Ailelerde Gelir-Harcama İlişkisi Üzerine Bir Araştırma: Samsun İli Örneği

Yazar: Gamze Aydın, Osman Kılıç,Duygu Başkaya
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Diğer
Özet
Bir ülkenin gelir dağılımındaki dengesizlik, o ülkenin karşılaştığı önemli sorunlardan biridir. Araştırmada, aileler arasındaki gelir dağılımı ve gelire bağlı olarak tüketim harcamalarındaki değişimin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu nedenle, Samsun ilinin merkez ilçelerinden biri olan ilk adım ilçesinde ikamet eden 150 aile ile anket yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, aileler elde ettikleri gelirin %17.4’ünü gıda harcamalarına ayrılmaktadırlar. Bunu %8.47 ile kira, %7.9 ile eğitim harcaması takip etmektedir. Gelir dağılımındaki dengesizliğin ortaya konulmasında Gini katsayısı kullanılmıştır. İncelenen aileler arasında en düşük gelir grubu toplam gelirden %8.22, en yüksek gelir grubu ise %36.2 pay almaktadır. Araştırma alanında Gini katsayı 0.27 olarak hesaplanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Gelir dağılımı, harcama, Gini katsayısı
Araştırmayı İndir

Gelir Düzeyine Göre Süt Tüketiminde Tüketici Davranışları: Samsun İli Örneği

Yazar: Orhan Gündüz, Osman Kılıç, Murat Emir, Gamze Aydın
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tüketim Ekonomisi
Özet
Süt tüketimi, başta tüketici alışkanlığı olmak üzere gelir ve çevre gibi çok sayıda faktörden etkilenmektedir. Bu araştırmada, Samsun ilinde yaşayan ailelerin süt tüketimindeki satın alma davranışlarının ve tüketim eğilimlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada 384 haneden anket yoluyla toplanan veriler analiz edilmiştir. Aileler, gelir düzeyleri dikkate alınarak beş eşit gruba ayrılmıştır. Araştırma sonuçları, ailelerin ortalama “1951 aylık gelire sahip olduğunu ve bu gelirin yaklaşık %20’sini mutfak harcamasında kullandıklarını ortaya koymuştur. İncelenen ailelerin %98’i açık veya kapalı sütten birini tüketirken hiç süt tüketmeyen ailelerin oranı sadece %2’dir. Ailelerin büyük çoğunluğu kapalı sütün açıkta satılan süte oranla daha sağlıklı olduğunu belirtmiştir. Kişi başına aylık kapalı süt tüketimi 240 gramdır. Kapalı süt satın almada süpermarket ve marketler daha çok tercih edilmektedir. Ailelerin kapalı süt tüketim sıklığı ile kapalı süt tüketim miktarı, gelir durumu ve ikamet yeri arasındaki ilişki istatistiksel olarak önemli bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Süt, hanehalkı, tüketici davranışları, Samsun
Araştırmayı İndir

Avrupa Birliği Organik Tarım Mevzuatındaki Gelişmeler ve Türkiye’nin Uyumu

Yazar: Murat Emir, Kürşat Demiryürek, Gamze Aydın, Salih Can
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Uluslararası Tarım ve Ticaret
Özet
Son yıllarda özellikle, gelişmiş ülkelerdeki organik tarım ticareti hızla gelişmektedir. Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) ülkelerine organik tarım ve gıda ürünlerindeki ihracatını artırabilmesi için üretim ve pazarlama konularının yanında, mevzuatını da uyumlu hale getirmesi büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, AB organik tarım mevzuatında 1 Ocak 2009’dan itibaren yürürlükten kalkmış 2092/91 sayılı yönetmeliğin yerine yürürlüğe giren 834/2007, 889/2008 ve 1235/2008 sayılı yönetmeliklere Türkiye’nin uyumu ile ilgili düzenlemeleri ortaya koymaktır. Çalışmada öncelikle dünyadaki büyük organik tarım ithalatçısı ülkelerin çeşitli standartları belirtilmiştir. Sonrasında, AB organik tarım mevzuatındaki önemli değişimler ortaya konulmuştur. Daha sonra, Türkiye’de organik tarım mevzuatındaki tarihsel gelişmeler ve organik tarım mevzuatı incelenmiştir. Öncelikle 3 Aralık 2004’de 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu, sonrasında da bu kanunun uygulamalarını belirten 18.08.2010 tarih ve 27676 sayılı “Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” ele alınmıştır. Çalışmanın son bölümde ise, Türkiye’nin organik tarım mevzuatının AB organik tarım mevzuatına uyumu tartışılmış ve AB’nin yeni mevzuatına uyumlu olduğu tespit edilmiştir. AB’de yapılan değişikliklerin ana hedefi yönetmeliği basitleştirmek olmasına rağmen; bu hedefe ulaşıldığını söylemek güçtür.

Anahtar Kelimeler: Organik tarım, uyum, mevzuat, Avrupa Birliği, Türkiye
Araştırmayı İndir