeleme analizi ile birbirine benzeyen biyolojik mücadele yapan ve yapmayan işletmeler belirlenmiştir Daha sonra her küme içindeki işletmeler için etkinlik skorları hesaplanmış ve aynı küme içinde yer alan biyolojik mücadele eden ve etmeyen işletmeler karşılaştırılmıştır. Etkinlik ölçümleri (teknik, kaynak dağıtımı ve ekonomik) veri zarflama analizi yardımıyla tahmin edilmiştir. Araştırma sonuçları biyolojik mücadele yapan işletmelerin teknik etkinlik skorlarının, yapmayanlardan daha iyi olduğunu, ekonomik ve tahsis etkinlik skorlarının daha kötü olduğunu göstermiştir. İşletmelerin gereğinden fazla iş gücü, ilaç ve işletme sermayesi kullandıkları, bunları optimum düzeye çekmeleri gerektiği tespit edilmiştir. İşletmelerdeki teknik yetersizliği azaltmak için yayım programlarının uygulanması ve işletme düzeyinde eğitimi kapsayan politikaların hayata geçirilmesi ekonomik etkinliğin artışına katkı sağlayabilecektir. Özellikle ortakçılığın azaltılmasına yönelik önlemler de etkinliği olumlu etkileyecektir.

Anahtar Kelimeler: Örtü altı yetiştiriciliği, Biyolojik mücadele, Etkinlik Analizi, Antalya

Araştırmayı İndir