Türkiye Et Fiyatlarındaki Değişimin Avrupa Birliği İle Mukayeseli Analizi

Yazar: Fahri Yavuz, Atilla Keskin, H. Bayram Işık
Yıl: 2006
Yayım Yeri: 7. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Antalya
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
Piyasa ekonomisinin çalıştığı ekonomilerde fiyatlar, piyasa sinyalleridir ve fiyat mekanizmasının çalışmasında en önemli rolü oynarlar. Ayrıca, özellikle tarım sektöründe fiyatlar sektörle ilgili analizlerde en güvenilir verilerdir. Bu nedenle fiyatlara dayalı analizler tarım sektörü ve dolayısıyla et sektörü ile ilgili sağlıklı çıkarımlar yapmak mümkündür. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki cl fiyatları trendlerini kendi içinde ve Avrupa birliğindeki fiyatlarla mukayeseli analizini yapmaktır. Türkiye ile ilgili 40 yıllık, Avrupa birliği ile ilgili son 12 yıllık fiyatlardaki değişim trendleri verilen, grafikler üzerinde gösterilerek karşılaştırmalar yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’de sığır ve koyun eti fiyatları sürekli bir artış gösterirken tavuk eti fiyatları 1980’li yıllardan itibaren düşmeye başlamıştır. AB’de sığır etinde fiyatlar düşerken ve koyun etinde fiyatlar sabitken, Türkiye’de her ikisinde de artış olmuştur. Tavuk etinde ise AB ’de fiyatlar son yıllarda artarken Türkiye’de düşme olmuştur. Türkiye, beyaz et sektöründe rekabet edebilirlik açısından iyi bir durumda görülürken, özelikle sığır etinde rekabet edebilme şansına sahip değildir. Bu nedenle Türkiye, özellikle daha verimli hayvanların olduğu daha büyük işletmelerle yapılan bir hayvancılığa götürecek yapısal politikalar uygulayarak üretim maliyetlerini düşürmeli kalitesini yükseltmeli ve AB ile tek Pazar haline geldiğinde rekabet edecek hale gelmelidir.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Avrupa Birliği, Et Fiyatı Trendleri

Araştırmayı İndir

Bir Çiftçi Eğitimi Projesinin Üretici Davranışlarına Etkilerinin Analizi: Erzurum İli Büyükbaş Hayvan Islahı Projesi Örneği

Yazar: Adem Aksoy, Fahri Yavuz, Mustafa Terin, İrfan Okan Güler
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Yayım ve Haberleşme
Özet
Bu çalışmada önemli bir çiftçi eğitim projesinin üreticilerin hayvancılık faaliyetleri ile ilgili tutum ve davranışlarında meydana getirdiği etkilerin analiz edilmesi amaçlanmıştır. Proje, Erzurum ilindeki büyükbaş hayvancılığın temel problemlerini çözmek amacıyla 2005-2010 yıllarında devam etmek üzere 6 yıllık planlanmıştır. Hedef kitle olarak kamuoyu, teknik elemanlar ve Erzurum ilinde faaliyette bulunan büyükbaş hayvan yetiştiriciler alınmıştır. Metot olarak katılımcı yaklaşım sistemi benimsenmiştir. Projede grup ve kitle yayım araç ve yöntemlerinden yoğun şekilde yararlanılmıştır. Proje süresince, 173 eğitim semineri, 12.000 katılımcı çiftçi, 32.500 çiftçi el kitabı, 6 teknik gezi, 2 teknik eleman eğitimi ve yaklaşık 50.000 suni tohumlama buzağısı elde edilmiştir. Proje sonunda il düzeyindeki istatistiklerde et-süt veriminde ve yem bitkisi ekim alanında önemli artışlar olduğu tespit edilmiştir.
Çalışmada anket yapılan üreticilerin %96’sı artık ahırlarını daha havadar tuttuklarını, %84’ü ineğin verimine göre yem vermeye başladıklarını, %71’i samanı yem olarak kullanmamayı öğrendiğini ve %76’sının ise kaba yemi daha iyi muhafaza etmeye başladıklarını ifade etmişlerdir. Diğer modern hayvancılık tekniklerini kullanma doğrultusunda çiftçilerin %50 ve üzerinin tutum ve davranışlarında değişim yaptıkları ortaya çıkmıştır. Bu durum, çiftçi eğitim çalışmalarının katılımcı, doğru zamanda ve doğru bir şekilde yapılması durumunda çiftçinin tutum ve davranışlarında önemli değişiklikler yapacağını ortaya koymaktadır. O nedenle bu tip iyi uygulama örnekleri artırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Çiftçi eğitimi projesi, tutum ve davranışlar, Erzurum, büyükbaş hayvan ıslahı
Araştırmayı İndir

