Antalya İlinde Tüketicilerin Balık Tüketimi ve Satınalma Tercihlerinin Analizi

Yazar: Burhan Özkan, Selim Adem Hatırlı, İbrahim Yılmaz, Erdoğan Öztürk, Ali Rıza Aktaş
Yıl: 2006
Yayım Yeri: 7. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Antalya
Konu: Tüketim Ekonomisi
Özet
Bu çalışmada Probit modeli kullanılarak Antalya ilinde yaşayan ailelerin balık tüketim ve satın alma tercihlerini etkileyen başlıca sosyo-ekonomik faktörlerin analizi amaçlanmıştır. Bu amaçla Antalya kent merkezinde hane halkları ile yapılan anketlerden elde edilen veriler kullanılarak Probit modeli tahmin edilmiştir. Araştırma sonucunda, araştırma bölgesinde ailelerin ortalama aylık geliri, harcamaları ve gıda harcamaları ve bu harcamaları içinde balık harcamasının payı ve balık tüketim miktarları hesaplanmıştır. Ayrıca, hane halklarının balık satın alma davranışları ve bu davranışlara etki eden faktörler de ortaya konulmuştur. Probit modelinde modelin iyilik uyum ölçüsü olarak Olabilirlik Oran İndeksi Kullanılmış ve İndeksi Değeri %9 olarak belirlenmiş olup modelin uyumunun iyi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Olabilirlik Oran Test istatistiği (LR), balık tüketim tercihini ortaya koymak için modele dahil edilen değişkenlerin katsayılarının tamamının %10 önem düzeyinde anlamlı olduğunu ifade etmektedir. Kullanılan modelin başarı ölçütleri olarak Maddala ve Mcfaddan belirlilik katsayıları (R~) 0.30, Mcfaddan belirlilik katsayısı 0.35 olarak tahmin edilmiştir

Araştırmayı İndir

Türkiye Yaş Meyve ve Sebze Pazarlamasında Toptancı Hal Sisteminin Değerlendirilmesi: Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Örneği

Yazar: Serpil Yılmaz, İbrahim Yılmaz
Yıl: 2002
Yayım Yeri: 5. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Erzurum
Konu: Tarımsal Pazarlama
Özet: Bu çalışma ile Toptancı hal sisteminin Üstün yönleri ve eksik yanlarının, Antalya Yas Sebze-Meyve Hal’inin işleyişi örnek alınarak incelenmesi amaçlanmıştır Araştırmada yasal mevzuatın değerlendirilmesinin yanında, uygulamada karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesine çalışılmıştır. Ayrıca, Antalya ili toptancı halindeki üreticiler ve komisyoncular ile yapılar anket çalışmalarından elde edilen bazı verilerin kullanılmasıyla sitemin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sebze Pazarlaması, Meyvee Sebze Halı

Araştırmayı İndir

Tüketicilerin Organik Ürün Algısı: Kayseri İli Örneği

Yazar: H. Burak Ağır, N. Poyraz, H. İbrahim Yılmaz, İ. Boz
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tüketim Ekonomisi
Özet:

Günümüzde tüketici tercihleri, çevre ve insan sağlığına önem verilerek üretilen ürünlere doğru değişim göstermektedir. Bu durum tüketicilerin geleneksel ürünlere alternatif olarak gösterilen organik ürünleri tercih etmelerine neden olmaktadır. Çalışmanın amacı, tüketicilerin organik ürün algısını belirlemek ve tüketicilerinin profillerini ortaya koymaktır. Araştırmanın ana materyalini 2013 yılında Kayseri ilinde 341 tüketici ile yüz yüze yapılan anket çalışmasından elde edilen veriler oluşturmaktadır. Veriler tanımlayıcı istatistikler ve ki-kare bağımsızlık testi kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırma bulgularına göre, tüketicilerin % 84,8’i organik ürün fiyatlarını diğer ürünlerden pahalı bulmaktadır. Tüketicilerin %43,7’sinin organik ürünleri erken benimseyebilecekleri tespit edilmiştir. Bununla birlikte tüketici yaşı ve eğitim düzeyi arttıkça organik ürünleri erken benimseme oranının arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Organik ürünlerin tüketiciler tarafından benimsenmesini arttırmak için yazılı ve görsel basının yardımıyla organik ürünlerin tanıtımı arttırılmalıdır. Tüketicilerin organik ürün satın alma tercihlerini etkileyen en önemli faktör ürün fiyatıdır. Organik ürün fiyatlarının diğer ürün fiyatları dikkate alınarak düzenlenmesi önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Organik ürün, tüketici tercihleri, Kayseri.

