Hatalı Tarımsal Uygulamaların Toprak Ve Su Kirliliği Üzerine Etkileri Ve Çözüm Önerileri

Yazar: Güneş Eren Yalçın, Fatma Öcal Kara, Şeyda İpekçioğlu, Ebru Yazıcı
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Doğal Kaynaklar Ve Çevre Ekonomisi
Özet
Dünya nüfusu hızla artış göstermekte olup bugün 7 milyarı aşmıştır. Bu nüfusun en büyük gereksinimi yaşamlarını devam ettirebilmek için sağlıklı ve yeterli beslenmedir. Beslenme, gıda ürünleri ile gerçekleşmekte olup, gıda ürünleri ise tarımsal üretim sonucu elde edilmektedir. Türkiye, tarım ülkesi olma özelliğini korumakta olup, artan nüfusun başta gıda ihtiyaçları olmak üzere taleplerini karşılamak üzere zaman içinde aile içinde gerçekleşen geçimlik tarımdan ticari tarıma geçiş yapmıştır. Tarımsal üretimin geçimlik tarımdan ticari tarıma geçmesi ile birlikte talebi karşılayacak miktar ve kalitede ürünü arz edebilmek için gelişmiş girdi ve teknolojiler üretime dahil edilmiştir. Fakat tarımda verim artışı için yapılan bu uygulamaların, hatalı, aşırı ve bilinçsiz şekilde gerçekleştirilmesinden ötürü hatalı tarımsal uygulamaları da beraberinde getirmiŞtir. Zirai ilaç kullanımı, kimyasal gübre kullanımı, bitkisel ve hayvansal artıkların imha edilmesi, sulama gibi uygulamaların hatalı gerçekleşmesinden ötürü, toprak ve su kaynakları hızla kirlenmektedir. Başta toprak ve su olmak üzere doğa ile birebir iliŞki içerisinde gerçekleşen tarımsal üretimde ekonomik anlamda gelişime katkı çevrenin korunmasına bağlıdır. Kaynakların doğru ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak için, çiftçilerin zirai ilaç ve kimyasal gübre kullanımı, sulama, bitkisel artıkların yok edilmesi gibi konularda bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada da: hatalı olarak gerçekleşen tarımsal uygulamaların toprak ve su kirliliğine olan etkilerinin neler olduğu belirtilmeye ve çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Toprak, su, kirlilik, tarımsal uygulamalar

Araştırmayı İndir

Mevsimlik Tarım İşçisi Kadınların Çalışma ve Sosyal Yaşamlarındaki Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Yazar: Şeyda İpekçioğlu, Tali Monis, Güneş Eren Yalçın, Şehnaz Büyükhatipoğlu, Muhammed Bayraktar
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Kırsal Kalkınma ve Yoksulluk
Özet
Ülkemizde yeterli gelir elde edemeyen tarım işçileri geçimlerini sağlayabilmek için tarımsal işlerin yoğun, iş gücü talebinin fazla olduğu dönemlerde başka yörelere mevsimlik tarım işçisi olarak göç etmektedirler. Genel olarak aileleri ile göç eden mevsimlik tarım işçileri arasında kadınlar da yer almaktadır. Tarımsal üretimde erkekler kadar yer alan mevsimlik tarım işçisi kadınlar, vasıfsız işçi olarak görülmekte, erkeklerden daha düşük ücretle çalıştırılıp emeklerinin karşılığını alamamaktadırlar. Üretimde aktif şekilde yer alan kadın, tarımsal faaliyetten arta kalan zamanda ise mevsimlik tarım işçilerinin karşı karşıya kaldığı olumsuz çevre şartları altında ailesinin beslenme, barınma, temizlik, sağlık gibi ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmaktadır.
Bu çalışmada, Şanlıurfa ili Akçakale ilçesinde yaşayan mevsimlik tarım işçisi kadınların çalışma ve yaşam koşullarında karşılaştıkları sorunlar belirlenmeye çalışılmış ve çözüm önerileri getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Mevsimlik Tarım İşçisi, kadın
Araştırmayı İndir

