Tarımda Yapısal Eşitlik Modelinin Uygulanması: Traktör Kullanım Memnuniyeti

Yazar: M. Cankurt, B. Miran
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
Bu çalışmada, tarımda kullanılan önemli sermaye girdilerinden biri olan, traktör kullanım memnuniyetlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda, gerek literatür çalışması ve gerekse sektördeki paydaşlarla yapılan mülakatlar sonucunda, traktör kullanım memnuniyetinin alt unsurları belirlenmiştir. Bu alt unsurlar traktör, bayi, firma-marka, servis memnuniyeti olduğu ve bunların her birisinin çiftçinin satın alıp kullandığı traktörden memnuniyet düzeyini oluşturduğu varsayılmıştır. Çalışmanın ana materyalini Aydın ilinde faaliyet gösteren, oransal örnekleme yöntemine göre tesadüfi olarak belirlenen, 121 çiftçiden yüz yüze anket yöntemiyle elde edilen veriler oluşturmaktadır. Analizlerde yeni ve ileri düzeyde istatistiki bir yöntem olan Yapısal Eşitlik Modellemesi (Structural Equation Modelling: SEM) kullanılmıştır. Analizler sonucunda traktör memnuniyetinde en etkili faktör marka-firma faktörüdür (0.48). M arkanın ardından sırasıyla bayi (0.39), traktör (0.37) ve servis (0.14) faktörleri gelmektedir. Genel olarak çiftçiler, üretici firmalardan sorunsuz traktör üretmelerini ve üründe bir sorun olduğunda sattıkları ürünlerine sahip çıkmalarını, bayi ve servislerden güvenilirlik ve sorun olduğunda çözüm için gayret göstermelerini beklemektedirler. Çiftçilerin bu beklentileri karşılandığı ölçüde traktör kullanım memnuniyet düzeyleri artacaktır. Çiftçilerin memnuniyeti yeni ürün talebi gündeme geldiğinde müşteri bağlılığı olarak ortaya çıkacak ve tekrar memnun olduğu ürünü tercih edecektir.

Araştırmayı İndir

Dünya Zeytinyağı Piyasasında Rekabet Analizi: Türkiye ve AB Karşılaştırması

Yazar: Canan Abay, Berna Türkekul, Bülent Miran, Cihat Günden
Yıl: 2006
Yayım Yeri:7. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Antalya
Konu: Tarımsal ve Tarıma Dayalı Sanayi
Özet
Bu çalışmada, 1990/94 ile 2000/04 dönemleri arasında, önemli dışalıma ülkeler olan ABD, Avustralya, Kanadı, Brezilya ve Japonya pazarında, Türkiye ve AB zeytinyağı üreticisi ülkelerin rekabet düzeyinin belirlenmesi amacıyla Sabit Pazar Payı Analiz yöntemi kullanılmıştır. Yapılan analizler ele alman dönemde hedef pazarda, İtalya’nın rekabet üstünlüğü sağladığını göstermektedir. Rekabet düzeyi açısından, İtalya’yı, sırasıyla Yunanistan ve Türkiye izlemektedir. Aynı donemde İspanya’nın hedef pazara yönelik dışsatım miktarı artmasına rağmen, pazar payındaki azalma nedeniyle rekabeti olumsuz etkilenmiştir. Türkiye’nin zeytinyağında, uluslararası rekabette sürdürülebilir ve kalıcı bir başarı yakalayabilmesi, uygulanacak üretim, örgütlenme ve dış ticaret politikalarına dayanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Zeytinyağlı, Rekabet, Sabit Pazar Payı.

Araştırmayı İndir

Çiftçi Amaçlarının Bulanık Eşli Karşılaştırma Yöntemiyle Belirlenmesi: Erzurum İli Örneği

Yazar: Emine İkikat Tümer, Avni Birinci, Bülent Miran
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
Bu çalışmada, bulanık eşli karşılaştırma yöntemi ile çiftçilerin tarımsal üretime ilişkin olası amaçların önceliklerini belirlemek hedeflenmiştir. Bu hedefi gerçekleştirmek için Erzurum ilinde 68 çiftçi ile anket yapılmıştır. Anket yapılan çiftçilere yedi amaç sunulmuştur. Analiz sonuçlarına göre çiftçilerin “Borçları azaltmak” amacına en fazla önemi verdikleri belirlenmiştir. Yöredeki çiftçilerin “En az riskli üretim yapmak” amacına en az önemi verdikleri belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Amaç, Bulanık Eşli Karşılaştırma, Erzurum.
Araştırmayı İndir

