Gezici Mevsimlik Tarım İşçisi Ailelerin İlköğretim Seviyesindeki Çocuklarının Eğitim Sorunları

Yazar: Gönül Sevinç, Mehmet R. Sevinç
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Kırsal Kalkınma ve Yoksulluk
Özet
Ülkemizin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik yapı, farklı coğrafi koşullar ile doğal kaynak zenginliklerinin dağılımındaki homojen olmayan yapı dolayısıyla: aileler yılın belirli dönemlerinde yaşadıkları yerleri terk ederek, çalışmak amacıyla farklı mekânlara göç etmek zorunda kalmışlardır. Bu göç süreci yıl içerisinde bazen birden fazla dönemlerde olmaktadır. Yıl içerisinde birden fazla dönemlerde gerçekleşen bu göçler nedeniyle: ailelerin ilköğretim seviyesindeki çocukları eğitimlerine ara vermekte ya da belli bir yaştan sonra eğitimlerine devam edememektedir. Konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı 20 Nisan 2011 tarihinde 5410 sayılı Genelge yayımlanmıştır. Bu genelge ile gezici mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan ailelerin çocuklarının eğitime erişimleri ve devamları hususunda: ilgili milli eğitim müdürlüklerine ve ilköğretim okulları idarecilerine bir takım sorumluluklar getirilmiştir. Konuyla ilgili olarak diğer kurum ve kuruluşların Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli olarak çalışmaları da istenmiştir. Çocukların eğitimlerine devam edememe nedeni olarak eğitim koşullarının bu ailelerin yaşam ve ekonomik koşullarına uygun olmaması görülse de bu çocukların aileleri ile beraber çalışmak suretiyle gelir elde etmeleri dolayısıyla ortaya çıkan çocuk işçiliği de göz ardı edilmemelidir.
Bu çalışmada gezici mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan ailelerin çocuklarının eğitim süreçlerinin aksamalarının temel nedenleri, eğitim sürecinin devamlılığının sağlanabilmesi için var olan koşulların yeterliliği, çocukların gelecekleri ile ilgili olarak beklentileri ve bu beklentilerini gerçekleştirmede alacakları eğitimin etkisi ve ailelerin çocuklarının eğitim süreçlerine bakışları araştırılacaktır. Araştırma sürecinde: yoğun olarak mevsimlik tarım işçisi göçü alan Adana iline gelen gezici tarım işçileri ve bu işçilerin çocukları ile görüşülecektir. Adana ilindeki okul idarecileri, eğitimcileri ve bu okullarda daimi olarak eğitim gören çocuklar ve bu çocukların ailelerinin de görüşlerine yer verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Göç, Mevsimlik tarım işçiliği, Çocuk işçiliği, Eğitim, Kırsalda Eğitim.
Araştırmayı İndir

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programının (KKYDP) Dünü Bugünü (2006-2015)

Yazar: Veysel Asoğlu, Kasım Kaya, M.Reşit Sevinç, Gönül Sevinç, Mustafa Şit
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Kırsal Kalkınma
Özet
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP), kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyetlerine yönelik yapacakları yatırımlar ile basınçlı sulama sistemleri konularında yapılacak olan öz sermayeye dayalı projeli yatırımların teşvik edilmesi amacıyla hibe desteği verilmesini sağlayan kırsal kalkınma programıdır. Bu amaçlar doğrultusunda ve program kapsamında gerçek ve tüzel kişilerin (şirketler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve üst birlikleri) üç farklı bileşen kapsamında yatırım projeleri desteklenmektedir. Desteklerden yararlanmak isteyen potansiyel faydalanıcıların destek başvuru tarihinden önce, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) tarafından kurulmuş olan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) veya diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olmaları ön şartı aranmaktadır. Destekler üç farklı yatırım türünü kapsamaktadır. Bunlar: Yeni Tesis, Teknolojik Yenilenme ve Kapasite Artırımı ve de Kısmen Yapılmış (Tamamlama Projesi)’dir. Çalışmada programın başladığı 2006 yılından günümüze kadar olan verilen projeler ile ilgili ikincil verilere dayanarak genel bir bilgilendirme yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP), Kırsal Kalkınma, Hibe, Tarıma Dayalı Sanayi