Tarım Ekonomisi Alanında Araştırmalar ve Tübitak Proje Önerilerinde Durum

Yazar: Fahri Yavuz
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Diğer
Özet
Gıda güvencesinin sağlanması Uç temel koşula dayanır. Bulunabilirlik, istikrar ve erişilebilirlik. Tarımda teknoloji ve modern tarım uygulamaları ile verimlilik artmakta dolayısıyla tarımsal ürün arzında ve istikrarında gelişmeler sağlanmaktadır. Gıda güvencesinin sağlanmasında en önemli sorun gıdaya erişilebilirlik boyutunda yaşanmaktadır. Yapılan çalışmalarda dünyada yeterli gıda üretildiği ancak gelir eşitsizliği ve yoksulluğun gıda güvencesizliğine yol açtığı görülmektedir. Gelir dağılımında, eşitsizliklerin ve işsizliğin yüksek seyrettiği ülkelerde, gıdaya erişilebilirlik güç olmakta ve gıda güvencesizliği riski artmaktadır.
Az gelişmiş ülkelerde, gelir dağılımındaki eşitsizlik özellikle tarım kesimiyle tarım dışı kesimler arasında görülmektedir. Bu ülkelerde nüfusun büyük bir bölümü tarımda istihdam edilmekte ve ulusal gelirden de, diğer kesimlere göre daha düşük bir pay almaktadır.
Ülkemiz kırsalında tarım kesiminde istihdam edilen nüfusun azalmasına rağmen hala gelişmiş ülkelerin çok üzerindedir. Tarımın katma değer yaratma gücünün zayıflığı ve iç ticaret hadlerinin sektör aleyhine gelişmesi bu sektörde çalışanların milli gelirdeki payını düşürmekte gelir dağılımında makas sektör aleyhine açılmaktadır. Diğer taraftan sektörün kendi içerisindeki gelir dağılımının da çok adil olduğu söylenemez.
Ülkemiz kırsalında gelir dağılımı adaletsizliğinin yanı sıra tarım kesiminde işsizlik ve eksik istihdam oranının çok yüksek olduğu bilinmektedir. Kırsal nüfusun yoğun olması ve toplam istihdamın kayda değer bir bölümünün tarımda yerleşik olması, sektör üzerinde ağır ve yoğun bir nüfus baskısına ve gizli işsizliğe yol açmaktadır.
Çalışmada Türkiye kırsalında gelir dağılımı ve istihdam durumu incelenerek elde edilen verilerin kırsalda gıda güvencesi üzerindeki etkileri gıdaya erişilebilirlik boyutu ile değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Gelir dağılımı, istihdam, gıda güvencesi, Türkiye
Araştırmayı İndir

Erzurum Daphan Ovasında Tarımsal Sulamanın Ekonometrik Analizi

Yazar: İrfan Okan Güler, Fahri Yavuz
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
Araştırma alanı olan Daphan Ovası: Erzurum’da verimli ve önemli miktarda tarım arazisi bulundurmaktadır. Ancak ovaya yaz döneminde düşen yağışların yetersizliği nedeniyle tarımsal sulama önem kazanmaktadır. Bu çalışmada Daphan Ovasında faaliyet gösteren işletmelerin verimli ve devamlı bir sulu tarımı başarabilmeleri için: tarımsal faaliyetlerinde su kullanımına yönelik problemlerin tespit edilip, çözüm önerilerinin sunulması amaçlanmıştır. Araştırmanın ana materyalini Daphan sulama sahasında yer alan köylerdeki çiftçiler ile yapılan anket verileri oluşturmaktadır. Sahadaki köyler gayeli örnekleme yöntemiyle, çiftçiler ise basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilerek anketler uygulanmıştır. Regresyon analizi ile sulama başarısına etki eden faktörler tespit edilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda köylerin, sulama birliğinin bulunduğu ilçeye yakınlık durumunun, tarımsal faaliyet şekli olarak bitkisel üretim yapmanın (p<0.01), sulama tekniği ile yöntemini bilmenin ve etkin şekilde sulama yaptığına inanmanın: sulama faaliyetini olumlu etkilediği tespit edilmiştir. Tarımsal faaliyette verimli şekilde su kullanımının artırılabilmesi için: sulama birliği ile sürekli irtibat sağlanması, bitkisel üretimin teşvik edilmesi ve çiftçilerin bilinçlendirilmesi gibi önlemlerin faydalı olacağı ifade edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Erzurum, Daphan ovası, tarımsal sulama, ekonometrik analiz.
Araştırmayı İndir