İklim Değişikliğinde Kadının Rolü Ve Tarımsal Yayım

Yazar: Fatma Öcal Kara, Güneş Eren Yalçın, Tamer Işgın, Remziye Özel
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: İklim Değişikliği
Özet
Tarımın beslenme gereksinimimizi karşılaması nedeniyle önemi tartışılmaz derecede büyüktür ve iklim değişikliğinden en fazla etkilenen sektördür. Bu değişimden kırsalda kadınlar da önemli derece etkilenmektedir. Bu bağlamda çalışmada, kadınların tarımdaki konumu, doğal kaynakları kullanımındaki rolü, sorunları ve iklim değişikliğinden etkilenmelerini incelemek amaçlanmıştır. Gelişmekte olan ülkelerde kadınların üstlendikleri görevler genelde doğal kaynaklarla bağlantılıdır. İklim değişikliği nedeniyle kadınlar ev içi sorumlulukları, örneğin yemek temini ve güvenliği, temiz suya ulaşım, ısınma için daha fazla zaman harcamak zorunda kalmaktadırlar. Dolayısıyla çevresel bozulmalardan daha fazla etkilenirler bu nedenle iklim değişikliğine karşı daha hassastırlar. Kırsalda, suyun yöneticisi durumundadırlar ve nasıl, nereden sağlanacağına, ne miktarda, nasıl kullanılacağına karar verici durumdadırlar. Besin gereksinimimizi karşılamak, iklim değişikliğinin üstesinden gelebilmek ve gelecek kuşaklarımız için: su kullanımı, iyi tarım uygulamaları vb. konularda yapılacak yayım çalışmaları, cinsiyet dengeli ve düzenli olarak, “mekanik bilgi aktarma” biçiminde değil, katılımcı, demokratik koşullarda bireyi güdüleyerek gerçekleştirilmelidir. Böylelikle sürdürülebilir tarım konusunda bilinçlendirme ortamı yaratılabilinir. Ayrıca kadınların örgütlenebilecekleri ortam yaratılmaya çalışılmalı, projelerin hazırlanmasında ve uygulanmasında katılımları sağlanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Su kullanımı, tarımda kadın, iklim değişikliği, tarımsal yayım

Araştırmayı İndir

Tarımda İş Kazaları Ve Hastalıkları

Yazar: Güneş Eren Yalçın, Ebru Yazıcı, Fatma Öcal Kara
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Diğer
Özet
Tarım, insanların yaşamlarının sağlıklı ve kaliteli bir şekilde devamlılığını sağlamak için başta beslenme ihtiyacı olmak üzere birçok ihtiyaçlarını karşılayan önemli bir sektör konumundadır. Hızla artan nüfus ile gıda ve diğer tarımsal ürünlere olan talepte artış göstermektedir. Bu talebi karşılamaya çalışan tarım sektörü diğer sektörlere göre daha fazla işgücü gerektiren ve büyük bir nüfusu istihdam ettiren bir sektördür. Tarımda istihdam ettirilen bu nüfus birçok tehlike ile karşı karşıya risk altında çalışmaktadır. Tarım makinesi ile yaralanma, pestisit ve diğer kimyasallara maruz kalma, tarımsal kökenli trafik kazaları, böcek, akrep, yılan vb. sokmaları, kirli sular ile zehirlenme tarımsal işgücünü tehdit eden başlıca risk faktörleridir.
Henüz tarım çalışanlarını korumaya yönelik bir iş sağlığı ve güvenliği yasasının bulunmaması, tarımda çalışan nüfusun eğitim seviyesinin düşük olması, tarımda örgütlenmenin yetersiz olması, kadın ve çocuk işçilerin sayıca fazlalığı sektörde iş güvenliğinin gelişmesini engellemektedir.
Bu çalışmada: tarımda çalışan nüfusun karşı karşıya kaldıkları iş kazası ve hastalıkları hakkında yapılmış çalışmalar ve istatistikler incelenerek bilgi verilmiş, tarımda iş sağlığı ve güvenliği konusunda yaşanan sorunlara yönelik çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İş kazası, iş güvenliği, işgücü

Araştırmayı İndir

Küresel İklim Değişikliğinin Türkiye’de Tarımsal Üretime Etkileri ve Çözüm Önerileri

