Mısır Üretiminin Kahramanmaraş’ta Benimsenmesi ve Yayılmasını Etkileyen Faktörler

Yazar: İsmet Boz, Cuma Akbay, Enver Orhan
Yıl: 2002
Yayım Yeri: 5. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Erzurum
Konu: Tarımsal Yayım ve Haberleşme
Özet: Bu çalışına mısır üretiminin Kahramanmaraş’taki tarım işletmelerinde benimsenmesi ve yayılması üzerine etki eden sosyoekonomik faktörler ve iletişim davranışlarını incelemektedir Araştırmanın denekleri ilde belirlenen 10 köyden tabakalı örnekleme yöntemiyle seçilen 264 çiftçiden oluşmuştur Araştırmanın bağımlı değişkeni benimsemeyenler, erken benimseyenler ve geç benimseyenler olarak kodlanmıştır. Açıklayıcı değişkenler Rogers’ın konuyla ilgili genellemelerinden ve önceki çalışmalardan derlenmiştir Belirlenen uç benimseme kategorisini, seçilen sosyoekonomik özellikler ve iletişim davranışları yönünden karşılaştırmak için khi-kare bağımsızlık testi kullanılmıştır Bağımlı değişken ve açıklayıcı değişkenler arasında her hangi bir modelin var olup olmadığım açıklamak için sıralı probıt modeli kullanılmıştır Araştırma bulguları, mısır üretimim erken benimseyen çiftçilerin daha yüksek eğitim düzeyine, daha büyük işletmelere, daha yüksek gelire, daha çok sulanabilir araziye ve daha çok traktöre sahip olan çiftçiler olduğunu göstermiştir. Erken benimseyen çiftçiler daha çok kireci kullanmakta ve daha çok tarımsal yatırım yapmaktadır İletişim davranışlarından en yakın şehre seyahat etme sıklığı, fıkır önderliği ve yayım elemanlarıyla görüşme sıklığı, mısır üretiminin erken benimsenmesi üzerine etkili olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Mısır üretimi, Kahramanmaraş

Araştırmayı İndir

Çiftçilerin Tarımsal Faaliyetlerde Kullandıkları Bilgi Kaynaklarının Belirlenmesi ve Tarımsal Yayım Açısından Değerlendirilmesi

Yazar: İsmet Boz Cuma Akbay Enver Orhan Serhan Candemir
Yıl: 2004
Yayım Yeri: 6. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Yayım ve Haberleşme
Özet: Bu çalışma Kahramanmaraş’ta çiftçilerin tarımsal faaliyetlerde kullandıkları bilgi kaynaklarını, yöredeki tarımsal kuruluşların yayım faali>etlerini ve birbiriyle olan bilgi alışverişlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Tahakalı örnekleme yöntemimle seçilen 99 çiftçiyle anket yapılan çalışmada, çiftçilerin çeşitli tarımsal uygulamalar için modem bilgi kasnaklarım kullanma oranı oldukça düşük çıkmıştır Mülakatlarla sağlanan veriler ışığında araştırma bölgesinde faaliyet gösteren Tarım İl Müdürlüğü Çiftçi Eğilim ve Yayım Şubesi. Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Ziraat Fakültesi gibi kuruluşların birbiriyle olan işbirliği ve bilgi alışverişi sınırlı düzeyde kalmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Tarımsal Faaliyet. Bilgi Kaynakları. Tarımsal Yayım

Araştırmayı İndir

Kesikli-Sürekli Modellerde Marjinal Etkilerin ve Talep Esnekliklerinin Tahmin Edilmesi: Hanehalkı Gıda Harcamaları Üzerine Bir Uygulaması

Yazar: Enver Orhan, Cuma Akbay, İsmet Boz, Serhan Candemir
Yıl: 2004
Yayım Yeri: 6. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet: Bu çalışmada, hanehalkı gıda tüketim verileri Heckman (1976) ve Heien ve Wessells (1990) iki aşamalı talep modeli kullanılarak doğru marjinal etki ve talep esnekliklerinin tahmin edilmesi amaçlanmıştır. Hanehalkı verilerinde karşılaşılan sıfır tüketimi dikkate alan her iki model hem tek denklem ve hem de sistem talep denklemler: kullanılarak tahmin edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre sıfır tüketimlerin dikkate alındığı iki aşamalı talep modeli ile alınmadığı tek aşamalı talep modelleri arasında tahmin edilen parametre ve esneklikler açısından önemli farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıklar sıfır tüketim oranının yüksek olduğu et ve et ürünleri gruplarında en yüksek iken, sıfır tüketimlerin çok az olduğu tahıllar, taze sebze ve taze meyve gruplarında çok daha azdır. Her iki modelden tahmin edilen sonuçlara göre, ekmek en düşük gelir esnekliğine sahip iken et grubu ürünler en yüksek gelir esnekliğine sahiptirler.

Anahtar Kelimeler: Gıda Talebi, esneklik, tüketim. Turkey

Araştırmayı İndir