Bahşılar Köyü Kooperatif Algısı Ve Pazarlama Davranışları

Yazar: Songül Akın, Fatma Öcal Kara
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Örgütlenme
Özet
Ekolojik koşulları sofralık ve şıralık üzüm yetiştiriciliği için çok uygun olan Güneydoğu Anadolu bölgesinde geleneksel sistemle kurulmuş yer bağlarda Şire, Tahanebi, Mazrani, Rumi, Kabarcık gibi çeşitler yetiştirilmektedir Diyarbakır Eğil ilçesi özellikle sofralık ve şıralık üzüm üretiminde diğer ilçelere göre üretim alanı bakımından daha az ve küçük parsellerde üretim yapılmasına rağmen, 900 Kg/da ile diğer ilçe ortalamaların üzerinde verime sahiptir. Bu nedenle de yöre halkı için önemli bir gelir kaynağı niteliğindedir . Eğil ilçesinin coğrafi yapısı gereği arazileri büyüklüklerinin küçük, sulama olanaklarının çok sınırlı olması nedeniyle tarımsal geliri de ova ilçelere göre daha düşüktür. İlçede ortak ekonomik menfaatlerin korunması için kooperatif işletmelerden faydalanmasının üreticilerin gelir seviyelerinin artırılmasında etkili olacağı düşünülmektedir.
Bu çalışma Eğil ilçesi Bahşılar köyünde üzüm üreticilerinin üretimden pazarlamaya kadarki tüm aşamalarda yaşadıkları sorunlar ile bu sorunların çözümüne yönelik örgütleneme biçimleri ile bu örgütlenme yapılarına bakış açılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada Bahşılar köyünde üzüm üreticileri, diyarbakır merkezinde şire ürünleri pazarlayan işletmeler ile yapılan anket çalışmaları ve nitelikli sohbetlerden elde edilen birincil kaynaklı verilerle, Tarım ilçe müdürlüğünden ile elde edilen ikincil kaynaklı veriler kullanılmıştır

Anahtar Kelimeler: Kooperatifçilik, , Pazarlama, Eğil.
Araştırmayı İndir

Çiftçi Kayıt Usulü Veri Toplama Tekniğini Kullanarak Harran Ovası Sulu Pamuk Tarım İşletmelerinde Etkinlik Analizi Projesi’ne Üreticilerin Bakışı

Yazar: Tamer Işgın, Fatma Öcal Kara, Remziye Özel, Osman Çopur, Turan Binici, Hatice Subaşı
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
Harran Ovası’nda, tarımsal üretimde verim ve kalite değerleri olması gerekenin altındadır. Dahası, sulu tarıma geçişle beraber önem kazanan sulama suyunun aşırı miktarlarda pamuk tarlalarına bırakılması, yani vahşi sulama, bölgede çoraklaşma tehlikesiyle beraber verim kayıplarına neden olmuştur. Ayrıca yöre çiftçisinin, kullandıkları bazı faktörler açısından rasyonel olmadıkları saptanmıştır. Bu sebepler, pamuk çiftçilerinin bir etkinlik analizine tabi tutulmalarını zorunlu hale getirmiş ve bu analiz bulguları ışığında da bazı lokal tarım politika araçlarının geliştirilmesi artık kaçınılmaz bir durum almıştır.
Bu çerçevede, yürütmekte olduğumuz bu proje1 ile, özellikle çiftçi günlüğüne dayalı kontrollü çiftçi anketlerinin kullanılması, anket çalışması yapılacak çiftçiler için teşvik primi uygulamasına başvurulması ve belirli aralıklarla bu çiftçilerin köylerinde ziyaret edilmesi gibi yöntemlerle ankete katılımın arttırılması ve rakamsal detayı içeren soruların yanıtlanmasında hatırlayamama probleminin doğurduğu sakıncaların en aza indirilmesi hedeflenmektedir. Bu çalışmada, projenin kısa bir tanıtımını yapmak ve üreticilerin işletmesine ait bilgileri ve projeye bakışını ortaya koymak amaçlanmıştır.
Bu proje, 2012 yılı pamuk tarımına ilişkin verileri içerdiğinden günlükler çiftçilere dağıtılmış ve doldurulmaya yeni başlanmıştır. Bu nedenle çalışmada, örneğe çıkan 123 gönüllü üretici ile Harran Ovası’nda yer alan Harran, Akçakale ve Merkez ilçelere bağlı yaklaşık 50 köyde yapılan anket çalışmasıyla üreticilerin bu projeye bakış açısı ortaya konmuştur. Çalışmada üreticilerin pamuk tarımına ilişkin sorunlarına, projeyi ve ankete teşvik primini değerlendirme biçimlerine, proje bittikten sonra kayıt tutma alışkanlığı kazanmalarına, pamuk fiyatlarına, bilgi alma kaynaklarına ve deneklerin kişisel ve işletmelerine ilişkin bilgilerine yer verilmiştir. Çalışmada, üreticilerin bu projeyi olumlu değerlendirdikleri, kayıt tutma faaliyetini proje bitiminden sonra da sürdürebilecekleri saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çiftçi günlüğü, etkinlik, çiftçi kayıt usulü veri toplama
Araştırmayı İndir

