Türk Gıda Sanayiinde Markalaşma Trendleri

Yazar: Başak Canan Şule Turhan
Yıl: 2004
Yayım Yeri: 6. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Pazarlama
Özet: Rekabet ortamında firmalar kalitelerini arttırmak ve markalanmak suretiyle rekabet güçlerini arttırmaya çalışmaktadırlar. Marka, bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal hizmetlerini sağlayan her türlü ifade ve işaretlerdir. Malın imajı: kalite, müşteri memnuniyeti, reklam, rekabet vb. faktörlere bağlı olmakla birlikte, bu konuda yaptığımız her türlü çaba tüketici gözünde marka adı altında toplanmaktadır. Markalar: sanayileşme ile birlikte önem kazanmaya başlamış, globalleşme ve serbest piyasa ekonomisinin hakimiyeti nedeniyle artan ürün çeşitliliği ve tüketici bilinci sonucunda gıda sektörü ve diğer sektörlerde marka konusuna verilen önem artmaktadır. Tarım ülkesi olan Türkiye’de gıda sektörünün rekabet gücünü artırabilmesi için, beli büyüklüğe ulaşan firmaların uluslararası düzeyde markalaşmaya kesinlikle önem vermeleri gerekmekledir. Gıda sektöründe markalaşmanın rekabete iki şekilde etkisi olabilir. Birincisi markalaşmış malın tüketici bağlılığı sayesinde yüksek fiyatla satış yaparak yüksek kar marjı sağlaması, İkincisi ise özel markalarda olduğu gibi düşük fiyat ve kar marjı ile daha çok satış yaparak pazar payını arttırmasıdır. Avrupa ve ABD’nde özel markaların pazar payı % 30’lar civarındadır. Ülkemizde de yükselen bir pazar olan özel markalar tüketim ve üretim aşamasında kazanç sağlama ilkesini taşımaktadır. Özel markalar perakendeciler, kobiler ve pazarlama masrafları gittikçe artan büyük şirketler İçin ihracat yolu ile uluslararası pazarlara açılma ve ulusal pazarlarda pazar payını arttırma imkânı sağlamaktadır
Anahtar Kelimeler: Rekabet, marka, gıda sanayii, private label

Araştırmayı İndir

Gelişmekte Olan Ülkelerde Tarıma Dayalı Sanayilerin Geliştirilmesinin Önemi

Yazar: Bahattin Çetin, Şule Budak, Başak Canan
Yıl: 2000
Yayım Yeri: 4. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Kırsal Kalkınma ve Yoksulluk
Araştırmayı İndir