Trakya Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Yem Bitkilerinin Üretim Girdi ve Maliyetleri

Yazar: Başak Aydın, Erol Özkan
Yıl: 2006
Yayım Yeri: 7. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Antalya
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
Bu bildirinin temelini oluşturan araştırma: Trakya Bölgesinde arpa, fiğ ve silajlık mısır üretiminde üretim girdi ve maliyetlerinin belirlenmesi amacıyla, bölgenin değişik yörelerindeki köylerde 2003-2005 yıllarında yürütülmüştür Arpada 82 işletme parselinde 1250,5 dekar alanda: kışlık fiğde 83 işletme parselinde 1062,5 dekar alanda: yazlık fiğde 40 işletme parselinde 326 dekar alanda: I. ürün silajlık mısırda 52 işletme parselinde 639 dekar alanda : II. ürün silajlık mısırda 54 işletme parselinde 523,5 dekar alanda çalışılmıştır. Araştırma süresince gerekli veriler kayıt ve anket yöntemiyle toplanmıştır. Değerlendirmelerde tek ürün bütçe analiz yöntemi ve alternatif maliyet unsuru yöntemi uygulanmış, ağırlıklı ortalama ve çeşitli yüzdelerden yararlanılmıştır
Anahtar Kelimeler: Arpa, Fiğ, Silajlık Mısır, Girdi, Maliyet

Araştırmayı İndir

Trakya Bölgesinde Buğday, Ayçiçeği, Şekerpancarı ve Çeltik Üretiminde Maliyet ve Gelir Göstergelerinde Değişim ve Eğilimler

Yazar: E. Özkan, B. Aydın
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
Bu bildiride irdelenen, kuruda buğday ve ayçiçeği ile suluda ayçiçeği, şeker pancarı, çeltik yetiştiriciliğindeki üretim maliyetleri ve gelirlerin hesaplanmasında: 1982-1988 yılları arasında, Trakya bölgesinin farklı yörelerindeki köylerde, toplam 205 adet işletme parselinden, kayıt ve anket yöntemi ile toplanarak saptanan veriler esas alınmıştır. Trakya ortalaması olarak belirlenmiş olan, insan ve makine işgücü ile diğer tarımsal girdilerin baz alındığı bu temel verilerden yararlanılarak, sonraki yıllarda her yıl için üretim maliyetlerinin cari fiyatlarla güncellemesi yapılmıştır. Üretim maliyetlerinin hesaplanmasında alternatif maliyet esas alınmış ve tek ürün bütçe analiz yöntemi uygulanmıştır. Bu bildiri kapsamında ise, 1998-2012 yılları arasındaki 15 yılı kapsayan inceleme dönemi için, araştırmaya konu ürünlerde hesaplanan üretim maliyetleri ve gelirlerdeki yıllık değişimler incelenmiştir. Üretim maliyetleri, ürün satış fiyatları, net gelir indeksleri vb. göstergeler, belirtilen 15 yıllık dönem için üretici fiyatlarına dayalı enflasyon indeksleri ile kıyaslanmıştır. Bu göstergelerdeki ilişkiler ile yıllık değişim ve eğilimler de incelenerek verilmiş, etkili faktörler üzerinde durulmuştur. Bu verilere dayanarak, araştırma konusu ürünlerin üretimi sonucunda, belirtilen dönem sürecinde, üretici gelirlerinin enflasyon oranları ile kıyaslaması yapıldığı için, üreticilerin reel anlamda kar-zarar durumu hakkında yorum yapılması olanaklı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Trakya, ürün, maliyet, gelir, enflasyon, indeks.

Araştırmayı İndir

Trakya’daki Bazı Sulama Sahalarında Çiftçilerin Sulamaya Eğilimi ve Buna Etkili Sosyo Ekonomik Faktörler