Ege Bölgesinde Organik Tarım Tercihini Belirleyen Çiftçi Özellikleri: Kuru İncir ve Çekirdeksiz Kuru Üzüm Örneği

Yazar: Zerrin Kenanoğlu, Bülent Miran
Yıl: 2002
Yayım Yeri: 5. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Erzurum
Konu: Diğer
Özet: Bu çalışmada, Ege bölgesinde kuru incir ve çekirdeksiz kuru üzüm üreticilerinin organik tarımı benimsemesine etki eder değişkenler logit analizi kullanılarak belirlenmiştir. Organik tarımın benimsenmesine üreticilerin ve işletmelerin özellikleri, üretim sistemi ve bilgi kaymaklarının etkisinin olup olmadığı araştırılmıştır. Ayrıca, çalışmada organik ve geleneksel üreticiler arasındaki farklılıklar diskriminant analizi yardımıyla belirlenmeye çalışılmıştır. Geleneksel ve organik üreticiler arasındaki farklılığı belirleyen değişkenlerin, üreticilerin ve işletmelerin özelliklerinden daha çok üretim sisteminden ve bilgilenme düzeyi ile ilişkili olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: organik kuru incir, organik çekirdeksiz kuru üzüm, logit analizi, diskriminant analizi

Araştırmayı İndir

VAR (Vektör Otoregresyon) ile Pamuk Fiyatlarının Geleceği

Yazar: Özlem Karahan, Bülent Miran
Yıl: 2002
Yayım Yeri: 5. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Erzurum
Konu: Araştırma Yöntemleri
Özet: Bu çalışmada, VAR modeli yardımıyla Türkiye’de sıkıntıların yaşandığı pamuk üretiminde önemli yansımalar bulan pamuk fiyatlarının analizi ve geleceğe dönük tahmini amaçlanmıştır Oluşturulan VAR modelde, Ege Standart I pamuğun İzmir Ticaret Bordasındaki fiyatı ve Borsadaki pamuk işlem miktarı içsel; Liverpool A indeks pamuk fiyatı ve mevsimleri temsil eden kukla değişkenler ise dışsal değişkenler olarak ele alınmıştır Ağustos 1993 – Haziran 2002 dönemine ait aylık serilerin kullanıldığı modelleme çalışmasında elde edilen bir gecikmeli VAR modele göre; Ege Standart Tin Borsada hazır peşin işlemlerde oluşan fiyatı, kendi bir gecikmeli değeri, dünya pamuk fiyatlarını temsil eden Liverpool A indeksin eş anlı fiyatları ve bir önceki ayın Borsa pamuk işlem miktarı ile doğru yönde ilişkilidir Çalışmada VAR’ın sağladığı Etki-Tepki Fonksiyonlarından yararlanılarak, içsel değişkenlerdeki bir standart sapmalık şok değişmelerin karşılıklı ve zamana yayılan etkileri de belirlenmiştir. Haziran 2002’yi izleyen 12 aylık dönemde Ege Standart 1 pamuk fiyatlarında yükselme olacağı öngörülmüş VAR modelin, Ege Standart I pamuk fiyatlarını, bir aylık Öngörüde %4,78, üç aylık öngörüde ise %8,12 Yüzde Ortalama Mutlak Hata payı ile öngörmeye olanak sağladığı belirlenmiştir Çalışmanın, gerek pamuk üretici, tüccar ve sanayicileri ve gerekse tarım politikası yapıcıları açısından ilginç olabilecek bazı sonuçları ortaya koyduğu düşünülmektedir