Araştırmayı İndir

Üretici Bakışıyla Tarım Kredi Kooperatifleri: Afyonkarahisar İli Dinar İlçesi Örneği

Yazar: F. Özdemir, H. Burak Ağır, H. İbrahim Yılmaz, İ. Boz
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Örgütlenme
Özet:

Tarım Kredi Kooperatifleri ülke tarımında önemli bir yere sahip olan, üreticilerin ve ortaklarının ayni ve nakdi kredi ihtiyaçlarını sağlayan etkin bir kurumdur. Bu çalışmanın amacı, Tarım Kredi Kooperatiflerinin işleyişini, üreticilerin demografik özelliklerini, üretici memnuniyeti, kredilendirme sürecinde karşılaşılan sorunları ve çözüm önerilerini ortaya koymaktır. Araştırma 2013 yılında Afyonkarahisar İli Dinar İlçesinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın ana materyalini 99 üretici ile yapılan anketler oluşturmaktadır. Elde edilen verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler ve lojistik regresyon modeli kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, kooperatif ve ortak ilişkilerinde yaşanan en önemli sorunlar 5’lilikert ölçek değerlendirmesine göre, yüksek fiyat beklentisi (4.70), sermaye kesintisinin ürün bedeline bağlanması (4.66) ve ödemelerin peşin yapılmaması (4.28) olarak belirlenmiştir. Kooperatiflerin etkinliklerinin arttırılabilmesi için, öncelikle gelişmiş ülkelerde uygulanan politikalar irdelenmeli ve ülke şartlarına uygulanabilecek şekilde düzenlenmelidir. Üreticilerin Tarım Kredi Kooperatiflerinden yararlanma düzeylerinin arttırılması için tarımsal yayım çalışmalarına önem verilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Tarım kredi kooperatifi, üretici, Afyonkarahisar.

Araştırmayı İndir

Tarımda İş Güvenliği Kavramı ve Üretici Yaklaşımları: Çine İlçesi Örneği

Yazar: F. Karaman, F. Çobanoğlu, H. İbrahim Yılmaz
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Yayım Ve Haberleşme
Özet:

Tarım sektöründe, iş güvenliği kavramının, özellikle son yıllarda, belirgin bir gelişme gösterdiği gözlenmektedir. Bu çalışmada, tarımsal faaliyetlerde, iş güvenliği konusunda, üretici algı ve duyarlılıklarının ortaya konularak, geleceğe yönelik bazı öneri ve çıkarımların ortaya konulması amaçlanmaktadır. Araştırma, Aydın ilinin Çine ilçesinde seçilmiş olan 54 üretici ile yüz yüze yapılan anket çalışması ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin normal dağılım göstermediği, One-Sample Kolmogorov-Smirnov testi ile belirlenmiştir. Üreticiler ilköğretim, ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu olma durumlarına göre üç gruba ayrılmıştır. Gruplar arası karşılaştırmalar, Kruskal Wallis testi ile yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre: konunun oldukça yeni olmasından dolayı tarımsal faaliyetlerde, iş güvenliği konusunda, üreticiler arasında, henüz kavramsal olarak bazı terim ve konseptlerin tam olarak anlaşılamadığı belirlenmiştir. Bununla birlikte, üretici yaşı, günlük çalışma süresi, iş tecrübesi, yapılmakta olan tarımsal üretim dalları, işin başlangıç aşamasında anlatılması, çalışma esnasında kaza geçirme olasılığı, hayvanlardan ve çalışma ortamından bulaşan hastalık durumu, sıcak ve soğuk havada çalışma, tarımsal işlemlerde söz konusu olabilecek tehlikeler ile ilgili önlem alınması gerektiği parametrelerinde, gruplar arasındaki farklılığın istatiksel olarak önemli olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak, tarımda iş güvenliği konusunda, üretici farkındalığının arttırılması gerektiği düşünülmektedir. 2012-2013 döneminde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve bazı üniversitelerimiz arasındaki işbirliği çerçevesinde “Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği Pilot Projesi” uygulanmıştır. Bu proje ile tarımda iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu projenin başarı ile sonuçlandırılması ve yaygınlaştırılması, ülkemizde alt bölgelere göre farklılaşma gösteren sosyo-ekonomik karakteristiklere uygun politika ve kararların geliştirilmesi, tarımda iş güvenliği kavramı ve uygulamalarının daha gerçekçi ve optimal düzeyde gerçekleştirilmesini sağlayabilecektir.
Anahtar Kelimeler: İş güvenliği, risk, sürdürülebilirlik, tarımsal faaliyetler, üretici farkındalığı.

Araştırmayı İndir

Tercih Deneyi Tarım Ekonomisinde Uygulamaları

Yazar: Halil İbrahim Yılmaz, Ferit Çobanoğlu
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tüketim Ekonomisi
Özet
Ekonomik mal ve hizmetlere ilişkin tüketim tercihleri ekonominin temel analiz konularının başında gelmektedir. Belirtilmiş tercihler yöntemi dalı altında tercih deneyi (choice experiment) yöntemi çalışmada anlatılmıştır. Açıklanmış tercihlerde modellenen değişkene ilişkin sorular ayrı ayrı sorulmaktadır. Ürünün tüketilip tüketilmediği veya tüketim miktarları deneğe sorulmakta daha sonra açıklayıcı değişkenler ayrı ayrı sorularak ekonometrik modele dahil edilmektedir.
Çalışmada tercih deneyi metodunun teorik altyapısı, uygulamadaki aşamaları ve örneklerle anlatılmış tarım ekonomisinde hangi alanlarda başvurulabileceği literatür çalışmaları ile desteklenerek açıklanmaya çalışılmıştır. Özellikle ödeme istekliliği, kabul etme istekliliği konularında araştırmacıya kolaylık sağlayan, ürünün ya da hizmetin özeliklerini ve özelliklerin ağırlıklarını hesaplamak açısından ekonometrik modellemelerde önemli bir yöntemdir.
Anahtar Kelimeler: Tercih deneyi, fayda teorisi, ödeme istekliliği, ekonometrik modelleme