Hatalı Tarımsal Uygulamaların Toprak Ve Su Kirliliği Üzerine Etkileri Ve Çözüm Önerileri

Yazar: Güneş Eren Yalçın, Fatma Öcal Kara, Şeyda İpekçioğlu, Ebru Yazıcı
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Doğal Kaynaklar Ve Çevre Ekonomisi
Özet
Dünya nüfusu hızla artış göstermekte olup bugün 7 milyarı aşmıştır. Bu nüfusun en büyük gereksinimi yaşamlarını devam ettirebilmek için sağlıklı ve yeterli beslenmedir. Beslenme, gıda ürünleri ile gerçekleşmekte olup, gıda ürünleri ise tarımsal üretim sonucu elde edilmektedir. Türkiye, tarım ülkesi olma özelliğini korumakta olup, artan nüfusun başta gıda ihtiyaçları olmak üzere taleplerini karşılamak üzere zaman içinde aile içinde gerçekleşen geçimlik tarımdan ticari tarıma geçiş yapmıştır. Tarımsal üretimin geçimlik tarımdan ticari tarıma geçmesi ile birlikte talebi karşılayacak miktar ve kalitede ürünü arz edebilmek için gelişmiş girdi ve teknolojiler üretime dahil edilmiştir. Fakat tarımda verim artışı için yapılan bu uygulamaların, hatalı, aşırı ve bilinçsiz şekilde gerçekleştirilmesinden ötürü hatalı tarımsal uygulamaları da beraberinde getirmiŞtir. Zirai ilaç kullanımı, kimyasal gübre kullanımı, bitkisel ve hayvansal artıkların imha edilmesi, sulama gibi uygulamaların hatalı gerçekleşmesinden ötürü, toprak ve su kaynakları hızla kirlenmektedir. Başta toprak ve su olmak üzere doğa ile birebir iliŞki içerisinde gerçekleşen tarımsal üretimde ekonomik anlamda gelişime katkı çevrenin korunmasına bağlıdır. Kaynakların doğru ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak için, çiftçilerin zirai ilaç ve kimyasal gübre kullanımı, sulama, bitkisel artıkların yok edilmesi gibi konularda bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada da: hatalı olarak gerçekleşen tarımsal uygulamaların toprak ve su kirliliğine olan etkilerinin neler olduğu belirtilmeye ve çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Toprak, su, kirlilik, tarımsal uygulamalar

Araştırmayı İndir

İklim Değişikliğinde Kadının Rolü Ve Tarımsal Yayım

Yazar: Fatma Öcal Kara, Güneş Eren Yalçın, Tamer Işgın, Remziye Özel
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: İklim Değişikliği
Özet
Tarımın beslenme gereksinimimizi karşılaması nedeniyle önemi tartışılmaz derecede büyüktür ve iklim değişikliğinden en fazla etkilenen sektördür. Bu değişimden kırsalda kadınlar da önemli derece etkilenmektedir. Bu bağlamda çalışmada, kadınların tarımdaki konumu, doğal kaynakları kullanımındaki rolü, sorunları ve iklim değişikliğinden etkilenmelerini incelemek amaçlanmıştır. Gelişmekte olan ülkelerde kadınların üstlendikleri görevler genelde doğal kaynaklarla bağlantılıdır. İklim değişikliği nedeniyle kadınlar ev içi sorumlulukları, örneğin yemek temini ve güvenliği, temiz suya ulaşım, ısınma için daha fazla zaman harcamak zorunda kalmaktadırlar. Dolayısıyla çevresel bozulmalardan daha fazla etkilenirler bu nedenle iklim değişikliğine karşı daha hassastırlar. Kırsalda, suyun yöneticisi durumundadırlar ve nasıl, nereden sağlanacağına, ne miktarda, nasıl kullanılacağına karar verici durumdadırlar. Besin gereksinimimizi karşılamak, iklim değişikliğinin üstesinden gelebilmek ve gelecek kuşaklarımız için: su kullanımı, iyi tarım uygulamaları vb. konularda yapılacak yayım çalışmaları, cinsiyet dengeli ve düzenli olarak, “mekanik bilgi aktarma” biçiminde değil, katılımcı, demokratik koşullarda bireyi güdüleyerek gerçekleştirilmelidir. Böylelikle sürdürülebilir tarım konusunda bilinçlendirme ortamı yaratılabilinir. Ayrıca kadınların örgütlenebilecekleri ortam yaratılmaya çalışılmalı, projelerin hazırlanmasında ve uygulanmasında katılımları sağlanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Su kullanımı, tarımda kadın, iklim değişikliği, tarımsal yayım

