Bal Üretimine Kovan Tiplerinin Etkisi: Sınır Testi Yaklaşımı İle Eşbütüleşme Analizi

Yazar: Hasan Vural, Süleyman Karaman
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Bursa
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet Türkiye zengin florası, uygun ekolojisi ve koloni varlığı açısından arıcılıkta büyük bir potansiyele sahiptir. Ancak Türk arıcılığı doğal kaynakların bu zenginliğinden yeterince yararlanamamaktadır. Bunu etkileyen başlıca faktörlerden biri fenni kovan kullanımının azlığıdır. Bu araştırmada eski ve yeni tip kovan kullanımının bal üretimine etkisi incelenmiştir. 1936-2005 arasında kovan tipleri kullanımına ait zaman serisi ARDL modeli ile analiz edilmiştir. İstatistiksel analiz sonucunda yeni tip kovan sayısındaki artışın bal üretimini olumlu yönde etkilediği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: arıcılık, kovan, bal, sınır testi, eşbütünleşme analizi.

Araştırmayı İndir

Tarım Kesiminin Örgütlenmesinde Kooperatiflerin Önemi

Yazar: H. Vural
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Örgütlenme
Özet:

Modern ekonomide, tarımcılar ve özellikle küçük üreticiler kooperatifleşme ile kendilerini korumaya muhtaç ekonomik açıdan en güçsüz birimlerdir. Bir ülkenin sahip olduğu siyasi ve ekonomik yapı ve gelişmişlik düzeyi örgütsel yapısıyla yakından ilgilidir. Türkiye’de çiftçilerimiz de mesleki ve ekonomik örgütlere sahiptir. Ancak bu örgütler, demokratik örgütlenme ilkeleri ve etkinlikleri açısından önemli sorunlara sahiptirler. Ekonomik örgütler ise, esas itibarıyla üretim, girdi temini, işleme, pazarlama vb faaliyetleri yerine getiren örgütlenmelerdir. Bu örgütlerin başında da kooperatifler gelmektedir. Kimi yazarlara göre kooperatifçilik sosyalizm ile kapitalizmin eninde sonunda buluşup, uzlaşacakları bir yer olarak görülmektedir. Türkiye’de tarım sektöründe kooperatif örgütlenme son derece yaşamsaldır. Nedeni, tarımsal işletmelerin büyük çoğunluğunun küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşmasıdır. Kooperatifler, çiftçiler lehine tarımsal girdileri (tohum, damızlık, ilaç, gübre vb) daha ucuza sağlayabiliyor, çıktıları da(sebze, meyve, hayvansal ürünler vb) değerlendirebiliyor ve pazarlayabiliyorlar. Bu şekilde yaratılan katma değerin çiftçilerde kalmasına doğrudan katkıda bulunabiliyorlar. Cumhuriyet döneminde Atatürk’ün destekleriyle önemli gelişmeler kaydeden kooperatif hareket birçok eksik ve sorunlarına karşın günümüze kadar önemli fonksiyonlar yerine getirmiştir. Türkiye’de örgütlenme önündeki engeller kaldırılmalı ve özellikle kooperatifçilik alanında sıralanan sorunlara uygun ve özgün çözümler bulunmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Örgütlenme, kooperatif, Türkiye, tarım kooperatifleri.

Araştırmayı İndir

Pazarlama Araştırmalarında Kümeleme Yönteminin Uygulanması

Yazar: İbrahim Güney, Hasan Vural, Hülya Bozyokuş
Yıl: 1996
Yayım Yeri: 2. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Pazarlama

Araştırmayı İndir