Yazar: Erol Özkan, Başak Aydın, İ.Engin Kayhan
Yıl: 2002
Yayım Yeri: 5. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Erzurum
Konu: Tarımsal Yayım ve Haberleşme
Özet: Bu araştırma, öncelikli olarak çiftçilerin sulama tesislerinden etkin yararlanmasını etkileyen sosyo ekonomik kaynaklı faktörleri belirlemek ve bu konuda çözümler önermek amacıyla yürütülmüştür. Araştırma Kırklareli ilindeki üç sulama göleti sahasında, tabakalı örneklemeyle belirlenen çiftçilerle anket yöntemi ile yürütülmüştür öncelikle, denekler sulanabilir arazilerinde suladıktan arazi paylarına göre %100-0 arasında beş gruba ayrılmıştır. Gruplara göre deneklerin sosyo ekonomik, kültürel Özellikleri ile bazı konulardaki düşünce ve tepkilerinin gösterdiği dağılım belirlenmiştir İkinci aşamada ise sulamaya eğilimi açısından gruplandırılan deneklerin, bazı sosyo ekonomik, kültürel ve davranış özellikleri ile sulama alışkanlığı arasında bir bağıntı olup olmadığı bağımlılık analizleri ile test edilmiştir. Sonuçta; çiftçilerin sulama bilinci ve sulamaya eğilimi ile şu özellikler arasında farklı istatistiki önemlilik derecelerinde bağıntı olduğu belirlenmiştir. Sosyal statü ve önemli tarımsal konularda ailedeki karar otoritesi, gazete satın alma durumu, televizyon izleme süresi, şehre gitme sıklığı, tarımsal amaçlı kurs, eğitim, vb. yayım çalışmalarına katılım; araştırma enstitüsünün biliniyor olması ve çeşitli amaçlarla ziyaret edilmesi, tarımsal faaliyetlerde yeni tekniklerin uygulanması ve düzeyi, sulanır arazideki üretim deseni değişikliği; gölet sahasındaki sulanabilir arazi alanı, yağmurlama sulama yapabilme olanağı
Anahtar Kelimeler: Sulama yatırımı, sosyo ekonomik özellikler, sulamaya eğilim

Araştırmayı İndir

Sulama Göleti Yatırımlarına Çiftçi Katılımının İncelenmesi (Trakya Bölgesi Örneği)

Yazar: B. Aydın, A. Gürel, E. Özkan
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
Bu bildiriye kaynak olan araştırma, büyük yatırım bedeli karşılığında devletçe yapılan sulama tesislerinin yatırım ve devrinden sonra işletme-bakım-yönetim aşamasında çiftçi katılımının hangi aşamada olduğunu belirlemek, sulama tesislerinin bulunduğu sahalardaki çiftçilerin sosyo-ekonomik özellikleri, haberleşme davranışları hakkında bilgi sahibi olmak, üreticilerin sulama organizasyonlarına katılımını etkileyen sosyo-ekonomik faktörleri saptamak, bölgedeki sulama yatırımlarının ve işletmeciliğinin mevcut durumunu ve sorunlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bildirinin ana materyalini, Mülga KHGM ve DSİ gölet sulama şebekelerinin faal olarak bulunduğu yedi köyde sulama sahasında arazisi olan çiftçilerden anket yolu ile elde edilen veriler oluşturmaktadır. Köy Hizmetleri ve DSİ gölet sulama şebekelerinin faal olarak bulunduğu köylerde çiftçilerin sulama yatırımlarının işletme bakım ve yönetiminin yapıldığı kooperatiflere katılım durumları, göletin işletme bakım ve yönetimi için uyguladıkları faaliyetler ve düşünceleri incelenmiştir. Çiftçilerin kooperatifin gölet için yaptığı hizmetler hakkındaki düşünceleri, su dağıtımı ve su aidatı ile ilgili düşünceleri, göletin bakım onarım faaliyetleri hakkındaki düşünceleri, kooperatif yönetim kurulu seçimi hakkındaki düşünceleri, su aidatının toplanma kriteri, kooperatif yönetiminde görev alma durumları, toplantılara katılım durumları, sulama tesislerinin tamir ve bakımında görev alma durumları, kooperatife katılımın sulama bilgisine etkisi hakkındaki düşünceleri, suyun kullanıcılara dağıtımı hakkında yeterli bilgiye sahip olup olmadıkları ve tamirat ve bakım eksikliği halinde tesiste görülebilecek problemlere ilişkin düşünceleri irdelenmiş, birbirleriyle karşılaştırılmış ve önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Çiftçi katılımı, sulama göleti, yatırım, Trakya Bölgesi.

