Türkiye’de Tarımsal Desteklerin Mısır Tarımına Etkileri

Yazar: Bahri Karlı, Mevlüt Gül, Bektaş Kadakoğlu, Ayşe Karadağ Gürsoy
Yıl: 2018
Yayım Yeri: Akademia Sosyal Bilimler Dergisi
Konu: Tarım ve Gıda Politikası
Özet
Tarım kendine has özellikleri ve doğa koşullarına bağlı olmasından dolayı risk ve belirsizliklerle karşı karşıyadır. Bu nedenle, tarım ürünlerinin arzını kısa zamanda arttırmak veya azaltmak mümkün değildir. Bu özellikler dikkate alındığında, tarım sektöründe desteklemelerin olması ve ürünlere yönelik destekleme politikalarının geliştirilmesi önem arz etmektedir. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de tarımsal üretimin arttırılması için destekleme politikaları bir araç olarak kullanılmaktadır. Bu araştırmada, Türkiye’de mısır üretimine yönelik yapılan tarımsal desteklerin (motorin-gübre desteği, TMO alımları) ve mısır üretiminde kullanılan en önemli girdilerden motorin ve gübre fiyatlarının; mısır ekim alanları üzerindeki etkileri incelenmiştir. Çalışmada değişkenlere ait veriler 1982-2017 dönemini kapsamaktadır. Tarımsal desteklerin ve motoringübre fiyatının, mısır ekim alanı ile arasındaki ilişkiyi belirlemek için çoklu regresyon analizi yapılmış ve ekonometrik bir model oluşturulmuştur. Tarımsal üretimde, üreticiler üretimlerine karar verirken genellikle ürünlerin bir önceki yıl fiyatlarına bakarak hareket ettiklerinden, modelde bağımsız değişkenlerin bir önceki yıl reel fiyatları kullanılmıştır. Modelin sonuçlarına göre, TMO alım fiyatları, motorin-gübre desteği ve mısır ekim alanları arasında beklendiği gibi pozitif ve doğrusal yönde bir ilişki bulunmuştur. Motorin ve gübre fiyatları ile mısır ekim alanları arasında ise beklenenin aksine pozitif ve doğrusal yönde bir ilişki bulunmuştur. Bu sonuçlardan yola çıkarak tarımsal desteklerin mısır tarımına etkileri irdelenmiş ve kendine yeterlilik oranın arttırılabilmesi için izlenecek politikalar üzerinde durulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Mısır, Tarımsal Destekler, Motorin-Gübre Desteği, TMO, Türkiye

Araştırmayı İndir

Türkiye’de Tarımda Üretici Örgütlenmesinin Önemi ve Gelişimi

Yazar: Bahri Karlı, Mevlüt Gül, Bektaş Kadakoğlu, Ayşe Karadağ Gürsoy
Yıl: 2018
Yayım Yeri: Akademia Sosyal Bilimler Dergisi
Konu: Tarımsal Örgütlenme
Özet
Tarımsal ve kırsal alanda örgütlenme, sosyal yapı içerisinde aynı amaca yönelmiş üreticilerin bir araya gelerek, sorumluluk ve karar alma mekanizmasının geliştirilmesi ile tek başlarına yapamayacakları, ancak birlikte yapıldığı zaman hem sosyal hem ekonomik yönden üreticilere daha çok yarar sağlayacak olan bir yapılanmadır. Türkiye’de, küçük ve çok parçalı yapıdan oluşan tarım işletmeleri önemli yer teşkil etmektedir. Bu işletmelerde üretim az, maliyetler fazla ve gelir düşüktür. Dolayısıyla, yaşamlarını sürdürebilmeleri ve pazarda rekabet edebilmeleri mümkün değildir. Yaşanan bu sorunların çözümlenebilmesi için üreticilerin örgütlü bir yapıya kavuşturulması ve üretici örgütlerinin etkin ve verimli çalışması önem arz etmektedir. Türkiye’de 2017 yılı itibariyle toplam 13.195 adet ekonomik örgüt ve 4.774.081 üyesi bulunmaktadır. Avrupa Birliği ülkelerinin ise 2015 yılında 28 ülkede toplam 21.610 ekonomik örgüt ve bu örgütlere üye 6.276.68 üretici vardır. Türkiye’deki tarımsal kooperatiflerin, çeşitli tarım ürünleri alımları içerisindeki payları %3 ila %40 arasında değişmekte olup ortalaması yaklaşık %10’dur. AB’de ise tarımsal kooperatiflerin, tarım ürünleri alım payları %50 civarındadır. Dolayısıyla, Türkiye’de yeterli tarımsal örgütler olmasına karşın kooperatif ve üretici birliklerinin etkin çalışmadığı görülmektedir. Bu çalışmada, Avrupa Birliği’nde ve Türkiye’de tarımsal örgütlenmenin yapısı incelenmiş ve önemi ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Tarımsal örgütlenme, Türkiye, Avrupa Birliği