Araştırmayı İndir

Tarımda İş Kazaları Ve Hastalıkları

Yazar: Güneş Eren Yalçın, Ebru Yazıcı, Fatma Öcal Kara
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Diğer
Özet
Tarım, insanların yaşamlarının sağlıklı ve kaliteli bir şekilde devamlılığını sağlamak için başta beslenme ihtiyacı olmak üzere birçok ihtiyaçlarını karşılayan önemli bir sektör konumundadır. Hızla artan nüfus ile gıda ve diğer tarımsal ürünlere olan talepte artış göstermektedir. Bu talebi karşılamaya çalışan tarım sektörü diğer sektörlere göre daha fazla işgücü gerektiren ve büyük bir nüfusu istihdam ettiren bir sektördür. Tarımda istihdam ettirilen bu nüfus birçok tehlike ile karşı karşıya risk altında çalışmaktadır. Tarım makinesi ile yaralanma, pestisit ve diğer kimyasallara maruz kalma, tarımsal kökenli trafik kazaları, böcek, akrep, yılan vb. sokmaları, kirli sular ile zehirlenme tarımsal işgücünü tehdit eden başlıca risk faktörleridir.
Henüz tarım çalışanlarını korumaya yönelik bir iş sağlığı ve güvenliği yasasının bulunmaması, tarımda çalışan nüfusun eğitim seviyesinin düşük olması, tarımda örgütlenmenin yetersiz olması, kadın ve çocuk işçilerin sayıca fazlalığı sektörde iş güvenliğinin gelişmesini engellemektedir.
Bu çalışmada: tarımda çalışan nüfusun karşı karşıya kaldıkları iş kazası ve hastalıkları hakkında yapılmış çalışmalar ve istatistikler incelenerek bilgi verilmiş, tarımda iş sağlığı ve güvenliği konusunda yaşanan sorunlara yönelik çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İş kazası, iş güvenliği, işgücü

Araştırmayı İndir

Şanlıurfa’da Buğday Tarımının Tarımsal Yayım Açısından Çözümlenmesi

Yazar: Yaşar Aktaş, Fatma Öcal, Güzel Yılmaz, Ahmet Kubaş
Yıl: 2004
Yayım Yeri: 6. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Yayım Ve Haberleşme
Özet: Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde yer alan ve aşiret düzeni üst yapı kurumlarının hala sürdüğü Şanlıurfa’da buğday tarımının seçilmiş kimi konularında, üreticilerin girdi kullanım davranışı, girdilerin insan sağlığına olan etkisi ve onların hu konudaki bilgi düzeyini çözümleyerek tarımsal yayım çalışmasının konusu, erek küme (targetgroup). Çalışma yöntemi, yaymanların hizmet içi eğitimi gibi sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek amacı ile bu araştırma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada kuramsal temel olarak Hartmut Albrecht tarafından geliştirilen konum işlevsel yaklaşım kullanılmıştır. Şanlıurfa’nın 1 I ilçesinden seçilen 105 köyde 210 denekle anket yapılmış ve örneğe çıkan her köyden 2 adet işletme rastgele seçilmiştir. Seçilen işletmelerle yüz yüze anket yöntemi uygulanmıştır. Kİ de edilen bilgiler bilgisayar ortamında değerlendirilerek bir çizelgede biraca getirilmiştir. Seçilen yenilik türleri. 4 değişken bilgi kaynağı, mülkiyet, bir örgüte üyelik ve öğrenim durumu bağlantısında yorumlanmıştır. Araştırma sonuçlan, iki noktada toplanmıştır. Birincisi. Tarımsal Yayım örgütüne ilişkin değerlendirme ve öneriler. Bu da kendi içinde tarımsal yayımın konusu, erek küme çalışması, çalışma yöntemi, hizmet içi eğitim ve çevre dostu tarım politikası olmak üzere 5 ana başlık altında gerçekleştirilmiştir. Ve son olarak kurama katkı başlığı altında araştırmadan çıkarılan bilgiler soyutlanarak dile getirilmiştir
Anahtar Kelimeler: Şanlıurfa. Buğday tarımı. Tarımsal Yayım, Konum işlevsel yaklaşım

