Kırsal Yoksulluğun Giderilmesinde Eğitim ve Yayımın Rolü

Yazar: Hacer Çelik Ateş, Hasan Yılmaz, Mürşide Çağla Örmenci Kart
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Kırsal Kalkınma ve Yoksulluk
Özet
Yoksulluk konusu son yıllarda sosyal bilimcilerin oldukça fazla gündeme aldıkları konulardandır. Günümüzde yoksulluk tartışmaları ağırlıklı olarak iki temel eksende gelişmektedir. Bunlardan birisi, yoksulluğun kavramlaştırılması ve ölçülmesi, diğeri de yoksullukla mücadeledir. Bu çalışmada yoksullukla mücadelede eğitimin rolü ele alınmaktadır. Beşeri Kalkınma İndeksleri’ne göre yoksulluk ölçülürken üç önemli unsur (ortalama hayat seviyesi, temel eğitim, sağlık ve temiz su) dikkate alınmaktadır. Toplumsal ve kırsal kalkınmayı gerçekleştirebilmede ve yoksullukla mücadelede eğitim çok önemli bir araçtır. Bu çalışmanın amacı yoksulluğun nispeten daha fazla olduğu kırsal alanlarda yoksulluğun etkilerini gidermede eğitim ve yayımın rolünü irdelemektedir. Çalışmanın materyalini bu alanlarda yapılmış diğer çalışmaların bulguları ve istatistiki veriler oluşturmaktadır. Bu kapsamda çalışmada öncelikle Türkiye’de kırsal alanda yoksulluk verileri sunulacak, daha sonra diğer çalışmaların bulgularından yararlanarak eğitim-yoksulluk ilişkisi ve yoksulluğun giderilmesinde kırsal alanda yayımın rolü tartışılacaktır. Tarım sektöründe 2009 yılı verilerine göre fert yoksulluk oranı (%) 35.41 iken, sanayi sektöründe bu oran % 27.34 hizmet sektöründe % 19.95’tur.Kırsal alanda yoksulluk kentlere göre daha fazladır. Kırsal alan içinde ise eğitim durumlarına göre yoksulluk oranlarında farklılıklar bulunmaktadır. Fert yoksulluk oranı kırsal alanda okur-yazar olmayanlarda %48.83, ilköğretim’de %37.98, Ortaokul’da %24.41, Lise’de % 14.65, Yüksekokul’da % 3.37 olmaktadır. Verilerden eğitim düzeyinin yükselmesiyle yoksulluk oranının düştüğü anlaşılmaktadır. Diğer yandan kırsal alanda yaşayanların örgün eğitimden yeterince yararlanamadığı ve çoğunluğunun ilkokul ve altı eğitim düzeyinde olduğu bilinmektedir. Bu durumda bir yetişkin eğitimi olan yayım, örgün eğitimden yeterince yararlanamamış olanlar için önemli bir işlev görmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yoksulluk, Kırsal, Eğitim, Yayım
Araştırmayı İndir

Gülbirlik Ortaklarının Kooperatiften Beklentileri

Yazar: H. Çelik Ateş, T. Ermi, M.Çağla Örmeci Kart
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Örgütlenme
Özet:

Bugün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kooperatifçilik, önemli bir sosyal ve ekonomik hareket olarak kabul edilmekte, dünyada demokrasinin, barışın, çevrenin korunmasına ve istihdam yaratma, kaynakları harekete geçirme, yatırım oluşturma ve ekonomiye, sürdürülebilir kalkınmaya ve yoksullukla mücadeleye katkıları üzerinde durulmakta, bütünüyle ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınma ve gelişmelerinde önemli bir araç olarak kullanılmaktadır. 2014 verilerine göre Türkiye’ de toplam kooperatif sayısı 79.486 olup, bu kooperatiflerin toplam ortak sayısı ise yaklaşık olarak 7,8 milyon olarak belirlenmiştir. Gül, Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Gülbirlik), 8000 üretici ortağı ve 6 birim kooperatifi ile bir tarımsal kooperatifidir. Birliğin amaçları üyelerinin ürünlerini daha iyi değerlendirmek, çalışmalarını kontrol etmek, destekleme alımları yapmak, üreticileri yönlendirmek, gül ve gül ürünlerinin pazar alanını genişletmek ve yeni ürün geliştirme çalışmaları yapmak olarak sıralanabilir. Bu çalışmanın amacı: Gülbirlik Kooperatifi ortakların sosyo – ekonomik durumunu belirlemek ve kooperatif – ortak ilişkileri çerçevesinde ortakların kooperatiften beklentilerini ortaya koymaktır. Araştırmanın ana verilerini Isparta ili Gönen İlçe ’sinde anket yöntemiyle Gülbirlik ortaklarından toplanan veriler oluşturmaktadır. Basit tesadüfü örnekleme yöntemi kullanılarak örnek hacmi 79 hesaplanmış ve 80 adet anket yapılmıştır. Elde edilen veriler frekans tabloları ve çoklu uyum analizleri kullanılarak analiz edilmiştir. Anket yapılan gül yetiştiricilerinin 46 yaş ve üstü, cinsiyetlerinin erkek, mesleklerinin çiftçi, gelir durumlarının orta, ana gelir kaynağının çiftçilik olduğu, ek gelirin ise gül yetiştiriciliği olduğu tespit edilmiştir. Yetiştiricilerin gül üretimindeki sorununun işçilik, Gülbirlik ile yaşanılan en büyük sorunun fiyat – kota sorunu olduğu ortaya çıkmıştır. Gülbirlik Kooperatifi’nin ortakları ile ilgilenmediği ve ortakların Gülbirlik’
den memnun olmadıkları belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kooperatif, ortak, gülbirlik, Isparta.

Araştırmayı İndir

Hayvancılığa Yönelik Yapılan Kalkınma Ve Yayım Çalışmalarının Genel Bir Değerlendirmesi: Van İli Örneği

Yazar: Hacer Çelik Ateş, Mustafa Terin
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Yayım Ve Haberleşme
Özet
Ülkemizde hayvancılık sektörü istenen düzeyde değildir. Özellikle Doğu Anadolu bölgesinde halkın büyük yoğunluğunun ana geçim kaynağı hayvancılıktır. Bir yandan hayvancılığın iyinde bulunduğu sorunlara çözüm yolları bulmak ve bir yandan da bölgeler arası kalkınma farklılıklarını azaltmak ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla bölgede kalkınma ve yayım yalamalarına öncelik verilmektedir. Van ilindeki üreticilerin ana geyim kaynağı büyük ölçüde hayvancılıktır. Hayvancılığın iyinde bulunduğu sorunların çözülmesi ve üreticilerin yeni teknik ve uygulamalar konusunda bilgilendirilmesi yayım ve kalkınma çalışmaları ile olasıdır. Çalışmamızın başlıca amacı, Van ilinde hayvancılığa yönelik yapılan kırsal kalkınma ve yayım çalışmalarının, hayvancılığın gelişmesine yaptığı katkıların genel bir değerlendirmesini yapmaktır. Bu kapsamda, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı (TKB) tarafından hayvancılığa yönelik yapılan yayım çalışmaları ve ilde hayvancılığa yönelik yapılan (TKB), TÜBİTAK ve Avrupa Birliği (AB) ile Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından desteklenen projeler ile Doğu Anadolu Kalkınma Programı (DAKP) çerçevesinde yapılan projeler ele alınmış ve irdelenmiştir. İlde hayvancılığa yönelik TKB tarafından 7, TÜBİTAK tarafından 3, AB ve DPT tarafından 56 olmak üzere toplam 66 proje yapılmıştır. TKB tarafından hayvancılığa yönelik 12 konuda toplam 204 toplantı yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Van İli, Hayvancılık Projeleri, Tarımsal Yayım

Araştırmayı İndir

Çiftçilik Sistemleri Araştırması ve Türkiye’deki Uygulamaları

Yazar: Hacer Çelik, İ.Coşkun Ceylan, Emine Olhan
Yıl: 1994
Yayım Yeri: 1. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Yayım ve Haberleşme

Araştırmayı İndir