Samsun İlinde Açıkta Sebze Yetiştiren İşletmelerde Teknik Etkinlik ve Teknik Etkinliği Belirleyen Faktörler

Yazar: Ahmet Özçelik, Vedat Ceyhan, Mehmet Bozoğlu, Hüseyin Avni Cinemre
Yıl: 2006
Yayım Yeri: 7. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Antalya
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
Bu çalışmanın amacı. Samsun ilinde açıkta sebze yetiştiren işletmelerin teknik yönden ne kadar etkin çalıştığını ortaya koymak ve teknik etkinlik üzerinde etkili olan faktörleri saptamaktır Araştırmada kullanılan veriler 2002-200] üretim dönemine ait olup, basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilmiş 75 işletmeden anket yoluyla elde edilmiştir İşletme düzeyinde teknik etkinlik katsayılarının tahmininde stokastik sınır analizi yöntemi kullanılmıştır Teknik etkinlik üzerinde etkili olan faktörler en yüksek olabilirlik metodu ile tahmin edilmiştir Araştırma sonuçları açıkta sebze üretiminin mevcut teknoloji ile %18 oranında artırılabileceğini ortaya koymuştur. İncelenen sebze işletmelerinde teknik etkinlik katsayısı 0.56 ile 0.95 arasında değişmekte olup, ortalama 0.82’dir. Araştırma sonuçlan ayrıca, eğitim görülen yıl sayısı, deneyim, kredi kullanımı, kadınların sebze tarımına katılım puanı ve enformasyon skoru değişkenlerinin teknik yetersizliği azalttığını göstermiştir. Çiftçinin yaşı, aile büyüklüğü, tarım dışı gelir ve işletme büyüklüğü değişkenleri ile teknik yetersizlik arasında pozitif ilişki söz konusudur İyi planlanmış yayım çalışmaları ile çiftçi eğitim programlarının uygulanması ve bu çalışmalara kadınların entegre edilmesi ve çiftçilerin kredi kaynaklarına ulaşımını kolaylaştıracak stratejilerin geliştirilmesinin, sebze tarımında teknik etkinliği artırabilecektir.
Anahtar Kelimeler: Sebze Tarımı, Stokastik Sınır Analizi, Teknik Etkinlik, Teknik Etkinliği Belirleyen Faktörler

Araştırmayı İndir

Tanmsal Faaliyetlerin Sürdürülebilirliğinin Değerlendirilmesi: Samsun İli Örneği

Yazar: Vedat  Ceyhan, Mehmet Bozoğlu, Kürşat Demiryürek, H.Avni Cinemre, Osman Kılıç
Yıl: 2006
Yayım Yeri: 7. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Antalya
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
Bu araştırmanın amacı Samsun ilinde yürütülen tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğini değerlendirmektir Araştırmada kullanılan veriler 2004-2005 üretim dönemine ait olup, basit tesadüfi örnekleme metodu ile seçilmiş 93 tarım işletmesinden anket yoluyla elde edilmiştir. Araştırmada tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliği ekonomik, sosyal, teknik açıdan ve çevre yönünden olmak üzere 4 ana grup altında İncelenmiştir. İnceleme alanı için toplam sürdürülebilirlik indeksi, seçilen 40 sürdürülebilirlik göstergesinden yararlanarak hesaplanmıştır. Araştırma sonuçlan, inceleme alanında tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliği açısından ciddi problemlerin var olduğunu göstermiştir. Birinci ve II. alt bölgeler için en önemli problem ekonomik sürdürülebilirlik iken, III alt bölge için sosyal yönden sürdürülebilirlik en önemli sorunu teşkil etmektedir. İnceleme alanında sosyal sürdürülebilirliği tehdit eden en önemli sorunların kanalizasyon ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği gibi altyapı problemleri ile mülkiyet sorunu olduğu tespit edilmiştir. Sürdürülebilirlik açısından tarımsal faaliyetlere yatırılan sermaye karşılığında elde edilen gelirin yetersizliği ise en önemli ekonomik sorundur. Kimyasal girdilerin önerilen dozun üzerinde kullanılması, çevre yönünden sürdürülebilirliğe engel olabilecek en önemli unsurdur. Sulama suyu yetersizliği ile su erozyonu ise tarımsal faaliyetlerin teknik yönden sürdürülebilirliğini sınırlayan en önemli faktörlerdir. İnceleme alanında, işletme düzeyinde verimliliğin artırılması, maliyetlerin kontrol altına alınması, tarım dışı yatırımların tarıma yönlendirilmesi tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğine olumlu katkı sağlayabilecektir. İşletme düzeyinde alınacak bu önlemler ulusal düzeyde alınacak yapısal önlemlerle desteklenmeli ve özellikle altyapı sorunları ve mülkiyet sorunu hızlı bir şekilde çözümlenmelidir
Anahtar Kelimeler: Samsun, Sürdürülebilirlik Göstergeleri, Sürdürülebilirlik İndeksi

