Kadınlarda Rol-Model Seçimini Etkileyen Faktörler: Tokat İli Örneği

Yazar: Esen Oruç Büyükbay, Rüveyda Kızıloğlu, Ziya Gökalp Göktolga
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Kırsal Kalkınma ve Yoksulluk
Özet
G.Tarde, bütün sosyal olayların temelinde bağlılık, hayranlık ve benimseme şeklinde görülen taklidin yer aldığını savunmuştur. Modernleşme ile birlikte, toplumsal iletişim vasıtaları olan basın-yayın, sinema, radyo-televizyon eski yüzyılların yakın iletişimi yerine bütün dünyayı saran bir uzak iletişim yaratmışlardır ve bu da taklit duygusunu dünya ölçüsünde genişletmiş bulunmaktadır.
Bu araştırmada, kadınların birey olarak rol-model seçimlerinde hangi faktörlerin (bazı sosyo-demografik özellikler) ve hangi araçların (aile, sosyal çevre ya da toplumsal iletişim vasıtaları) etkili olduğunun, kırsal ve kentsel köken karşılaştırması yapılarak incelemesi amaçlanmıştır.
Bu amaçla Tokat İli kent merkezinde, 325 kadınla yüz yüze görüşülerek anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu şekilde elde edilen veriler araştırmanın ana materyalini oluşturmuştur.

Anahtar Kelimeler: Rol Model, Rol model seçimi, Kadın, Multinomial logit model
Araştırmayı İndir

Kırsal Alanda Yaşayan Çocukların Gelecek Yaşamları ve Tarım Sektörü Konusundaki Düşünceleri

Yazar: E. Burcu Cebeci, E. Oruç, T. Kurtaslan
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Kırsal Kalkınma
Özet
Kırsal alanda yaşamak ve tarımla uğraşmak diğer sektörlere göre birçok yönden zor ve zahmetlidir. Ancak ülke nüfusunun tamamının da kentlerde yaşaması ve tarım dışı faaliyetlerle uğraşması düşünülemez. Diğer taraftan kentte doğup büyüyen birini de kırsal alanda yaşaması ve tarımsal faaliyetlerle uğraşması çok düşük oranda gerçekleşecek bir olasılıktır. Bu araştırmada kırsal alanda yaşayan çocukların gelecek yaşamlarında bu koşullarda kalmaya ne ölçüde istekli oldukları ve genç nüfusun kırsal alan dışına kayması konusunda düşünceleri araştırılmıştır. Bu araştırma Tokat İli Kozava Yöresi Köylerinde yaşayan 10-14 yaş arası çocuklarla yüz yüze yapılan görüşmeler şeklinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, Kazova’da bulunan köylerin %10’uamaçlı olarak seçilmiş, bu köylerde bulunan sağlık ocağı ve okul gibi kurumlardan elde edilen veriler doğrultusunda, belirlenen yaş aralığında olan çocuk sayısı tespit edilmiştir. Belirlenen bu ana popülasyondan tesadüfi olarak 200 öğrenciye anket uygulanmıştır. Çocukların kendi gelecek yaşamları için, kırsal alanda yaşamaya ve tarımla uğraşmaya pek istekli olmadıkları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kırsal yaşam, meslek seçimi, kırdan kente göç.

Araştırmayı İndir

Çiftçi Gözünde Tarımın Türkiye Ekonomisinde Yeri Ve Önemi: Manisa İli Soma İlçesi Örneği

Yazar: Esen Oruç, Orhan Gündüz, Aysel Ergün
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Diğer
Özet
Bu araştırmada, çiftçilerin tarım sektörünü bazı makro ölçekler bazında ne kadar tanıdığı, sektörü nasıl bir yerde gördüğü, bir üretim alanı olarak tarıma ve tarım yapılan topraklara ne ölçüde değer verdiği incelenmeye çalışılmış, bunlarla bazı kriterlerin ilişkisi araştırılmıştır. Manisa İli Soma İlçesi mahallelerinden 115 üretici ile görüşülerek anket çalışması yapılmış, verilerin değerlendirilmesinde ölçek puanlardan ve khi-kare analizlerinden yararlanılmıştır. Sonuçlara göre, Türkiye’de tarımın yeri hakkında zihninde doğru bir konum oluşturamayan çiftçiler ağırlıklı orandadır. Diğer yandan, tarımın önemini kavrayan ve vazgeçilmez bir üretim alanı olduğuna inanan çiftçiler ağırlıkta olmakla birlikte, aksini düşünen üreticilerin oranları da önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Tarım sektörü, tarım topraklarının amaç dışı kullanımı, tarımın konumu, tarımın yeri ve önemi

