Üreticilerin Tarımsal Kredi Kullanım Durumlarının Belirlenmesi: Ağrı İli Örneği

Yazar: Serkan Tercan, Esra Kadanalı, Vedat Dağdemir
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Finansman
Özet
Küçük aile işletmeleri şeklinde faaliyet gösteren üreticiler için finansal destek sağlaması bakımından kredi kullanımı önemlidir. Hem üretici gelirinin artmasında hem de üretim bölgesinin kalkınmasında tarımsal krediler temel unsurlardır. Bu çalışmanın amacı Ağrı ilinde üreticilerin tarımsal kredi durumlarının belirlenmesidir. Çalışma sonucunda kredi talebinde amacın %87,5 ile işletmenin gelirini artırmak için olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte kredi kullanmada yaşanan en önemli sorunların teminat bulma (%65,4) ve yüksek faiz (%29,8) olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca üreticilerin %62,5’i tarımsal krediyi özel bankalardan almaktadır. Sonuç olarak kredi miktarının doğru belirlenmesi ve amacı doğrultusunda kullanımı konusunda, üreticiye danışmanlık ve eğitim hizmetinin sağlanmasının önemli olduğu önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tarımsal kredi, finansal destek, teminat bulma, yüksek faiz ve Ağrı.
Araştırmayı İndir

Tarımsal Üretimde Risk Faktörlerinin Üreticiler Bakımından Değerlendirilmesi: Ağrı İli Örneği

Yazar: Esra Kadanalı, Serkan Tercan, Vedat Dağdemir
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
Tarım sektörünün doğal koşulların etkisi altında olması nedeniyle bir çok risk faktörüyle karşı karşıyadır. Bu faktörlerin belirlenmesi ve önceliklerinin ortaya konması sektöre yönelik kararlara destek olması bakımından önemlidir. Farklı tarımsal üretim faaliyetlerine yönelik risk faktörlerinin öncelikleri bölgeler itibariyle farklılık göstermektedir. Risk faktörlerinin önceliklerinin doğru değerlendirilmesi bölgenin tarımsal gelişimine katkı sağlayacak bir unsurdur. Bu çalışmada Ağrı ilinde faaliyette bulunan üreticiler bakımından farklı üretim faaliyetleri için risk faktörlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Analitik Hiyerarşi Modeli kullanılmıştır. İklim, fiyat ve maliyet değişimleri, insan kaynaklı ve pazarlama riskleri kriterler olarak belirlenmiştir. Hayvan besiciliği, süt ve süt ürünleri üretimi, yem bitkileri üretimi, tahıl- hububat üretimi ve endüstri bitkileri üretimi de seçenekleri oluşturmaktadır. Sonuçta sırasıyla hayvan besiciliğin de fiyat ve maliyet değişimleri (0.4023) ve süt-süt ürünleri üretimi için de en önemli risk fiyat ve maliyet (0.4050) değişimleri, yem bitkileri (0.5139)ve tahıl- hububat (0.5353) üretimi için iklim, endüstri bitkileri (0.37) için de pazarlama faktörü riskli olarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Analitik Hiyerarşi Prosesi, Tobit Model, Risk, Ağrı.
Araştırmayı İndir

Tarım Ekonomisi Öğrencilerinin Bölüm Tercihlerinde Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

Yazar: N. Demir, E. Kadanalı, V. Dağdemir
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Diğer
Özet
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi öğrencilerinin bölümü istekli olarak tercih edip etmeme kararlarında etkili olan faktörlerin belirlenmesi çalışmada amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, Atatürk Üniversitesi Tarım Ekonomisi bölümünde eğitim gören öğrenciler arasında tam sayımla yapılan 136 adet anket çalışmasından elde edilen veriler esas alınmış ve elde edilen veriler LİM DEP programında logit analizinde kullanılmıştır. Analiz sonucunda, öğrencinin istekli olarak Ziraat Fakültesini tercih etme durumu, lise eğitimini tamamladığı okul ve aile reisinin eğitim düzeyini gösteren değişkenler istatistiki açıdan önemli çıkmıştır. Sonuç itibariyle Tarım Ekonomisi Bölümünü öğrencilerin istekli olarak tercih etmeleri için: bölümün tanıtımını iyi yapılması gerekmektedir. Bunun içinde iş imkânları konusunda öğrenci bazında yapılacak toplantılar ile hem bölümde halen eğitim gören hem de dershanelerde üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere sadece devletten değil kendi iş imkânlarını da yaratabilecekleri konusunda öğrencilere bir bakış açısının sağlanmasının önemli olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tarım Ekonomisi, tercih, logit analiz.

