Bölgelerarası Gelişmişlik Farklılıklarının Giderilmesinde Köykent Modeli: Ordu-Mesudiye Köykent Projesi Uygulaması

Yazar :Beşir Koç, Aykut Gül
Yıl: 2006
Yayım Yeri: 7. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Antalya
Konu: Kırsal Kalkınma ve Yoksulluk
Özet
Köykent Modeli, kırsal yerleşim birimleri oldukça dağınık olan Türkiye’de kırsal alanlara etkin devlet yatırımlarını götürebilmeyi amaçlamıştır. Model, yatırımların etkinliği için, yayıcı değil fakat yığıcı ve yoğunlaştırıcı olmasını önermektedir. Böylece uygun kırsal alanlarda cazibe merkezlerinin kurulmasıyla bu bölgelerin ülkenin diğer kalanıyla bütünleşmesi sağlanacaktır. Köykent modelinin uygulandığı Ordu-Mesudiye-Çavdar köykentinde (9 köy) bütün altyapı hizmetleri (eğitim, sağlık, ulaşım, su, kanalizasyon gibi) tamamlanmıştır. Köykentte ayrıca orman ürünlerini işleyen bir tesis kurulmuştur. Köykent alanında nüfusun %50’si burada yaşamaktan memnun, %90’nı ise göç etmeyi düşünmemektedir. Köykent alanında aile başına düşen tarımsal gelir 9.000 YTL iken bu rakam köykent dışı alanda 4.209 YTL olarak gerçekleşmiştir. Tarım dışı gelirde ise, köykent alanında aile başına 2.338 YTL, köykent dışı alanda ise sadece 62 YTL olarak hesaplanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Köykent, Kırsal Kalkınma, Cazibe Merkezleri, Kırsal Kalkınma Modeli

Araştırmayı İndir

Geleneksel Gıda Ürünleri Tüketim Pazarının Analizi: Van İli Uygulaması

Yazar: Beşir Koç, Tutku Gül Altun, Hacı Ali Güleç, Abdülvahap Baydaş
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tüketim Ekonomisi
Özet
Bu çalışma Van ili kent merkezinde seçilmiş geleneksel gıda ürünlerini tüketen tüketicilerin tutum ve davranışlarını incelemek amacıyla yapılmıştır. İncelenen geleneksel gıda ürünleri, Van otlu peyniri, cacık ve kurut olarak seçilmiştir. Anket yoluyla toplanan veriler kümeleme (cluster) analizine göre sınıflandırılmış ve yorumlanmıştır. Kümeleme analizi tüketicilerin Van ilinde ikamet süreleri temelinde yapılmıştır. Buna göre iki grup oluşturulmuştur. Gruplardan bir tanesi, tüketim alışkanlığı düzeyi yüksek bir diğeri de tüketim alışkanlığı düzeyi düşük olan tüketicilerin oluşturduğu gruplardır. Tüketim alışkanlığı düzeyi yüksek olan grupta yer alan tüketiciler çoğunlukla 35-55 yaş aralığında ve büyük oranda lise mezunu oldukları belirlenmiştir. Tüketim alışkanlığı düzeyi düşük düzeyde olan grupta yer alan tüketicilerin profiline bakıldığında ise çoğunlukla 15-35 yaş aralığında, lise ve üniversite mezunu olup, işçi, memur sınıfında ve öğrencilerden oluşmuştur. Geleneksel gıda ürünlerini tüketim alışkanlığı düzeyi yüksek olan grupta yer alan tüketiciler, ortalama olarak yıllık 360.4 TL otlu peyniri (yılık ort. 50.2 kg), 126.8 TL kurut ve 120.0 TL’lik cacık tüketmektedir. Tüketim alışkanlığı düzeyi düşük olan grupta ise TL cinsinden otlu peyniri tüketim miktarı 226.1 TL (yıllık ort. 31.3 kg), kurut 77.3 TL ve cacık ise 88.6 TL olarak hesaplanmıştır.

Anahtar Kelimeler:Geleneksel Gıdalar, Otlu peyniri, Tüketim, Cluster analizi, Van
Araştırmayı İndir

Türkiye’de Kırsal Kalkınmada Köykent Yaklaşımı ve Bazı Ülkelerde Uygulanan Benzeri Modeller

Yazar: Beşir Koç, Aykut Gül
Yıl: 2004
Yayım Yeri: 6. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Kırsal Kalkınma
Özet: Bu çalışmada, kırsal kalkınmada bir model olarak düşünülen köykentlerin dayandığı teorilerden merkez çevre modeli kuramı ile merkezi yerler kuramına değinilmiştir. Türkiye’de kırsal kalkınmada merkezi yerleşim modelleri ile köykent uygulamalarının aşamaları ve kırsalın planlamasında oynayabileceği rol üzerinde durulmuştur. Dünyada benzeri uygulamalardan olan; Üç Aşamalı Köy Kalkınma Modeli, Toplum Kalkınma Acentaları, Animatör Köyler, Popüler Hareketler Konseyi, Kooperatif Köyler, Yeni Kentler ve Kentsel Köy uygulamaları incelenmiştir. Böylece, kırsal kalkınma modellerinden olan köykentlerin fonksiyonlarını ortaya koyarak, kırsal kalkınma için ne derece yararlı olabileceği araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Köy kentler, Kırsal Kalkınma, Kırsal Kalkınma Modelleri

