Tarımda Konvansiyonel Üretim ile İyi Tarım Uygulamalarının Karşılaştırılması: Çanakkale İlinde Şeftali ve Kiraz Örneği

Yazar: D. Aktürk, F. Savran, Ö. Can Niyaz
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi
Özet
İnsanoğlu, tüm ihtiyaçlarını doğadan karşılamasına rağmen, yine de doğayı en çok tahrip eden canlı olma özelliğine sahiptir. Son yıllarda doğa tahribatının giderek artması ve doğal kaynakların tükenme tehlikesi ile yüz yüze kalınması sebebi ile doğa dostu üretim sistemlerine ilgi artmıştır. Ayrıca insan sağlığını olumsuz etkilediği düşünülen yöntemler, yerini güvenli gıda üretimi sağlayan sistemlere bırakma eğilimindedir. Bu çalışma kapsamında, şeftali ve kirazda iyi tarım uygulamaları ile üretim yapan üreticiler ile konvansiyonel tarım yapan üreticilerin iyi tarım uygulamalarına yaklaşımları ve iyi tarım ürünleri üretimi ve ticaretinin geliştirilme olanakları ortaya konmuştur. Ayrıca, her iki üretim faaliyeti ve üretim yönteminin karşılaştırılması ile maliyetler hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda, iyi tarım uygulamaları ile üretim yapıldığında maliyetlerin arttığı, verimlerin ise azaldığı gözlenmektedir. İyi tarım uygulamalarının benimsenmesi için konvansiyonel üretimden daha yüksek kazanç sağlaması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: İyi tarım uygulamaları, Konvansiyonel üretim, Kiraz, Şeftali, Ekonomik analiz.

Araştırmayı İndir

Sınıflandırma ve Regresyon Ağacı Yönteminin Örnek Veri Seti île Uygulaması

Yazar: Duygu Aktürk, Zeki Bayramoğlu, Ferhan Savran
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Araştırma Yöntemleri
Özet
Sosyal bilimlerde yapılan araştırmalarda değişkenler arasındaki ilişkilerin ölçülmesinin kantitatif olarak yapılabilmesi çalışmanın sonuçlarını daha anlaşılabilir ve kullanılabilir hale getirmektedir. Nitekim birbiri üzerinde etkisinin olduğuna inanılan değişkenlerin etki derecelerinin belirlenmesi için birçok istatistik yöntemler ve ekonometrik modeller geliştirilmiştir. Geliştirilen modeller veri özelliğine göre değişmektedir. Geliştirilen bu yöntemlerin birçok varsayımı bulunmakta olup, uygulamayı güçleştirmektedir. Bu nedenle daha az varsayımın olması uygulamayı kolaylaştırmaktadır. Bu çalışmada kesikli ve sürekli verilerin analizinde kullanılabilen sınıflandırma ve regresyon ağacı yöntemi Çanakkale ilinde zeytinyağı tüketici anketinden elde edilen veriler ile anlatılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: sınıflandırma ve regresyon ağacı, CART, karar ağaçları
Araştırmayı İndir

Kırsal Yoksulluğun Azaltılmasında Önemli Bir Araç: Keçi Yetiştiriciliği

Yazar: Ferhan Savran, Duygu Aktürk, Taner Kumuk
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Kırsal Kalkınma ve Yoksulluk
Özet
Keçi yetiştiriciliğinin temel özelliklerinden biri, kaynakları kıt olan, kırsalda yaşayan ailelerin süt ve ürünleri, et ve ürünleri, gübre ve nakit gereksinimlerini sağlamak amacıyla yapılan bir uğraş olarak değerlendirilebilir. Ülkemizde ağırlıklı olarak başta bitkisel üretim olmak üzere tarımın diğer dallarına pek elverişli olmayan dağlık ve engebeli arazilerde, küçük ve orta ölçekteki işletmelerde geleneksel yöntemlerle sürdürülmekte olan keçi yetiştiriciliği, dar gelirli ailelerin ana gelir kaynağını oluşturmaktadır. Bu makalede, ekstansif ve entansif koşullarda keçi yetiştiriciliğinin yoksulluğun giderilmesinde etkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Keçi yetiştiriciliği, küçük işletmeler, kırsal yoksulluk
Araştırmayı İndir

Tarım Sektöründe Yerel Ekonomik Kalkınmada Kümelenme Yaklaşımı: Çanakkale Zeytin Ve Türevleri İçin Kümelenme Örneği

Yazar: Meral Sayın, F.Füsun Tatlıdil, Ferhan Savran, Duygu Aktürk
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Kırsal Kalkınma ve Yoksulluk
Özet
Kümelenme yaklaşımı, 1990’lardan sonra bir çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkedeki başarılı uygulamaları ile, yerel ekonomik kalkınma için uygun bir yöntem olarak benimsenmiştir ve doğası gereği, yerel ekonominin aktörlerinin aktif katılımını, kamu otoritelerinin de kolaylaştırıcılığını gerektirmektedir.
Çanakkale’de zeytin ve türevleri ile ilgili üreticilerin bir araya gelerek oluşturduğu bir grubun önderliğinde sektörün tüm paydaşlarının da katılımı ile küme analizi yapılmıştır. Küme analizinde öncelikle istatistiki veriler değerlendirilip sonra küme haritası, ardından da rekabet elması oluşturulmuştur. Nihai olarak da sektörün geleceğe yönelik yol haritasını ortaya koyan stratejik plan tasarlanmıştır. Bildiri, kümelenme stratejik yol haritası tasarımına yönelik örnek bir çalışma teşkil etmesi maksadıyla hazırlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Zeytin ve türevleri, kümelenme, rekabet elması,
Araştırmayı İndir