Araştırmayı İndir

Et ve Et Ürünleri Satın Alma Kararlarında Tüketici Etnosentrizminin Belirlenmesi: Erzurum İli Örneği

Yazar: E. Kadanalı, N. Demir, V. Dağdemir, E. Aşkan Turan
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tüketim Ekonomisi
Özet:

Bazı tarım ürünleri için ürünün menşei, tüketiciler için önemli olabilmektedir. Et ve et ürünleri de bu tarım ürünleri içerisinde yer almaktadır. Bazı tüketicilerin neden tercihlerinde bu eğilimde olduklarını anlamak önemli olacaktır. Bu çalışmada CETSCALE kullanılarak tüketicilerin et ve et ürünleri için etnosentrizm düzeylerinin ve bu eğilimin et ve et ürünlerine yönelik değerlendirmelerinde etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Erzurum ilinde 288 tüketici ile anket yapılmıştır. Buna göre, tüketicilerin yüksek düzeyde etnosentrizm (%60,7) eğiliminde oldukları belirlenmiştir. Ayrıca 15 değişkene faktör analizi uygulanarak 2 faktöre indirgenmiştir. Toplam varyansın %62,65’ini bu faktörlerin açıkladığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Etnosentrizm, CETSCALE, faktör analizi, Erzurum.

Araştırmayı İndir

Tüketicilerin Yöresel Gıda Ürünleri Tercihi: Erzurum İli Örneği

Yazar: Esra Kadanalı, Serkan Tercan, Vedat Dağdemir
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tüketim Ekonomisi
Özet
Bu çalışmanın amacı Erzurum ilinde tüketicilerin yöresel gıda ürünlerini satın almalarında etkili olan faktörlerin belirlenmesidir. Bu amaçla 5’li likert tipi ölçek kullanılarak anket soruları hazırlanmış ve anketler yapılmıştır. Anketlerden elde edilen verilerin değerlendirilmesinde faktör analizi ve kümeleme analizi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda Erzurum ilinde yaşayan tüketicilerin yöresel gıda ürünlerini satın almalarında etkili olan 10 değişkene faktör analizi yapılarak 3 faktöre indirgenmiştir. Faktör analizi sonucunda,“yarar ve tat”, “içerik ve alışkanlık”, “üreticiye destek ve nakliye mesafesi” 3 faktör tespit edilmiştir. Toplam varyansın %62.604’ünü bu faktörlerin açıkladığı belirlenmiştir. Kümeleme analizi sonucunda yöresel gıda ürünlerini satın almada en fazla önem arz eden faktörler, 1. Kümede yarar ve tat, 2. Kümede içerik- alışkanlık ve 3. kümede üreticiye destek ve nakliye mesafesi olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tüketici, yöresel gıda, faktör analizi

Araştırmayı İndir

Türkiye’de Limon Fiyatlarının Analizi Ve Pazarlama Marjları

Yazar: Esra Kadanalı, Rüveyda Kızılıoğlu, Vedat Dağdemir
Yıl: 2010
Yayım Yeri: 9. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Pazarlama
Özet
Bu çalışmada, limon pazarlama yapısı incelenmiş, 1992 – 2009 döneminde fiyat dalgalanmaları üzerinde durulmuştur. Türkiye’de limon üretim ve veriminde yıllara göre artış olduğu tespit edilmiştir. Mersin ili limon üretim ve veriminde sahip olduğu değerlerle Türkiye ortalamasının üstünde olduğu görülmüştür. Limon pazarlama marjı hesaplanmış tüketicinin ödediği fiyatın üretici eline geçen oranında dalgalanmalar belirlenmekle birlikte çiftçi eline geçen oranların çok yüksek olmadığı ve aracıların eline geçen oranların yüksek olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Limon, pazarlama yapısı, fiyat dalgalanmaları, pazarlama marjı