Araştırmayı İndir

Kooperatifler Aracılığıyla Desteklenen Süt Sığırcılığının Ekonomik Ve Sosyal Etkileri: Isparta İli Örneği

Yazar: Mevlüt Gül, Hilal Yılmaz, M. Göksel Akpınar, Ayşe Gürsoy, Özge Bayındır
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Örgütlenme
Özet
Bu çalışma ile Türkiye’de kooperatifler aracılığıyla uygulanan süt sığırcılığı projesinin, projeden faydalanan işletmeler üzerindeki ekonomik-sosyal etkilerinin Isparta ili örnekleminde değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bölgede 2010 yılı itibariyle proje kapsamında kooperatifler aracılığı ile süt sığırı dağıtılan toplam 1072 işletmeden 99’u örnek hacmini oluşturmuştur. Veriler, projeden yararlanan işletmelerde ortaya çıkan ekonomik-sosyal gelişmelerin neler olduğuna yönelik hazırlanan anket formu aracılığıyla kişisel görüşme yöntemi ile elde edilmiştir.
Çalışma bulgularına göre uygulanan bu proje ile işletmeler düzeyinde özellikle aile işgücünde etkinliğin sağlanması, kırsal alanda gelir seviyesinin yükseltilmesi, yeni iş olanaklarının sağlanması, hayvan varlığı kalitesinin artırılması ve kooperatifler aracılığıyla üreticilerin örgütlenmeye yönlendirilmesi konularında pozitif etki sağlandığı gözlenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Süt Sığırcılığı Destekleme Projesi, Süt Sığırcılığı, Kooperatif, Ekonomik Etki, Sosyal Etki
Araştırmayı İndir

İyi Tarım Uygulamaları: Isparta İli Örneği

Yazar: F. Handan Giray, Ayşe Karadağ Gürsoy, Özge Bayındır
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi
Özet
Bu çalışma, 2011-2012 üretim döneminde Isparta ilinde, üreticilerin “İyi Tarım Uygulamaları” (İTU) konusundaki bilgi ve ilgilerini tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Isparta’da hali hazırda İTU yapmakta olan toplam 5 üretici ile görüşülerek elde edilen verilere “Bulanık Eşli Karşılaştırma” ve “Basit Sıralama” analizleri uygulanmıştır. Bu analizlerin ortak sonucu olarak üreticilerin İTÜ’yü tercih etmelerindeki en etkili faktörün “markalaşmaya katkı sağladığı” düşüncesi olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, üreticiler fiyat farkının sağladığı avantaj nedeniyle İTU için ayırdıkları üretim alanlarını yakın gelecekte artırmayı planlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: İTÜ, iyi tarım uygulamaları, bulanık eşli karşılaştırma
Araştırmayı İndir

Ziraat Bilirkişi Raporlarında Karşılaşılan Sorunlar (Iğdır İli Örneği)

