Trakya Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Yem Bitkilerinin Üretim Girdi ve Maliyetleri

Yazar: Başak Aydın, Erol Özkan
Yıl: 2006
Yayım Yeri: 7. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Antalya
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
Bu bildirinin temelini oluşturan araştırma: Trakya Bölgesinde arpa, fiğ ve silajlık mısır üretiminde üretim girdi ve maliyetlerinin belirlenmesi amacıyla, bölgenin değişik yörelerindeki köylerde 2003-2005 yıllarında yürütülmüştür Arpada 82 işletme parselinde 1250,5 dekar alanda: kışlık fiğde 83 işletme parselinde 1062,5 dekar alanda: yazlık fiğde 40 işletme parselinde 326 dekar alanda: I. ürün silajlık mısırda 52 işletme parselinde 639 dekar alanda : II. ürün silajlık mısırda 54 işletme parselinde 523,5 dekar alanda çalışılmıştır. Araştırma süresince gerekli veriler kayıt ve anket yöntemiyle toplanmıştır. Değerlendirmelerde tek ürün bütçe analiz yöntemi ve alternatif maliyet unsuru yöntemi uygulanmış, ağırlıklı ortalama ve çeşitli yüzdelerden yararlanılmıştır
Anahtar Kelimeler: Arpa, Fiğ, Silajlık Mısır, Girdi, Maliyet

Araştırmayı İndir

Trakya’daki Bazı Sulama Sahalarında Çiftçilerin Sulamaya Eğilimi ve Buna Etkili Sosyo Ekonomik Faktörler

Yazar: Erol Özkan, Başak Aydın, İ.Engin Kayhan
Yıl: 2002
Yayım Yeri: 5. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Erzurum
Konu: Tarımsal Yayım ve Haberleşme
Özet: Bu araştırma, öncelikli olarak çiftçilerin sulama tesislerinden etkin yararlanmasını etkileyen sosyo ekonomik kaynaklı faktörleri belirlemek ve bu konuda çözümler önermek amacıyla yürütülmüştür. Araştırma Kırklareli ilindeki üç sulama göleti sahasında, tabakalı örneklemeyle belirlenen çiftçilerle anket yöntemi ile yürütülmüştür öncelikle, denekler sulanabilir arazilerinde suladıktan arazi paylarına göre %100-0 arasında beş gruba ayrılmıştır. Gruplara göre deneklerin sosyo ekonomik, kültürel Özellikleri ile bazı konulardaki düşünce ve tepkilerinin gösterdiği dağılım belirlenmiştir İkinci aşamada ise sulamaya eğilimi açısından gruplandırılan deneklerin, bazı sosyo ekonomik, kültürel ve davranış özellikleri ile sulama alışkanlığı arasında bir bağıntı olup olmadığı bağımlılık analizleri ile test edilmiştir. Sonuçta; çiftçilerin sulama bilinci ve sulamaya eğilimi ile şu özellikler arasında farklı istatistiki önemlilik derecelerinde bağıntı olduğu belirlenmiştir. Sosyal statü ve önemli tarımsal konularda ailedeki karar otoritesi, gazete satın alma durumu, televizyon izleme süresi, şehre gitme sıklığı, tarımsal amaçlı kurs, eğitim, vb. yayım çalışmalarına katılım; araştırma enstitüsünün biliniyor olması ve çeşitli amaçlarla ziyaret edilmesi, tarımsal faaliyetlerde yeni tekniklerin uygulanması ve düzeyi, sulanır arazideki üretim deseni değişikliği; gölet sahasındaki sulanabilir arazi alanı, yağmurlama sulama yapabilme olanağı
Anahtar Kelimeler: Sulama yatırımı, sosyo ekonomik özellikler, sulamaya eğilim

Araştırmayı İndir

Kırklareli Yöresi Killi Topraklarında Ayçiçeği Tarımında Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Yakıt Tüketimine ve Maliyete Etkisi