Sosyal Bilimlerde Kategorik Verilerin Analizinde Kullanılan Bazı İstatistik Tekniklerin Karşılaştırılması

Yazar: Duygu Aktürk, Ferhan Savran, Taner Kumuk
Yıl: 2004
Yayım Yeri: 6. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet: Sosyal bilimlerde yapılan araştırmalarda elde edilen verilerin istatistiksel değerlendirilmesinde Ki-Kare analizi, Fisher’in Kesin Olasılık Testi (Fisher Hxact Test), G- İstatistiği ve Oran Testi’nin (Z-testi) yaygın olarak kullanılmakladır. Ancak, bu testlerin kullanımının bazı şartlara bağlı olduğu ve bu şartlar sağlansa bile elde edilen bilginin genel ve sınırlı olmasından dolayı sonuçların yorumlanmasında güçlüklerle karşılaşıldığı bilinmekledir. Çalışmada, öncelikle testlerin kullanımında karşılaşılan güçlükler ortaya konulmuş, daha sonra güçlükleri ortadan kaldıran ve yukarıda belirtilenlere alternatif bir test tekniği olarak kabul edilen “Uyum Analizinin” kullanımı ve bu analiz tekniği ile elde edilen sonuçların yorumlanmasının nasıl yapılacağı da irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: uyum analizi, sosyal bilimler, kategorik veriler

Araştırmayı İndir

Food Hub Models Create Viable Linkages Between Small And Mid-Sized Farmers, Consumers, And Distributors

Yazar: Rachael Kennedy, Ferhan Savran
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
As the world’s agricultural system becomes increasingly commodified, the small and mid-size farmer is progressively squeezed out of many economic opportunities. At the same time, consumer demand for sustainably produced, and local, products continues to increase worldwide. Food hubs are a form of value supply chain that emerged in response to both farmers’ and consumers’ needs for alternative food networks. Primarily focused on marketing, aggregation, and distribution of agricultural products, food hubs generally also demonstrate social values. They may incorporate a social mission that further enforces relationships with consumers and/or may focus on ecological production and distribution methods. Evidence suggests that food hubs enhance both farmer and community viability.
This study developed out of the authors’ association with a loose network of farmers and consumers and with a non-profit in a city in Turkey. In this paper, we define the term and common characteristics. We reveal existing models and discuss potential benefits of these models. Pulling from numerous case studies, we suggest considerations to deliberate prior to embarking on a food hub creation. Finally, we offer insights gained from consulting with these two groups as they struggled to determine a course of action, which may include creating a food hub.
Keywords: Food Hubs, Farmer Viability, Community Viability, Value Supply Chain, Local Food

Araştırmayı İndir

Türkiye’de 2000 Yılı Sonrası Uygulanan Tarım Politikaları : Tarım Reformu Uygulama Projesi – ARIP

Yazar: Sibel Tan, Taner Kumuk, Ferhan Savran, Bengül Everest
Yıl: 2010
Yayım Yeri: 9. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarım ve Gıda Politikası
Özet
Türkiye’de özelikle Planlı Dönemin başlangıcıyla birlikte sistematik olarak uygulanan tarım politikaları uzun yıllar boyunca fiyat ve girdi desteği seklinde sürdürülmüştür. Bu politikalar zaman içerisinde bütçeye yük olmaya başlamıştır. Dolayısıyla ekonomik istikrarın sağlanması, tarımın bütçe üzerindeki yükünün azaltılması ve tarım sektörünün gelişimini hızlandırmak amacıyla 2000 yılında Dünya Bankasıyla yapılan Ekonomik Reform Kredisi anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşma ile Yedinci ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planında ilk sinyallerini veren tarım politikası reformunda en önemli adım atılmış ve 2002 yılında Tarım Reformu Uygulama Projesi (ARIP) başlamıştır. Tarım Reformu Uygulama Projesi’nin temel amacı tarımda tüm desteklerin aşamalı olarak kaldırılarak kamu kaynakları üzerindeki baskının azaltılması ve düşük gelirli çiftçileri hedef alan Doğrudan Gelir Desteği (DGD) sisteminin geliştirilmesi olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada 2000 yılı sonrası uygulanan tarım politikaları, özellikle de Tarım Reformu Uygulama Projesi (ARIP) hakkında bilgi verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: tarım politikası, tarım reformu uygulama projesi

Araştırmayı İndir

Bayramiç-Ezine Sulama Birliğinin Ekonomik Göstergeler İle Sulama Sistem Performansının Değerlendirilmesi

Yazar: Duygu Aktürk, Murat Tekiner, Ferhan Savran, F.Füsun Tatlıdil
Yıl: 2010
Yayım Yeri: 9. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
Bu çalışmada, Çanakkale iline bağlı Bayramiç ve Ezine ilçelerindeki tarım alanlarında sulama işletmeciliğini üstlenen Bayramiç-Ezine Ovaları Sulama Birliğinde sulama sistem performansının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Değerlendirmede, Sulama ve Drenajda Teknoloji ve Araştırma Uluslararası Programı (IPTRID) ve Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından geliştirilen karşılaştırmalı değerlendirme rehberindeki ekonomik göstergelerden, masrafları karşılama oranı, bakım masrafının gelire oranı, su ücreti toplama performansı, birim alana düsen toplam işletme bakım yönetim masrafı, birim alana düsen personel sayısı ve su dağıtımında istihdam edilen kişi basına düsen toplam masraf belirlenmiş ve değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sulama sistem performansı, karşılaştırmalı değerlendirme, ekonomik göstergeler, Bayramiç-Ezine Ovası Sulama Birliği

Araştırmayı İndir