Araştırmayı İndir

Dünya’da ve Türkiye’de Enerji İçecekleri Pazarı

Yazar: Beşir Koç, Aykut Gül, Hilal Işık, M. Göksel Akpınar
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Bursa
Konu: Tarımsal Pazarlama
Özet: Çalışmada, Dünya’da ve Türkiye’de hızla gelişen ve değişen enerji içeceklerinin tarihçesi ve pazarının mevcut durumu incelenmiştir. Japonya’da 1960’tan önceki tarihlerde, Lipovitan,1929 yılında İngiltere’de Lucozad ve Avrupa’da Dietrich Mateschitz adlı içecekler enerji içeceklerinin öncüleri olmuştur. 1997 yılında ise ABD’de Redbull enerji içeceği piyasaya sürülerek pazarın %47’sine hâkim olmuştur. Dünyada enerji içecekleri pazarı hızla büyümekte ve bu alanda yatırım yapan firmalara yeni fırsatlar sağlamaktadır. Son altı yılda pazarda ortalama büyümenin %50 olduğu belirtilmiştir. Enerji içecekleri tüketimi Asya, Kuzey Amerika da yaygın iken, Avrupa, Kuzey Afrika ve Ortadoğu bölgesinde tüketiminde % 130 gibi keskin artışlar yaşanmaktadır. Enerji içecekleri pazarının toplam büyüklüğü 2 milyar kutuya ulaşmıştır. Ortadoğu’yu hedefleyen satış stratejileri, Türkiye’yi bir köprü kabul ederek planlanmaktadır. Türkiye’de 15’i yerli 1’i yabancı olmak üzere toplam 26 ayrı marka pazarda pay kapmaya çalışmaktadır. Dünyada iki milyar kutuyu bulan enerji içeceği tüketiminde resmi olmayan verilere göre Türkiye’de on milyon kutu enerji içeceği tüketilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Enerji içecekleri pazarı, Enerji içecekleri tüketimi, Enerji içecekleri üretimi, Enerji İçecekleri Firmaları

Araştırmayı İndir

Van İlinde Faaliyet Gösteren Hazır Yemek Sanayi İşletmelerinin Pazarlama Stratejileri

Yazar: Beşir Koç, Hacı Ali Güleç, Tutku Gül Altun
Yıl: 2010
Yayım Yeri: 9. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Pazarlama
Özet
Bu çalışmada, Van ili merkez ilçede faaliyet gösteren hazır yemek sanayi işletmelerinin pazarlama stratejileri incelenmiştir. Bu kapsamda, hazır yemek sanayinde faaliyet gösteren firma yöneticileriyle yüz yüze anketler yapılmıştır. Çalışmada incelenen firmaların analizinde kümeleme yöntemi kullanılmıştır. Firmalar toplam işgücü üzerinden iki kümeye ayrılmıştır. Birinci grup işletmelerde istihdam edilen ortalama isçi sayısı 19.20 iken, orta ve büyük işletmelerde ise 59.50 kişi olarak bulunmuştur. Birinci grup işletmeler %40.37 kapasiteyle çalışırken bu oran orta ve büyük işletmelerde %80.83 olarak hesaplanmıştır. Küçük işletmelerin günlük fiilli olarak çıkardıkları tabldot yemek sayısı ortalama 1,760 adet iken, bu miktarın orta ve büyük işletmelerde 5,062 adet olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hazır yemek sektörü, catering, pazarlama, Van

Araştırmayı İndir

GAP Bölgesinde Çeltik Üretimi İklim İlişkileri Ve Çeltik Üretiminin Uzun Dönem Eğilim Analizi

Yazar: Beşir Koç, Tahsin Tonkaz
Yıl: 2010
Yayım Yeri: 9. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
Çalışmada, GAP bölgesinde çeltik üretimi, üretimin gelişim seyri incelenmiştir. Kullanılan veriler 1991–2009 dönemine aittir. Ayrıca çeltik üretimi ile sıcaklık arasındaki ilişki irdelenmiştir. Çalışmada uzun dönem eğilim analizinde ARIMA (1,0,1) modeli kullanılmıştır. GAP bölgesinin çeltik ekim alanı bakımından Türkiye içindeki payı %4,86 olurken, üretim miktarı içindeki payı ise %2,77 olarak hesaplanmıştır. Bölgede çeltik ekim ve üretimi en çok Şanlıurfa ve Diyarbakır’da gerçekleştirilmektedir. Şanlıurfa’nın GAP bölgesi çeltik üretiminden aldığı pay %62,18’dir. Dekara çeltik verimi bakımından Mardin ili 551 kg ile bası çekmektedir. Mardin ilini sırayla Şanlıurfa (412 kg) ve Diyarbakır izlemiştir. Bölge’de çeltiğin dekara verimi Türkiye ortalaması olan 757 kilogramın altında gerçekleştiği görülmektedir. Bölge’de 2009 itibariyle 25.724 ton olan çeltik üretiminin giderek azalma eğiliminde olacağı tahmin edilmektedir. Yapıl analizlerde, üretimin 2015 yılında 17.032 tona, 2020 yılında 14.467 tona ve 2025 yılında ise 13.474 tona kadar gerileyeceği tahmin edilmiştir. Çeltik üretimi üzerinde belirleyici faktörlerin, ekim alanları, suyun varlığıdır. Nitekim çeltik üretimi ile sıcaklık arasındaki ilişkiye bakıldığında, aslında sıcaklığın çeltik üretimini artırması beklendiği ancak bunun suyun varlığına bağlı olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Prinç, Çeltik, GAP, ARIMA