Tarımsal Dış Ticaret Politikalarının Klasik Refah Analizi: Türkiye Şeker Sektörü Örneği

Yazar: Fahri Yavuz, Mehmet Tarakçıoğlu, Ramazan Çakmakçı
Yıl: 2002
Yayım Yeri: 5. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Erzurum
Konu: Uluslararası Tarım ve Ticaret
Anahtar Kelimeler: Tülkiyede şeker sektörü dış ticaret politikaları klasik refah analizleri

Araştırmayı İndir

Doğrudan Gelir Desteğinin Fındık Sektörüne Olası Etkilerinin Ekonometrik Analizi

Yazar: Avni Birinci, Tecer Atsan, Kenan Peker, Fahri Yavuz
Yıl: 2002
Yayım Yeri: 5. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Erzurum
Konu: Tarım ve Gıda Politikası
Özet: Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip fındık sektöründe, dikim alanları Doğu Karadeniz Bölgesindeki eğimli fındık alanlarından alternatif ürünlerin ekonomik olarak üretilebileceği Batı Karadeniz Bölgesindeki taban arazilerine kaymakta ve bu da fındık arzı fazlalığına neden olmaktadır Emdik sektöründeki bu problemin asıl kaynağının yıllardan beri uygulanan, küçük ve orta büyüklükteki fındık üreticisine peşin Ödeme yapılmadığından fazla yansımayan yüksek destekleme fiyatları olduğu belirtilmektedir Bu çalışmada sektörün problemlerine çözüm getirecek uygun alternatif politikalar sunmak için sektörün ekonometrik modeli oluşturulmuştur Model ve modeldeki eşitlikler iyi açıklanırken, tüm parametrelerin işaretleri ekonomik teoriye uygun olarak tespit edilmiştir. Model, sektördeki problemin kaynağının yıllardan beri uygulanan yüksek destekleme fiyatları olduğunu doğrulamaktadır Ülke içindeki tüketim, gelir seviyesi ve reklama karşı tepkili, fakat fiyatlara tepkili değildir Kısa dönemde iç tüketimi artırmanın en iyi yolunun reklam olduğu görülmektedir Model sonuçlarına göre, destekleme fiyatları, fındık üreticisine piyasa garantisi sağlamak için üretim maliyetleri ve piyasa fiyatına yakın belirlenerek üreticiye sadece piyasa garantisi sağlanmalıdır Sadece, fındık dikini alanlarını belirleyen yönetmeliklerin izin verdiği alanlarda üretim yapanlara doğrudan gelir ödemesi yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Türkiye fındık sektörü, ekonometrik model, politika analizleri

Araştırmayı İndir

Türkiye Sütçülük Sektöründeki Değişik Kesimlerin Sektörle İlgili Görüşlerinin Analizi

Yazar: Vedat Dağdemir, Attila Keskin, Sibel Tan, Şafak Aksoy, Fahri Yavuz
Yıl: 2002
Yayım Yeri: 5. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Erzurum
Konu: Tarımsal ve Tarıma Dayalı Sanayi
Özet: Bu çalışmada. Türkiye sütçülüğü ile ilgili olarak çiftçi sanayici ve resmi ve sivil kumrulardan elde edilen veriler değerlendirilmişin Değerlendirmede, sektörle öne çıkan problemler, sektörle ilgili eğilimler ve kurumsal yapılanmaya bakış açısı belirlenmeye çalışılmışın Sektörde çiftçinin en büyük problemim sut fiyatlarının istikrarsız olması oluşturuyorken, sanayicinin en büyük problemini yeleni seviyede kaliteli ve devamlı süt bulamama oluşturmuştur Çiftçi ve sanayicinin karşı karşıya kaldığı sorunların kaynağının çok önemli bir oranının ekonomik olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca çığ süt piyasasında çiftçinin pazarlık gücünü artırıcı bir yapılanmaya gidilmesi gereği ön plana çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Türkiye sütçülük sektörü, sütçülük politikaları

