Konya Bölgesinde Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliğinin Geliştirilebilme Olanakları

Yazar: Cennet Oğuz, Hasan Arısoy
Yıl: 2002
Yayım Yeri: 5. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Erzurum
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet: Araştırma alanı Konya ili Merkez, Çumra, Seydişehir, Derebucak, Kadınhanı, Sarayönü ilçelerinde örtü altı sebze üretimi yapan işletmeleri kapsamaktadır Öncelikle işletmelerin ekonomik faaliyet sonuçları ortaya konmuştur Bölgede işletmelerin örtü altı alanı ortalama 394,65 m3 dir. Bölgede dekara ortalama gayrisafi üretim değeri 1 939 350 000 TL’dir En yaygın ürünler domates ve hıyardır. Hırım domates maliyeti 135 000 TL, birim hıyar maliyeti 153 000 TL’dir. Bölgede çok yeni olan örtü altı tarımının nasıl yapılacağı konusunda çiftçiler eğitilmemiştir Bilinçli bir üretim ile üretimin kalitesi ve verimliliği artırılabilir
Anahtar Kelimeler: Sera, gayrisafi üretim değeri, domates, hıyar

Araştırmayı İndir

Konya İli Buğday Üretiminde Yeni Geliştirilen Çeşitler İle Geleneksel Çeşitlerin Kullanım Durumu

Yazar: Hasan Arısoy Cennet Oğuz
Yıl: 2004
Yayım Yeri: 6. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet: Araştırmanın amacı. Enstitüler (aralından yeni geliştirilen buğday çeşitlerinin Konya ilinde kullanım oranını belirlemek ve yeterince kullanılmamasının sebeplerini araştırmaktır, Bölgede toplam buğday ekilişinin %79.60‘ım geleneksel, %20.40’ını ise yeni geliştirilen çeşitler oluşturmakladır. Yeni geliştirilen kaliteli tohumların üretime kazandırılması için tarım teşkilatının eğitim ve yayım hizmetlerine ağırlık vermesi gerekliği tespit edilmiştir
Anahtar Kelimeler: Buğday çeşitleri, tohumluk, tarım teşkilatı

Araştırmayı İndir

Türkiye’de Tarım Politikalarının Gıda Güvencesi ve Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi

Yazar: Yener Ataseven, Hasan Arısoy, Özdal Köksal
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarım ve Gıda Politikası
Özet
Gıda güvencesinin sağlanması; yeterli gıdanın bulunabilirliği, arzın nispeten kararlılığı ve gıdaya ihtiyacı olanların onu elde edebilmesidir. Ülkelerin, tarım ürünleri ve özellikle gıda maddeleri bakımından kendine yeterliliği sağlamayı tarım sektöründe öncelikli amaç edindikleri göz önüne alındığında tarım sektörünün önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Türkiye’de de tarım politikalarının önde gelen hedeflerinden birisi gıda maddeleri ihtiyacının yurtiçi olanaklarla karşılanmasıdır.
Türkiye’de son yıllarda izlenen tarım politikaları neticesinde stratejik bazı ürünler açısından üretimde sorunlar oluşmaya başlamıştır. Özellikle Türkiye’nin daha önceden kendine yeterli olduğu baklagil ürünlerinde ve yağlı tohumlarda günümüzde önemli sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu ürünlerdeki yetersiz arz ve dolayısıyla fiyatlarda meydana gelen önemli artışlar gıda güvencesinde sorunların veya beslenmede yetersizliklerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
Tarım politikaları kapsamında gıda güvencesi kadar önemli olan bir diğer konu da gıda güvenliğidir. Gıda güvenliği; sağlıklı gıda üretimini sağlamak amacı ile gıdaların üretim, işleme, saklama, taşıma ve dağıtım aşamalarında gerekli kurallara uyulması ve önlemlerin alınması olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda, gıdaların üretiminden tüketimine kadar meydana gelebilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik risklerin belirlenmesi ve bu risklerin ortadan kaldırılması sağlıklı ve güvenilir gıda üretimi ve tüketimi için gereklidir. Bu nedenle, tarımsal ürünlerin kalitesi ve hijyen şartlarına uygun olarak üretilmesi ve tüketilmesi aşamalarında uygulanan politikalar da önemlidir.
Çalışmada, konu ile ilgili olan yerli ve yabancı yayınlardan, kitaplardan, raporlardan, istatistiklerden, benzer çalışmalardan ve internet veri tabanlarından ve kaynaklarından temin edilen bilgiler kullanılmıştır.
Bu çalışmanın amaçları, Türkiye’de gıda güvencesi ve güvenliği konusundaki son gelişmelerin incelenmesi, sorunlarının belirlenmesi ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin getirilmesidir. Böylece, Türkiye için gıda güvencesi ve güvenliği açısından uygulanan politikalar değerlendirilecek ve konuya ilişkin politika önerileri geliştirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Gıda Güvencesi, Gıda Güvenliği, Tarım Politikaları, Türkiye
Araştırmayı İndir

