Eğirdir Yöresi Elma Yetiştiriciliğinin Durumu ve Sorunlarının Belirlenmesi ile Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi

Yazar: Dilek Karamürsel, F. Pınar Öztürk,Gökhan Öztürk, Suat Kaymak, İsa Eren, Hüseyin Akgül
Yıl: 2004
Yayım Yeri: 6. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Diğer
Özet: Bu çalışma elma yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı Eğirdir ilçesindeki tarım işletmelerinin tesis, yetiştirme tekniği, bitki koruma, derim ve derim sonrası işlemler bakımından öncelikli sorunlarının belirlenmesi ve bu sorunlara çözüm önerileri getirilmesi amacı ile yapılmıştır. Hazırlanan anket formları seçilen 162 tarım işletmesiyle “ Direkt Mülakat Yöntemi’* ile doldurulmuş; veriler gruplara ve genele göre değerlendirilmiştir. İşletme başına düşen nüfus miktarı genel ortalamada 4 kişidir. Faal nüfus oranı %78.75, genel nüfusun okuryazarlık oranı ise %95.89 olarak belirlenmiştir. Ortalama işletme arazisi 13.79 da olarak belirlenmiştir. İşletme arazileri genel ortalamada 3.45 adet parselden oluşmakta ve ortalama parsel büyüklüğü 4 da’dır. İncelenen işletmelerin ortalama meyve arazisi büyüklüğü 9.5 da olup, ortalama elma alanı 8.03 da’dır. Üretim büyük oranda çöğür anaçlı ağaçlarla (%97.85) ve Starking Delicious (%54.63) – Golden Delicious (%37.53) çeşitleri ile yapılmaktadır. Ortalama verim 3681.22 kg’da’dır. İncelenen işletmelerde en yaygın görülen karaleke için 7.3, kırmızı örümcek için 2, iç kurdu için 3.1 kez ortalama ilaçlama yapılmaktadır. İşletmelerin ilaç temini ve ilaçlama ile ilgili sorunlarının başında ilaç fiyatlarının yüksek olması gelmektedir. İşletmeciler derime genellikle rengine bakarak karar vermektedirler. Ürün kaybının ortalama %27 olduğu tespit edilmiştir. 1 kg elmanın üretim maliyeti 247 290 TL olarak hesaplanmıştır. En yüksek karlılık oranı ise %16 ile depolayarak ürün satan işletmelerde bulunmuştur. Elma üretim maliyetinin %57’sini bakım işleri ve çeşitli giderler, %43’ünü genel giderler oluşturmaktadır. Toplam masraf içerisinde arazi kirası %29.7, ilaç masrafı %10.36, gübre masrafı ise %4.79 oranındadır.

Araştırmayı İndir

Türkiye’de Yağ Gülü (Rosa Damascena Mill.) Yetiştiriciliği Ve Yakın Gelecekte Beklenen Gelişmeler

Yazar: Pınar Öztürk, Dilek Karamürsel, Meltem Emre, Emel Kaçal
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Bursa
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet: Günümüzde koku endüstrisi için uçucu yağından faydalanılan önemli üç gül türü mevcuttur. Türkiye’de yetiştiriciliği yapılan tür “Isparta Gülü” diye de anılan Rosa damascena Mili.’dir. Yağ gülünden elde edilen gül yağı, gül suyu ve gül konkretidir. Gül yağı, dünya ticaretine konu olan uçucu yağlar arasında en önemli olanıdır. Türkiye’de yağ gülü yetiştiriciliğinin tamamı Isparta, Burdur, Afyon ve Denizli illerinde gerçekleştirilmektedir. Türkiye toplam uçucu yağ ihracatının % 51’ini gül yağı ihracatı oluşturmaktadır. Gül fiyatlarındaki istikrarsızlık ve alternatif ürün olarak tercih edilen ürünlerin başında gelen kiraz ve elmanın, son yıllarda yüksek fiyatlarla alıcı bulması, yağ gülü yetiştiricilerini alternatif ürünlere yönlendirmiş; yağ gülü üretim alanları 1991 yılına göre % 53 oranında azalmıştır.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Yağ Gülü, Üretim, Ticaret.