Araştırmayı İndir

Kırsal Kalkınmada Leader Yaklaşımı: Erzurum İli Büyükbaş Hayvan Islahı Projesi Örneği

Yazar: Mustafa Terin, Fahri Yavuz
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Kırsal Kalkınma ve Yoksulluk
Özet
Kırsal kalkınma kavramı 19. yüzyılın başlarında ortaya çıkmış ve kırsal alandaki gelişmelere paralel olarak pek çok değişikliğe uğramıştır. Ulusal düzeyde tasarlanan ve uygulamaya konulan büyümeye dayalı politik öncelikli kalkınma modeli yerini, giderek toplumun tamamını kapsayan, yerel potansiyeli dikkate alan, katılımcı ve sürdürülebilir kalkınma yaklaşımına bırakmıştır. Bu çalışmanın temel amacı, Avrupa Birliği sınırları içerisinde ilk defa 1990’ların başında gündeme gelen ve kırsal kalkınma stratejilerinin ve kalkınma programlarının aşağıdan yukarıya bir yaklaşımla, yerel aktörler ve çıkar gruplarının bizzat sürece dahil olmaları yoluyla hazırlanmasını öngören LEADER yaklaşımının özelliklerini dikkate alarak bu kapsamda Erzurum Büyükbaş Hayvan Islahı Projesinin (EBHİP) bir değerlendirmesini yapmak ve LEADER yaklaşımının Erzurum şartlarındaki bu uygulamasından çıkarımlar üretmektir. Proje kapsamında birçok enler yaşanmıştır. 175 eğitim programı ile 12.500 çiftçi eğitilmiş, 32.500 Çiftçi El Kitabı basılmış, 6 teknik gezi, 4 kez Uluslararası Hayvancılık Fuarına katılım, buzağı yarışması ve en önemlisi de 55 bin civarında sunni tohumlama buzağısı elde edilmiştir. Sonuç olarak, 2005 – 2010 yılları arasında sürdürülen EBHIP neticesinde yerel potansiyel kullanılarak cüz-i bütçelerle önemli başarılar sağlanmıştır. LEADER yaklaşımının öncelikli olarak önem verdiği gibi bu projede de kırsal kalkınmada yerel potansiyelin değerlendirilmesi ve yapılan projeye yerelde sahip çıkılması başarıya ulaşmada ve bu başarının sürdürülebilmesinde en önemli faktör olmuştur. Bu sonuç, LEADER yaklaşımındaki unsurların kırsal kalkınma projelerinde kullanılmasının gerekliliğini bir daha ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: LEADER, Kırsal Kalkınma, Büyükbaş Hayvancılık, Erzurum
Araştırmayı İndir

Tarım Ekonomisinde Bilimsel Makale Yazmak: Zorluklar, Fırsatlar ve Öneriler

 

Yazar: Fahri Yavuz
Yıl: 2004
Yayım Yeri: 6. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Diğer
Özet: Bu çalışmada Tarım ekonomisi alanında ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde makale yazma ve yayınlamaya yönelik zorluklar, problemler, problemler ve fırsatlar Türkiye’deki farım Ekonomistleri açısından incelenmeye çalışılmıştır. Türkiye’deki lisans üstü eğitimin uluslararası seviyede olmadığından uluslararası tarım ekonomisi dergilerinde makale yayınlamanın Türkiye’deki Tarım Ekonomistleri için zor bir hedef olduğu gözlenmiştir Türkiye’de Tarım Ekonomisi alanında SCT’de listelenen dergi olmadığı da bilinmekledir. Bu nedenlerden dolayı, Tarım Ekonomistlerinin kişisel gayretlerle bu zorluğun üstesinden gelmeleri ve bu başarılarını lisans üstü eğitime taşıyarak kurumsallaştı mıhlıdırlar

Anahtar Kelimeler: Tarım ekonomisi, dergi, makale, Türkiye

Araştırmayı İndir