Türkiye’de Ekolojik Tarım Ürünleri Üretiminin Ekonomik Yönü ve Geleceği: Ön Araştırma Sonuçlarının Tartışılması

Yazar: Rasih Demirci, Ahmet Erkuş, Harun Tanrıvermiş, Erdemir Gündoğmuş, Nurettin Parıltı, Haşim Özüdoğru
Yıl: 2002
Yayım Yeri: 5. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Erzurum
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet: Türkiye’de ekolojik tarıma 1985-1986 ürelim yılında, Avrupa’da faaliyet gösteren firmaların organik ürün talep etmeleri ve ekolojik üretimi üreticilere tanıtmaları ile başlanmıştır. Türkiye’de bugün 13.930 üretici, 46.522 ha alanda ekolojik üretim yapmakta olup, üretimin önemli bir kısmı ilaç edilmekledir. Ekolojik üretime önceleri çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı, fındık, nohut fasulye, mercimek zeylin ve zeytinyağı gibi geleneksel ihraç ürünlerinin üretilmesi ile başlanmıştır. Günümüzde bu ürünlere ilave olarak dondurulmuş ve yaş meyve sebzeler, baharatlar, gül suyu, gül yağı ve pamuk dahil 92 ürün ekolojik olarak üretilmekte ve yaklaşık olarak 20 ülkeye ihracat yapılmaktadır. Belirli ürün ve yörelerde yürütülen ön araştırma sonuçlarına göre, ekolojik ve geleneksel tarımda ürün verimleri arasında çok önemli farklılık olmamasına karşın, ekolojik tarımda dekara düşen net kar geleneksel üretimden daha yüksektir. Ekolojik tarımda işgücü talebi ise geleneksel tarımdan daha yüksek olup, ekolojik ve geleneksel tarımda girdi kullanım düzeyleri yönünden de önemli farklılık olduğu tespit edilmiştir. Bu koşullarda genel olarak ekolojik tarımın üretici refahına olumlu katkı yaptığının vurgulanması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ekolojik ve Geleneksel Tarım. Ürün Verimi. Maliyetler, Karlılık

Araştırmayı İndir

Türkiye’de Tarım Arazilerinin Kamulaştırma Bedellerinin Tespitinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları

Yazar: Harun Tanrıvermiş, Erdemir Gündoğmuş, Avni Birinci, Vedat Ceyhan
Yıl: 2002
Yayım Yeri: 5. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Erzurum
Konu: Tarımsal Kıymet Takdiri ve Bilirkişilik

Araştırmayı İndir

Türkiye’de Başlıca Geleneksel ve Organik Bitkisel Üretim Faaliyetlerinin Karşılaştırmalı Ekonomik Analizi ve Organik Tarımın Geliştirilmesine Yönelik Yaklaşımlar

Yazar: Harun Tanrıvermiş, Rasih Demirci, Erdemir Gündoğmuş, Ahmet Erkuş
Yıl: 2004
Yayım Yeri: 6. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi
Özet: Bu araştırmada, Türkiye’de 2002-2003 döneminde 20 farklı bitkisel üründe organik ve geleneksel yetiştiriciliğinin karşılaştırmalı ekonomik analizi yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, genel olarak organik tarımda geleneksel üretime oranla % 9,5 oranında daha fazla işgücü, % 8.8 daha fazla çeki gücü ve % 6,3 daha düşük yakıt tüketimi olduğu tespit edilmiştir. İncelenen ürünler ortalamasında değişen masraf düzeyinin organik işletmelerde geleneksel işletmelere nazaran daha düşük, sabit masrafların ise hemen hemen aynı düzeyde olduğu görülmektedir. Organik işletmelerde materyal masrafları geleneksel işletmelere oranla genelde düşük, çeki gücü masrafları genelde aynı düzeyde ve işgücü masrafları ise daha yüksek bulunmuştur. Araştırma sonuçlarına göre, organik ürün maliyeti ortalama % 4,9 daha yüksek, verim % 7,1 daha düşük, brüt kar % 10.5 ve net kar % 32.1 daha fazla olarak saptanmıştır. İncelenen organik ürünlerin çiftçi eline geçen satış fiyatları, geleneksel ürünlerden % 11,3 oranında daha yüksek bulunmuştur. Türkiye’de organik tarım üretici refahına olumlu katkı yapmakta, genel olarak üreticiler organik tarımı sürdürme ve geleneksel tarım yapanlar ise organik tarıma geçme eğilimindedirler. Bu koşullarda organik tarımın gelişme trendi büyük ölçüde firmaların kapasiteleri, ihracat olanakları ve yurtiçinde talep artışına bağlı olacaktır.