Araştırmayı İndir

Kırsal Alanda Kadınların Hayvancılık-Ekolojik Tarım İlişkisi Konusunda Bilgi Düzeyleri Ve Farkındalık Durumu: Tokat İli Örneği

Yazar: Esen Oruç Büyükbay, Ebru Onurlubaş
Yıl: 2010
Yayım Yeri: 9. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Kırsal Kalkınma ve Yoksulluk
Özet
Bu araştırma, Tokat İli Merkez İlçede süt inekçiliğinin yoğun olarak yürütüldüğü köylerde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada temel olarak, mevcut hayvancılık faaliyetlerinin kadınların değerlendirmeleri ile tanımlanması ve onların ekolojik hayvancılıkla ilgili bilgi düzeyleri ve farkındalık durumlarının ortaya konması amaçlanmıştır. Bu amaçla 98 kadından anket yoluyla elde edilen veriler kullanılmıştır. Sonuç olarak, kadınların ifadelerine göre, yörede, hayvanların barınak, beslenme, bakım, refah ve sağlık koşullarının, ekolojik hayvancılıkta kabul edilen temel koşullara uyumunun yüksek oranlarda olduğu görülmektedir. Kadınların çok küçük bir bölümü ekolojik tarım ve hayvancılık kavramlarını tanımaktadır. Bu sonuca göre, yörede ekolojik hayvancılıkla paralellik gösteren uygulamalar, yoğun girdili değil, geleneksel tarımın geçerli olmasının bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Yas ve eğitim düzeyi, kadınların çevreyle ilgili farkındalıklarıyla yüksek düzeyde ilişkilidir.
Anahtar Kelimeler: Kadın, ekolojik tarım, ekolojik hayvancılık, bilgi düzeyi

Araştırmayı İndir

Kırsal Sanayinin Kırsal Kesim Açısından Önemi Ve Tokat İlinde Kırsal Sanayi Potansiyelinin İncelenmesi

Yazar: Osman Karkacıer, Sibel Gülse, Esen Oruç, Gökalp Göktolga
Yıl: 2000
Yayım Yeri:4. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Kırsal Kalkınma ve Yoksulluk

Araştırmayı İndir

Kırsal Kadınların Gıda Güvenliği Konusunda Bilinç Düzeyleri (Tokat İli Örneği)

Yazar: Meral Uzunöz, Esen Oruç Büyükbay, H. Sibel Bal
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Diğer
Özet
Bu araştırmada, Tokat ili Merkez ilçe kırsal alanda yaşayan 89 kadın ile Yüz yüze yapılan görüşmelerden elde edilen orijinal veriler kullanılmıştır. Çalışmada kırsal alanda yaşayan kadınların bitkisel üretim, hayvansal üretim, evde hazırlanan gıda ürünleri, hazır gıda satın alma, yemek pişirme, ev temizliği kapsamında gıda güvenliği konusundaki bilinç düzeyleri ve davranış biçimleri incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, kadınların yandan fazla bir bölümü (%61.80) gıda güvenliği kavramını daha önce duymamıştır. Kadınların gelir ve eğitim düzeyleri ile gıda güvenliği bilinç düzeyleri arasında yüksek derecede bir ilişki belirlenmiştir. Eğitim ve gelir düzeyleri arttıkça kadınların satın aldıkları gıda ürünlerinin güvenliği bilinç düzeylerinin arttığı gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Gıda Güvenliği, Kırsal Kadın, Kadınların Bilinç Düzeyi ve Eğitimi

Araştırmayı İndir

Tarımsal Araştırmalardaki Anket Uygulamalarında Karşılaşılan Güçlükler Üzerine Örnek Bir Çalışma

Yazar: Esen Oruç, A.Zafer Gürler
Yıl: 1994
Yayım Yeri: 1. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Yayım ve Haberleşme

Araştırmayı İndir

Tokat İlinde Çiftçilerin Çevre Sorunları Konusundaki Bilgi Ve Bilinç Düzeyleri, Konuya İlişkin Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi

Yazar: Temur Kurtaslan, Esen Oruç, Adnan Çiçek
Yıl: 2000
Yayım Yeri: 4. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Yayım ve Haberleşme

Araştırmayı İndir

Tokat İli Kazova Yöresinde Toprak ve Su Kaynaklarının Korunması ve Geliştirilmesi İle İlgili Yeni Teknolojilerin

Yazar: Esen Oruç, Nihal Ağırbaş, Temur Kurtaslan, Ali İhsan Koral
Yıl: 2000
Yayım Yeri: 4. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Diğer
Araştırmayı İndir