Araştırmayı İndir

Karadeniz Bölgesindeki Alabalık İşletmelerinde Ekonomik Etkinlik

Yazar: Vedat Ceyhan, H.Avni Cinemre, Mehmet Bozoğlu, Kürşat Demiryürek, Osman Kılıç
Yıl: 2004
Yayım Yeri: 6. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet: Bu çalışmanın amacı, Karadeniz Bölgesinde alabalık yetiştiren işletmelerin ekonomik etkinliğini ölçmek ve ekonomik etkinlik üzerine etkili olan faktörleri belirlemektir, İncelenen işletmelerde etkinlik ölçümlerinin tahmin edilmesinde Veri Zarflama Yöntemi (VZY) kullanılmıştır. Araştırmada teknik etkinlik, kaynak dağıtım etkinliği ve ekonomik etkinlik sırasıyla 0.82, 0.83 ve 0.68 olarak ölçülmüştür. Etkinlik analizi sonuçları, etkin olmayan işletmelerin en iyi uygulamaya sahip işletmelerin seviyesine ulaşabilmek için yem ve işgücü masraflarını %32 oranında azaltması gerektiğini göstermiştir. Ölçek etkinliği ile saf teknik etkinlik katsayıları, incelenen alabalık işletmelerinin optimum ölçekte olmalarına rağmen faaliyetlerini teknik olarak etkin yapamadıklarını göstermektedir. Araştırma sonuçları ayrıca, ekonomik etkinlik ile havuz mülkiyeti, işletmenin hukuki statüsü, işletme sahibinin eğitim durumu ve deneyimi, yayım servisleri ile bağlantı sıklığı, işletme dışı gelir ve kredi kullanımı değişkenleri arasında istatistik açıdan önemli pozitif ilişki olduğunu göstermiştir. Havuz büyüklüğü ise ekonomik etkinliği negatif yönde etkilemektedir. İşletme düzeyinde eğitim çalışmalarının düzenlenmesi ve tarımsal yayım programlarının hazırlanması, inceleme
alanında etkinliğin artırılmasına yardımcı olabilecektir.
Anahtar Kelimeler: ekonomik etkinlik, veri zarflama yöntemi, alabalık işletmeleri, etkinliği belirleyen faktörler

Araştırmayı İndir

Bitkisel Yağ Tüketiminde Markaya Karşı Tutumu Etkileyen Faktörlerin Analizi: Samsun İli Örneği

Yazar: Orhan Gündüz, Vedat Ceyhan, H.Avni Cinemre, Osman Kılıç
Yıl: 2010
Yayım Yeri: 9. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tüketim Ekonomisi
Özet
Bu araştırmanın amacı; Samsun ili merkezinde ikamet eden ve bitkisel yağ tüketen ailelerin marka konusundaki yaklaşımlarının ve markalı ürünleri seçimlerini etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. Araştırmada 150 aileden anketlerle sağlanan veriler probit model kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları, ailelerin %63’ünün bitkisel yağ tüketiminde marka değiştirdiklerini, %37’sinin ise sürekli aynı markayı tercih ettiklerini ortaya koymuştur. Probit model sonuçlarına göre, ailelerde gıda satın almaya karar veren kişilerin cinsiyeti ve statüsü ile ailelerin aylık gıda harcama tutarı, aylık bitkisel yağ tüketim miktarı, ürün kalitesi, ürün fiyatı ve ürünün güvenilir olduğu fikri markaya karsı tutumu etkileyen önemli kriterlerdir.
Anahtar Kelimeler: Bitkisel yağ, marka, tüketim, probit, Samsun