Anahtar Kelimeler: Vektör otoregresyon, fiyat tahmini, pamuk fiyatları

Araştırmayı İndir

Tokat İlinde Çiftçilerin Organik Domates Üretme İsteği

Yazar: E. İkikat Tümer, B. Miran
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi
Özet
Toprak erozyonu, girdi kullanımının artması, bunun sonucunda canlıların sağlık problemleri ile karşılaşması, ekonomik, politik nedenler, üretici ve tüketicide çevre bilincinin gelişmesi gibi etmenler dünyada organik tarımın gelişmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’de domates üretiminde büyük paya sahip olan Tokat ili domates üreticilerinin organik domates üretme isteğini etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Tokat ilinde 123 domates üreticisi ile anket yapılmıştır ve elde edilen verilere Binomial Probit analizi uygulanmıştır. Analiz sonucuna göre, üreticilerin organik domates üretmek istedikleri fiyat, eğitim durumu, tarımsal üretimden elde edilen gelir, kooperatife üye olma durumları, üreticilerin organik domates üretimi konusunda eğitim alma isteği ile 2011 yılına ait borç miktarı istatistiki açıdan önemli bulunmuştur. Wald analiz sonucuna göre üreticilerin organik domates üretmek istediği fiyat 1.56 TL/kg olarak hesaplanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Organik tarım, domates, Binomial Probit, Tokat

Araştırmayı İndir

İzmir İlinde Yerel Tarımsal Ürünlere İlişkin Tüketici Tercihlerinin Analizi: Bir Analitik Ağ Süreci Uygulaması

Yazar: A.Nur Şahin, B. Miran
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tüketim Ekonomisi
Özet:

Bu çalışma kapsamında, İzmir ili Bornova ilçesinde tüketicilerin yerel tarımsal ürünleri hangi koşullarda tercih edeceği ve bu tercihlerin ağırlıkları analiz edilmiştir. Çalışmanın verileri Bornova ilçesinde hane halklarıyla yüz yüze yapılan anketler vasıtasıyla oluşturulmuştur. Tüketicilerin yerel tarımsal ürünlere olan güven düzeyleri ve satın alma tercihleri analiz edilmiş, yerel tarımsal ürünleri satın alırken dikkat ettikleri unsurların öncelikleri irdelenmiş, diğer tarımsal ürünler arasında neden yerel ürünlerin tercih edildiği araştırılmıştır. Tüketicilerin yerel tarımsal ürünlere gösterdikleri yaklaşımı ortaya koymak üzere, Analitik Ağ Süreci (ANP), Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) ve Bulanık Eşli Karşılaştırma (BEK) yöntemlerinden yararlanılmıştır. Elde edilen sonuçlar parametrik olmayan istatistik yöntemlerle analiz edilmiştir. Analitik Ağ Süreci sonuçları, tüketicilerin İzmir’de üretilecek yerel ürünleri tercih etmeleri için: taze, sağlıklı, organik: yerel iş gücü ve ülke içinde üretilmiş tohum ile: daha kaliteli: taze meyve ağırlıklı üretilmesi beklenmektedir. Sözü edilen yerel ürünlerin internet aracılığıyla satılması daha fazla tercih görmelerini sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Tüketici Davranışları, Yerel tarımsal ürünler, Analitik Ağ Süreci, Bulanık Eşli Karşılaştırma.

Araştırmayı İndir

Pamuk Ekili Alanların Ürün Rekoltesinin Uzaktan Algılama Tekniği Kullanılarak Belirlenmesi: İzmir Maltepe Köyü Örneği

Yazar: Gizem Hocaoğlu, Kenan Çiftçi, Bülent Miran
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
Pamuk Türkiye ve birçok ülke için tekstil sanayisinin hammaddesi olması açısından oldukça önemlidir. Dünyada kısıtlı sayıda ülke ekolojisi pamuk tarımına elverişli olması nedeniyle, dünya pamuk üretiminin % 80?ine yakını Türkiye?nin de içinde bulunduğu az sayıda ülke tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmanın temel amacı Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama teknikleri ile pamuk ekiliş alanını ve rekolteyi belirlemektir. Elde edilen sonuçların geleneksel yöntemlerle yapılan rekolte tahmin yöntemleriyle karşılaştırmalı olarak irdelenmesi hedeflenmiştir. Çalışma boyunca pamuk ekili alanların belirlenmesi ve sınıflandırılması için İzmir ili Menemen ilçesi Maltepe köyüne ait “Rapideye” uydu görüntüleri kullanılmıştır. Menemen Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü 2014 Yılı Çiftçi Kayıt Sistemi ve Prim Kayıt Sistemi verileri kullanılmıştır. Çalışma, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümünde yer alan Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi Laboratuvarı?ndan alınan uydu görüntüleri ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda araştırma konusu olan pamuk bitkisi %97 ürün tespit doğruluğu ile belirlenmiştir. Menemen Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü verileriyle karşılaştırıldığında pamuk ekili alanlar %55.6 daha az bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Pamuk, rekolte, coğrafi bilgi sistemleri, uzaktan algılama tekniği

