Hanehalklarının Gül Ürünleri Tüketim Yapısı: Isparta İli Kent Merkezi Örneği

Yazar: Bekir Sıtkı Şirikçi, Mevlüt Gül
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tüketim Ekonomisi
Özet
Bu çalışmanın amacı Isparta ili kent merkezinde yaşayan hanehalklarının gül ürünleri tüketimi ve tercihlerini analiz etmektir. Bu amaçla değişik sosyoekonomik gruplardaki 302 aileden elde edilen yatay kesit verileri kullanılmıştır. Veriler, görüşülen bireyin eğitim durumu esas alınarak 3 grupta incelenmiştir. Ailelerin ve tüketicilerin gül ürünleri tüketim miktarı ve tercihlerini etkileyen sosyo-ekonomik faktörlerin etkilerini saptamak amacıyla tanımlayıcı istatistikler ve varyans analizlerinden yararlanılmıştır.
Çalışmada, tüketicilerin%19.21’inin her gün gül ürünleri kullandıkları, ağırlıklı olarak gül lokumu ve gül kremi tükettiği, aylık gül ve gül ürünleri harcamasının 50 TL’den az olduğu belirlenmiştir. Hanehalklarının %67.55’inin Gülbirlik ürünlerinin tercih ettiği ve %61.26’sının her zaman aynı markayı tercih ettiği saptanmıştır. Tüketiciler açısından gül ürünleri satın alırken en önemli faktörün kalitesi olduğu, bunu son tüketim tarihinin izlediği belirlenmiştir. Tüketiciler, gül ürünlerinin bilinirliğinin geliştirilmesi açısından ilgili kuruluşların tanıtım, reklam, fuar, festival gibi etkinliklerin daha fazla yapılması gerektiğini belirtmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Gül, ürün, tüketici, Isparta

Araştırmayı İndir

Kahramanmaraş İlinde Üzüm Maliyet ve Karşılığındaki Gelişmelerin Analizi

Yazar: Bekir Sıtkı Şirikçi, Mevlüt Gül
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
Bu çalışmada, Kahramanmaraş ilinde önemli bir yere sahip olan, üzümün maliyet hesaplaması üzerine durulmuş, üzümde üretim maliyetleri ve karlılıklarındaki gelişim analiz edilmiştir. Veriler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kahramanmaraş İl Müdürlüğünden temin edilmiştir. Veri seti 2004-2013 dönemini kapsamaktadır. Üzümün karlılığındaki gelişmelere ilişkin: reel fiyatlarla brüt, mutlak (net) ve nisbi kar değerleri hesaplanmıştır. Ayrıca reel fiyatlarla ürün üretim maliyeti ve karlılığı, yıllar itibariyle değişimi basit indeksle ortaya konulmuş ve yorumlanmıştır. İncelenen dönemlerde, Kahramanmaraş üzüm üretim faaliyetinde en önemli maliyet unsurları tarla kirası ve sürümdür. Dönem başına göre üzüm reel üretim masrafları %15 artış göstermiştir. Buna karşın birim alandan üzümden elde edilen nisbi ve mutlak kar değerleri verim artışına bağlı olarak dönem başına göre yükselmiştir.

Anahtar Kelimeler: Üzüm, Maliyet, Karlılık, Kahramanmaraş

Araştırmayı İndir