Yazar: İ.Engin Kayhan, İbrahim Kamburoğlu, Erol Özkan, Ulviye Çebi, Yılmaz Bayhan, Erkan Gönülol, Birol Kayışoğlu
Yıl: 2002
Yayım Yeri: 5. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Erzurum
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet: Bu araştırma kil miktarı yüksek olan topraklarda ayçiçeği tarımında en ekonomik toprak işleme yönteminin belirlenmesi amacı ile yapılmıştır. Araştırma Kırklareli ilinde Lüleburgaz Sarmısaklı TİM arazisinde, çiftçi uygulaması (A), azaltılmış toprak işleme yöntemleri (B, C, D) ve toprak işlemesiz direkt ekim (E) olmak üzere beş konulu olarak çakılı tarla denemeleri şeklinde yürütülmektedir. İki yılda elde edilen bulgular dikkate alındığında; azaltılmış toprak işleme yöntemlerinin (B, C, D), çiftçi uygulamasına (A) oranla verimde Önemli bir değişim yaratmamakla birlikte, yakıt tüketiminde önemli azalma sağladığından, yapılan ekonomik değerlendirme sonucunda, net karda da artış sağladığı görülmektedir. E konusunda ise toprak işlemesiz ekim yapıldığından, yakıt tüketimi en az olan konu olmakla birlikte, ekonomik değerlendirme sonucunda bu aşamada önerilebilecek bir yöntem olarak görülmemektedir.
Anahtar Kelimeler: Yakıt tüketimi, toprak işleme, yakıt tasarrufu

Araştırmayı İndir

Orta Fırat Havzasındaki Havza Rehabilitasyon Projesi Uygulama Alanlarında Üreticilerin Sosyo Ekonomik Özellikleri İle İlgili Bir Araştırma

Yazar: Erol Özkan, Bahadır Arslankurt, Ayla Altun, Atila Altıntaş, Ferhat Şelli, Erkan Aktaş
Yıl: 2004
Yayım Yeri: 6. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet: Bu bildiriye kaynak oluşturan araştırma; uygulanan yatırım projesinin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığı, bölgedeki üreticilerin projeyi benimseme durumu, proje bölgesinde ve aynı özelliklere sahip proje harici alanlarda üreticilerin sosyo ekonomik yapısının belirlenmesi ve farklılıkların ortaya konulması amacıyla; 2002-2003 yıllarında, Doğu Anadolu Su Havzası Rehabilitasyon projesinin uygulandığı Orta Fırat Havzasında yer alan Adıyaman. Elazığ. Malatya illerinde, toplam altı adet mikro havzada yürütülmüştür. Araştırma, tabakalı örnekleme yöntemi ile seçilen, projenin uygulandığı havzalardan 146, uygulanmadığı havzalardan 123 adet olmak üzere, toplam 269 adet tarım işletmesinde anket yöntemi ile yürütülmüştür. Anketlerin değerlendirilmesi sonucu proje alanları ile proje dışı alanların sosyo ekonomik yapısı ortaya konulmuş ve yapılan khi-kare testi ve regresyon analizleri sonucunda. Havza Rehabilitasyon Projesinin uygulandığı ve uygulanmadığı alanlarda şu tür ilişkiler aranmıştır. Projenin uygulandığı her ilin kendi içinde ve üçü bir arada olmak üzere, proje uygulama alanı ve proje dışı alanların sosyo ekonomik özellikleri, bağımlılık durumları ve ilişki dereceleri irdelenmiştir. Ayrıca yine her il kendi içinde ve tüm proje alanı birlikte olmak üzere, yatırımların üreticiler taralından benimsenmesi ve katılım düzeyi arasındaki farklılıklar ile bunlara etkili sosyo ekonomik faktörler araştırılmıştır. Ancak bu bildiri kapsamında ise, daha ziyade sosyo ekonomik yapı özellikleri ile ilgili verilere ve bunlarla ilgili olarak proje alanı ve proje dışı alandaki farklılıklara yönelik bulgulara yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Havza rehabilitasyon projesi, sosyo ekonomik yapı, benimseme