Avrupa Birliği ve Birliğe Aday Ülkelerin Sosyo-Ekonomik Ölçütler Bakımından Değerlendirilmesi

Yazar: Osman Orkan Özer, Özdal Köksal, Selma Kayalak, Hasan Arısoy
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Uluslararası Tarım ve Ticaret
Özet
Avrupa Birliği (AB)’ne üye ülkeler ile üye olmayan ülkeler arasında kimi farklılıklar bulunmaktadır. AB ve aday ülkelerin birbirlerine göre konumlarının incelenmesi bu çalışmada amaçlanmıştır. Bu farkı yaratan değişkenlerin ayrıştırılması için üye ülkeler ile adaylık süreci içinde bulunan Türkiye, Hırvatistan, İzlanda ve Makedonya’nın tarımsal üretim değerleri değişkenlerin yanında sosyo-ekonomik değişkenlerde dikkate alınmıştır. Genel olarak literatürde bu tür incelemelerde, diskriminant analizi, kümeleme analizi, çok boyutlu ölçekleme analizi gibi çok değişkenli istatistiki yöntemler kullanılmaktadır. Bu çalışmada sözü edilen yöntemlerden farklı olarak matematiksel programlama tabanlı diskiriminant analizi kullanılarak minimum sapmaya dayalı değerlendirme gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen analiz sonucunda, Hırvatistan ve İzlanda tam üyelik koşuluna uygun olduğu, Bulgaristan, Yunanistan, Portekiz ve Romanya gibi ülkeler ise aday ülke sınıflandırılmasında yer almıştır.

Anahtar Kelimeler: Doğrusal programlama, Üyelik tahmini, Diskiriminant Analizi, Matematiksel Programlama, Avrupa Birliği
Araştırmayı İndir

Tarım İşletmelerinin Sürdürülebilirliğini Sağlayan Gelir Düzeyinin Belirlenmesi

Yazar: Zeki Bayramoğlu, Cennet Oğuz, Zuhal Karakayacı, Hasan Arısoy
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
Bu çalışmada tarım işletmelerinde ekonomik sürdürülebilirliğin sağlanması için ihtiyaç duyulan gelir düzeyinin belirlenmesi için yapılmıştır. Sürdürülebilir geliri verecek denklemin teorisi açıklanmaya çalışılmıştır. Tarım işletmelerinde sürdürülebilirliğin ekolojik, teknik, sosyal ve ekonomik bileşenlerinin olduğu açıklanmış ve bütüncül sürdürülebilirlik için ekonomik sürdürebilirliğin önemi vurgulanmıştır. Ekonomik sürdürülebilirlik ise geçimlik ihtiyaçları karşılayacak gelir, işletmenin sabit sermaye amortismanını ve faizini karşılayacak gelir olarak üç bileşene ayrılmıştır. Bu gelir düzeyine ulaşabilen işletmeler ekonomik sürdürülebilir olarak kabul edilmiştir. Bu amaca yönelik olarak Konya ilinde faaliyet gösteren 181 tarım işletmesi ile yüz yüze anket yöntemi ile veri toplanmış ve analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre ise 150 da ve üzeri işletmelerin sürdürülebilir olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, sürdürülebilir gelir, ekonomik sürdürülebilirlik