Araştırmayı İndir

Kırsal Kalkınmaya Dönük Kamu Politikaları: Tarımsal Transferler Örneği

Yazar: Ahmet Bayaner, Taylan Kıymaz, Bülent Miran
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarım ve Gıda Politikası
Özet
Kırsal kalkınma, kırsalın her alanında top yektin bir yükselişi ifade eder. Ülkeler, tarım sektörünü desteklemek üzere kırsal alanda gelişmeye özel önem vermektedirler. Dolayısıyla, ülkeler aynı zamanda kırsal kalkınmaya dönük olarak kırsalın en önemli ekonomik faaliyeti olarak tarımı öncelemişlerdir. Bu çalışmada, kırsal kalkınma ve kırsalda yoksulluğa dönük kamu politikaları irdelenecek, tarıma yapılan transferler, transferlerin kırsal kalkınmaya etkileri, transferler ile tarımsal göstergeler ilişkilendirilerek incelenmiştir. Bulgulara göre, tarım GSYH ve destek arasında istatistiksel olarak anlamlı bir kısa ve uzun dönem ilişkinin varlığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kırsal kalkınma, kamu politikaları, tarım politikaları, eşbütünleşme.
Araştırmayı İndir

Yerel Ürün Tüketimini Artırmaya Dönük En İyi Alternatif Modellerin Belirlenmesi

Yazar: Ayça Nur Şahin, Bülent Miran, Kenan Çiftçi
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tüketim Ekonomisi
Özet
Yerel tarımsal ürün; yaşadığımız il, ülke ya da bölgeye yakın yerlerde üretilmiş gıda anlamına gelmektedir. Tüketicilerin yerel ürünleri tercih etmesi, özellikle tarımsal potansiyeli yüksek olan yörelerin çiftçilerine önemli ölçüde refah katkısı sağlayacaktır. Çalışma kapsamında, yerel ürünlere dönük tüketici eğilimlerinin, hangi koşullar oluşturulduğunda, yerel ürünleri daha fazla tercih etme davranışına dönüşeceği analiz edilmiştir. Çalışmanın verileri, İzmir ili, Bornova ilçesinin hanelerinde yaşayan tarımsal ürün tüketicileriyle yüz yüze yapılan anketler vasıtasıyla elde edilmiştir. İlk olarak AAS (Analitik ağ süreci) yardımıyla modellenen yerel ürün tercih modelinden, tüketicilerin çeşitli kriter ve seçeneklere verdiği ağırlıklar belirlenmiştir. Bu ağırlıklardan yola çıkarak, tüketicilerin tercih edeceği en uygun koşulların bileşimleri belirlenmiştir. Tüketicilerin yerel ürün tüketme ihtimali en yüksek 3 koşul bileşimi (tasarım) dikkate alınarak, tüketici profilleri irdelenmiştir. En iyi tasarımların belirlenmesinde “seçeneklerin en iyi bileşimi” (BeCA) yönteminden yararlanılmıştır. BeCA, 0-1 programlama yardımıyla optimum homojen tercih bileşimlerini vermektedir. Elde edilen en iyi bileşimler, istatistik analizlerle derinlemesine irdelenmiştir. Tüketicilerin daha fazla yerel ürün tercih etmeleri için; İzmir içinde üretilmiş yerel ürün olmalı, yerel iş gücü kullanılmalı, geleneksel yöntemlerle üretilmiş olmalı, yerli tohumdan üretilmeli, yerel ürün pazarda bulunmalı, reklamı Tv’de yapılmalı, kalite standartlarına dikkat edilmeli, sağlığa faydalı ürün olmalı, ürün çeşitlerinden özellikle meyve türleri olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Yerel ürün, analitik ağ süreci, seçeneklerin en iyi bileşimi, tüketici

Araştırmayı İndir