Araştırmayı İndir

Çanakkale İlinde İyi Tarım Uygulaması Yapan ve Yapmayan İşletmelerde Bazı Ürünlerin Üretim Girdileri ve Maliyetleri

Yazar: Başak Aydın, Duygu Aktürk, Erol Özkan
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
Bu bildiri, Çanakkale ilinde iyi tarım ve uygulaması yapan ve yapmayan tarım işletmelerini kapsamaktadır. 31 şeftali ve 24 kiraz üreticisiyle ve aynı sayıda iyi tarım uygulaması yapmayan üretici ile anket çalışması yapılmıştır. İyi tarım uygulaması yapan ve yapmayan işletmelerde kiraz ve şeftali üretimi için harcanan değişken ve sabit masraflar, masrafların toplam masraflar içindeki payları, bir kg ürün maliyeti, verim ve gayri safi üretim değerleri, brüt kar ve mutlak kar değerleri, nispi kar oranları hesaplanarak verilmiştir. İyi tarım uygulaması yapan işletmelerde bir kg şeftali yetiştirmenin maliyeti 1,34 TL, iyi tarım uygulaması yapmayan işletmelerde 1,37 TL, iyi tarım uygulaması yapan işletmelerde bir kg kiraz yetiştirmenin maliyeti 1,23 TL, iyi tarım uygulaması yapmayan işletmelerde 1,25 TL olarak bulunmuştur. İyi tarım uygulaması yapan işletmelerde bir kg şeftali yetiştirmenin maliyeti 1,34 TL olarak bulunmuştur. Ortalama verim yaklaşık 1200 kg, gayri safi üretim değeri 3025 TL, brüt kar 2084,26 TL, net kar 1416,88 TL nispi kar 1,88 olarak belirlenmiştir. İyi tarım uygulaması yapmayan işletmelerde ise bir kg şeftali yetiştirmenin maliyeti 1,37 TL olarak bulunmuştur. Ortalama verim 1100 kg, gayri safi üretim değeri 2775 TL, brüt kar 1887,46 TL, net kar 1262,52 TL olarak bulunurken, nispi kar ise 1,83 olarak belirlenmiştir İyi tarım uygulaması yapan işletmelerde bir kg kiraz yetiştirmenin maliyeti 1,23 TL olarak bulunmuştur. Ortalama verim 1500 kg, gayri safi üretim değeri 3775 TL, brüt kar 2645,86 TL, net kar 1931,01 TL, nispi kar 2,05 olarak belirlenmiştir. İyi tarım uygulaması yapmayan işletmelerde ise bir kg kiraz yetiştirmenin maliyeti 1,25 TL olarak bulunmuştur. Ortalama verim 1400 kg, gayri safi üretim değeri 3500 TL, brüt kar 2410,64 TL, net kar 1749,66 TL olarak bulunurken, nispi kar ise 2 olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İyi tarım uygulamaları, şeftali, kiraz, girdi, maliyet, Çanakkale

Araştırmayı İndir

Sulama İşletmeciliğinde Sulama Birliklerinin Yeri* (Çanakkale İlinden Örnekler)

Yazar: Erol Özkan, Başak Aydın, Harun Hurma, Erkan Aktaş
Yıl: 2010
Yayım Yeri: 9. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Örgütlenme
Özet
Bu bildiride ülkemiz sulama işletmeciliğinde önemli bir yere sahip olan sulama birlikleri, yönetici ve üyelerin bakış açıları ile ele alınarak değerlendirilmiştir. Sulama birliklerinin ülkemiz sulama işletmeciliği açısından olumlu ve olumsuz yönleri, diğer deyişle avantajlı ve dezavantajlı yönleri çeşitli açılardan incelenerek bu alandaki sorunlar ortaya konulmuştur. Bildiriye konu olan araştırma, sulama kooperatiflerinin yaygın olduğu Trakya bölgesinde örneği olmayan sulama birliklerinin incelenmesi amacıyla Çanakkale ilinde yürütülmüştür. Araştırma kapsamında Çanakkale Merkez Pınar Sulama Birliği, Çanakkale Bakacak Barajı Biga Ovası Sulama Birliği ve Çanakkale Bayramiç-Ezine Ovaları Sulama Birliği sulama sahalarında yapılan çalışmalardan elde edilen verilerle konu açıklanmaya çalışılmıştır. Çanakkale ilinden üç örnek olarak ele alınan bu üç sulama birliğinin yöneticileri ve sulama sahalarında yer alan köylerdeki çiftçilerle yapılan anketlerin çeşitli analiz yöntemleri ile değerlendirilmesi sonucunda, yöneticilerin ve çiftçilerin bakış açıları ile mevcut durum ortaya konmuş, sorunların belirlenmesine çalışılmıştır. Buna paralel olarak da özellikle çiftçi memnuniyeti ortaya konulmuş, belirlenen sorunlara çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sulama işletmeciliği, sulama birliği, Çanakkale

