Bafra İlçesinde Çevre Amaçlı Tarım Arazilerin Korunması Programının Değerlendirilmesi ve İyi Tarım Uygulamalarının Etkilerinin Sürdürülebilirliği

Yazar: H. Türkten, G. Aydın Eryılmaz, V. Ceyhan, O. Kılıç
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi
Özet
Araştırmada, Çevre Amaçlı Tarım Arazilerinin Korunması (ÇATAK) Programı çerçevesinde Samsun ili Bafra ilçesinde gerçekleştirilen uygulamaların değerlendirilmesi ve iyi tarım uygulamalarının (İTU) oluşturduğu etkilerinin sürdürülebilirliğinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırmanın ana materyalini ÇATAK programından yararlanan çiftçiler arasından tabakalı tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilmiş 48 çiftçiden anket yoluyla toplanan veriler oluşturmaktadır. İTU ve ÇATAK kapsamında alınan eğitimler sonrası çiftçilerde meydana gelen değişikliklerin sürdürülebilirliği, toprak, dane ve yaprak analizleri sonucu uygun tarımsal faaliyetlerin uygulanması, gelecek kuşaklara yeterli toprak ve su kaynakları bırakmak için yapılan uygulamaların faydaları gibi konularda 5’li Likert ölçeği ile sorulan sorulara çiftçilerin verdikleri yanıtlara göre hesaplanan skorlar yardımıyla belirlenmiştir. Araştırma sonuçları iyi tarım uygulamalarının sürdürülebilirliği ile tarım işletmelerinde işgücü varlığı, toplam destek miktarı ve çiftçilerin ÇATAK ile İTU kapsamında verilen eğitimlerden memnun olma durumu arasında istatistiksel olarak önemli farklılık olduğunu göstermektedir. İşgücü varlığı düşük, destek miktarı fazla olan ve bu eğitimlerden daha çok memnun olan çiftçiler, ÇATAK desteği sona erdiğinde de İTU faaliyetlerine devam edeceklerdir. Dolayısıyla, İTU’nun çiftçilere daha çok benimsetilmesi için destek süresinin uzatılması, verilen eğitimlerinde n memnun olmayan çiftçilerle ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişimlerinin artırması ve çiftçilerin söz konusu eğitimlerle ilgili beklentilerini dikkate alan çalışmalara yönelmeleri, İTU’nun oluşturduğu etkilerin sürdürülebilirliğini olumlu yönde etkileyecektir.
Anahtar Kelimeler: ÇATAK, iyi tarım, etkilerin sürdürülebilirliği, Bafra

Araştırmayı İndir

Samsun’da Gübre Üreten ve Pazarlayan Firmaların Yapısal Sorunları ve Çözüm Önerileri

Yazar: G. Aydın Eryılmaz, O. Kılıç
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Pazarlama
Özet:

Araştırmanın amacı, Samsun’da kimyasal gübre üreten ve pazarlayan firmaların yapısal özelliklerinin ortaya konulması ve sektördeki sorunlara çözüm önerilerinin getirilmesidir. Araştırma kapsamında ikisi üretici, dördü dağıtıcı olmak üzere toplam altı firmayla anket yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, firmaların tesis yeri seçmelerinin en önemli nedeni olarak %83,3 ile Samsun’un liman şehri olması gösterilmiştir. Firmaların bölgeye en fazla temin ettiği gübre %20,7 ile 20.20.0 kompoze gübresidir. Sektördeki sorunların başında yurt dışına bağımlılık ve çiftçilerin bilinçsiz gübre kullanmaları gelmektedir. Bu bakımdan devletin gübre kullanımına verdiği desteklerle ilgili yapacağı düzenlemelerde, sektördeki paydaşların görüşlerine başvurulması önemlidir. Ayrıca gübre kullanımı konusunda çiftçilere verilecek eğitim çalışmaları da, bilinçli gübre kullanımı açısından önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Samsun, kimyasal gübre, gübre sektörü.

Araştırmayı İndir