Eğirdir Yöresi Elma Yetiştiriciliğinin Durumu ve Sorunlarının Belirlenmesi ile Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi

Yazar: Dilek Karamürsel, F. Pınar Öztürk,Gökhan Öztürk, Suat Kaymak, İsa Eren, Hüseyin Akgül
Yıl: 2004
Yayım Yeri: 6. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Diğer
Özet: Bu çalışma elma yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı Eğirdir ilçesindeki tarım işletmelerinin tesis, yetiştirme tekniği, bitki koruma, derim ve derim sonrası işlemler bakımından öncelikli sorunlarının belirlenmesi ve bu sorunlara çözüm önerileri getirilmesi amacı ile yapılmıştır. Hazırlanan anket formları seçilen 162 tarım işletmesiyle “ Direkt Mülakat Yöntemi’* ile doldurulmuş; veriler gruplara ve genele göre değerlendirilmiştir. İşletme başına düşen nüfus miktarı genel ortalamada 4 kişidir. Faal nüfus oranı %78.75, genel nüfusun okuryazarlık oranı ise %95.89 olarak belirlenmiştir. Ortalama işletme arazisi 13.79 da olarak belirlenmiştir. İşletme arazileri genel ortalamada 3.45 adet parselden oluşmakta ve ortalama parsel büyüklüğü 4 da’dır. İncelenen işletmelerin ortalama meyve arazisi büyüklüğü 9.5 da olup, ortalama elma alanı 8.03 da’dır. Üretim büyük oranda çöğür anaçlı ağaçlarla (%97.85) ve Starking Delicious (%54.63) – Golden Delicious (%37.53) çeşitleri ile yapılmaktadır. Ortalama verim 3681.22 kg’da’dır. İncelenen işletmelerde en yaygın görülen karaleke için 7.3, kırmızı örümcek için 2, iç kurdu için 3.1 kez ortalama ilaçlama yapılmaktadır. İşletmelerin ilaç temini ve ilaçlama ile ilgili sorunlarının başında ilaç fiyatlarının yüksek olması gelmektedir. İşletmeciler derime genellikle rengine bakarak karar vermektedirler. Ürün kaybının ortalama %27 olduğu tespit edilmiştir. 1 kg elmanın üretim maliyeti 247 290 TL olarak hesaplanmıştır. En yüksek karlılık oranı ise %16 ile depolayarak ürün satan işletmelerde bulunmuştur. Elma üretim maliyetinin %57’sini bakım işleri ve çeşitli giderler, %43’ünü genel giderler oluşturmaktadır. Toplam masraf içerisinde arazi kirası %29.7, ilaç masrafı %10.36, gübre masrafı ise %4.79 oranındadır.

Araştırmayı İndir

Türkiye’de Yağ Gülü (Rosa Damascena Mill.) Yetiştiriciliği Ve Yakın Gelecekte Beklenen Gelişmeler

Yazar: Pınar Öztürk, Dilek Karamürsel, Meltem Emre, Emel Kaçal
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Bursa
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet: Günümüzde koku endüstrisi için uçucu yağından faydalanılan önemli üç gül türü mevcuttur. Türkiye’de yetiştiriciliği yapılan tür “Isparta Gülü” diye de anılan Rosa damascena Mili.’dir. Yağ gülünden elde edilen gül yağı, gül suyu ve gül konkretidir. Gül yağı, dünya ticaretine konu olan uçucu yağlar arasında en önemli olanıdır. Türkiye’de yağ gülü yetiştiriciliğinin tamamı Isparta, Burdur, Afyon ve Denizli illerinde gerçekleştirilmektedir. Türkiye toplam uçucu yağ ihracatının % 51’ini gül yağı ihracatı oluşturmaktadır. Gül fiyatlarındaki istikrarsızlık ve alternatif ürün olarak tercih edilen ürünlerin başında gelen kiraz ve elmanın, son yıllarda yüksek fiyatlarla alıcı bulması, yağ gülü yetiştiricilerini alternatif ürünlere yönlendirmiş; yağ gülü üretim alanları 1991 yılına göre % 53 oranında azalmıştır.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Yağ Gülü, Üretim, Ticaret.