Araştırmayı İndir

İhracata Yönelik Kiraz Üretimi Yapılan Bazı İllerde Yeniliklerin Benimsenmesinde Etkili Faktörler

Yazar: F.Pınar Öztürk, D. Karamürsel, M. Emre, H.Cumhur Sarısu, İ. Eren, A. Yulafçı, R.Ali Emre
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarısmal Yayım Ve Haberleşme
Özet:

Çalışmada ihracata yönelik kiraz üreten işletmelerde yeniliklerin benimsenmesinde etkili faktörler belirlenmiştir. Orijinal veriler: Isparta, Afyon, Konya, Amasya, Manisa, İzmir illerinde kiraz yetiştiriciliği yapan 254 işletmeden yüz yüze anket yolu ile elde edilmiştir. İşletmelerde kiraz üretim alanı, işletmecinin eğitimi, dekara net gelir, yayım elemanı ile görüşme sıklığı gibi faktörlerin benimsemeye etkilerilogit analizi ile belirlenmiştir. Araştırma kapsamındaki illerin geneli için yayım elemanı ile görüşme sıklığı başta olmak üzere eğitim ve kiraz üretim alanı faktörlerinin yeniliğin benimsenmesinde en etkili faktörler olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kiraz,Yetiştiricilik, Yenilik, Benimseme.

Araştırmayı İndir

Erik Üreticilerinin Yayım Faaliyetlerini İzleme Durumu

Yazar: D. Karamürsel1, F. Pınar Öztürk, M. Emre, O. Sedat Subaşı, Ö. Faruk Karamürsel, İ. Eren, G. Öztürk
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Yayım Ve Haberleşme
Özet:

Dünyada meyvecilik sektöründe her geçen gün yeni üretim sistemleri, üretim materyalleri, yeni teknolojiler geliştirilmektedir . Günümüzde bu yenilikleri takip etmek, kullanmak, geliştirmek sektörde rekabetin önemli unsurlarından birisi anlamına gelmektedir. Tarımsal yayım, teknolojik gelişme ve bilgi ile çiftçinin buluşmasını sağlayan ya da sağlaması gereken köprüdür (Büyükbay ve Kızılaslan, 2008). Bu çalışmada Türkiye’de erik üretiminin yoğun olarak yapıldığı Bursa, Afyon ve Mersin illerindeki işletmelerde, üreticilerin yayım elemanı ile görüşme sıklığı, yayım faaliyetlerine katılma ve basılı ve görsel yayınlardan faydalanma durumları belirlenerek erik üreticilerinin yayım faaliyetlerini izleme durumları ortaya koyulmuştur. Çalışmanın ana materyalini erik üreticisi işletmelerle yapılan anket çalışmalarından elde edilen veriler oluşturmaktadır. Erik yetiştiriciliği konusunda tarımsal yayım elemanı ile görüşme sıklığı en yüksek Afyon ilinde bulunmuştur. Afyon ve Bursa illerinde yayım elemanıyla görüşen üreticilerin tamamı aldıkları tavsiyelere uyduklarını, M ersin ilinde ise düşük oranda da olsa maddi imkansızlıklar ve güvensizlik nedeniyle yayım elemanının tavsiyelerine uymadıklarını söylemişlerdir. Bursa ilinde üreticilerin % 9,23’ü, Mersin ilinde % 4,62’si son bir yılda erik yetiştiriciliği ile ilgili yayım faaliyetine katıldıklarını bildirmişlerdir. Afyon ilinde ise üreticiler erik yetiştiriciliğine yönelik herhangi bir yayım faaliyeti yapılmadığını ifade etmişlerdir. Sonuç olarak Türkiye genelinde ticari olmayan karışık bahçelerde yapılan erik üretiminin tersi bir yapı gösteren, üretimin kapama erik bahçelerinde gerçekleştirildiği Bursa, Afyon ve M ersin illerinde erik yetiştiriciliği konusundaki tarımsal yayım faaliyetleri yetersiz bulunmuştur. Son yıllarda havza bazlı üretim modeline geçme çalışmaları hızla devam etmektedir. Ürünün belirli merkezlerde toplanmasının mutlaka fayda sağlayan yönleri olacaktır. Ancak bu çalışmaların tarımsal yayım yönü ile birlikte ele alınması, beklenen faydaya ulaşılmasında kritik öneme sahiptir.
Anahtar Kelimeler: Prunus domestica, M odern Üretim Sistemleri, Basılı ve görsel yayın.