Araştırmayı İndir

Bingöl Üniversitesi Öğrencilerinin Hazır Kahve Tüketimi İle İlgili Tutum ve Davnışları

Yazar: Beşir Koç
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tüketim Ekonomisi
Özet
Bu çalışmada, Bingöl üniversitesi öğrencilerinin hazır kahve tüketim alışkanlıkları incelenmiştir. Çalışmanın ana materyalini öğrencilerle yüz yüze yapılan anket verileri oluşturmuştur. Çalışmada kümeleme analizi uygulanarak, kahve tüketicileri kahve tüketim düzeylerine göre düşük, orta ve yüksek düzey kahve tüketimi şeklinde gruplandırılmıştır. Genel ortalamaya göre öğrencilerin %60,50’si düzenli kahve içmezken, %39,50’si ise düzenli kahve içtikleri belirlenmiştir. Kahve en çok aile ve arkadaş ortamında tüketilirken bu faktörü uyanık tutması nedeniyle sınav haftasındaki tüketim izlemektedir. En çok tüketilen kahve markaları sırasıyla; Coffe Crown ve Nescafe olduğu belirlenmiştir. Bu markaları Vip marka izlemiştir.

Anahtar Kelimeler: Bingöl Üniversitesi, öğrenci, hazır kahve tüketimi

Araştırmayı İndir

Doğu Anadolu Bölgesi Tarım Sektörüne Verilen Teşvik Belgeli Yatırımların Genel Bir Değerlendirmesi

Yazar: İbrahim Yıldırım, Beşir Koç, Tufan Bal
Yıl: 1996
Yayım Yeri: 2.Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarım ve Gıda Politikası

Araştırmayı İndir

Tüketicilerin Sosyo-Ekonomik Statülerinin Gıda Ürünlerini Satınalma Tutum Ve Davranışlarına Etkisi Beşir Koç

Yazar: Beşir Koç, Melike Ceylan
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tüketim Ekonomisi
Özet
Bu çalışmada, Van ili kentsel alanında tüketiciler, kendilerini ait gördükleri sosyo-ekonomik statülerine göre gruplandırılmış ve gıda ürünlerini satın alma, tutum ve davranışları söz konusu kümelere göre incelenmiştir. En üsttekiler de ve Orta sınıfta lise mezunlarının oranı, en alttakiler de de üniversite mezunlarının oranı yüksek çıkmıştır. Tüketicilerin önemli bir kısmı serbest meslek ve devlet memurudur. Ancak sosyoekonomik statü yükseldikçe serbest meslekte çalışanların oranında artış gözlenmiştir. En alttakiler kümesinde yer alan tüketiciler diğer gruplara göre gelirlerinden en büyük payı gıdaya ayırmaktadır. Gelir yükseldikçe tüketicilerin gıda ürünlerine ayırdıkları pay oransal olarak azalırken, tasarruf etme yetenekleri yükselmiştir. En üsttekiler grubunda yer alan tüketicilerin ürün etiketlerini %66,67 gibi yüksek bir oranla her zaman okudukları belirlenmiştir. Genel ortalamaya göre tüketicilerin yarısından fazlası bütün ürün bilgilerini etiket üzerinde bulamadıkları ve etikette yazılanları tam ve inandırıcı bulmadıkları belirlenmiştir. Tüketicilerin yaklaşık %77,00’sinin yeni gıda ürünlerini denemeye açık oldukları belirlenmiştir. Gıda ürünleri satın alırken gıda katkı maddesi içerip içermediğine en çok dikkat edenler en üsttekiler grubunu oluşturan tüketiciler olmuşlardır.

Anahtar Kelimeler: Tüketim, Tüketim Davranışları, Sosyo Ekonomik Statü, Satmalına Davranışları, Tüketici tutumu

Araştırmayı İndir

Doğu Anadolu Hayvancılığının Gelişme Seyri ve Geliştirilmesi Olanakları

Yazar: İbrahim Yıldırım, Beşir Koç
Yıl: 1994
Yayım Yeri: 1. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarım ve Gıda Politikası

Araştırmayı İndir