Yazar: G. Eren Yalçın, F. Öcal Kara
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: İklim Değişikliği
Özet
Küresel iklim değişikliği, insan etkisiyle atmosferde sera gazlarının konsantrasyonunun artması dolayısıyla doğal sera etkisinin kuvvetlenmesiyle ortaya çıkmaktadır. Bu kuvvetlenme sonucunda ise yeryüzü sıcaklığında yükselme gerçekleşmektedir. Hava sıcaklığında meydana gelen yükselmeler, dünya üzerinde iklimsel değişmelere yol açmaktadır. Tarım, iklimle doğrudan ilişkili olup, yaşanan bu değişikliklerden öncelikli olarak etkilenen bir sektördür. Yeryüzü sıcaklığının artmasıyla kuraklık, yağış miktarındaki ve şiddetindeki değişiklikler, buharlaşma sonucu sulama suyu hacmindeki azalmalar doğal koşullara birinci dereceden bağlı olan tarımsal üretim için büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Tarım sektörü Türkiye için önemli bir gelir ve de istihdam kaynağıdır. Fakat yapılan araştırmalar göstermektedir ki; iklim değişikliği Türkiye’de tarımsal üretim miktarında önemli azalmalara yol açacaktır. Bu etkileri en aza indirebilmek için acilen gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu çalışmada, iklim değişikliğinin tarım sektörü üz erindeki etkileri konu ile ilgili yapılmış çalışmalardan ve istatistiklerden yararlanılarak araştırılmış olup, sorunların çözümüne yönelik öneriler getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Küresel iklim değişikliği, Sera etkisi, Tarımsal üretim.

Araştırmayı İndir

Şanlıurfa İli’nde Tarımsal İlaç Bayilerinin Çalışmaları ve Tarımsal Yayım İlişkisi

Yazar: F. Öcal Kara, G. Eren Yalçın, T. Işgın, R. Özel, S. Akın, H. Akbaş, B. Eser
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarısmal Yayım Ve Haberleşme
Özet:

Günümüzde tarım ürünlerini korumak ve açlık tehlikesini önlemek için tarımsal savaşımda, tarımsal ilaçlardan yararlanmak bir zorunluluk haline gelmiş ve tüm dünyada ilaç kullanımında artışlar gözlenmiştir. Güneydoğu Anadolu Projesi’nin devreye girmesi ile birlikte Harran Ovası’nda geniş alanlarda sulu tarıma başlanmış ve tarımsal ilaç kullanımında da artış olmuştur. Artan tarımsal savaş ilaçları talebi karşısında tarımsal ilaç bayi sayısında da artış olmuştur. Bu bağlamda, bu çalışmada bay ilerin çiftçilerle olan ilişkilerini tarımsal yayım açısından araştırmak amaçlanmıştır. Çalışmanın ana materyalini Şanlıurfa İli Merkez İlçe’de örnekleme ile seçilen tarımsal ilaç pazarlayan bayilerle yapılan anketlerden elde edilen veriler oluşturmuştur. Araştırmada bayilerin faaliyetleri ve çiftçilerle olan ilişkileri incelenmiştir. Ayrıca finansman sorunları, bayilerin bilgi alma kaynakları, ilaç kullanımı konusunda teknik, insan sağlığı ve çevre koruma açısından bilgileri ve çiftçileri bilgilendirme çalışmaları, ziraat fakültesi ile ilişkileri üzerinde durulmuştur. İlaç kutularına depozito uygulaması getirilmesi konusunda bayilerin görüşleri de alınmıştır. Bayilerinin finansman sorunlarının başında satışların vadeli olması gelmektedir. Diğer bir sorun, ovada birçok çiftçi hala tarımsal ilaç uygulamalarını maske ve eldiven takmadan yapmaktadır. Ne yazık ki bayiler, kar amacı güden bir kuruluş olması nedeniyle ilaçların çevre ve insan sağlığına zararı konusunda herhangi bir bilgilendirme çalışması yapmamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Tarımsal İlaç Bayi, Tarımsal Yayım, Bilgi Kaynakları, Çevre Koruma.

Araştırmayı İndir