Araştırmayı İndir

Türkiye’de Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi Çalışmaları

Yazar: M. Demirtaş, R. Demirtaş, N. Kaleli, F. Pınar Öztürk, O.Sedat Subaşi, A. Zan Sancak
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarısmal Yayım Ve Haberleşme
Özet:

Türkiye’de gıda güvenilirliği ve güvenliği açısından, tarım sektöründe verimliliğin daha fazla artırılması gerekmektedir. Tarımsal verimliliğin artırılmasında en önemli unsur, insan ve kullandığı teknoloji düzeyidir. Teknolojinin kullanımı, tarımda çalışan insanların eğitilmesi ile mümkündür. Bu eğitimi kırsal alanda gerçekleştirmenin yolu ise bu kesime götürülen tarımsal yayım çalışmalarının sistemliliği, devamlılığı ve etkin tarımsal yayım politikalarıdır. Tarımsal yayım: çiftçilere yalnızca üretim tekniklerini öğretmekle kalmaz, ürünlerin işlenmesi, pazarlanması ve sosyo-ekonomik çevrenin iyileştirilmesi gibi pek çok alanda da bilgi iletir. Özellikle kırsal kesimdeki tarımsal faaliyetlerde erkeklerle birlikte çalışmakta olan kadın çiftçilere yönelik tarımsal yayım çalışmaları bu noktada önem kazanmaktadır. Bu sebeple kırsal kesimdeki kadın çiftçilere yönelik tarımsal yayım çalışmalarının etkinliğini artıran araştırmalara ağırlık verilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından: kadın çiftçilere tarımsal faaliyetlerle ilgili değişik konularda yayım ve eğitim vermek, tarımsal üretimdeki kaliteyi artırmak, kalkınmada kadınların daha aktif rol almalarını sağlamak ve kırsaldaki kadının ekonomik ve sosyal konumunu iyileştirmek ve güçlendirmek amaçlı “Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi” uygulanmaktadır. Çalışmada, konunun önemi gereği Türkiye’de son 10 yılda (2004-2013) proje kapsamında yapılan tarımsal yayım çalışmaları ele alınmıştır. Bu araştırmada, uygulamaların başarısını artırmak amacıyla tarımsal yayım metotları itibariyle hazırlanan yıllık yayım programları ve gerçekleşme oranları, Türkiye genelinde verilmeye çalışılmıştır. Ayrıca uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri de belirlenmiştir. Bu kapsamda Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi faaliyetlerinin izlenmesinde, Bakanlık merkezinde görevli uzmanlardan ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri İl Yayım Sorumlularından ulaşılabilenlerle görüşmeler yapılmıştır. Çalışmada, bu görüşmelerden elde edilen bilgiler, bu konuda daha önce yapılmış benzer araştırma sonuçları ile konu ile ilgili kurum ve kuruluşların rapor ve kayıtlarından yararlanılmıştır. Uygun analiz yöntemleri ile yapılan değerlendirmeler sonucunda: kadın çiftçilere yönelik özel yayım ekiplerinin oluşturulması ve kadın çiftçilerin talepleri doğrultusunda uygulamalı eğitim ve yayım programlarına ağırlık verilmesi gerektiği belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tarımsal Yayım, Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Programı, Tarımsal Yenilikler.

Araştırmayı İndir

İhracata Yönelik Kiraz Üretimi Yapılan Bazı İllerde Yeniliklerin Benimsenmesinde Etkili Faktörler

Yazar: F.Pınar Öztürk, D. Karamürsel, M. Emre, H.Cumhur Sarısu, İ. Eren, A. Yulafçı, R.Ali Emre
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarısmal Yayım Ve Haberleşme
Özet:

Çalışmada ihracata yönelik kiraz üreten işletmelerde yeniliklerin benimsenmesinde etkili faktörler belirlenmiştir. Orijinal veriler: Isparta, Afyon, Konya, Amasya, Manisa, İzmir illerinde kiraz yetiştiriciliği yapan 254 işletmeden yüz yüze anket yolu ile elde edilmiştir. İşletmelerde kiraz üretim alanı, işletmecinin eğitimi, dekara net gelir, yayım elemanı ile görüşme sıklığı gibi faktörlerin benimsemeye etkilerilogit analizi ile belirlenmiştir. Araştırma kapsamındaki illerin geneli için yayım elemanı ile görüşme sıklığı başta olmak üzere eğitim ve kiraz üretim alanı faktörlerinin yeniliğin benimsenmesinde en etkili faktörler olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kiraz,Yetiştiricilik, Yenilik, Benimseme.