Araştırmayı İndir

Dünya Ve Türkiye’de Gıda Maddeleri Talep-Arz Dengeleri

Yazar: H. Avni Cinemre ,Vedat Ceyhan, Mehmet Bozoğlu
Yıl: 2000
Yayım Yeri:4. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Uluslararası Tarım Ve Ticaret
Özet
Gıda maddeleri arz ve talebindeki global gelişmeler, Malthus’un açlık teorisini çağrıştırmamakla birlikte gelişmekte olan ülkelerde durum farklıdır. Türkiye’de artan nüfus ve gelir seviyesine bağlı olarak gıda maddeleri arz ve talep dengesinin kurulmasının daha uzun bir zaman alacağı görülmektedir. Dünyada ve Türkiye’de üretim artışları daha ziyade yoğun girdi kullanımından kaynaklanmaktadır. Tarımda üretimin etkinliğinin artırılması, bilim ve teknoloji alanına yapılacak yatırımların artırılmasına da bağlıdır. Çevrenin korunması açısından da bu çok önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Dünya, Türkiye, Malthus, gıda maddeleri arzı ve talebi, nüfus artış hızı, gıda maddeleri
talebi gelir elâstikiyeti

Araştırmayı İndir

Bafra Ve Çarşamba Ovalarında Kimyasal Madde Kullanım Düzeyi Ve Çevresel Etkileri

Yazar: Vedat Ceyhan, Mehmet Bozoğlu, H. Avni Cinemre
Yıl: 2000
Yayım Yeri:4. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Doğal Kaynaklar Ve Çevre Ekonomisi
Özet
Bafra ve Çarşamba Ovalarında aşırı dozda kimyasal gübre kullanıldığı ve kimyasal ilaç kullanımının bilinçsiz olarak yapıldığı tespit edilmiştir. İnceleme alanındaki çiftçilerin çevre konusunda çok yüzeysel bilgilere sahip oldukları ve bu bilgileri uygulamaya aktaramadıkları saptanmıştır.
Araştırmayı İndir

Tarımsal Sanayinin Geliştirilmesinde Kooperatifleşme-Tonya Örneği

Yazar: Mehmet Bozoğlu,H. Avni Cinemre,Vedat Ceyhan
Yıl: 2000
Yayım Yeri:4. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Örgütlenme
Özet
Bu çalışmada, Tonya Koop’un Tonya ilçesinde (Trabzon) tarımsal sanayinin gelişmesine ve piyasaya yaptığı katkılar ortaya konulmuştur. Araştırma ile ilgili veriler, kooperatifin muhasebe kayıtlarından elde edilmiştir. Yapılan inceleme sonucunda, bölgede geliştirilebilecek yegane tarıma dayalı sanayi dalının süt sığırcılığı olduğu, üreticilerin kooperatifleşerek işletmeye açtıkları süt fabrikası sayesinde, yakın çevredeki özel teşebbüslerin süt işleme fabrikaları kurmalarına öncülük edildiği, sanayi ürünlerine önemli miktarlarda talep yaratıldığı, üreticilerin işgücünden tasarruf sağlandığı, bölgede doğrudan veya dolaylı olarak 50 kişiye istihdam sağlandığı, kooperatif ortaklarına süt alım ve fiyat garantisi verildiği, kooperatif ortaklarının ürününün tereyağı, kaşar peyniri, beyaz peynir ve lora işlenip daha yüksek fiyattan pazarlanması suretiyle katma değerin oluşturulduğu, kooperatif ortaklarına uygun şartlarla yem, kepek ve un temin edildiği, süt ve girdi piyasasında rekabet ortamının yaratıldığı ve üyeler arasındaki dayanışmanın artırıldığı belirlenmiştir.
Araştırmayı İndir