Araştırmayı İndir

Şanlıurfa İli’nde Tarımsal Yayımı Hizmetlerinde Kadının Yeri

Yazar: Fatma Öcal Kara, Yaşar Aktaş, Tamer Işgın
Yıl:2004
Yayım Yeri: 6. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Yayım ve Haberleşme
Özet: Kırsal alan kadınlarının tarımsal üretime olan katkıları, son yıllarda lark edilmiş, kadının tarımsal yayım açısından önemi henüz tam olmasa da algılanmaya başlanmıştır Günümüzde ev ekonomisi kurslarının dışında kadınlara üretim tekniği konusunda da kurslar götürülmektedir Türkiye’nin diğer bölgelerinde olduğu gibi Şanlıurfa’da da tarımsal üretimde kadının önemini görmemek mümkün değildir Hem bitkisel, hem dc hayvansal üretime etkin olarak katılmaktadır. Bu araştırmada Şanlıurfa’da son yıllarda tarımsal yayım örgütünün kadınlara götürdüğü hizmetler İncelenmiş, örgülün kırsal kadına nasıl bir bakış açısı içerisinde olduğu araştırılmıştır. Araştırmada Şanlıurfa Tarım İl Müdürlüğü Çiftçi Eğilim ve Yayım Şubesinde çalışan yaymanlarla anket yapılmıştır Bu anket sonuçlarından tarımsal yayım örgütünün tam olmasa da kadınlara üretim tekniği konusunda tarımsal yayım çalışmasının gerekliliğini anladığı söylenebilir. Ancak bu konuda nitelikli bayan yayman eksikliği ve projelerin şube yaymanlarının hiçbir katkısı olmadan bakanlık tarafından hazırlanması ve maddi kaynak yetersizliği tarımsal yayım çalışmalarında örgütün karşılaştığı en önemli sorunların başında gelmekledir
Anahtar Kelimeler: Şanlıurfa, tarımsal yayım, kırsal kadın

Araştırmayı İndir

Küresel İklim Değişikliğinin Türkiye’de Tarımsal Üretime Etkileri ve Çözüm Önerileri

Yazar: G. Eren Yalçın, F. Öcal Kara
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: İklim Değişikliği
Özet
Küresel iklim değişikliği, insan etkisiyle atmosferde sera gazlarının konsantrasyonunun artması dolayısıyla doğal sera etkisinin kuvvetlenmesiyle ortaya çıkmaktadır. Bu kuvvetlenme sonucunda ise yeryüzü sıcaklığında yükselme gerçekleşmektedir. Hava sıcaklığında meydana gelen yükselmeler, dünya üzerinde iklimsel değişmelere yol açmaktadır. Tarım, iklimle doğrudan ilişkili olup, yaşanan bu değişikliklerden öncelikli olarak etkilenen bir sektördür. Yeryüzü sıcaklığının artmasıyla kuraklık, yağış miktarındaki ve şiddetindeki değişiklikler, buharlaşma sonucu sulama suyu hacmindeki azalmalar doğal koşullara birinci dereceden bağlı olan tarımsal üretim için büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Tarım sektörü Türkiye için önemli bir gelir ve de istihdam kaynağıdır. Fakat yapılan araştırmalar göstermektedir ki; iklim değişikliği Türkiye’de tarımsal üretim miktarında önemli azalmalara yol açacaktır. Bu etkileri en aza indirebilmek için acilen gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu çalışmada, iklim değişikliğinin tarım sektörü üz erindeki etkileri konu ile ilgili yapılmış çalışmalardan ve istatistiklerden yararlanılarak araştırılmış olup, sorunların çözümüne yönelik öneriler getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Küresel iklim değişikliği, Sera etkisi, Tarımsal üretim.

