Trakya Bölgesinde Ekoturizm ve Kırsal Kalkınmada Yararlanma Olanakları

Yazar: Ahmet Kubaş, Çağdaş İnan
Yıl: 2006
Yayım Yeri: 7. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Antalya
Konu: Kırsal Kalkınma ve Yoksulluk
Özet
Gelişmekte olan ülkelerde kırsal alanlarda yaşayanların gelir düzeyi ve yaşam kalitelerinin artırılabilmesi için kırsal kalkınma çalışmaları oldukça önemli hale gelmiştir. Gelişmekte olan ülkeler yanında gelişmiş ülkelerde de kırsal kalkınma programlan başarıyla uygulanmaktadır. AB’ne üye ülkeler: bölgeler arası gelişmişlik farkını giderebilmek için yıllardır kırsal kalkınma programlan uygulamakladır. Ülkemizde kırsal kalkınma konusunda yapılan çalışmalar ağırlıklı olarak tarım ve ormancılık faaliyetlerini içermektedir. Ancak son yıllarda kırsal bölgelerde, ekoturizm konusunda sınırlı bölgelerde de olsa önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Yerli ve yabancı turistlerin doğal ve kültürel kaynaklan görmek için yaptıkları ziyaretler ve buna bağlı harcamalar yerel halkın gelirinin artmasına yardımcı olmaya başlamıştır. Trakya Bölgesi zengin flora ve faunası yanında Karadeniz, Marmara ve Ege denizini ile çevrili olmasından dolayı ekoturizm açısından önemli avantajlara sahiptir Özellikle İstanbul’da yaşayanların bir bölümü yaz aylarında tatil için Trakya bölgesini tercih etmektedirler. Bunun en büyük nedeni ulaşımın kolay olması ve günübirlik seyahatlerin mümkün olmasından kaynaklanmaktadır. Ziyaretçiler özellikle bölgenin kuzey doğusunda bulunan Kıyı köy ve İğne ada ile güney batısında bulunan Saroz körfezini tercih etmektedirler. Kıyı köy ve İğne ada doğal güzelliklerini görmeye gelen ziyaretçiler seyahat, barınma ve beslenme için harcama yaparak yerel halkın ekonomik gelişmesine katkı sağlamaktadır İstanbul çıkışlı olan ziyaretçi sayısı her yıl artış eğilimi göstermektedir. Sadece Kastroyu ziyaret edenlerin sayısı Temmuz ve Ağustos ayında yaklaşık 50 000 kişiye ulaşmaktadır. Ekoturizmin gelişmesi ülke ekonomisi yanında yerel halkın sosyo-ekonomik gelişmesine katkı sağlamaktadır. Ancak doğal kaynaklar ekoturizm amacıyla kullanılırken koruma- kullanma dengesinin sürdürülebilir olmasına dikkat edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Ekoturizm, Trakya Bölgesi. Kırsal Kalkınma, Sürdürülebilir Kalkınma

Araştırmayı İndir

Ekoturizmin Kırsal Kalkınmaya Etkisi: Trakya Bölgesi Örneği

Yazar: Çağdaş İnan, Hakkı İnan, Ahmet Kubaş
Yıl: 2010
Yayım Yeri: 9. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Kırsal Kalkınma ve Yoksulluk
Özet
Uluslararası Ekoturizm Derneği’nin 1991’de yaptığı tanıma göre Ekoturizm, doğal alanlara yapılan, çevreyi koruma ve yerel haklın refahını devamlı kılma sorumluluğu taşıyan tatil/seyahattir. Dünya genelinde ortak payda kabul edilen bu tanım çerçevesinde kilit nokta “yerel haklın refahını devamlı kılma sorumluluğu” taşımasıdır. Bu durumda Ekoturizm yapılacak bölgede yerel halkın fayda görmesi gereklidir. Gerek ekonomik gerekse diğer unsurlarla birlikte ortaya konulması gereken bir refah artısı olmalıdır. Bir başka deyişle Ekoturizm odağında yerel haklın kalkınması esastır. Örneğin günübirlik yapılan bir doğa yürüyüşü aktivitesi eğer bölge halkına hiçbir katkıda bulunulmadan, sadece ziyaret etme maksatlı yapılıyorsa burada Ekoturizm değil “Doğa Tabanlı Bir Turizm” aktivitesi söz konusudur. Gerçek anlamda Ekoturizm, tanımdan da anlaşılacağı üzere yerel halkın refahını, yani bir anlamda kalkınmasını da özünde barındırmaktadır. Ekoturizm yapılan bölgede Kırsal halk kalkınıyorsa, bu kalkınma sürdürülebilir bir Kırsal Kalkınma anlamına gelmektedir. Bu çalışmada Trakya bölgesinin Ekoturizm potansiyeli yüksek kesimlerinde Ekoturizm’in çevre ile ilişkisi ortaya konularak Kırsal Kalkınma stratejileri açısından bir inceleme yapılmıştır. Bölgenin mevcut durumu swot analiziyle incelenmiş, güçlü ve zayıf yönler ile fırsatlar ve tehditler ortaya konulmuştur. Ekoturizmin Kırsal Kalkınmaya Etkileri bulgular ışığında değerlendirilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ekoturizm, Kırsal Kalkınma, Sürdürülebilirlik, Trakya