Araştırmayı İndir

Kyoto Protokolü, Türkiye’nin Yükümlülükleri ve Bekentiler

Yazar: Gülcan Eraktan, Berna Yelen, Hasan Arısoy
Yıl: 2010
Yayım Yeri: 9. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarım Ve Gıda Politikası
Özet
Günümüzde küresel ısınmanın önlenmesine yönelik olarak uluslararası platformda çözüm arayışları devam etmekte ve devletleri bağlayıcı anlaşmalar imzalanarak soruna kalıcı çözümler aranmaktadır. Bu bağlamda iklim değişikliği ile mücadele konusunda en kapsamlı anlaşma olan Kyoto Protokolü düzenlenmiştir. Kyoto protokolü ile hükümetler 2012 yılına kadar sera gazı salınımlarının %5 oranında indirilmesini kabul etmiştir. Bu çalışmanın temel amacı, Kyoto Protokolü karsısında Türkiye’nin durumunu değerlendirmek ve Kurumsal Kapasite Gelişimi çerçevesinde, Türkiye’nin üzerine düsen görevlerin neler olduğu ve neler yapması gerektiği konularını incelemektir. Türkiye’nin 2012 yılına kadar herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak Türkiye’nin, Aralık 2010’da Meksika’da gerçekleşecek On altıncı Taraflar Konferansı toplantısında müzakere pozisyonunu çok iyi belirlemesi ve tutarlı politikalar benimseyerek uygulamaya aktarması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kyoto Protokolü, küresel iklim değişikliği, sera gazı salınımı, Türkiye

Araştırmayı İndir

Akdeniz Bölgesi’nde Su Ürünleri Avcılığı Yapan İşletmelerin Sosyo-Ekonomik Analizi

Yazar: Kemalettin Taşdan, S.Ahmet Çeliker, Hasan Arısoy, Yener Ataseven, Deniz Dönmez, Umut Gül, Alkan Demir
Yıl: 2010
Yayım Yeri: 9. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
Bu araştırmanın amacı, Akdeniz Bölgesi’nde su ürünleri avcılığı yapan teknelerin/işletmelerin sosyo-ekonomik yapılarını ortaya koymak ve balıkçılığın ekonomik analizini yapmaktır. Araştırmada kullanılan veriler, bölgede faaliyet gösteren 140 balıkçı ile yapılan anketlerden elde edilen birincil verilerden oluşmaktadır. Araştırma sonuçları teknelerin teknik özellikleri, balıkçıların sosyo-ekonomik özellikleri, ekonomik faaliyet sonuçları ve balıkçıların avcılık faaliyetine ilişkin düşünce ve beklentileri baslıklarında toplanarak verilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre bölgede balıkçılık ağırlıklı olarak küçük ölçeklidir ve ölçeğe bağlı olarak teknelerin teknik özelliklerinin yanı sıra gelir vb. ekonomik faaliyet sonuçları değişim göstermektedir. Bölgede balıkçılığın temel sorunlarının ise pazarlama, örgütlenme ve su ürünleri yönetimi konularında yoğunlaştığı görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Su ürünleri ekonomisi, akdeniz bölgesi, sosyo-ekonomik analiz

Araştırmayı İndir

Avrupa Birliği Gıda Politikaları Ve Türkiyenin Uyum Sürecindeki Çalışmalarının Değerlendirilmesi

Yazar: Erdoğan Güneş Hasan Arısoy
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Uluslararası Tarım ve Ticaret
Özet
Gıda sanayii imalat sanayii içinde yer almakta, dinamik bir görünüm sergilemektedir. Özellikle tüketici sosyo ekonomik yapısı ve bilinç düzeyine göre değişen gıda sanayii, günümüzde yasal önlemlerle düzenlenmektedir. Yapılan düzenlemelerde gıda kalitesi ve güvenliği sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu süreçte AB gıda politika ve uygulamalarına uyum sağlamayı hedefleyen Türkiye, gıda güvenliği, hayvan ve bitki sağlığı alanında mevcut kurumsal kapasitesini arttırmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Gıda sanayi, AB, Türkiye, Politika, Uyumlaştırma

Araştırmayı İndir