Hatay İlinde Kırsal Alanda Gelir Dağılımı ve Yoksulluk

Yazar: Erdal Dağıstan, Bekir Demirtaş, Aykut Gül, Yalçın Yılmaz, Nuran Tapkı
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Kırsal Kalkınma ve Yoksulluk
Özet
Bu çalışma, Hatay ili kırsal alanında gelir dağılımını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Veriler, çeşitli köylerden 354 kişi ile yüz yüze görüşme yoluyla elde edilmiş olup 2010 yılına aittir. Gelir dağılımı % payları, Gini katsayı ve Lorenz eğrisi ölçekleri kullanılarak incelenmiştir. Sonuçlar bölgede gelirin çok adaletsiz bir şekilde paylaşıldığını göstermektedir. Bölgede en zengin % 20’lik grubun geliri, en yoksul % 20’lik grubun gelirinden 14,5 kat daha fazladır. Gini katsayısı 0,474 olup, hane halkının % 26’sı yoksulluk sınırının altında bir gelire sahiptir. Harcamaların % 35’i eğitim, % 34’ü gıda, % 16’sı sağlık ve % 15’i ulaşım harcamalarıdır.

Anahtar Kelimeler: Gelir dağılımı, Gini katsayısı, yoksulluk, Hatay, kırsal alan
Araştırmayı İndir

AB Türkiye İlerleme Raporlarının Tarım Politikaları Açısından Değerlendirilmesi

Yazar: Bekir Demirtaş, Tuğçe Kızıltuğ, Nuran Tapkı
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarım Ve Gıda Politikası
Özet
Türkiye 1959 tarihinde ortaklık için başvurduğu AB ile ilişkilerinde bu uzun dönemde yaşanan kesintilere rağmen, 1995 yılı başında Gümrük Birliğine, 1999 yılında ise aday ülke statüsüne geçmiştir. Türkiye’nin AB’ye katılım yönündeki ilerlemesini gösteren ilk komisyon raporu 1998’de ve sonuncusu da 10 Kasım 2015 tarihinde yayınlanmıştır. Bu raporla birlikte AB Komisyonu 18. Türkiye ilerleme raporunu açıklamış oldu. Türkiye üyelik müzakeresi yapan ülkeler arasında hakkında en fazla ilerleme raporu yayınlanan ülkedir. İlerleme alınan kararlar, kabul edilen mevzuat ve uygulanan tedbirler temelinde değerlendirilmektedir. Komisyonun değerlendirmesi rapor dönemindeki ilerlemeyi içermekte ve ülkenin genel hazırlık düzeyini özetlemektedir. Bu çalışmada ilerleme raporları Türkiye’nin tarım politikaları açısından değerlendirilmiştir. Çalışmada ilk önce raporların ilgili bölümleri genel olarak değerlendirilmiş, daha sonra her bir rapor Türkiye tarımında yaşanan gelişmeler ışığında ele alınmıştır. Değerlendirmeler tarım ve kırsal kalkınma politikaları ile gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı politikaları konularında yapılmıştır. Raporlarda değerlendirilen konular arasında AB Ortak Tarım Politikasına (OTP) uyum sürecinde yaşanan gelişmeler Türkiye açısından, tarımsal ticaret politikaları açısından beklentilerin ele alındığı konularda AB açısından önemli görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: AB-Türkiye ilişkileri, ilerleme raporları, OTP, tarımsal ticaret politikaları.

Araştırmayı İndir

Suriyeli Sığınmacıların Bölge Tarımı Üzerine Etkileri

Yazar: Erdal Dağıstan, Oğuz Parlakay, Bekir Demirtaş, Arif Semerci, Ahmet D. Çelik, Tuğçe Kızıltuğ
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Kırsal Kalkınma
Özet
Suriye’de yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle bir göç hareketliliği yaşanmaktadır. Son üç yılda ülkemize yaklaşık 3.000.000 sığınmacı göç etmiş olup bu sayı giderek artmaktadır. Bu göç hareketliliğinin en önemli etkileri Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Adana illerinde görülmüştür. Suriyeli sığınmacıların gelişi ilde her sektörde olduğu gibi tarım sektöründe de özellikle işgücü istihdamı bakımından nitel ve nicel olarak önemli değişikliklere yol açmıştır. Yoğun olarak sebze, zeytin ve endüstri bitkilerinin yetiştirildiği ve dolayısıyla işgücü maliyetlerinin yüksek olduğu düşünüldüğünde bu durum Hatay bölgesi için maliyetlerin düşürülmesi açısından olumlu sayılabilir. Bununla birlikte yerli istihdam ve üretim kalitesi olumsuz etkilenmektedir. Bu çalışmada göç hareketliliğinin tarım sektörü üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri irdelenmiştir. İstatistiki veriler ilgili kurumlardan temin edilmiş olup, sektör üzerindeki etkisi gözlemlere dayalı olarak belirlenmeye çalışılmıştır. Bu hareketlilik çeşitli sektörlere olumlu veya olumsuz katkılar yapmış olup en önemli etkiyi tarım sektöründe özelliklede işgücü istihdamına sağladığı söylenebilir.
Anahtar kelimeler: Sığınmacı, Göç hareketliliği, Suriye, Hatay, Tarım