Araştırmayı İndir

Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamaları Yapmayı Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Yazar: Betül Sayın, M. Ali Çelikyurt, Musa Kuzgun, Başak Aydın
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
İyi tarım uygulamalarının üreticiler tarafından benimsenmesi ve yaygınlaşması için üreticilerin bu sisteme yaklaşımı ve uygulamalar hakkındaki görüşlerinin bilinmesi önemlidir. Çalışma, Antalya ilinde iyi tarım uygulaması sertifikasıyla üretim yapan ve yapmayan örtü altı sebze yetiştiricisi işletmelerde yürütülmüştür. Araştırma ile üreticilerin iyi tarım uygulamalarına yaklaşımını irdelemek ve iyi tarım yapmayı etkileyen faktörleri belirlemek amaçlanmış, toplam 138 üretici ile anket yapılmıştır. İyi tarım uygulamaları yapma durumu ile sosyal güvence durumu, tarımsal örgütlere üyelik durumu, üye olunan örgüt sayısı ve çiftçi örgütlerinin faydalılığı hakkında düşünceleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Üye olunan tarım organizasyonu sayısı değişkeni iyi tarım uygulaması yapma durumu üzerine pozitif yönde etkili olan değişkendir. İyi tarım uygulamaları hakkında üreticilere yönelik eğitim programlarının etkin bir biçimde sürdürülmesi sağlanmalı, iç pazarda İTU ile üretilmiş ürünlere talebi artırma amaçlı görsel tanıtım ve yayım faaliyetleri yürütülmelidir.
Anahtar Kelimeler: İyi tarım uygulamaları, örtü altı yetiştiriciliği, yeniliklere karşı tutum

Araştırmayı İndir

Çanakkale İlinde İyi Tarım Uygulaması Yapan ve Yapmayan İşletmelerde Bazı Ürünlerin Üretim Girdileri ve Maliyetleri

Yazar: Başak Aydın, Duygu Aktürk, Erol Özkan
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
Bu bildiri, Çanakkale ilinde iyi tarım ve uygulaması yapan ve yapmayan tarım işletmelerini kapsamaktadır. 31 şeftali ve 24 kiraz üreticisiyle ve aynı sayıda iyi tarım uygulaması yapmayan üretici ile anket çalışması yapılmıştır. İyi tarım uygulaması yapan ve yapmayan işletmelerde kiraz ve şeftali üretimi için harcanan değişken ve sabit masraflar, masrafların toplam masraflar içindeki payları, bir kg ürün maliyeti, verim ve gayri safi üretim değerleri, brüt kar ve mutlak kar değerleri, nispi kar oranları hesaplanarak verilmiştir. İyi tarım uygulaması yapan işletmelerde bir kg şeftali yetiştirmenin maliyeti 1,34 TL, iyi tarım uygulaması yapmayan işletmelerde 1,37 TL, iyi tarım uygulaması yapan işletmelerde bir kg kiraz yetiştirmenin maliyeti 1,23 TL, iyi tarım uygulaması yapmayan işletmelerde 1,25 TL olarak bulunmuştur. İyi tarım uygulaması yapan işletmelerde bir kg şeftali yetiştirmenin maliyeti 1,34 TL olarak bulunmuştur. Ortalama verim yaklaşık 1200 kg, gayri safi üretim değeri 3025 TL, brüt kar 2084,26 TL, net kar 1416,88 TL nispi kar 1,88 olarak belirlenmiştir. İyi tarım uygulaması yapmayan işletmelerde ise bir kg şeftali yetiştirmenin maliyeti 1,37 TL olarak bulunmuştur. Ortalama verim 1100 kg, gayri safi üretim değeri 2775 TL, brüt kar 1887,46 TL, net kar 1262,52 TL olarak bulunurken, nispi kar ise 1,83 olarak belirlenmiştir İyi tarım uygulaması yapan işletmelerde bir kg kiraz yetiştirmenin maliyeti 1,23 TL olarak bulunmuştur. Ortalama verim 1500 kg, gayri safi üretim değeri 3775 TL, brüt kar 2645,86 TL, net kar 1931,01 TL, nispi kar 2,05 olarak belirlenmiştir. İyi tarım uygulaması yapmayan işletmelerde ise bir kg kiraz yetiştirmenin maliyeti 1,25 TL olarak bulunmuştur. Ortalama verim 1400 kg, gayri safi üretim değeri 3500 TL, brüt kar 2410,64 TL, net kar 1749,66 TL olarak bulunurken, nispi kar ise 2 olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İyi tarım uygulamaları, şeftali, kiraz, girdi, maliyet, Çanakkale

Araştırmayı İndir

Manisa İli Sofralık Üzüm Üreticilerin İyi Tarım Uygulamalarına Yaklaşımı Ve Uygulamaların Ekonomik Analizi

