Kırsal Kalkınmada Kooperatifçiliğin Rolü “İzmir-Seferihisar Gödence Tarımsal Kalkınma Kooperatifi” Örneği

Yazar: Gamze Saner, Kubilay Uçar, H. Burak Ağır
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Örgütlenme
Özet
Kırsal kalkınmanın temel amacı kent ve kırsal alandaki ekonomik ve sosyo-kültürel farklılığı en aza indirmek ve kırsal nüfusu yerinde kalkındırmaktır. Bu amaçla kırsal kalkınmada istenilen hedefe ulaşmak için kullanılan araçlardan biri de kooperatiflerdir. Gelişmekte olan birçok ülkede kooperatifler, toplumsal gelişmenin yanı sıra bölgesel ve kırsal kalkınmanın da önemli bir aracı olarak kabul edilmektedir. Düzensiz göçü önlemek ve göçün etkilerini en aza indirmek için üreticiyi köyünde tutabilecek politikaların izlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle köylerde var olan üretim faaliyetlerinin canlandırılmasında kooperatifleşmeye gereksinim duyulmaktadır. Bu çalışmada, İzmir ili Seferihisar ilçesine bağlı Gödence köyünde ağırlıklı olarak zeytin-zeytinyağı üretim ve pazarlama faaliyetinde bulunan, 142 ortaklı Gödence Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin bölge kalkınmasına yaptığı katkılar ve üyelerine kazandırdığı yenilikler incelenmiş, köyde yaşayan ve kooperatif ortağı olan üreticilerin görüşlerine yer verilmiştir. Üreticilerin görüşleri yüzde olarak ve likert tutum ölçeği kullanılarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kırsal kalkınma, Tarımsal kooperatifler, Gödence köyü
Araştırmayı İndir

Tüketicilerin Organik Ürün Algısı: Kayseri İli Örneği

Yazar: H. Burak Ağır, N. Poyraz, H. İbrahim Yılmaz, İ. Boz
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tüketim Ekonomisi
Özet:

Günümüzde tüketici tercihleri, çevre ve insan sağlığına önem verilerek üretilen ürünlere doğru değişim göstermektedir. Bu durum tüketicilerin geleneksel ürünlere alternatif olarak gösterilen organik ürünleri tercih etmelerine neden olmaktadır. Çalışmanın amacı, tüketicilerin organik ürün algısını belirlemek ve tüketicilerinin profillerini ortaya koymaktır. Araştırmanın ana materyalini 2013 yılında Kayseri ilinde 341 tüketici ile yüz yüze yapılan anket çalışmasından elde edilen veriler oluşturmaktadır. Veriler tanımlayıcı istatistikler ve ki-kare bağımsızlık testi kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırma bulgularına göre, tüketicilerin % 84,8’i organik ürün fiyatlarını diğer ürünlerden pahalı bulmaktadır. Tüketicilerin %43,7’sinin organik ürünleri erken benimseyebilecekleri tespit edilmiştir. Bununla birlikte tüketici yaşı ve eğitim düzeyi arttıkça organik ürünleri erken benimseme oranının arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Organik ürünlerin tüketiciler tarafından benimsenmesini arttırmak için yazılı ve görsel basının yardımıyla organik ürünlerin tanıtımı arttırılmalıdır. Tüketicilerin organik ürün satın alma tercihlerini etkileyen en önemli faktör ürün fiyatıdır. Organik ürün fiyatlarının diğer ürün fiyatları dikkate alınarak düzenlenmesi önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Organik ürün, tüketici tercihleri, Kayseri.

Araştırmayı İndir

Üretici Bakışıyla Tarım Kredi Kooperatifleri: Afyonkarahisar İli Dinar İlçesi Örneği

Yazar: F. Özdemir, H. Burak Ağır, H. İbrahim Yılmaz, İ. Boz
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Örgütlenme
Özet:

Tarım Kredi Kooperatifleri ülke tarımında önemli bir yere sahip olan, üreticilerin ve ortaklarının ayni ve nakdi kredi ihtiyaçlarını sağlayan etkin bir kurumdur. Bu çalışmanın amacı, Tarım Kredi Kooperatiflerinin işleyişini, üreticilerin demografik özelliklerini, üretici memnuniyeti, kredilendirme sürecinde karşılaşılan sorunları ve çözüm önerilerini ortaya koymaktır. Araştırma 2013 yılında Afyonkarahisar İli Dinar İlçesinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın ana materyalini 99 üretici ile yapılan anketler oluşturmaktadır. Elde edilen verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler ve lojistik regresyon modeli kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, kooperatif ve ortak ilişkilerinde yaşanan en önemli sorunlar 5’lilikert ölçek değerlendirmesine göre, yüksek fiyat beklentisi (4.70), sermaye kesintisinin ürün bedeline bağlanması (4.66) ve ödemelerin peşin yapılmaması (4.28) olarak belirlenmiştir. Kooperatiflerin etkinliklerinin arttırılabilmesi için, öncelikle gelişmiş ülkelerde uygulanan politikalar irdelenmeli ve ülke şartlarına uygulanabilecek şekilde düzenlenmelidir. Üreticilerin Tarım Kredi Kooperatiflerinden yararlanma düzeylerinin arttırılması için tarımsal yayım çalışmalarına önem verilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Tarım kredi kooperatifi, üretici, Afyonkarahisar.

Araştırmayı İndir

Tarımsal Pazarlamada Adil Ticaretin Değerlendirilmesi

Yazar: H. Burak Ağır, Cevahir Kaynakçı, Cuma Akbay
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Pazarlama
Özet
Dünyada hâkim olan serbest piyasa koşulları, bir taraftan geçimini tarımsal faaliyetlerle devam ettirmeye çalışan güçsüz üreticiler ile diğer taraftan yüksek karlar elde etmek isteyen aracı ve perakendeci ikileminin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında ticaretin serbestleşmesi hız kazanırken adil olmayan ticaret uygulamaları da giderek yaygınlaşmaktadır. Adil Ticaret (Fair Trade) günümüz ticaretindeki adaletsizliği ve eşitsizliği ortadan kaldırmayı hedefleyen, söz konusu üreticilerin kendi tarımsal faaliyet süreçleri içinde ve sonrasında daha fazla söz sahibi olmalarını ve ekonomik olarak kendilerine yeter duruma gelmelerini sağlamayı amaçlayan alternatif bir ticaret modeli olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı Adil Ticaret’in dünya ticareti içerisindeki yerini, gelişimini, etkilerini ve yapılan eleştirileri ortaya koymaktır.
Anahtar Kelimeler: Adil ticaret, tarımsal pazarlama, adil ticaret sertifikası, dünya ticareti

Araştırmayı İndir