Araştırmayı İndir

Tarım Ürünlerinde Üretim Ve Fiyat İlişkisi

Yazar: Zeki Bayramoğlu, Erdemir Gündoğmuş, Orhan Gündüz
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Bursa
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet: Bu çalışmada tarımsal ürünlerin fiyatlarındaki dalgalanmanın üretici kararları üzerindeki etkisi, Koyck modeli kullanılarak açıklanmaya çalışılmıştır. Modelde kullanılan veriler 1975 – 2005 dönemine aittir. Çalışma kapsamında Türkiye’de ekilen tarla alanların yaklaşık % 90’ınında üretimi yapılan arpa, buğday, mısır, fasulye, ayçiçeği, yer fıstığı, nohut, mercimek, pamuk, şekerpancarı, soğan, sarımsak, patates, susam ve tütün yer almakta olup, her biri için model tahmin edilmiştir. Ayrıca fiyattaki değişikliğin, üretim alanları üzerindeki hissedilebilir etkisinin süresi de hesaplanmıştır. Bütün bu bulgular sonucunda çalışma kapsamında yer alan ürünlerden ticari özelliği olan ürünlerin t-1 dönemindeki fiyatlarının üretim kararlarında etkili olduğu tespit edilmiştir. Yarı ticari özelliği olan ve öz tüketime yönelik üretilen ürünlerle, devlet müdahalesi olan ürünlerde ise üretim kararı fiyat dışı faktörlerin etkisinde kalınmak suretiyle belirlendiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tarım ürünleri, Koyck modeli, Gecikmesi dağıtılmış modeller

Araştırmayı İndir

Meyve-Sebze İşleme Sanayinin Konya İli Tarım Ve Tarıma Dayalı Sanayi Alt Sektörleri Açısından Değerlendirilmesi

Yazar: Zeki Bayramoğlu, Erdemir Gündoğmuş
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Bursa
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet: Bu çalışmada Konya ilinde faaliyet gösteren meyve-sebze işleme sanayinin tarım ve tarıma dayalı sanayiler içindeki önemi kantitatif olarak ölçülerek değerlendirilmiştir. Bu amaca yönelik olarak input-output analizi kullanılmıştır. Çalışmada kullanan tarıma dayalı sanayi işletmelerine ait veriler anket yöntemi ile elde edilmiştir. Meyve-sebze işleme sanayinin nihai talebindeki 1 birimlik değişmenin Konya ili tarım sektörü ve tarıma dayalı sanayi işletmelerinin üretiminde toplam 2,0339 birim artışa neden olacağı belirlenmiştir. Ayrıca ileri (0,0010) ve geri bağlantı (0,4611) katsayısı hesaplanmıştır. Bu sektörde istihdam edilen işçi sayısı 1.435 olup, istihdam edilen işgücü başına düşen sermaye miktarı 67.381 YTL’dir. Bu nedenle Konya ilinde faaliyet gösteren meyve – sebze işleme sanayi daha çok emek yoğun bir sektördür denilebilir.
Anahtar Kelimeler: Meyve – sebze işleme sanayi, Tarıma dayalı sanayi, Tarım, Input-Output Analizi

Araştırmayı İndir

Türkiye’de Tarımsal Faaliyet Alanında Görev Alan KİT’lerin Özelleştirilebilme Olanakları ve Özelleştirmenin Olası Etkileri

Yazar: Harun Tanrıvermiş, İlkay Polat, Cengiz Sayın, Erdemir Gündoğmuş
Yıl: 1994
Yayım Yeri: 1. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik

Araştırmayı İndir

Tarımsal Kalkınmanın Çevre Üzerine Etkileri,Sorunları Ve Çözüm Önerileri

Yazar: Mehmet Bülbül,Harun Tanrıvermiş,Erdemir Gündoğmuş
Yıl: 2000
Yayım Yeri:4. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Kırsal Kalkınma ve Yoksulluk
Araştırmayı İndir

Türkiye’de Şeker Fiyatlarındaki Değişimin Olası Etkilerinin Tahmini: Bir Simülasyon Denemesi

Yazar: Halil Fidan, Erdemir Gündoğmuş, Ahmet Özçelik
Yıl: 2000
Yayım Yeri:4. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Pazarlama

Araştırmayı İndir