Yazar: Selçuk Karabat , Ela Atış , Başak Aydın
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
Bu çalışma, Manisa ilinde sofralık üzüm üretiminde iyi tarım ve uygulaması yapan ve yapmayan tarım işletmelerini kapsamaktadır. Araştırmanın temel amaçları: araştırma sahasında iyi tarım uygulaması yapan ve yapmayan işletmelerin ekonomik olarak karşılaştırılması, üreticilerin iyi tarım uygulamalarından haberdar olma durumlarının tespiti, çiftçilerin iyi tarım uygulamalarına karşı yaklaşımlarının belirlenmesidir. Çalışma kapsamında Manisa’da sofralık üzüm üretiminde iyi tarım uygulaması yapan ve yapmayan 25’er üzüm üreticisiyle anket çalışması yapılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde ortalama, yüzde, frekans gibi basit hesaplama ve çapraz tablolardan faydalanılarak: anket yapılan üreticilerin bazı sosyo-ekonomik özellikleri ile işletmelerin bazı teknik ve ekonomik özellikleri belirlenmiştir.İşletme giderleri bütçe analiz yöntemi, üretim giderleri alternatif maliyet unsuru yöntemi ile saptanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde ağırlıklı aritmetik ortalama ve yüzdeler gibi bazı istatistiklerden yararlanılmıştır. İyi tarım uygulanarak ve uygulanmayarak yetiştirilen ürünlerin maliyetleri, brüt kar, net kar ve karlılık oranları belirlenerek ekonomik anlamda karşılaştırmaları yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İyi tarım uygulamaları, çiftçi eğilimi, üretim maliyeti, sofralık üzüm

Araştırmayı İndir

Sulama İşletmeciliğinde Sulama Birliklerinin Yeri* (Çanakkale İlinden Örnekler)

Yazar: Erol Özkan, Başak Aydın, Harun Hurma, Erkan Aktaş
Yıl: 2010
Yayım Yeri: 9. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Örgütlenme
Özet
Bu bildiride ülkemiz sulama işletmeciliğinde önemli bir yere sahip olan sulama birlikleri, yönetici ve üyelerin bakış açıları ile ele alınarak değerlendirilmiştir. Sulama birliklerinin ülkemiz sulama işletmeciliği açısından olumlu ve olumsuz yönleri, diğer deyişle avantajlı ve dezavantajlı yönleri çeşitli açılardan incelenerek bu alandaki sorunlar ortaya konulmuştur. Bildiriye konu olan araştırma, sulama kooperatiflerinin yaygın olduğu Trakya bölgesinde örneği olmayan sulama birliklerinin incelenmesi amacıyla Çanakkale ilinde yürütülmüştür. Araştırma kapsamında Çanakkale Merkez Pınar Sulama Birliği, Çanakkale Bakacak Barajı Biga Ovası Sulama Birliği ve Çanakkale Bayramiç-Ezine Ovaları Sulama Birliği sulama sahalarında yapılan çalışmalardan elde edilen verilerle konu açıklanmaya çalışılmıştır. Çanakkale ilinden üç örnek olarak ele alınan bu üç sulama birliğinin yöneticileri ve sulama sahalarında yer alan köylerdeki çiftçilerle yapılan anketlerin çeşitli analiz yöntemleri ile değerlendirilmesi sonucunda, yöneticilerin ve çiftçilerin bakış açıları ile mevcut durum ortaya konmuş, sorunların belirlenmesine çalışılmıştır. Buna paralel olarak da özellikle çiftçi memnuniyeti ortaya konulmuş, belirlenen sorunlara çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sulama işletmeciliği, sulama birliği, Çanakkale

Araştırmayı İndir

Trakya Bölgesinde Fiğ Ve Silajlık Mısır Üretiminde Maliyet Ve Gelir Göstergelerindeki Değişim Ve Eğilimler

Yazar: Başak Aydın, Erol Özkan
Yıl: 2010
Yayım Yeri: 9. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
Bu bildiride irdelenen kışlık fiğ, yazlık fiğ, I. ürün silajlık mısır ve II. ürün silajlık mısırda üretim maliyetleri ve gelirlerin hesaplanmasında: 2003-2005 yılları arasında Trakya bölgesinin değişik yörelerindeki köylerde, toplam 229 adet işletme parselinden, kayıt ve anket yöntemi ile toplanarak saptanan işgücü ve diğer girdiler esas alınmıştır. Belirtilen ürünlerde: Trakya bölgesi için belirlenmiş olan bu temel verilerden yararlanılarak ele alınan 2005-2009 dönemi için hesaplanan üretim maliyetleri ve gelirlerindeki yıllık değişimler incelenmiştir. Üretim maliyetleri, ürün satış fiyatları, net gelir indeksleri vb. göstergeler, aynı dönemler için enflasyon indeksleri ile kıyaslanmıştır. Bu göstergelerdeki ilişkiler ile yıllık değişim ve eğilimler de incelenerek verilmiş, etkili faktörler üzerinde durulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Üretim maliyeti, gelir, enflasyon, indeks

Araştırmayı İndir