Araştırmayı İndir

Tarım İşletmelerinde Stratejik Yönetimin Önemi

Yazar: İ.Hakkı İnan, Çağdaş İnan
Yıl: 2010
Yayım Yeri: 9. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
Strateji çiftçi ya da herhangi bir işletmenin amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek için kullandığı eylemler paketidir. Strateji çiftçinin pozisyonunu güçlendirmek, müşterileri tatmin etmek, performans hedeflerini tutturmak ve uzun vadeli hedefleri gerçekleştirmeyi sağlayan faaliyetleri içerir (Olson, 2004). Stratejisi olan bir çiftçi belirsiz bir dünyada alternatif faaliyetler arasından iyi seçimler yapma olanağına sahip olur. Stratejik yönetim stratejinin planlanması, uygulanması, uygulama sonuçlarının kontrol edilmesi ve koşullar değiştikçe zaman içinde seçilen stratejinin düzenlenmesini kapsayan bir süreçtir. Stratejik planlama tarım işletmesinin vizyon, misyon, değerler ve amaçlarının belirlenmesini, işletme içi ve dışı faktörlerin analizini, mevcut ortamda işletme için en iyi stratejinin oluşturulması faaliyetlerini içerir. Stratejinin uygulanması örgütsel yapıların ve strateji için gerek duyulan yapıların tasarımı, stratejiyi gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan kaynakların sağlanması ve yönetimi ile ilgilidir. Stratejik kontrol amaç ve hedeflerle gerçeklesen sonuçların karşılaştırılması, işletme ortamının izlenmesi, örgütsel yapının, uygulanan planın ve hatta amaç ve hedefleri gerçekleştirecek stratejinin modifikasyonu ile ilgili faaliyetleri kapsar. Çiftçi; işletme ortamını tanıyarak, nerede ne gibi olayların meydana geldiğini görerek, rekabetçi piyasalardaki işletmesinin güçlü ve zayıf yönlerini kavrayarak stratejisini oluşturur ve tehditlerden korunmak için fırsatlardan yararlanmayı ve amaç ve hedeflerini gerçekleştirmeyi sağlayacak bir pozisyona doğru işletmesini yönlendirir (Olson 2004). Başarılı stratejik yönetim karların geçmişte ya da halen nerede olduğu ile değil, gelecekte nerede olacağını tahmin ederek tarım işletmesine pozisyon aldırır.
Araştırmayı İndir

Çevre Kalitesinin İyileştirilmesi Ve Korunmasında Yerel Halkın Katılımı; Trakya Örneği

Yazar: Harun Hurma, Çağdaş İnan
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi
Özet
Doğal kaynaklarda yaşanacak kirlenme ve bozulmalar insanların yaşam kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle, gelecek kuşakların sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşayabilmeleri için çevre kalitesinin artırılması oldukça önemlidir. Trakya bölgesi, çevre kalitesi yönünden birbirinden farklı alt bölgelere sahiptir. Doğal kaynakların nispeten bozulmadan günümüze kadar ulaştığı bölgeler olduğu gibi, sanayileşmenin etkisiyle çevresel bozulmanın en üst düzeyde yaşandığı alanlar da bulunmaktadır. Çevre kalitesi aynı zamanda ekonomik bir rant yaratmaktadır. Bu açıdan bakıldığında sosyo-ekonomik aktivitelerde koruma-kullanma dengesinin sürdürülebilir olması büyük önem taşımaktadır. Çevre kalitesinin korunması, çevre kalitesinde karşılaşılan bozulmanın giderilmesinden daha ekonomiktir. Buna yönelik kararların alınması ve uygulanmasında yerel halkla beraber hareket edilmesi kalıcı çözümlere daha rahat ulaşılmasını sağlayacaktır. Bu çalışmada Trakya bölgesinde çevre kalitesinin iyileştirilmesi ve korunmasında yerel halkın tutumu incelenmiştir. Çevre sorunlarının giderilmesi ve çevrenin olduğu gibi gelecek kuşaklara aktarılması için gönüllü ödeme isteği (WTP) ve bireylerin kabul edebilecekleri ödeme miktarları (WTA) tespit edilmiştir. Buna göre çevre kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerdeki üreticiler çevre sorunlarına karşı daha hassas bir yapı göstermektedir. Bu bölgelerdeki üreticilerin yaklaşık %73’ü çevre sorunlarının giderilmesi için maddi olarak katılımda bulunabileceğini belirtmişlerdir. Çevre kalitesinin yüksek olduğu bölgelerdeki üreticilerin yaklaşık %55’i çevrenin korunması için gönüllü olarak ödeme yapabileceklerini belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Çevre Kalitesi, WTP, WTA, Trakya Bölgesi, Çevre Sorunları

Araştırmayı İndir