Araştırmayı İndir

Türkiye’ de Kırdan Kente Göç ve Göçün Aile Üzerindeki Etkileri

Yazar: G. Sevinç, K. Kaya, V. Asoğlu, M. Reşit Sevinç
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Kırsal Kalkınma
Özet
Bu çalışmada öncelikle kır, kent ve göç kavramları incelenmiş olup: literatürde ilgili kavramlar ve bu kavramların karşılıkları araştırılmıştır. Türkiye’de yaşanan göç hareketlerinden özellikle kırdan kente göç, yıllar itibariyle kır ve kent nüfusu değişimi incelenerek ortaya konmuştur. Kırdan kente göçün nedenleri, aile bireylerinin göç kararına katılımı, göç sonucunda kentte ve kırda yaşanan değişiklikler incelenmiştir. Kırdan kente göç sonucunda ortaya çıkan: kentleşme sorunları, göç eden ailenin göçten etkilenmesi, barınma ve istihdam imkanları, hemşericilik ve gelecekteki etkileşimler ele alınmıştır. Göçün, göç eden aile bireyleri üzerindeki etkileri, özellikle kadın ve çocukların göçten etkilenmesi, ekonomik ve sosyal yaşamlarındaki değişimler açısından incelenmiştir. Çalışmada, iç göç ile ilgili çeşitli istatistiklerden, raporlardan, yapılmış saha çalışmalarından
ve akademik çalışmalardan elde edilen ikincil verilerden faydalanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Göç, Kırdan Kente Göç, Çocuk İşçiliği, Göç ve Kadın.

Araştırmayı İndir

Türkiye Avrupa Birliği İlişkilerinde Kırsal Kalkınma Programları Çerçevesinde Uygulanan Mali Yardımlar

Yazar: K. Kaya, V. Asoğlu, G. Sevinç, M. Reşit Sevinç
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Kırsal Kalkınma
Özet
Bu çalışmanın amacı, Avrupa Birliği’ne (AB) katılım öncesi aday ülkelere uygulanan kırsal kalkınma programları kapsamındaki mali yardımların doğuşu, gelişimi, Türkiye-AB mali işbirliğinin ortaya çıkışı ve gelişimi ile Türkiye’nin günümüze kadar almış olduğu mali yardımları, dönemler itibariyle ve diğer ülkelerle karşılaştırmalı olarak incelemektir. Çalışmanın materyali Türkiye ve AB kurumlarından elde edilen ikincil veriler oluşturmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde Avrupa Birliği’nde aday ülkelere uygulanan mali destek programları, mali işbirliği geliştirme nedenleri incelenmiştir. Kuruluşundan günümüze mali yardım mekanizmaları ve sosyo-ekonomik açıdan diğer ülkelere göre geri kalmış durumda bulunan ülkelere neden mali yardım verildiği bu bölümün konusunu oluşturmaktadır. Çalışmanın ikinci bölümünde ise Türkiye- Avrupa Birliği mali işbirliği ve ilişkilerin başlangıcından günümüze Türkiye’ye yapılan mali yardımlara değinilmiş, Türkiye’ye yapılan mali yardımların diğer aday ülkelere yapılan mali yardımlarla karşılaştırılması yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, M ali Yardım, Türkiye – AB İlişkileri, Türkiye – AB M ali İşbirliği.

Araştırmayı İndir

Şanlıurfa Kırsalında Yoksulların Tarımsal Faaliyetlerinin Örgütlendirilmesi Ve Sonuçları

Yazar: Gönül Sevinç, Turan Binici, Mehmet Reşit Sevinç
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Örgütlenme
Özet
Şanlıurfa ili sınırları içerisinde bulunan Harran Ovası: bereketli toprağıyla sadece bitkisel üretim için değil, hayvansal üretim için de oldukça avantajlı imkânlara sahip olan bir alandır. Bununla beraber Şanlıurfa ili kırsal alanında yoksulluğun da ciddi olarak hissedildiği bir ildir. 2003 yılında, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü arasında imzalanan bir protokol ile: Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi (KASDEP) uygulanmaya konmuştur. Bu proje ile 2005 yılından sonra Şanlıurfa’da ortalama 80 – 90 üyeli yaklaşık 20 adet damızlık sığır yetiştiriciliği kooperatifi kurulmuştur. Ancak bu kooperatiflerin tamamı şu an faaliyetlerini sonlandırmış olup, kullanılan devlet kredilerini geri ödeyemeyerek muaccel duruma düşmüşlerdir.
Bu çalışmada: KASDEP kapsamında Şanlıurfa’da kurulan damızlık sığır yetiştiricisi kooperatifler araştırılmıştır. Araştırma sürecinde kooperatif yöneticileri ve üyeleri ile odak grup görüşmeleri yapılmıştır. Görüşmeler ile elde edilen veriler, gözlemler ve değerlendirmeler sonucunda: KASDEP kapsamında kurulan damızlık sığır yetiştiriciliği kooperatiflerinin sorunları ve kapanma nedenleri tespit edilmiştir. Bu tespitler ışığında: özellikle Şanlıurfa’da damızlık sığır yetiştiriciliği ve tarım kooperatiflerinin faaliyetlerinin başarılı olması için, yapılması gereken uygulamalar ve izlenmesi gereken politikalar önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Şanlıurfa, GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi), Tarımsal örgütlenme, kooperatif, hayvancılık.

Araştırmayı İndir