Türkiye ve Avrupa Birliği Sığırcılık Sektörünün Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi

Yazar: Vecdi Demircan, Zeynep Dernek, Hasan Yılmaz
Yıl: 2006
Yayım Yeri: 7. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Antalya
Konu:Tarımsal İşletmecilik
Özet
Türkiye’de sığırcılık üretim dalı hayvancılık alt sektörünün en önemli faaliyet kollarından biridir Nitekim 2005 yılı verilerine göre Türkiye’nin toplam sığır varlığı yaklaşık 10 milyon baştır. Türkiye’nin toplam süt ve kırmızı el üretimi sırasıyla 10.54 milyon ve 686 bin ton olup, toplam süt üretimi içinde sığırcılığın payı %90 15. kırmızı et üretimi içinde ise %53.5 dir. Geçmiş yıllarla kıyasladığımızda ülkemiz sığırcılık üretim dalında önemli gelişmelerin olduğunu ancak Avrupa Birliği ile karşılaştırıldığında bir çok kriter bakımından daha geride olduğumuzu söyleyebiliriz. Özellikle sığır başına düşen ortalama yıllık süt verimi, ortalama karkas ağırlığı, ortalama işletme büyüklüğü, süt ve et işleyen modem tesisler, kişi başına içme sütü ve sığır eti tüketimi ile tarımsal üretim değeri içinde hayvancılığın payı gibi kriterler bakımından Avrupa Birliği’nin gerisinde yer aldığımız söylenebilir. Türkiye sığırcılık üretim dalı bu yapı ile üretim, teknoloji kullanımı, verimlilik ve işletme ölçeği açısından Avrupa Birliğinin sığırcılık sektörü ile rekabet etmesi mümkün görünmemektedir. Bu nedenle bu sektöre yönelik altyapıyı geliştirici, teknik ve ekonomik desteğin verilmesi son derece önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Sığırcılık Sektörü, Türkiye, AB, Karşılaştırma

Araştırmayı İndir

Kırsal Yoksulluğun Giderilmesinde Eğitim ve Yayımın Rolü

Yazar: Hacer Çelik Ateş, Hasan Yılmaz, Mürşide Çağla Örmenci Kart
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Kırsal Kalkınma ve Yoksulluk
Özet
Yoksulluk konusu son yıllarda sosyal bilimcilerin oldukça fazla gündeme aldıkları konulardandır. Günümüzde yoksulluk tartışmaları ağırlıklı olarak iki temel eksende gelişmektedir. Bunlardan birisi, yoksulluğun kavramlaştırılması ve ölçülmesi, diğeri de yoksullukla mücadeledir. Bu çalışmada yoksullukla mücadelede eğitimin rolü ele alınmaktadır. Beşeri Kalkınma İndeksleri’ne göre yoksulluk ölçülürken üç önemli unsur (ortalama hayat seviyesi, temel eğitim, sağlık ve temiz su) dikkate alınmaktadır. Toplumsal ve kırsal kalkınmayı gerçekleştirebilmede ve yoksullukla mücadelede eğitim çok önemli bir araçtır. Bu çalışmanın amacı yoksulluğun nispeten daha fazla olduğu kırsal alanlarda yoksulluğun etkilerini gidermede eğitim ve yayımın rolünü irdelemektedir. Çalışmanın materyalini bu alanlarda yapılmış diğer çalışmaların bulguları ve istatistiki veriler oluşturmaktadır. Bu kapsamda çalışmada öncelikle Türkiye’de kırsal alanda yoksulluk verileri sunulacak, daha sonra diğer çalışmaların bulgularından yararlanarak eğitim-yoksulluk ilişkisi ve yoksulluğun giderilmesinde kırsal alanda yayımın rolü tartışılacaktır. Tarım sektöründe 2009 yılı verilerine göre fert yoksulluk oranı (%) 35.41 iken, sanayi sektöründe bu oran % 27.34 hizmet sektöründe % 19.95’tur.Kırsal alanda yoksulluk kentlere göre daha fazladır. Kırsal alan içinde ise eğitim durumlarına göre yoksulluk oranlarında farklılıklar bulunmaktadır. Fert yoksulluk oranı kırsal alanda okur-yazar olmayanlarda %48.83, ilköğretim’de %37.98, Ortaokul’da %24.41, Lise’de % 14.65, Yüksekokul’da % 3.37 olmaktadır. Verilerden eğitim düzeyinin yükselmesiyle yoksulluk oranının düştüğü anlaşılmaktadır. Diğer yandan kırsal alanda yaşayanların örgün eğitimden yeterince yararlanamadığı ve çoğunluğunun ilkokul ve altı eğitim düzeyinde olduğu bilinmektedir. Bu durumda bir yetişkin eğitimi olan yayım, örgün eğitimden yeterince yararlanamamış olanlar için önemli bir işlev görmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yoksulluk, Kırsal, Eğitim, Yayım
Araştırmayı İndir

Süt Toplama Merkezlerinin Gıda Güvenliği Konusundaki Uygulamaları, Bilgi Düzeyleri Ve Sorunları: Burdur İli Örneği

Yıl: 2008
Yazar: Vecdi Demircan, Hasan Yılmaz, Mevlüt Gül, Tufan Bal, Zeynep Dernek
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Bursa
Konu: Tarımsal Örgütlenme
Özet: Bu çalışmada. Burdur ilinde faaliyet gösteren süt toplama merkezlerinin gıda güvenliği konusundaki uygulamaları, yöneticilerin bilgi düzeyleri ve sorunlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada kullanılan veriler 71 süt toplama merkezi yöneticisi ile yapılan anketlerden elde edilmiştir. Çalışmada elde edilen sonuçlara göre süt toplama merkezlerinin %92.95’inin kooperatiflere bağlı olarak faaliyet gösterdikleri tespit edilmiştir. Büyük kapasiteli işletmelerdeki yöneticilerin daha deneyimli oldukları, süt toplama merkezlerinin süt tankı sayısı, kurulu ve gerçek kapasiteleri ile kapasite kullanım oranlarının işletme büyüklüğüne paralel olarak arttığı belirlenmiştir Süt toplama merkezlerinin %59.16’sında çalışanların portör muayenesinin düzenli olarak yapıldığı, %88.73’iinde çalışanların kıyafetlerinin uygun olduğu, L/(6 1.97’sinde çalışanların temel hijyen eğitimi aldıkları, %94.37’sinde çiğ sütün depolama sıcaklığının kontrol edildiği ve %98.59’ıınun dezenfekte edildiği saptanmıştır. Yöneticilerin gıda güvenliği sistemleri ve gıda güvenliğine ilişkin mevzuat konusundaki bilgi düzeylerinin düşük olduğu tespit edilmiştir. Süt toplama merkezlerinin gıda güvenliğine ilişkin sorunlarının başında likert ölçeğine güre 4 1 9 ortalama ile çabuk sonuç verecek test kitlelinin çok pahalı olması gelmektedir. Bunu sırasıyla üreticilerin gıda güvenliği konusunda bilgi düzeyinin düşük olması (3.04), laboratuvarın olmaması ve bu nedenle gerekli analizlerin zamanında yapılamaması (3.51 ), ticarete konu olacak çiğ süt ve hayvan sağlığı konusunda devlet kontrolünün yetersiz olması (3.37) ve gıda güvenliğine ilişkin mevzuat uygulamalarının yetersizliği
(3.04) izlemektedir.
Anahtar Kelimeler: Süt Toplama Merkezleri, Gıda Güvenliği

Araştırmayı İndir