Samsun İlindeki Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Ortaklarının Kooperatifçilik İlkeleriyle İlgili Bilinç Düzeyleri

Yazar: Bakiye Kılıç, Mehmet Bozoğlu
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Örgütlenme
Özet
Kooperatiflerin kooperatifçilik ilkelerine uygun olarak işletilmeleri, ortakları ile olan ilişkilerinin geliştirilebilmesi ve başarıları açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, Samsun ilindeki tarımsal kalkınma kooperatiflerine ortak olan çiftçilerin kooperatifçilik ilkeleriyle ilgili bilinç düzeylerinin belirlenmesidir. Araştırmanın ana materyalini, Samsun ilindeki tarımsal kalkınma kooperatiflerinin ortakları arasından basit tesadüfi örnekleme yöntemine göre seçilen 89 çiftçiden anket yöntemiyle elde edilen veriler oluşturmaktadır. Cluster analizinden yararlanılarak ortaklar, kooperatifçilik ilkeleri hakkındaki bilinç düzeylerine göre sıfır/hiç (21 işletme), orta (33 işletme) ve yüksek (35 işletme) olmak üzere 3 gruba ayrılmış ve sonuçlar belirlenen gruplar için karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, kooperatiflerde yaşanan sorunların başında, ortakların görev ve sorumluluk bilinç düzeylerinin düşük olması, bu sorumlulukların genellikle yerine getirilmemesi ve kooperatif ortaklarının kooperatifçilik ilkeleri konusunda yeterli bilgilerinin olmaması gelmektedir. Kooperatif ortaklarının kooperatifçilik ilkeleri bilinç düzeyi ile ortakların eğitim durumu, tarımsal deneyim, arazi varlığı, 1163 sayılı Kooperatifçilik Kanununun okunması, kooperatif anasözleşmesinin okunması ve kooperatifçilik ile ilgili herhangi bir eğitim alma durumu arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır. Araştırma bölgesindeki kooperatif yöneticileri, ortakları ve ortak olma potansiyeli bulunan çiftçilere yönelik kooperatif ilkeleri ve işletmeciliği konusunda eğitim programları hazırlanarak uygulamaya konulması ve bu eğitimin verilemesinde üniversitelerden sürekli olarak yararlanılması gerekli görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tarımsal kalkınma kooperatifi, kooperatifçilik ilkeleri bilinç düzeyi, Kümeleme Analizi, Samsun.
Araştırmayı İndir

Samsun İlinde Kadın Çiftçilerin Kooperatifleşmeye Karşı Tutumları

Yazar: Esin Hazneci, Bakiye Kılıç, Kerem Hazneci, Vedat Ceyhan
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Örgütlenme
Özet
Samsun ili Bafra ve Çarşamba ilçesinde kadın çiftçilerin kooperatifleşmeye karşı tutumlarının belirlenmesi, kooperatiflere kadının katılımını artırmak açısından büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple çalışmanın temel amacı kadınların kooperatifleşmeye karşı tutumlarının ortaya çıkarılması ve kooperatiflere katılmada hangi faktörlerin etkili olduğunun belirlenmesidir. Araştırmanın ana materyalini Samsun ili Bafra ve Çarşamba ilçelerinde yaşayan çiftçiler arasından Basit Tesadüfi Örnekleme yöntemiyle seçilen 50 kadın çiftçiden anket yoluyla elde edilen veriler oluşturmaktadır. Araştırmada tanımlayıcı istatistikler, T testi ve ki-kare analizleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, kadın çiftçilerin %6’sının kooperatife ortak olduğunu göstermiştir. İncelenen kadınların yaklaşık %39’u kooperatifi saman, gübre ve naylon satan yer, %30’u para çekilen yer olarak tanımlamaktadır. Ankete katılan kadınların %66’sı, daha çok erkeklerin baskısından kurtulmak ve kadınların tarımsal çalışmadaki etkinliğini artırmak amacıyla kooperatif kurma fikrine katılırken: %26’sı bu işi erkeklerin bildiğini ve erkeklerin kendilerine kızacağını düşündükleri için bu fikre katılmamaktadır. Kadınların %8’i ise kararsız olduklarını belirtmiştir. İnceleme alanında yürütülen kooperatif ile ilgili yayım ve eğitim çalışmalarının etkinleştirilmesi, kadın çiftçilerin kooperatife karşı olumlu tutum oluşturmasında yararlı olabilecektir. Kadın çiftçilerin kooperatifleşmesinde önemli bir engel olmaktan çıkarılması için, erkeklerin hedef kitle olduğu özel eğitim çalışmaları yürütülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Kooperatifçilik, kırsal kadın, Samsun
Araştırmayı İndir