Araştırmayı İndir

Erik Üreticilerinin Yayım Faaliyetlerini İzleme Durumu

Yazar: D. Karamürsel1, F. Pınar Öztürk, M. Emre, O. Sedat Subaşı, Ö. Faruk Karamürsel, İ. Eren, G. Öztürk
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Yayım Ve Haberleşme
Özet:

Dünyada meyvecilik sektöründe her geçen gün yeni üretim sistemleri, üretim materyalleri, yeni teknolojiler geliştirilmektedir . Günümüzde bu yenilikleri takip etmek, kullanmak, geliştirmek sektörde rekabetin önemli unsurlarından birisi anlamına gelmektedir. Tarımsal yayım, teknolojik gelişme ve bilgi ile çiftçinin buluşmasını sağlayan ya da sağlaması gereken köprüdür (Büyükbay ve Kızılaslan, 2008). Bu çalışmada Türkiye’de erik üretiminin yoğun olarak yapıldığı Bursa, Afyon ve Mersin illerindeki işletmelerde, üreticilerin yayım elemanı ile görüşme sıklığı, yayım faaliyetlerine katılma ve basılı ve görsel yayınlardan faydalanma durumları belirlenerek erik üreticilerinin yayım faaliyetlerini izleme durumları ortaya koyulmuştur. Çalışmanın ana materyalini erik üreticisi işletmelerle yapılan anket çalışmalarından elde edilen veriler oluşturmaktadır. Erik yetiştiriciliği konusunda tarımsal yayım elemanı ile görüşme sıklığı en yüksek Afyon ilinde bulunmuştur. Afyon ve Bursa illerinde yayım elemanıyla görüşen üreticilerin tamamı aldıkları tavsiyelere uyduklarını, M ersin ilinde ise düşük oranda da olsa maddi imkansızlıklar ve güvensizlik nedeniyle yayım elemanının tavsiyelerine uymadıklarını söylemişlerdir. Bursa ilinde üreticilerin % 9,23’ü, Mersin ilinde % 4,62’si son bir yılda erik yetiştiriciliği ile ilgili yayım faaliyetine katıldıklarını bildirmişlerdir. Afyon ilinde ise üreticiler erik yetiştiriciliğine yönelik herhangi bir yayım faaliyeti yapılmadığını ifade etmişlerdir. Sonuç olarak Türkiye genelinde ticari olmayan karışık bahçelerde yapılan erik üretiminin tersi bir yapı gösteren, üretimin kapama erik bahçelerinde gerçekleştirildiği Bursa, Afyon ve M ersin illerinde erik yetiştiriciliği konusundaki tarımsal yayım faaliyetleri yetersiz bulunmuştur. Son yıllarda havza bazlı üretim modeline geçme çalışmaları hızla devam etmektedir. Ürünün belirli merkezlerde toplanmasının mutlaka fayda sağlayan yönleri olacaktır. Ancak bu çalışmaların tarımsal yayım yönü ile birlikte ele alınması, beklenen faydaya ulaşılmasında kritik öneme sahiptir.
Anahtar Kelimeler: Prunus domestica, M odern Üretim Sistemleri, Basılı ve görsel yayın.

Araştırmayı İndir

Türkiye Elma Endüstrisinin Rekabet Gücünü Artırma Olanaklarının Araştırılması

Yazar: F. Pınar Öztürk, A. Yücer, M. Demirtaş, N. Kaplan, D. Karamürsel, M. Emre, G. Öztürk, E. Kaçal, İ. Eren
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Pazarlama
Özet:

Türkiye, dünyanın 4. büyük elma üreticisidir. Buna karşın küresel pazarda, ürettiği elmaların sadece %3’ünü ihraç eden küçük bir oyuncudur. Bu veriler, Türkiye’nin elma endüstrisinde rekabet ile ilgili sorunlar yaşadığının göstergelerindendir. Çalışmada, Türkiye elma endüstrisinin (taze ve işlenmiş) rekabet gücünün artırılma olanaklarının belirlenmesi ve bir yol haritası çıkarılması amaçlanmıştır. Bu amaçla global elma endüstrisinde rekabeti oluşturan kriterler çerçevesinde, bu endüstride ileri ülkeler: yerli-yabancı literatür, istatistiki veriler kullanılarak değerlendirilmiş, mevcut durum makro ve mikro düzeyde analiz edilmiştir. Konu ile ilgili toplantı çıktıları da dikkate alınarak GZFT analizi yapılmış, belirtilen amaca hizmet edecek yedi adet stratejik hedef, stratejik hedeflere ulaşılmasını sağlayacak eylemler ve bu eylemlerle uyumlu faaliyetler belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Elma, Rekabet, Mevcut Durum, GZFT, Stratejik Hedef.

Araştırmayı İndir

Türkiye’de Meyve Fidanı Üreten İşletmelerin Pazarlama Yapısı Ve Sorunları

Yazar: Dilek Karamürsel, F. Pınar Öztürk, Cennet Oğuz, Meltem Emre, Alamettin Bayav, Ö. Faruk Karamürsel, Süleyman Akol, Emel Kaçal, Ayşegül Sarısu, Mesut Altındal
Yıl. 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Pazarlama
Özet
Bu çalışmada, Türkiye meyve fidanı üretiminin %91’inin gerçekleştirildiği 16 ilde, tabakalı tesadüfi örnekleme yöntemine göre belirlenen 93 işletmeden anket yoluyla elde edilen veriler kullanılarak meyve fidanı üreten işletmelerin, pazarlama yapıları, sorunları, satış sonrası meyve üreticilerine verilen teknik destek durumu ile fidan üreticilerine yansıyan sorunlar ortaya koyulmuş, çözüm önerileri geliştirilmiştir. Araştırma alanında, işletmelerin %94.62’si ürettikleri fidanları kendileri doğrudan alıcılara pazarlamakta, %34.41’i kooperatif, %26.88’i e-pazarlama, %16.13’ü ise bayiler aracığıyla pazarlamaktadırlar. Fidan fiyatlarını belirlerken üreticiler büyük oranda piyasa fiyatlarını (%72.04) dikkate almaktadırlar. İşletmelerin pazarlamada yaşadığı sorunlar 5’li likert ölçeği kullanılarak önem düzeyine göre; fiyat istikrarsızlığı, pazar yapısının düzensiz olması, vadeli satış yapılması ve satılan ürünün bedelinin alınamaması olarak belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Meyve fidanı, pazarlama, fiyat istikrarsızlığı,

Araştırmayı İndir

Armutta Tüketicinin Tercih Ettiği Dış Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Yazar: Fatma Pınar Öztürk, Gökhan Öztürk, Emel Kaçal, Uğur Erdem
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tüketim Ekonomisi
Özet
Son 30 yılda ıslah programlarının amaçları, yeme kalitesi ve hastalıklara kalıcı dayanım ile estetik standartlar üzerine yoğunlaşmıştır. Yeni geliştirilmiş armut çeşitlerinin başarısı, büyük oranda onların kalitelerine bağlıdır. Meyvenin duyusal profili, pazar potansiyelinin değerlendirilmesi, tüketici talep potansiyelinin belirlenmesi ve ıslah programlarındaki ileri seleksiyonların başarısı için oldukça önemlidir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de armut meyvesinin dış kalite özellikleri bakımından iç pazar tüketicileri tarafından tercih edilebilirliğini belirlemektir. Çalışmanın birincil verileri, 2014 yılında Antalya’da düzenlenen Growtech fuarı katılımcısı 91 panelistten görsel duyusal analiz metoduna göre hazırlanmış anketlerden elde edilmiştir. Panelistlerden, farklı armut şekil ve renklerini içeren skalalardaki her bir renk ve şekil seçeneği için 1-10 arası puan vermeleri istenmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde ANOVA testi ve temel istatistiklerden yararlanılmıştır. Türkiye iç Pazar tüketicilerinin, sarı-yeşil, parlak sarı ve açık yeşil renkli, pyriform şekilli, orta büyüklükte dış görünüş kalite özelliklerine sahip olan armutları tercih ettikleri belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Meyve kalitesi, Pyrus communis, duyusal analiz, renk, şekil

Araştırmayı İndir