Araştırmayı İndir

Süt Ve Süt Ürünleri Sanayi İşletmelerinin Yapısı Ve Geliştirme Olanakları : Konya-Ereğli ilçesi Örneği

Yazar: Bekir Demirtaş, Mevlüt Gül, M. Göksel Akpınar, Erdal Dağıstan
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Bursa
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet: Bu çalışma, son yıllarda süt ve süt ürünleri işletme sayısı ve işleme kapasitesi bakımından önemli bir gelişme gözlenen Konya/Ereğli ilçesinde yürütülmüştür. Çalışma verileri, Ağustos 2005 döneminde ilçede faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekteki 18 işletmeden yüz yüze görüşme yapılarak derlenmiştir. Çalışma kapsamında incelenen işletmelerin; üretim yapısı, kapasiteleri, üretim teknolojileri, personel istihdamı açısından mevcut yapısı ortaya konulmuştur. Ayrıca, işletmelerin hammadde temin yerleri ile ürün pazarlama yapıları incelenerek, ürün çeşitleri, marka ve pazarlama teknikleri belirlenmiştir. Çalışmada işletmelerin AB uyum sürecinde rakipleri karşısındaki konumları da değerlendirilerek alınması gereken önlemler işletmeler ve sektöre yön verecek kuruluşlar açısından saptanmıştır. Çalışma sonucunda, işletmelerin büyük çoğunluğunun 2000 yılı başlarında faaliyete başladığı ve henüz gelişme aşamasında oldukları gözlenmiştir. Sermaye, teknoloji kullanımı ve üretim kapasitesi olarak önde gelen işletmelerin daha eski işletmelerden oluştuğu ve bunlardan üretim kapasitesi olarak en önde gelen bir işletmenin ihracat yapmaya başladığı belirlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, incelenen işletmeler için en önemli sorunlar; piyasada yeterince denetim olmaması, kalifiye eleman bulunamaması, yeterli hammadde temin edilememesi, hammadde ve yardımcı maddelerin fiyatlarının yüksekliği şeklinde olup, işletmelerin rakipleri karşısında piyasa paylarını artırabilmesi için teknoloji kullanımı ve ürün çeşitlerini geliştirmeleri buna bağlı olarak üretim maliyetlerini azaltmaları gerektiği ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Süt Ürünleri Sanayi, İşletme Yapısı, Konya

Araştırmayı İndir

Organik Ürün Tüketim Eğilimi

Yazar: Erdal Dağıstan, Bekir Demirtaş, Yalçın Yılmaz, Nuran Tapkı
Yıl: 2010
Yayım Yeri: 9. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tüketim Ekonomisi
Özet
Bu çalışmada Hatay ili merkez ilçede yasayan tüketicilerin organik tarım ürünlerine olan talep ve eğilimlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada kullanılan veriler 2009 yılında il merkezinde yasayan farklı gelir gruplarında yer alan 442 tüketici ile yüz yüze görüşme yoluyla elde edilmiştir. Anket çalışmasında tüketicilerin organik ürün hakkındaki bilgileri, tüketim durumları, satın alma yerleri, tüketimi yapılan başlıca bitkisel ve hayvansal organik ürünler ve organik ürün fiyatları gibi konulardaki bilgi düzeyleri ve davranışları gibi konular ele alınmıştır. Ayrıca, tüketicilerin gelirlerindeki artışa bağlı talep değişimleri ve bilgi kaynakları belirlenmiştir. Bu araştırmada elde edilen başlıca bulgulara göre tüketicilerin %57’si en az bir organik ürün tüketmiştir. Organik ürün tüketmeme nedenleri arasında bilgi eksikliği ve fiyatların yüksek (%70) olması basta gelmektedir. Tüketicilerin %28’inin organik ürünü marketten satın aldığı belirlenmiştir. Araştırma alanında organik olarak tüketilen başlıca ürünler, taze meyve-sebze, zeytinyağı ile kırmızı et ve süttür. En önemli bilgi kaynağı televizyon (%31)’dur.
Anahtar Kelimeler: Organik ürün, tüketim, tüketici tercihi, talep, Hatay

Araştırmayı İndir