Samsun İli Kırsal Kesimde Yoksulluk Düzeyi

Yazar: Bakiye Kılıç, Nur İlkay Sönmez, Vedat Ceyhan, Osman Kılıç, Orhan Gündüz
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Kırsal Kalkınma ve Yoksulluk
Özet
Gelişmiş ülkeler arasında yer alan Türkiye’de özellikle kırsal kesimdeki yoksulluk düzeyi ile ilgili yeterli araştırmaların olduğu söylenemez. Bu sebeple araştırmada, Samsun ili kırsal kesiminde yoksulluk düzeyinin köy bazında ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırma materyalini Samsun iline bağlı Atakum, Alaçam, Asarcık, Ayvacık, Bafra, Canik, Çarşamba, Havza, Ilkadım, Kavak, Ladik, Salıpazarı, On dokuz Mayıs, Tekkeköy, Terme, Yakakent ve Vezirköprü İlçelerinin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri’nden, İl Özel İdaresi’nden, İl Sağlık Müdürlüğü’nden, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden ve Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK)’n dan elde edilen köy bazındaki veriler oluşturmaktadır. Yoksulluk düzeyinin ölçülmesinde yoksulluk indeksinden yararlanılmıştır. Yoksulluk indeksi hesaplanırken köylerin; elektrik varlığı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, ortalama hane halkı büyüklüğü, en yakın sağlık kuruluşuna olan uzaklığı, ilçe merkezine uzaklığı, asfalt yol uzunluğu, içme suyu ve kanalizasyon varlığı, doktor başına düşen hasta sayısı ve kişi başına düşen brüt gelir değişkenleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçları yoksulluk düzeyi düşük olan köylerin Samsun ili II. alt bölgesinde yer alan Asarcık, Kavak veledi ilçelerinde, yüksek olan köylerin ise I. alt bölgede yer alan On dokuz Mayıs, Terme ve Bafra ilçelerinde yer aldığını göstermiştir. Yoksul ilçelerde, kanalizasyon varlığı artırılmalı, alternatif gelir olanakları yaratılarak kişi başına gelir artırılmalı ve köylerde okul ve öğretmen sayıları artırılarak öğretmen başına düşen öğrenci sayısı azaltılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kırsal, yoksulluk, yoksulluk indeksi, Samsun.
Araştırmayı İndir

Tüketicilerin Gıda Güvenliği Farkındalıkları ve Gıda Güvenliği Sertifikalı Süt ve Ürünlerini Satın Alma Niyetleri

Yazar: M. Bozoğlu, Chung L. Huang, Wojciech J. Florkowski, B. Kılıç Topuz, N. Alhas Eroğlu
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tüketim Ekonomisi
Özet
Türkiye’de üretilen sütün yaklaşık yarısı açık pazarlarda veya sokak satıcıları tarafından sağlıklı olmayan koşullarda satılmakta ve tüketiciler gıda güvenirliği olmayan süt ürünlerini tüketmelerinden dolayı potansiyel olarak yüksek bir risk ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu araştırmada, tüketicilerin gıda güvenirliğine yönelik davranışları ve farkındalıkları ile gıda güvenirliği etiketli süt ürünlerine yönelik potansiyel satın alma niyetlerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırmanın verileri, Samsun ve Trabzon illeri kent merkezlerindeki hane halklarından basit tesadüfi örnekleme yöntemine göre seçilen 423 hanehalkı temsilcisiyle yapılan anketlerden elde edilmiştir. Tüketicilerin gıda güvenirliği etiketli süt ürünlerini satın alma kararlarına etkili faktörlerin tahmini ve pazar potansiyeli, sıralı probit modeliyle belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, tüketicilerin büyük çoğunluğunun gıda güvenirliği standartlarından haberdar olmadıkları ve güvenirliği olmayan süt ürünlerini genellikle çiftçi veya açık pazarlardan temin ettikleri ortaya konulmuştur. Kurulan modelde ele alınan faktörlerden; gıda güvenirliği özelliği, olumsuz deneyim, gıda güvenirliği güvencesinin aranması, gıda güvenirliği standardından haberdar olma ile uygulanmasından duyulan memnuniyet, eğitim ve hanehalkı gelir düzeyi faktörlerinin güvenilir etiketli süt ürünleri satın alma niyetini istatistiki olarak olumlu yönde etkilediği, gıda zehirlenme riskinin ise olumsuz yönde etkilediği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Gıda güvenliği, tüketici farkındalığı ve davranışı, süt ürünleri, Sıralı probit, Türkiye

Araştırmayı İndir

Factors Affecting The Students’ Environmental Awareness, Attitudes And Behaviors In Ondokuz Mayıs Unıversity, Turkey