Araştırmayı İndir

Trakya Bölgesinde Fiğ Ve Silajlık Mısır Üretiminde Maliyet Ve Gelir Göstergelerindeki Değişim Ve Eğilimler

Yazar: Başak Aydın, Erol Özkan
Yıl: 2010
Yayım Yeri: 9. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
Bu bildiride irdelenen kışlık fiğ, yazlık fiğ, I. ürün silajlık mısır ve II. ürün silajlık mısırda üretim maliyetleri ve gelirlerin hesaplanmasında: 2003-2005 yılları arasında Trakya bölgesinin değişik yörelerindeki köylerde, toplam 229 adet işletme parselinden, kayıt ve anket yöntemi ile toplanarak saptanan işgücü ve diğer girdiler esas alınmıştır. Belirtilen ürünlerde: Trakya bölgesi için belirlenmiş olan bu temel verilerden yararlanılarak ele alınan 2005-2009 dönemi için hesaplanan üretim maliyetleri ve gelirlerindeki yıllık değişimler incelenmiştir. Üretim maliyetleri, ürün satış fiyatları, net gelir indeksleri vb. göstergeler, aynı dönemler için enflasyon indeksleri ile kıyaslanmıştır. Bu göstergelerdeki ilişkiler ile yıllık değişim ve eğilimler de incelenerek verilmiş, etkili faktörler üzerinde durulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Üretim maliyeti, gelir, enflasyon, indeks

Araştırmayı İndir

Trakya’da Uygulanan Arazi Toplulatırmalarının Kırsal Alanda Verimliliğe Etkileri

Yazar: Erol Özkan, Aydın Gürel
Yıl: 1996
Yayım Yeri: 2.Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Kırsal Kalkınma ve Yoksulluk

Araştırmayı İndir

Sosyo-Ekonomik Yapının Arazi Toplulaştırmasının Benimsenmesindeki Önemi

Yazar: Erol Özkan, Aydın Gürel
Yıl: 2000
Yayım Yeri: 4. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Yayım ve Haberleşme
Özet
Bu araştırmada, arazi toplulaştırma projelerinin uygulanacağı yörelerde sosyo ekonomik yapının ortaya konulması; buna dayanarak bu tür hizmetlerin üreticiler tarafından benimsenmesini ve dolayısıyla yatırımın gerçekleşmesini engelleyen sosyo ekonomik unsurların belirlenerek, çözüm üretilmesine katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Araştırma, Edirne-Uzunköprü ilçesinin bazı toplulaştırma sahalarında yürütülmüştür. Sonuç olarak; üreticilerin eğitim düzeyi ve aile bireylerinin eğitimine ilişkin düşünceleri, proje sahasındaki arazi parça sayısı, köyün ve üretici örgütlerinin yönetiminde görev alma durumu, empathy ve çözüm üretme yeteneği, toprağa bağlılık duygusu, kredi kullanma davranışı, ortak toplumsal hizmetlere ilişkin tutumu, ailedeki otorite paterni, tarımda kullanılan aile ve yabancı işgücünün oranı vb. sosyo ekonomik özellikler toplulaştırmanın benimsenmesinde etkili bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Arazi toplulaştırması, sosyo ekonomik yapı, benimseme.

Araştırmayı İndir