Araştırmayı İndir

Türkiye’de Gelir Dağılımının Kentsel Ve Kırsal Alanda Tüketim Harcamalarına Etkisi: Ekonometrik Bir İnceleme

Yazar: Halil İbrahim Yılmaz, Cuma Akbay
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tüketim Ekonomisi
Özet
Tüketim harcamalarının bütçe paylaşımı ve bu harcamalarının gelir etkisi ekonomi biliminin ilk araştırma konularından biri olarak günümüze kadar önemini sürdürmüştür. Gelir dağılımı ölçme araçlarından Gini katsayısı yalnızca gelir dağılımını ölçmek için değil aynı zamanda harcamalarının dağılımını da ölçmek için kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı gelir dağılımındaki eşitsizliğin tüketim harcamalarının dağılımına nasıl etki ettiğini ortaya koymaktır. Araştırmanın ana materyalini Türkiye İstatistik Kurumu 2008 yılı hanehalkı bütçe tüketim harcamaları anketinden elde edilen veriler oluşturmaktadır.13 harcama grubu için Gini katsayıları hesaplanmış, belirli tüketim harcama gruplarında, harcamanın eşitsizliği ortaya konulmuştur. Yatay kesit verilerinde ekonometrik problemlerle karşılaşmamak için modelin fonksiyonel şekli working-leser olarak oluşturulmuştur. Bağımlı değişkenlerde sıfır değeri yer almayan modeller kantil regresyon yardımıyla, bağımlı değişkende sıfır değeri yer alan modeller tobit regresyon yardımıyla tahmin edilmiştir. Gini katsayıları hesapları sonucunda göreceli olarak eşitlikten uzak olan harcamaların gelir esnekliklerinin 1’den büyük olduğu ya da 1’e çok yakın olduğu görülmüştür. Tüketim harcamalarında bütçe ve gelir esnekliklerinin yüksek çıkmasındaki en önemli etken harcamaların belirli harcama gruplarında olmaması ve harcamalarının dağılımının eşitsiz olmasından kaynaklanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Gelir esnekliği, tobit model, kantil regresyon, gini katsayısı

Araştırmayı İndir

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programının Etkisinin Değerlendirilmesi, Sorunlar Ve Olası Çözüm Önerileri: Antalya iİli Örneği

Yazar: Ferit Çobanoğlu, Murat Cankurt, Renan Tunalıoğlu, Halil İbrahim Yılmaz, Sıdıka Bozkıran, Ali Nalbantoğlu, Hamza Yıldız
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Kırsal Kalkınma
Özet
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP), ulusal kaynaklarla yürütülen destekleme faaliyetleri içerisindeki “kırsal kalkınma amaçlı tarımsal destekler” bölümünde yer almaktadır. Diğer taraftan kırsal kalkınma programlarının etkilerinin değerlendirilmesi konusu da, ülkemiz ve dünya genelinde, son yıllarda önem verilen kavramların başında gelmektedir. Bu çalışma, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından desteklenmiş olan ulusal düzeydeki bir projenin, sadece Antalya ilinden elde edilen sonuçlara dayalı olarak oluşturulmuştur. Bildiride, KKYDP kapsamında bulunan “Makine-Ekipman Alımlarının Desteklenmesi (MEAD) alt programının etkisi değerlendirilmiş, sorunlar ve olası çözüm önerileri oluşturulmaya çalışılmıştır. Araştırmada, Antalya ili ve yöresinde, 2011 yılında MEAD alt programından faydalanmak için başvuruda bulunmuş olan üreticilerin %10-15’lik dilimine karşılık gelen 702 üretici ile 2015 yılında, anket çalışması yapılmıştır. Söz konusu örneklemin belirlenmesinde, olasılığa dayalı olmayan örnekleme tekniklerinden, amaçlı örnekleme teknikleri içerisinde bulunan ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Esas olarak “Karşıt Durum Etki Değerleme Yöntemi” kullanılarak, MEAD alt programı için, “Müdahalenin Net Etkisi Nedir” sorusuna cevap aranmıştır. Diğer taraftan MEAD alt programından destek alan ve destek alamayan üreticiler/işletmeler, çeşitli parametreler esas alınarak değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, KKYDP kapsamında bulunan MEAD alt programından yararlanan işletmelerin/üreticilerin, bu programdan yararlanamayan işletmelere/üreticilere göre tarımsal üretim kapasitesindeki ve elde edilen tarımsal gelirdeki artış gibi birçok olumlu etkiye sahip olduğu belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı, makine-ekipman alımlarının desteklenmesi, karşıt durum etki değerleme yöntemi, farkın farkı yöntemi

Araştırmayı İndir