Yazar: Kasım Şahin, Ayşe Karadağ Gürsoy
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Kıymet Takdiri ve Bilirkişilik
Özet
Hazırlanan ziraat bilirkişi raporuna itibar edilebilmesi için, o raporun inandırıcı, gerçekçi, alan ve resmi kurum verilerine dayanması gerekir. Ziraat bilirkişi raporunda yeterli gerekçe yoksa rapor kendi içinde çelişkili ise, gösterilen gerekçe mevcut duruma ve kanıtlara uygun değilse hâkim, bu rapora bağlı kalmamakta ve hüküm kurarken zorlanmaktadır. Hâkim, bilirkişiye başvurma konusunda serbest olduğu gibi, tüm yargısal kararlarda belirtildiği üzere bilirkişi raporu ile bağlı değildir. Kanıtları serbestçe değerlendirme yetkisine sahip olan hâkim, bilirkişi raporu ile bağlı değilse de: teknik ve özel konularda verilen raporu yeterli görmediği takdirde mevcut tereddütleri giderici ek bir rapor düzenlenmesini aynı bilirkişiden isteyebileceği gibi gerekirse bir başka bilirkişi veya bilirkişi kurulundan görüş alabilmektedir. Dolayısıyla bilirkişi raporlarının hazırlanması, gerekçe göstererek değer tespitinde bulunma, gereklilik ve arazinin mevcut durumunun ve geçmişte mülkiyetinin ne olduğu gibi birçok soruya açıklık getirmesi bakımından önemlidir. Bu çalışma Iğdır ilinde 2013-2015 yılları arasında Asliye Hukuk, Kadastro ve Sulh Hukuk mahkemelerinde açılmış olan kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma, bedel, el atmanın önlenmesi, ecrimisil, zilyetlik, irtifak hakkı ve geçiş hakkı gibi dava dosyalarını kapsamaktadır. Bu amaçla 400 dava dosyasına sunulan bilirkişi raporları incelenerek, karşılaşılan sorunlar incelenmiştir. Ayrıca bilirkişilik yapan ziraat mühendisi ve teknisyenler ile dava vekilliği yapan avukatların bilirkişi raporlarıyla ilgili görüşlerine de yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bilirkişilik, Rapor yazımı, Iğdır.

Araştırmayı İndir

Tarım Alanlarının Kamulaştırmasında Değer Biçmede Karşılaşılan Sorunlar (Iğdır İli Örneği)

Yazar: Kasım Şahin, Ayşe Karadağ Gürsoy
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Kıymet Takdiri ve Bilirkişilik
Özet
Kamulaştırma, Devlet ve kamu tüzel kişileri tarafından kamu yararı için gerekli özel kişilere ait taşınmaz malların ve kaynakların kanunla gösterilen esas ve usullere göre yetkili organlarca verilen karar uyarınca ve parası peşin ödenerek zorla mülkiyetinin alınması veya üzerinde irtifak kurulmasıdır. Kamulaştırma bedelinin belirlenmesi en önemli konu olarak karşımıza çıkmakta ve kamulaştırma kanununa göre arazilere yalnızca net gelire göre değer biçilebilmektedir. Belirlenen değerlere idare veya arazisi kamulaştırılan kişiler itiraz edebilmekte ve bu durumda ziraat bilirkişileri kamulaştırma bedelini belirlemek üzere görevlendirilerek, tekrar değer tespitinde bulunmaktadır. Bu nedenle kamulaştırma uygulamalarında tarım arazilerinin nasıl değer biçilerek kamulaştırıldığı, alanda ne gibi sorunların olduğu ve bilirkişi raporlarında değer biçmede karşılaşılan sorunlar önemlidir. Kamulaştırma hem tarım kesimi hem de kamu kurumları açısından önemli olup, tarım kesimindeki çok sayıdaki üreticiyi ilgilendirmektedir. Bu amaçla Iğdır ilinde 2013-2015 yılları arasında açılmış olan kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma, ecrimisil, irtifak hakkı ve geçiş hakkı davalarından 300 dava dosyasına sunulan bilirkişi raporları incelenerek, değer biçmede ortaya çıkan sorunlar belirlenmiştir. Çalışmada, bilirkişilik yapan ziraat mühendisi ve teknisyenler ile dava vekilliği yapan avukatların görüşlerine yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kamulaştırma, Değer Biçme, Iğdır

Araştırmayı İndir