Araştırmayı İndir

Türkiye Elma Endüstrisinin Rekabet Gücünü Artırma Olanaklarının Araştırılması

Yazar: F. Pınar Öztürk, A. Yücer, M. Demirtaş, N. Kaplan, D. Karamürsel, M. Emre, G. Öztürk, E. Kaçal, İ. Eren
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Pazarlama
Özet:

Türkiye, dünyanın 4. büyük elma üreticisidir. Buna karşın küresel pazarda, ürettiği elmaların sadece %3’ünü ihraç eden küçük bir oyuncudur. Bu veriler, Türkiye’nin elma endüstrisinde rekabet ile ilgili sorunlar yaşadığının göstergelerindendir. Çalışmada, Türkiye elma endüstrisinin (taze ve işlenmiş) rekabet gücünün artırılma olanaklarının belirlenmesi ve bir yol haritası çıkarılması amaçlanmıştır. Bu amaçla global elma endüstrisinde rekabeti oluşturan kriterler çerçevesinde, bu endüstride ileri ülkeler: yerli-yabancı literatür, istatistiki veriler kullanılarak değerlendirilmiş, mevcut durum makro ve mikro düzeyde analiz edilmiştir. Konu ile ilgili toplantı çıktıları da dikkate alınarak GZFT analizi yapılmış, belirtilen amaca hizmet edecek yedi adet stratejik hedef, stratejik hedeflere ulaşılmasını sağlayacak eylemler ve bu eylemlerle uyumlu faaliyetler belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Elma, Rekabet, Mevcut Durum, GZFT, Stratejik Hedef.

Araştırmayı İndir

Türkiye’de Meyve Fidanı Üreten İşletmelerin Pazarlama Yapısı Ve Sorunları

Yazar: Dilek Karamürsel, F. Pınar Öztürk, Cennet Oğuz, Meltem Emre, Alamettin Bayav, Ö. Faruk Karamürsel, Süleyman Akol, Emel Kaçal, Ayşegül Sarısu, Mesut Altındal
Yıl. 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Pazarlama
Özet
Bu çalışmada, Türkiye meyve fidanı üretiminin %91’inin gerçekleştirildiği 16 ilde, tabakalı tesadüfi örnekleme yöntemine göre belirlenen 93 işletmeden anket yoluyla elde edilen veriler kullanılarak meyve fidanı üreten işletmelerin, pazarlama yapıları, sorunları, satış sonrası meyve üreticilerine verilen teknik destek durumu ile fidan üreticilerine yansıyan sorunlar ortaya koyulmuş, çözüm önerileri geliştirilmiştir. Araştırma alanında, işletmelerin %94.62’si ürettikleri fidanları kendileri doğrudan alıcılara pazarlamakta, %34.41’i kooperatif, %26.88’i e-pazarlama, %16.13’ü ise bayiler aracığıyla pazarlamaktadırlar. Fidan fiyatlarını belirlerken üreticiler büyük oranda piyasa fiyatlarını (%72.04) dikkate almaktadırlar. İşletmelerin pazarlamada yaşadığı sorunlar 5’li likert ölçeği kullanılarak önem düzeyine göre; fiyat istikrarsızlığı, pazar yapısının düzensiz olması, vadeli satış yapılması ve satılan ürünün bedelinin alınamaması olarak belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Meyve fidanı, pazarlama, fiyat istikrarsızlığı,

Araştırmayı İndir