Yaş Meyve Sebze Ürünlerinde Uluslararası Pazarlara Yönelim Düzeyi: Antalya ili Toptancı Hal Örneği

Yazar: B. Özkan, M. Göksel Akpınar, E. İlbasmış, S. Gülcan
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Pazarlama
Özet:

Rekabetin giderek arttığı günümüzde, işletmeler uluslararası pazarlara girerek daha avantajlı bir konuma gelmektedir. Birçok sektörde olduğu gibi tarım ürünlerinde de uluslararası pazarlara yönelmek: rekabet gücünü arttırmak, düşük oranlı vergilendirme ve kar artışı gibi avantajları sağlamakta firmalara yararlı olmaktadır. Yoğun rekabetin yaşandığı pazarlara firmaların giriş şekillerine önceden karar verildiği takdirde stratejik bir planlama ile daha başarılı olunması gözlenmektedir. Ürününü ihracata uygun geliştiren firmalar, tesadüfî ihracat, aktif ihracat, uluslararası pazarlama, küresel pazarlama gibi çeşitli derecelerde uluslararası pazarlamaya katılabilmekte: dolaylı ihracat, direkt ihracat, lisans verme, ortak girişim ve direkt yatırım gibi yöntemlerle bu pazarlara girmektedir. Bu çalışmada, Antalya ili toptancı halinde yer alan ve uluslararası ticaret yapan firmalar ile yüz yüze görüşme yöntemiyle uygulanan anketlerden elde edilen birincil veriler kullanılarak, firmaların uluslararası pazara yönelim nedenleri ve uluslararası pazarlara entegre olma düzeyleri ile etkili faktörlerin istatistiksel ve ekonometrik analiz yöntemleriyle irdelenmesi amaçlanmıştır. Sonuçlara göre, genelde genç nüfusla çalıştığı görülen firmaların çoğunluğunun kurulum aşamasından beri dış pazarda faaliyet gösterdiği belirlenmiş, öncelikli tercih edilen ülkelerin Rusya ve Almanya oldukları ortaya çıkmıştır. Görüşülen firmaların yaklaşık yarısı kendi lojistik sistemini kullanmaktadır. Ayrıca, izlenebilirlik etiketinin önemi hakkında bilgilendirme gereği ortaya çıkmıştır. Firmaların uluslararası pazarlamaya katılım dereceleri incelendiğinde, aktif ihracat yapanların %41,7 oranı ile çoğunlukta olduğu, bunu çok uluslu pazarlama yapan firmaların izlediği, en düşük oranın ise standart bir ürünle tüm dünyaya yayılmak için uygun fiyat politikası izleyen global pazarlama fikrini benimseyen firmalarda olduğu ortaya çıkmıştır. Tesadüfi ihracat yapan firmaya rastlanılmamıştır. İhracat yapılan ürünlerde domates, biber ve salatalığın başta geldiği görülmüştür. Ayrıca on firmadan birinin ihracattan memnun olmadığı bilgisi alınmıştır. Çalışma sonuçlarının üreticilere, pazarlamacılara ve araştırıcılara yararlı sonuçlar ortaya koyacağı beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yaş meyve sebze, uluslararası pazar, pazar entegrasyonu, toptancı hali, Antalya.

Araştırmayı İndir

Genç Nüfusta Gıda Tüketim Bilinci Ve Geliştirilmesine Yönelik Sosyal Pazarlama Stratejilerinin Belirlenmesi

Yazar: M. Göksel Akpınar, Burhan Özkan, Eda İlbasmış
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Pazarlama
Özet
Toplum sağlığının sürdürülebilirliği, kamu ve özel sektör sorumluluğunda önemsenen bir alandır. Bu alanın geliştirilmesinin maliyeti gıda tüketimi kapsamında tüm toplumların ortak bir alanı olarak görülmektedir. Gıda tüketim bilinci ve modeli ülkeler arasında kültür ve gelişmişlik düzeyine bağlı olarak farklılık göstermektedir. Bir taraftan obezite ve açlık, diğer taraftan güvenilir gıda ve yeterli gıdaya erişim konusu kamuoyu gündeminde sorun olarak değerlendirilen ve üzerinde çalışılan ortak bir duyarlılık alanı olarak önem arz etmektedir. Bu durum özellikle genç nüfus açısından daha fazla oranda öncelikli hale gelmektedir. Belirtilen gerekçelerle bu çalışmada, Antalya ili kentsel alanında genç nüfusun gıda tüketimine yönelik bilinç düzeyi, tutum ve davranışlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Genç Nüfus, Gıda, Bilinçli Tüketim, Antalya

Araştırmayı İndir