Araştırmayı İndir

Tüketicilerin Et Alma Yeri Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Analizi; Erzurum İli Örneği

Yazar: Esra Kadanalı, Emine İkitat Tümer, Vedat Dağdemir, Bülent Miran
Yıl: 2010
Yayım Yeri: 9. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tüketim Ekonomisi
Özet
Bu çalışmada Erzurum ilinde tüketicilerin et satın alım yeri tercihlerinde etkili olan faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Koşullu Logit modeli kullanılmıştır. Tüketicilerin et alırken satış yerinde ürün çeşitliliğinin fazlalığına, satıcı ile arasında güvene dayalı bir ilişkinin varlığına ve fiyatların düşük olmasına önem verdikleri tespit edilmiştir. Tüketicilerin gelir düzeyi ile et alım yeri tercihi arasında ilişki olmadığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Satış yeri, tüketici, tercih, Koşullu Logit, Erzurum

Araştırmayı İndir

Erzurum İli Uzundere İlçesinde Serada Hıyar Ve Domates Üretim Maliyeti Ve Pazarlama Yapısı

Yazar: Esra Kadanalı, Aslı Saklıca, Vedat Dağdemir
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Pazarlama
Özet
Bu çalışmada Erzurum İli Uzundere ilçesinde serada hıyar ve domates üreten işletmelerin üretim maliyeti ve pazarlama yapısı incelenmiştir. Bu amaçla 85 işletme ile anket yapılmıştır. Seralar büyüklüklerine göre hıyar için iki, domates için ise tek grup olarak incelenmiştir. Çalışma sonucunda hıyar ve domateste çiftçinin karı ortalama olarak sırasıyla 0,077 ve 0,028 YTL/kg olarak hesaplanmıştır. Tüketicinin ortalama olarak I kg hıyar ve domates için ödediği fiyatın çiftçinin eline geçen oranı sırasıyla %69,23 ve %68,57 tespit edilmiştir. Üretilen ürünlerin çoğunlukla çiftçi tarafından yerinde pazarlandığı müşahede edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Seracılık, Birim Maliyet, Pazarlama Marjı

Araştırmayı İndir

Erzurum ili Merkez İlçede Ailelerin Tavuk Eti Tüketim Ve Satın Alma Davranışları Üzerine Bir Araştırma

Yazar: Aslı Saklıca, Esra Kadanalı
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tüketim Ekonomisi
Özet
Bu çalışına, Erzurum İli kentsel alanında tavıık eti tüketim yapısını incelemek amacıyla yürütülmüştür. Çalışmada halkın gelir düzeyinin tavuk
eti tüketim davranışları ile olan ilişkileri ele alınmıştır. Araştırma sonucunda ailelerin yıllık tavuk eti tüketim miktarı 10,80 kg olarak bulunmuştur.
Tüketicilerin tavuk eti alım sıklığı olarak % 53,07’sinin haftada bir tavuk eli satın aldığı gözlenirken, ayda bir alanların oranı ise %3,53 olarak
bulunmuştur. Tavuk eti satın alırken markaya dikkat edenlerin oranı % 88.22 olarak saptanmıştır. Tüketicilerin %49,71’i tavuk etini marketten satın aldıklarını belirtmişlerdir. Tavuk eti satın almada tüketicilerin dikkat ettikleri en önemli kriterler tazelik, marka ve ucuzluktur.

Anahtar Kelimeler: Tavıuk eti tüketimi, etlik piliç, Erzurum

Araştırmayı İndir