Van İli Tarım İşletmelerinde Ekstansif Çalışma Nedenleri

Yazar: İbrahim Yıldırım, Ahmet Şahin, Cengiz Çakır
Yıl:2006
Yayım Yeri: 7. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Antalya
Konu:Tarımsal İşletmecilik
Özet
Çalışmanın başlıca amacı Van ili tarım işletmelerinin ekstanstif tarım yapmalarının nedenlerini incelemektir Çalışmanın ana materyalini 101 Y 095 /VAP-05 nolu TÜBİTAK projesi kapsamında Van ilinin tüm ilçelerindeki (12 ilçe) 68 köyde toplam 788 işletmeden anket yöntemi ile toplanan orijinal veriler oluşturmaktadır Veriler, 2001-2002 üretim dönemine ait bulunmaktadır. İşletme başına düşen ortalama aile işgücü potansiyeli 1523.9 erkek işgünü olmasına karşılık, bu potansiyelin %27.58’i kullanılabilmektedir. Nadas alanlarının toplam arazi (124 dekar) içindeki payı %34.92’dir. Başlıca yetiştirilen bitkisel ürünler buğday, arpa ve yoncadır Ortalama parsel sayısı 6.1 adet ve ortalama parsel büyüklüğü 20.2 dekardır. Ortakçılık ve kiracılık yaygın değildir. Mülk arazinin toplam arazi içindeki payı % 91.77’dir. İşletme sermayesi toplam sermayenin % 11.73’ünü oluşturmaktadır. Dekara düşen işletme sermayesi 57.07 YTL olup, bu miktar işletme büyüklüğüne paralel olarak azalmaktadır. Aynı şekilde inek ve koyun başına düşen işletme sermayesi de işletme büyüklüğüne orantılı olarak azalmaktadır. Toplam buğday miktarının % 59.25’si öz tüketime ayrılmaktadır. Ekstansif tarım yapılmasının nedenleri arasında aile işgücü potansiyelinin yeterince kullanılamaması, ürün çeşitliğinin az, nadas alanlarının yüksek olması: arazi parçalılığı ve tasarruf şekilleri: yetiştirilen başlıca bitkisel ve hayvansal ürünlerin verimlerinin düşük olması: işletme sermayesinin yetersiz olması ve özellikle küçük işletmelerde öz tüketime yönelik bir üretim şeklinin egemen olması sayılabilir.
Anahtar Kelimeler: Ekstansif Tarım, Tarım İşletmeleri, Van İli

Araştırmayı İndir

Van Yöresindeki Kırsal Alanlarda Nüfus ve Eğitime İlişkin Sorunlar ve Bazı Çözüm Önerileri

Yazar: Ahmet Şahin Cengiz Çakır İbrahim Yıldırım
Yıl: 2004
Yayım Yeri: 6. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Kırsal Kalkınma
Özet: Bu çalışmanın başlıca amacı. Van ili kırsal alanında tarımsal faaliyet yapan işletmelerin nüfus ve öğrenim durumunu genel hatlarıyla incelemektir. Bu kapsamda, başlıca sorunlara kimi çözüm önerileri geliştirilmeye çalışılacaktır. Çalışmanın verileri ilin 12 ilçesindeki 68 köyde 789 işletmeden anket yöntemi ile toplanmıştır. İşletme yöneticilerin ortalama okur-ya/arlık oranı °o 75 I ve öğrenim süresi 3.38 yıldır İşletme başına düşen nüfus miktarı 8.8 kişi olup, bu nüfusun °o 45.8’si 15-49 yaş grubundan oluşmakladır. Öğrenim süresini tamamlamış kadın nüfusun % 63’ü okuma yazma bilmemektedir. İşletme başına düşen 1.53 öğrencinin 1.0l’i erkek ve 0.52’si kız öğrencidir. Bu veriler gerek öğrenimini tamamlamış ve gerekse halen öğrenime devam eden kadın nüfusun öğrenimi konusunda Önemli sorunlar bulunduğu ve sorunun öncelikli olarak çözülmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kırsal Alan, Eğitim

Araştırmayı İndir

Ulaşım Kolaylıklarının Van Yöresi Tarımına Etkileri

Yazar: Cengiz Çakır,İbrahim Yıldırım,Ahmet Şahin
Yıl: 2004
Yayım Yeri: 6. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Diğer
Özet: Van yöresinde yapılan araştırmalarda arazi ve işgücünün verimli kullanılmadığı görülmüştür. Yöredeki işletmelerde yer verilen üretim dalı sayısı sınırlı olup, verim ve gelir düşüktür. Ulaşım kolaylıkları nedeniyle özellikle hayvansal ürünler yönünden gelişmiş bölgelerden kaynaklanan yoğun bir rekabet söz konusudur. Hayvancılık bölgesi olarak bilinen yörede ekstansif nitelikte bir üretim söz konusu olup verimlilik düşük ve pazarlanan ürünler miktar ve kalite bakımından yetersizdir. Tarıma dayalı sanayi kuruluşlarında hammadde yetersizliğinden kaynaklanan atıl kapasite mevcuttur. Yerel kaynaklardan hammadde sağlayan kuruluşları desteklemek için özel önlemler alınabilir. Ürünlerin çeşitlendirilmesi, verim ve kalitenin artırılması için eğitim ve yayım çalışmaları yapılmalıdır. Sözleşmeli tarım ve organik ürünler özendirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Ulaşım kolaylıkları,Rekabet,Kaynak Kullanımı

Araştırmayı İndir