Araştırmayı İndir

Şanlıurfa İli’nde Tarımsal İlaç Bayilerinin Çalışmaları ve Tarımsal Yayım İlişkisi

Yazar: F. Öcal Kara, G. Eren Yalçın, T. Işgın, R. Özel, S. Akın, H. Akbaş, B. Eser
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarısmal Yayım Ve Haberleşme
Özet:

Günümüzde tarım ürünlerini korumak ve açlık tehlikesini önlemek için tarımsal savaşımda, tarımsal ilaçlardan yararlanmak bir zorunluluk haline gelmiş ve tüm dünyada ilaç kullanımında artışlar gözlenmiştir. Güneydoğu Anadolu Projesi’nin devreye girmesi ile birlikte Harran Ovası’nda geniş alanlarda sulu tarıma başlanmış ve tarımsal ilaç kullanımında da artış olmuştur. Artan tarımsal savaş ilaçları talebi karşısında tarımsal ilaç bayi sayısında da artış olmuştur. Bu bağlamda, bu çalışmada bay ilerin çiftçilerle olan ilişkilerini tarımsal yayım açısından araştırmak amaçlanmıştır. Çalışmanın ana materyalini Şanlıurfa İli Merkez İlçe’de örnekleme ile seçilen tarımsal ilaç pazarlayan bayilerle yapılan anketlerden elde edilen veriler oluşturmuştur. Araştırmada bayilerin faaliyetleri ve çiftçilerle olan ilişkileri incelenmiştir. Ayrıca finansman sorunları, bayilerin bilgi alma kaynakları, ilaç kullanımı konusunda teknik, insan sağlığı ve çevre koruma açısından bilgileri ve çiftçileri bilgilendirme çalışmaları, ziraat fakültesi ile ilişkileri üzerinde durulmuştur. İlaç kutularına depozito uygulaması getirilmesi konusunda bayilerin görüşleri de alınmıştır. Bayilerinin finansman sorunlarının başında satışların vadeli olması gelmektedir. Diğer bir sorun, ovada birçok çiftçi hala tarımsal ilaç uygulamalarını maske ve eldiven takmadan yapmaktadır. Ne yazık ki bayiler, kar amacı güden bir kuruluş olması nedeniyle ilaçların çevre ve insan sağlığına zararı konusunda herhangi bir bilgilendirme çalışması yapmamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Tarımsal İlaç Bayi, Tarımsal Yayım, Bilgi Kaynakları, Çevre Koruma.

Araştırmayı İndir

Organik Tarım Üreticilerinin Teknik -Ekonomik Sorunları, Bilgi Kaynakları Ve Organik Tarım Üretici Birliğinin Etkisi (Ilgın Köyü Örneği)

Yazar: S. Akın, A. Kara, V. Pirinç, F. Öcal Kara
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Örgütlenme
Özet:

Bu çalışmada, Diyarbakır ili Eğil ilçesindeki Ilgın Köyünde organik tarımla uğraşan üreticilerle anket çalışması yapılarak bir alan çalışması gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, organik tarım üretimde üreticilerin bu konuda ne kadar bilgili olduğu, teknik bilgilerin nerden alındığı ve kurulmuş olan organik üreticiler birliğine karşı üreticilerin bakış açılarının araştırılması amaçlanmıştır. Anket çalışması Şubat 2014 ayı içerisinde Diyarbakır ili Eğil ilçesindeki Ilgın Köyünde Organik Tarım Üretici Birliğine üye otuz üç üyeye uygulanmıştır. Yapılan anket çalışmaları, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğil Tarım İlçe Müdürlüğünün 2009 yılından itibaren düzenli olarak proje köylerinde verdiği uygulamalı ve teorik eğitimlerin yararlı olduğu görülmüştür. Ayrıca 2010 yılında Organik Tarım Üretici Birliğinin kurulması ile köyde ilk kez örgütlenmenin başlatılması ve çalışmanın yapıldığı ana kadar sorunsuz bir şekilde örgüttün çalışmalarına devam etmesinin yörede tarımsal örgütlenmeye karşı var olan olumsuz bakış açısının giderilmesinde etkili olduğu görülmüştür. Üreticilerin organik tarım ile ilgili bilgi kaynaklarının %66,7oranında Tarım İlçe müdürlüğü olduğu belirtilmiştir. Üreticilerin organik tarım ile bilgilerinin seviyelerini 63.6 oranında orta düzeyde tanımladıkları ve %90.9 oranında konu ile bilgi almayı devam ettirmek istedikleri görülmüştür.

Araştırmayı İndir