Yazar: Mehmet Bozoğlu, Abdulbaki Bilgiç, Bakiye Kılıç Topuz, Yüksel Ardalı
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Yayım ve Haberleşme
Özet
This study aimed to determine the students’ environmental awareness, attitude and behavior levels and factors influencing their environmental awareness, attitude and behavior. A face-toface survey with 621 candidate graduate students in the Ondokuz Mayis University was used to collect the data. The environmental awareness, attitude and behavior were determined by the students’ assessments based on a five-point Likert scale. The ordered probit procedure was used to determine factors affecting the students’ environmental awareness, attitudes and behaviors. The study reveals that the candidate graduate students’ environmental awareness, attitude and behavior are found to be high. The probit models showed that both environmental attitude and behavior were influenced by the environmental education and information factors, while the socio-demographic factors generally have important impacts on the students’ environmental awareness as expected. While the variables of gender had the highest impacts on the students’ environmental awareness, both awareness and curiosity levels towards environmental news had the highest influences on the students’ environmental attitude and behavior, respectively.
Keywords: Environment, awareness, attitudes, behavior, ordered probit, Turkey

Araştırmayı İndir

Üyelerin Tarımsal Üretici Birliklerine Sermaye Katkısı Sağlama İsteklilikleri

Yazar: Bakiye Kılıç Topuz, Mehmet Bozoğlu
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Örgütlenme
Özet
Araştırmanın temel amacı, Samsun İlindeki Tarımsal Üretici Birlikleri (TÜB)’ne üye çiftçilerin, birliklerine sermaye katkısı sağlama istekliliği ve etkili faktörlerin belirlenmesidir. Araştırmanın ana materyalini, TÜB üyeleri arasından seçilen 420 çiftçiden anket yöntemiyle elde edilen veriler oluşturmaktadır. Üyelerin birliklerine sermaye katkısı sağlama isteklilikleri koşullu değerleme yöntemine, sermaye sağlama istekliliklerine etkili faktörler ise olası etkiler tobit modeline göre belirlenmiştir. Üye çiftçilerin %44’ü birliklerine ortalama 355 TL sermaye katkısı sağlamaya isteklidirler. Olası Etkiler Tobit model sonuçları; üye güveni, giriş aidatı ödeme, eğitime katılma, kırmızı et, elma ve bal birliğine üye olma, üyenin birlik aracılığıyla ihracat yapması, genel kurula katılma, eğitim düzeyi ve tarımsal deneyimin sermaye katkısı sağlama istekliliğini pozitif yönde, organik fındık ve sebze birliğine üye olma, cinsiyet, yönetim deneyimi, yaş ve toplam gelirin ise negatif yönde etkilediğini ortaya koymaktadır. Birlik eğitimleri ve genel kurullarına katılan ile güven düzeyi bir birim yüksek olan üyelerin birliklerine sermaye katkısı sağlama isteklilikleri diğer üyelere göre sırasıyla; 422 TL, 153 TL ve 339 TL daha yüksektir. Birliğe güven, eğitim faaliyetleri ve genel kurullara katılımın artırılması, üyelerin birliklerine daha fazla sermaye katmalarını sağlayabilecek başlıca önlemlerdir.

Anahtar Kelimeler: Sermaye ödeme istekliliği, tarımsal üretici birliği, olası etkiler Tobit Modeli, Samsun.

Araştırmayı İndir

Samsun İli Tarımsal Üretici Birliklerinde Güvene Etkili Faktörler

Yazar: Bakiye Kılıç Topuz, Mehmet Bozoğlu
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Örgütlenme
Özet
Araştırmanın temel amacı, Samsun İlindeki Tarımsal Üretici Birlikleri (TÜB)’ne üye çiftçilerin birlikleri, birlik yöneticileri ve diğer üyelere duydukları ortalama güven düzeyleri ve güvene etkili faktörlerin ortaya konulmasıdır. Araştırmanın ana materyalini, Samsun ilindeki 14 TÜB üyeleri arasından tesadüfi olarak seçilen 420 çiftçiden anket yöntemiyle elde edilen veriler oluşturmaktadır. Güveni etkileyen faktörler ise En Küçük Kareler Yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Model tahmini; bölge1, bölge4, girdi temini, ürün pazarlama, birliği ziyaret sıklığı, genel kurula katılma ve birliğin performansı üyelerin güvenini istatistiksel olarak pozitif yönde etkilerken, tarımsal deneyim, ihracat yapma, yabancı işgücü kullanma, birlik-işletme arası mesafe ve bal üretiminin üyelerin güvenini negatif yönde etkilediğini ortaya koymaktadır. Üyelerin güvenlerinin artırılabilmesi için; birliklerin girdi temini ve ürün pazarlamada daha aktif rol almaları, birliklerin performanslarının artırılması, daha dar alanlarda kurulmaları ve üyelerin birliklerin yönetimine katılımlarını artırıcı önlemler alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Tarımsal üretici birliği, güven, en küçük kareler yöntemi, Samsun

Araştırmayı İndir